Näin haet muutosta oma-aloitteista veroa koskevaan päätökseen

Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta oma-aloitteista veroa koskevaan päätökseen eli sellaiseen päätökseen, joka koskee esimerkiksi arvonlisäveroa, valmisteveroa tai työnantajasuorituksia. Työnantajasuorituksia ovat muun muassa ennakonpidätykset maksetuista palkoista ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Oma-aloitteisia veroja koskevia päätöksiä ovat esimerkiksi:

 • verotuspäätös
 • päätöksen oikaisua koskeva päätös
 • veronkorotuspäätös
 • myöhästymismaksupäätös
 • palautushakemukseen annettu päätös
 • lupapäätös
 • rekisteröintipäätös.

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja.

Muutosta haetaan verotuksen oikaisulautakunnalta

Hae muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje. Myöhästymismaksun muutoksenhakuohje on verojen yhteenvedon liitteenä.

Voit hakea Verohallinnolta myös myöhästymismaksun perimättä jättämistä, jos sinulla on ollut erityinen syy antaa ilmoitus myöhässä. Lue lisää myöhästymismaksun perimättä jättämisestä.

Tarkista muutoksenhaun määräajat ja tarkemmat ohjeet aina päätöksen mukana tulleesta muutoksenhakuohjeesta.

Miten muutosta haetaan?

Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös paperilla. Tee varsinainen oikaisuvaatimus vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä. Hakemuksen kansilehdeksi kannattaa liittää lomake Oma-aloitteisten verojen oikaisuvaatimus (kansilehti) (lomake 4015).

Tarvittaessa oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kokonaan vapaamuotoisesti.

Oikaisuvaatimuksessa pitää aina ilmoittaa nämä tiedot:

 • muutoksenhakijan nimi ja Y-tunnus
 • mihin päätökseen haetaan muutosta
 • miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
 • millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Muista allekirjoittaa oikaisuvaatimus, jos teet sen paperilla. Jos allekirjoittaja on valtuutettu eikä hakija itse, liitä mukaan valtakirja. Liitä oikaisuvaatimukseen ne asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan.

Milloin muutosta pitää hakea?

Oikaisuvaatimus on yleensä tehtävä kolmen vuoden kuluessa. Määräajan laskeminen alkaa verokauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos yrityksen tai yhteisön tilikausi ei ole kalenterivuosi mutta verokausi on kalenterikuukausi, muutoksenhakuaika lasketaan poikkeuksellisesti tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuitenkin aina aikaa vähintään 60 päivää. Vähimmäisaika lasketaan siitä päivästä, jolloin yritys tai yhteisö on saanut tiedon päätöksestä.

Rekisteröintipäätöstä, lupapäätöstä tai muuta ns. erillispäätöstä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun yritys tai yhteisö on saanut tiedon Verohallinnon päätöksestä. Muutoksenhakuaika on siis huomattavasti yleistä kolmen vuoden määräaikaa lyhyempi.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen mukana tulleesta muutoksenhakuohjeesta.

Esimerkki 1: Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Yrityksen arvonlisäveron verokausi on kuukausi. Yritys voi hakea muutosta verokautta 1.–30.6.2020 koskevaan päätökseen viimeistään 31.12.2023.

Esimerkki 2: Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Yrityksen saama valmisteveroa koskeva päätös koskee verokautta 1.11.–30.11.2021. Verohallinto antaa päätöksen 31.1.2022. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2024.

Esimerkki 3: Saman kalenterivuoden aikana päättyy kaksi yrityksen tilikautta, 1.7.2021–30.6.2022 ja 1.7.2022–31.12.2022. Verokausi on kalenterikuukausi. Yritys voi hakea vuoden 2025 loppuun saakka muutosta näihin tilikausiin kuuluvien verokausien päätöksiin.

Esimerkki 4: Yritys on saanut lupaa koskevan päätöksen tiedoksi 11.1.2021. Asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 12.3.2021.

Huomaa siirtymäajat

Valmisteverot ovat oma-aloitteisia veroja vuodesta 2021 alkaen. Toimi tämän sivun ohjeiden mukaan, jos valmisteverotuksen

 • verotuspäätös koskee verokautta, joka on alkanut 1.1.2021 tai myöhemmin
 • verotuspäätös on tehty 1.2.2021 tai myöhemmin, ja verokausi on päättynyt (tai veron suorittamisvelvollisuus muulla tavoin syntynyt) vuonna 2020 tai aiemmin
 • päätös koskee palautushakemusta, joka on tullut vireille1.1.2021 tai sen jälkeen
 • lupa- tai rekisteröintipäätös on annettu 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Huom. Jos haet muutosta vuosina 2018-2020 tehtyihin valmisteverotusta koskeviin päätöksiin tänä vuonna (2021), et voi tehdä muutosta OmaVerossa. Tee vapaamuotoinen oikaisuvaatimus Verohallinnolle ja liitä siihen tämä kansilehti: Oma-aloitteisten verojen oikaisuvaatimus, kansilehti (4015)

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään

Oikaisuvaatimuksen on oltava Verohallinnossa viimeistään muutoksenhaun määräpäivänä klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta

Vaikka yritys tai yhteisö hakisi päätökseen muutosta, sen on noudatettava päätöstä, kunnes oikaisuvaatimus tai valitus on ratkaistu.

Oikaisuvaatimuksen yhteydessä voi kuitenkin hakea veron täytäntöönpanon keskeyttämistä. Täytäntöönpanon keskeyttämisellä tarkoitetaan sitä, että veron ulosotto keskeytetään muutoksenhaun ajaksi.

Lue lisää täytäntöönpanon keskeyttämisestä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon päätöksestä.

Valmisteverotuksessa määräaikaa sovelletaan oikaisulautakunnan antamiin päätöksiin.

Tarkista muutoksenhaun määräajat ja ohjeet aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta (eli valitusosoituksesta).

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea edelleen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkempaa tietoa maksuista ja tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (www.oikeus.fi).

Ennakkoratkaisusta valitetaan aina suoraan hallinto-oikeuteen. Lue lisää ennakkoratkaisun muutoksenhausta.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2021