Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työkorvauksen lähdeverotus

Nämä ohjeet ovat rajoitetusti verovelvolliselle ulkomaiselle yritykselle. Ulkomaista yhteisöä pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena, jos sen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Lue lisää tosiasiallisesta johtopaikasta ja yleisesti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön verovelvoitteista.

Ulkomaisen yrityksen on maksettava Suomeen veroa Suomesta saamistaan työkorvauksista. Lähdeveron perii suorituksen maksaja. Jos lähdeveroa on peritty liikaa, ulkomainen yritys voi hakea lähdeveron palauttamista suorituksen maksajalta maksuvuoden aikana ja Verohallinnolta maksuvuoden jälkeen.

Milloin työkorvauksesta on maksettava lähdeveroa?

Suomella ei yleensä ole oikeutta verottaa ulkomaisen yrityksen Suomesta saamaa työkorvausta, jos yritykselle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Suorituksen maksaja perii työkorvauksesta lähdeveron, jos ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin eikä yritys ole esittänyt suorituksen maksajalle 0 %:n lähdeverokorttia.

Jos ulkomaalaiselle yritykselle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa ja sille maksetusta työkorvauksesta on peritty lähdevero, yritys voi hakea lähdeveron palauttamista suorituksen maksajalta maksuvuoden aikana ja Verohallinnolta maksuvuoden jälkeen.

Jos ulkomaisella yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa, ulkomaisen yrityksen on perittävä lähdevero toiselle ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta, jos työ on tehty Suomessa. Sama koskee suomalaista yritystä, joka maksaa työkorvauksen ulkomaiselle yritykselle työstä, joka on tehty Suomessa. Lue lisää  työn teettämisestä ulkomaisella yrityksellä.

Miten yritys saa lähdeverokortin?

Lähdeverokortti myönnetään määräajaksi tiettyä toimeksiantoa varten. Edellytyksenä 0 prosentin mukaisen lähdeverokortin myöntämiselle on, että ulkomaiselle yritykselle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa sekä se, että Suomen ja ulkomaisen yrityksen kotivaltion välistä verosopimusta sovelletaan ulkomaiseen yritykseen. Ulkomainen yritys hakee lähdeverokorttia lomakkeella 6202, Ulkomaisen yrityksen lähdeverokorttihakemus. Hakemukseen tulee liittää täyttöohjeen mukaiset liitteet.

Useita toimeksiantoja

Lähdeverokorttia tulee hakea erikseen jokaiselle toimeksiannolle. Jos toimeksiantoja on useita, yrityksen kannattaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen on suositeltavaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin tai hakea lähdeverokorttia ennen toimeksiantoa tai viimeistään ennen laskutuksen aloittamista Suomessa. Jos työkorvaus maksetaan ennen kuin yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin tai ennen kuin yritykselle on myönnetty lähdeverokortti, työkorvauksen maksajan on perittävä suorituksesta lähdevero. 

Lue lisää ennakkoperintärekisteriin hakeutumisesta.

Liikaa peritty lähdevero voidaan palauttaa kahdella tavalla

1. Suomalainen veron perinyt yritys palauttaa veron ulkomaiselle yritykselle

Ulkomainen yritys voi esittää suomalaiselle työn teettäjälle takautuvasti lähdeverokortin, jonka veroprosentti on 0 %. Tällaisessa tapauksessa työn teettäjä voi palauttaa aiemmin perimänsä lähdeveron. Lähdevero on palautettava samana vuonna kuin työkorvaus on maksettu. Työn teettäjän on annettava lähdeveron palautuksesta korjatut ilmoitukset Tulorekisteriin.

Jos veroa ei voida palauttaa samana vuonna, jolloin työkorvaus on maksettu, ulkomaisen yrityksen täytyy hakea liikaa perittyä lähdeveroa takaisin Verohallinnolta.

Lähdeveroa ei voida palauttaa sillä perusteella, että yritys on myöhemmin merkitty ennakkoperintärekisteriin.

2. Ulkomainen yritys hakee veron takaisin Verohallinnolta

Ulkomainen yritys voi hakea Verohallinnolta lähdeveron palauttamista kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on peritty. Yritys hakee palautusta lomakkeella 6165 Lähdeveron palautushakemus – ulkomaiset yhteisöt (6163, 6167 ja 6165). Tutustu täyttöohjeeseen ennen hakemuksen toimittamista.

Perittyä lähdeveroa ei voida aina palauttaa

Perittyä lähdeveroa ei voi palauttaa, jos Suomella on oikeus verottaa yrityksen tuloa, esimerkiksi jos yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa. Tällaisessa tapauksessa yrityksen on annettava Suomeen veroilmoitus, ja peritty lähdevero otetaan huomioon Suomen tuloverotuksessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.6.2024