Poistot – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi vähentää yritystoimintaa varten tekemiään hankintoja eli käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuutta on omaisuus, joka on tarkoitettu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön, esimerkiksi rakennukset, koneet ja kalusto.

Käyttöomaisuuden hankintahinnan voi vähentää joko kerralla tai poistoina.

Huomaa, että osakeyhtiö tai osuuskunta voi tehdä koneen tai laitteen hankintamenosta korotetun poiston verovuosina 2020–2023

Kulujen vähentäminen kerralla

Voit vähentää kuluvan käyttöomaisuuden hankintahinnan kuluna näissä kahdessa tapauksessa:

  • hankinnan todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta. Hankinnan hinnalle ei tässä tapauksessa ole ylärajaa.
  • kyse on niin sanotusta pienhankinnasta. Pienhankinnalla tarkoitetaan yksittäistä kuluvaa käyttöomaisuutta, kuten matkapuhelinta tai työkalua, jonka hankintahinta on enintään 850 euroa (1 200 euroa vuonna 2021). Tällaisia pienhankintoja voit vähentää vuodessa yhteensä 2 500 euroa (3 600 euroa vuonna 2021).

Esimerkki: Olet hankkinut 295 eurolla matkapuhelimen, 795 eurolla tietokoneen ja 500 eurolla kassakoneen. Saat vähentää pienhankintana kerralla 295 + 795 + 500 = 1 590 euroa.

Poisto eli kulujen jaksottaminen eri vuosille

Jos omaisuuden käyttöikä on yli kolme vuotta ja hankintahinta on ollut yli 850 euroa (1 200 euroa vuonna 2021), et voi vähentää hankintahintaa kerralla. Silloin sinun täytyy jakaa vähennys eri vuosille poistoina. Poistolla tarkoitetaan sitä, että jaat hankintahinnan niille vuosille, joiden ajan omaisuus on yrityksesi käytössä.

Kulumattoman käyttöomaisuuden hankinnasta ei voi tehdä poistoja. Kulumatonta käyttöomaisuutta ovat maa-alueet, arvopaperit (esimerkiksi huoneisto-osakkeet tai liikeosakkeet) sekä muut vastaavat hyödykkeet.

Poiston määrä – koneet ja kalusto

Koneista, kalustosta ja niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi tehdä enintään 25 %:n vuotuisen poiston. Katso muun omaisuuden poistoprosentit liitelomakkeen 62 täyttöohjeesta.

Kun teet verovuonna poistoja, ne pienentävät omaisuuden poistamatonta hankintamenoa eli sitä hankintamenoa, joka on vielä vähentämättä verotuksessa. Jäljellä olevaa hankintamenoa kutsutaan menojäännökseksi. Seuraavana verovuonna poisto lasketaan prosentteina tästä menojäännöksestä, ei siis enää alkuperäisestä hankintahinnasta.

Jos ostat myöhemmin lisää omaisuutta yrityksesi käyttöön, lisää uusien hankintojen ostohinta edellisen vuoden menojäännökseen. Tee 25 %:n poisto laskemastasi summasta.

Kone- ja laiteinvestointien korotetut poistot verovuosille 2020–2023

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava osakeyhtiö tai osuuskunta voi tehdä koneen tai laitteen hankintamenosta aiempaa suuremman poiston verovuosina 2020–2023. Hankintamenosta voi tehdä enintään 50 %:n poiston, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

Kone tai laite

  • on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä.
  • kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen tai maatalouden käyttöomaisuuteen.
  • on uusi eli sitä ei ole hankittu käytettynä.
  • on otettu käyttöön 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Korotettuja poistoja voi hakea OmaVerossa. Jos elinkeinotoiminnan harjoittaja haluaa vähentää korotetun poiston elinkeinotoiminnan tuloksesta, poiston täytyy olla kuluvähennyksenä myös kirjanpidossa. Korotetun poiston voivat tehdä esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt. Toimialakohtaisia rajoituksia ei ole.