Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Pienyritykset voivat tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti

Kun yritys tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti, se kohdistaa myynneistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin se saa maksun myynnistään tai se itse maksaa ostamansa tavaran tai palvelun. Vero kohdistetaan kuitenkin viimeistään sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana on kulunut 12 kuukautta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, jos myyntihintaa ei ole tätä ennen maksettu. Jos yritys tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti, sen ei tarvitse oikaista myyntien arvonlisäveroja suoriteperusteiseksi tilikauden päättyessä.

Sellaiset asiakkaat, joihin ei sovelleta kirjanpitolakia, voivat jatkossakin tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti liikevaihdon määrästä riippumatta. Näitä ovat esimerkiksi yksityiset maa-, metsä- ja kalatalouden harjoittajat. Vastaava mahdollisuus on myös esimerkiksi niillä yksityisillä ammatin- ja liikkeenharjoittajilla asiakkailla, joilla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös liikevaihdon määrästä riippumatta.

Jos liikevaihto on alle 500 000 euroa

Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voivat 1.1.2017 alkaen tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti. Yritys voi itse valita, tilittääkö se arvonlisäveron suorite-, laskutus- vai maksuperusteisesti. Yritys voi myös valita, milloin se siirtyy käyttämään maksuperustetta. Jos yritys valitsee maksuperusteisen tilityksen, se koskee sekä yrityksen myyntejä että ostoja.

Jos 500 000 euron liikevaihto ylittyy

Jos yrityksen liikevaihto ylittää 500 000 euroa, yrityksen on tilitettävä arvonlisävero suorite- tai laskutusperusteisesti. Jos liikevaihto ylittyy ennakoimattomasta tai yllättävästä syystä, yritys voi kuitenkin soveltaa maksuperustetta tilikauden loppuun asti.

Esimerkki: Yritys tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti. Yritys myy tuotteen tammikuussa ja saa siitä maksun toukokuussa. Yritys ilmoittaa myynnin toukokuuta koskevassa arvonlisäveroilmoituksessa.

Arvonlisävero tilitetään yleensä suoriteperusteisesti

Tavallisesti yritykset tilittävät arvonlisäveron suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperuste tarkoittaa sitä, että yritys tilittää arvonlisäveroa, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu. Yritys voi käyttää myös laskutusperustetta. Siinä tapauksessa yritys kohdistaa myynnin sille verokaudelle, jonka aikana ostajaa on veloitettu toimitetusta tavarasta tai suoritetusta palvelusta.

Jos yritys siirtyy maksuperusteisesta arvonlisäveron tilityksestä suoriteperusteiseen tilitykseen kesken tilikauden, yrityksen on maksettava vero seuraavalla avoimella verokaudella sellaisista tekemistään myynneistä, joista se ei ole vielä saanut maksua.

Esimerkki: Yritys on myynyt tuotteen tammikuussa. Yritys on tilittänyt arvonlisäveroa tähän asti maksuperusteisesti, mutta siirtyy toukokuussa tilittämään arvonlisäveroa suoriteperusteisesti joko liikevaihdon ylitettyä 500 000 euroa tai omasta tahdostaan. Yritys ei ole kuitenkaan saanut vielä maksua tammikuussa myymästään tuotteesta, joten se ei ole ilmoittanut eikä maksanut veroa Verohallinnolle. Yrityksen on ilmoitettava vero seuraavassa arvonlisäveroilmoituksessaan. Yrityksen ei tarvitse ilmoittaa veroa takautuvasti tammikuulle.

Esimerkki: Yritys on tilittänyt arvonlisäveroa maksuperusteisesti. Se päättää tilikauden päätyttyä alkaa tilittää arvonlisäveroa suoriteperusteisesti. Yritys on myynyt tuotteen päättyvän tilikauden aikana, mutta ei ole saanut siitä vielä maksua tilikauden päättyessä. Yrityksen on ilmoitettava ja maksettava vero alkavan tilikauden ensimmäisellä verokaudella.

Esimerkki: Yritys on vuonna 2016 soveltanut laskutusperustetta sekä myyntien että ostojen arvonlisäveron tilityksessä. Yritys päättää siirtyä soveltamaan maksuperustetta vuonna 2017. Yritys on laskuttanut myynnin vuonna 2016, mutta palvelu on suoritettu ja maksu saatu vuonna 2017. Vuonna 2016 ilmoitettu myynti tulee oikaista ja ilmoittaa vuonna 2017 maksuperusteisesti maksun kertymisen mukaan.

Milloin maksuperustetta voidaan soveltaa arvonlisäveron tilityksessä?

Maksuperustetta sovelletaan arvonlisäveron tilityksessä vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin.

Maksuperustetta ei siis voi soveltaa:

  • tuonteihin ja vienteihin
  • yhteisömyyntien ja hankintojen ajalliseen kohdistamiseen
  • niihin rajat ylittäviin palvelujen myynteihin, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Esimerkki: Yritys harjoittaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä Ahvenanmaalle. Yritys ei voi soveltaa maksuperustetta Ahvenanmaalle myymiensä tavaroiden arvonlisäveron tilityksessä, koska Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan yhteisön arvonlisäveroalueeseen. Tavaroiden myynti Ahvenanmaalle katsotaan vienniksi, joka on arvonlisäverotonta. Sen sijaan yritys voi soveltaa maksuperustetta Ahvenanmaalle myymiensä palveluiden arvonlisäveron tilityksessä, koska kyse on Suomessa tapahtuvasta palvelujen myynnistä.

Tilikauden liikevaihdon laskeminen

Tilikauden liikevaihtoon lasketaan verolliset myynnit ja seuraavat verottomat myynnit:

  • kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomat myynnit
  • yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien myynti
  • verottomien vesialusten sekä niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit
  • kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset.

Liikevaihtoon ei kuitenkaan lasketa liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntiä.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2016