Uuden ajoneuvon verotusarvo

Ajoneuvon verotusarvo on sen yleinen verollinen vähittäismyyntiarvo

Ajoneuvon yleisellä vähittäismyyntiarvolla tarkoitetaan hintaa, joka ajoneuvosta olisi saatavissa myytäessä se verollisena kuluttajalle.

Jos yleisiin myyntihintoihin perustuvaa arvoa ei ole käytettävissä, yleinen vähittäismyyntiarvo määritetään siitä hinnasta, jolla samanlaisia ajoneuvoja yleisesti ilmoitetaan myytäväksi, vähennettynä tavanomaisia alennuksia vastaavalla erällä.

Ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo sisältää kaikki ajoneuvon hintaan sisältyvät verot. Siihen kuuluu siten ajoneuvosta kannettavien autoveron ja arvonlisäveron määrät kokonaisuudessaan. Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon katsotaan kuuluvan kaikki se, minkä ajoneuvon ostaja välittömästi tai välillisesti luovuttaa vastikkeeksi ajoneuvosta myyjälle tai kolmannelle osapuolelle. Arvoon luettavan erän nimityksellä, maksun ajankohdalla tai muulla vastaavalla seikalla ei ole vaikutusta siihen, onko erä sisällytettävä vähittäismyyntiarvoon.

Arvonmääräytymispäivä

Yleisellä vähittäismyyntiarvolla tarkoitetaan ajoneuvon hintaa sinä ajankohtana, jona ajoneuvo ilmoitetaan tai olisi pitänyt ilmoittaa verotettavaksi. Tällä tarkoitetaan autoverolain mukaista veropäivää, jona ajoneuvo merkitään tai olisi pitänyt merkitä ajoneuvoliikennerekisteriin.

Verotusarvo vahvistetaan edellä mainitusta poiketen uuden ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimuspäivänä voimassa olevan hinnan mukaan, jos ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimus on tehty ennen edellä mainittua veropäivää.

Esittelykäytössä olleen ajoneuvon arvonmääräytymispäivä on se päivä, jolloin ajoneuvon esittelykäyttö siirtoluvalla on alkanut.

Tavanomaisia alennuksia vastaava erä

Ajoneuvon pyyntihinnasta vähennettävä tavanomaisia alennuksia vastaava erä vastaa ajoneuvokaupassa eri perusteilla myönnettävien alennusten määrää. 

Uuden ajoneuvon autoverotuksessa vähennetään lain voimaantulosta alkaen tavanomaisia alennuksia vastaavana eränä 5,5 prosenttia ja 250 euroa, kuitenkin enintään 20 prosenttia.

Vähennys lasketaan lain voimaantulosta alkaen uuden ajoneuvon arvonlisäverollisesta, mutta autoverottomasta pyyntihinnasta. Vähennystä ei kuitenkaan lasketa, jos ajoneuvoja ilmoitetaan myytäväksi hinnastossa, jonka hinnoista ei myönnetä mitään alennuksia (ns. nettohinnasto).

Tavanomaiset rahoitus- ja toimituskulut

Tavanomaisia rahoituskuluja ja ajoneuvon asiakkaalle toimittamisesta aiheutuvia tavanomaisia enintään 600 euron suuruisia kustannuksia ei lueta ajoneuvon verotusarvoon. Tätä toimituskulua ei kuitenkaan pidetä verotuksen lähtökohtana, vaan verotusarvoon kuulumattomalta toimituskululta edellytetään, että se on ajoneuvon toimittamisesta asiakkaalta peritty tosiasiallinen kustannus.

Esimerkkejä toimituskuluista Esimerkkejä kuluista, jotka eivät toimituskuluja
Ajoneuvon kuljetus Jälleenmyyjän katteet
Ajoneuvon kuljetusteknisistä syistä tapahtuva jälleenkokoaminen Hallinnolliset kulut
Vahanpoisto Varusteet ja tarvikkeet
Pesu Ns. kenttävuokra
Rekisteröinti Tavaramaksu ajoneuvosta
Nesteiden vaihto  
Tankkaus, noin 20 litraa  

Hinnastoa koskevat vaatimukset

Verotuksessa sovelletaan yleisiä suomalaisia hintoja ja hinnastoja. Niiden on täytettävä seuraavat edellytykset, jotta niitä voidaan soveltaa verotuksessa:

  • Yleinen hinnasto. Hinnaston on oltava yleinen siten, että sitä ei ole rajattu koskemaan vain tiettyä tai tietynlaista ostajaryhmää. Hinnasto on yleinen vain, jos sen mukaan myytäviä ajoneuvoja ei ole myöskään rajattu tiettyyn kappalemäärään.
  • Voimassaoleva hinnasto. Hinnaston on oltava voimassa verotusarvon määräytymisajankohtana. Hinnastosta on ilmettävä sen voimaantulopäivä. Hinnanlaskutilanteessa hinnaston on oltava voimassa vähintään yhden kuukauden ajan.
  • Julkinen hinnasto. Hinnaston on oltava julkinen ja nähtävillä pääasiallisilla markkinointikanavilla ja markkinointipaikoilla. Hinnaston on oltava julkisesti esillä vähintään ajoneuvoja myyvässä liikkeessä.
  • Todellinen hinnasto. Hinnaston mukaisen ajoneuvon on oltava tosiasiassa ostettavissa hinnaston mukaisella hinnalla ilman mitään lisävarustelua.
  • Yhteystiedot. Hinnastosta on ilmettävä maahantuojan tai myyjän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Myyntihintoja sisältävä nettohinnasto

Niin sanotulla nettohinnastolla tarkoitetaan hinnastoa, jonka hinnoista ei myönnetä mitään alennuksia kuluttajan asemassa olevalle ostajalle. Verotuksessa voidaan soveltaa nettohinnastoa, jos se täyttää edellä mainitut hinnastoja koskevat vaatimukset. Tällöin otetaan kuitenkin huomioon se, että hinnaston hinnat ovat myyntihintoja, joista ei vähennetä tavanomaisia alennuksia vastaavaa erää. Hinnastosta on näyttävä selkeästi, jos kyseessä on tällainen myyntihintoja sisältävä nettohinnasto.

Ennakkohinnasto

Ennakkohinnastolla tarkoitetaan hinnastoa, joka laaditaan ennen ajoneuvon lanseerausta ja varsinaisen myynnin aloittamista. Verotuksessa voidaan soveltaa ennakkohinnaston mukaista hintaa, jos se täyttää edellä esitetyt hinnastoa koskevat vaatimukset.

Business-hinnasto

Business-hinnasto on suunnattu työsuhde- ja yritysajoneuvoja hankkiville asiakkaille. Hinnastoa voidaan soveltaa verotuksessa, jos se täyttää edellä esitetyt hinnastoa koskevat vaatimukset. Business-hinnaston mukaisen ajoneuvon on siten oltava myös kuluttajan asemassa olevan yksityishenkilön ostettavissa samalla hinnalla. Business-hinnastoa ei voida soveltaa verotuksessa, jos sen mukaisia ajoneuvoja myydään vain rajatulle ostajaryhmälle. Jos business-hinnaston hinnoista ei käytännössä anneta alennusta, ei verotuksessakaan voida vähentää tavanomaisia alennuksia vastaavaa erää.

Taksihinnasto

Taksihinnaston mukaisista hinnoista on vähennetty taksiautoille myönnettävä veronalennus. Taksihinnasto on jo nimensä perusteella rajattu tietynlaisille ostajille eikä sitä voida sen takia soveltaa verotuksessa.

Esittelyajoneuvot

Esittelyajoneuvo on myyntiesittelyyn ja -koeajoon käytetty ajoneuvoa. Uutena maahantuodun esittelyajoneuvon verotusarvo määritetään tässä ohjeessa kerrotulla tavalla kuten uuden ajoneuvon verotusarvo. Arvoa määritettäessä ei oteta huomioon esittelykäytön aiheuttamaa kulumista, ikääntymistä ja ajosuoritetta.

Lehdistö-, testi- ja koulutusajoneuvot

Lehdistö-, testi- tai koulutusajoneuvoksi tarkoitettu ajoneuvo voidaan verottaa ennen virallisen hinnaston julkaisemista tai lopullisen hinnan määräytymistä. Tällöin maahantuoja ilmoittaa Verohallinnolle ajoneuvon odotettavissa olevan hinnastohinnan, jonka perusteella ajoneuvon verotusarvo määritetään.

Ajoneuvolle ei vahvisteta tässä vaiheessa omaa kaupallista nimikettä eikä veroilmoitusta voida antaa sähköisesti. Menettelyä voidaan soveltaa myös silloin, kun ajoneuvoa esitellään poliisille tai muulle viranomaiselle. Menettely ei koske myyntitarkoituksessa asiakkaille esiteltäviä ajoneuvoja.

Ajoneuvomallille on haettava kaupallinen nimike ennen myynnin aloittamista. Jos edellä mainitulla tavalla ilmoitettu hinta poikkeaa siitä hinnastohinnasta, jonka perusteella vahvistetaan ajoneuvomallin kaupallisen nimikkeen ensimmäinen verotusarvo, verovelvollisen on tehtävä Verohallinnolle oikaisupyyntö nimikkeen vahvistamisen jälkeen. Oikaisupyyntö on tehtävä veron määräämistä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Jos oikaisua ei haeta määräajassa, määräämättä jäänyt vero maksuunpannaan viranomaisaloitteisesti ja autoveroa voidaan korottaa autoverolaissa säädetyllä tavalla.

Hinnaston voimassaoloaika

Hinnastoa voidaan soveltaa verotuksessa, jos se on voimassa vähintään kuukauden. Jos hinnanlasku on voimassa alle kuukauden, verotuksessa sovelletaan hinnanmuutosta edeltävän hinnaston hintaa. Alle kuukauden voimassa olevaa alennettua hintaa voidaan kuitenkin soveltaa silloin, kun ajoneuvomallin myynti päättyy kyseisen hinnanlaskun jälkeen.

Jos ajoneuvon hintaa korotetaan, verotuksessa sovelletaan kuitenkin kyseistä korotettua hintaa riippumatta korotetun hinnan voimassaoloajasta.

Hinnastojen toimittaminen Verohallinnolle

Ajoneuvojen hinnastot on toimitettava Verohallinnollille heti hinnaston muuttamisen jälkeen. Hinnastot toimitetaan sähköisesti taulukkomuodossa osoitteeseen autoverotus.nimike@vero.fi

Vaihtoehtoisesti voimassa olevat ja niitä edeltäneet hinnastot sekä lisävarustehinnastot voidaan pitää Verohallinnon saatavilla teknisen käyttöyhteyden avulla vähintään kuuden vuoden ajan. Esimerkiksi autotietokantaa käyttävien maahantuojien ei tarvitse toimittaa hinnastoja Verohallinnolle, jos ne ovat asianmukaisesti saatavilla Autotietokannasta.

Uuden ajoneuvon varusteet ja tarvikkeet

Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon kuuluvat kaikki varusteet, jotka siinä ovat silloin, kuin ajoneuvo rekisteröidään. Verotusarvoon ei lueta ajoneuvon mukana myytyjä tarvikkeita, jotka on asennettu muualla kuin tehtaalla.

Varuste on kiinteä osa ajoneuvoa, kun taas tarvike on itsenäinen, ajoneuvosta irrallinen tuote. Tarvikkeet ovat yleensä myös muiden kuin kyseisen autovalmistajan tarjoamia tuotteita, eivätkä ne ole nimenomaiseen malliin soveltuvia. Tarvikkeita myydään myös muissa kuin autoliikkeissä, ja ne ovat siirrettävissä toiseen ajoneuvoon alkuperäisen ajoneuvon arvoon vaikuttamatta.

Ennen ajoneuvon rekisteröintiä tapahtuvan varustelun arvo on sisällytettävä verotusarvoon riippumatta varustelupaikasta ja siitä, kenen omistuksessa ajoneuvo on tai kenen tilauksesta ja lukuun se tehdään. Esimerkiksi jälleenmyyjän ajoneuvoon asentamien varusteiden arvon on sisällyttävä verotusarvoon, jos varusteet on asennettu ennen kuin ajoneuvo rekisteröidään. Varuste kuuluu ajoneuvon verotusarvoon silloinkin, kun varuste myydään ennen ajoneuvon rekisteröintiä ajoneuvon myynnin yhteydessä erillisellä laskulla tai sopimuksella.

Ajoneuvon verotusarvoon kuuluvat kaikki ajoneuvon vakiovarusteet ja tehtaalla asennetut varusteet, sekä lisävarusteet, joiden asentaminen ajoneuvoon edellyttää asentajaltaan erityistä asiantuntemusta ja välineistöä.

Jaottelu varusteisiin ja tarvikkeisiin voi tulla kysymykseen vain jälkiasennettujen varusteiden ja tarvikkeiden osalta

Rajanvedossa verotusarvoon kuuluvien varusteiden ja verotusarvoon kuulumattomien tarvikkeiden välillä tulee kiinnittää huomiota mm. tavaran luonteelle, käyttötarkoitukselle ja sen merkitykselle ajoneuvon käypään arvoon. Tarvikkeiksi voidaan katsoa sellaisia laitteita, jotka liittyvät ajoneuvon huolto-, tavarankuljetus- ja muuhun työkäyttöön.

Verovelvollinen tai verosta vastuussa oleva vastaa siitä, että ajoneuvon tiedot ilmoitetaan oikein verotusta varten. Jos jälleenmyyjä asentaa ajoneuvoon verollisia varusteita ennen sen rekisteröintiä, verovelvollinen tai verosta vastuussa oleva vastaa siitä, että asennettujen varusteiden arvo ilmoitetaan veroilmoituksen B-osassa.

Jälkiasentaminen

Jälkiasentamisella tarkoitetaan kaupanteon yhteydessä tai sen jälkeen ostajan valinnan perusteella ajoneuvoon sen valmistamisen jälkeen tehtävää lisäasennusta. Kaikki muualla kuin tehtaalla tehtävä asennus katsotaan jälkiasentamiseksi riippumatta siitä, tehdäänkö se ennen ajoneuvon luovuttamista loppukäyttäjälle vai sen jälkeen. Verotusarvoon sisällytetään kaikki ennen rekisteröintiä ajoneuvoon asennetut varusteetriippumatta siitä, missä ne on asennettu. Samoin verotusarvoon sisällytetään varustelu, joiden asennuksesta on sovittu myyjän kanssa kaupanteon yhteydessä.

Verotusarvon pohjana käytettävän hinnan on oltava julkisessa ja yleisesti saatavilla olevassa hinnastossa. Jälkiasennettujen tarvikkeiden arvoa ei sisällytetä verotusarvoon, jos ajoneuvo on ilmoitettu myytäväksi hinnastossa ilman kyseisiä tarvikkeita. Ajoneuvon täytyy olla myös tosiasiallisesti ostettavissa hinnaston mukaisella hinnalla ilman tarvikkeita.

Verotusarvoon sisällytetään myös kaikki sellaiset tarvikkeet, jotka sisältyvät hinnaston mukaiseen hintaan ja joita ilman ajoneuvoa ei voi ostaa. Tällaisten tarvikkeiden arvoa ei vähennetä ajoneuvon hinnaston mukaisesta hinnasta, vaikka ne olisivat jälkiasennettuja.

Varustepaketit

Uuden ajoneuvon verotusarvoon luetaan koko varustepaketin arvo, vaikka se sisältäisikin jälkiasennettuja tarvikkeita. Varustepakettiin sisältyvien tarvikkeiden arvoja ei voida vähentää hinnaston mukaisesta varustepaketin hinnasta.

Esimerkkejä varusteista ja tarvikkeista

Esimerkkejä verotusarvoon kuuluvista varusteista Esimerkkejä verotusarvoon kuulumattomista tarvikkeista
tehdasasennetut varusteet / 
vakiovarusteet
tavanomaiseen myyntikunnostukseen liittyvät tarvikkeet, manuaalit, teipit jne.
ABS-jarrut toiset renkaat vanteineen, kuormansidontakiskot, -koukut ja -liinat, vetokoukku
ajovakauden hallintajärjestelmä suojamatot, penkinlämmitin, seinä- ja lattiavaneroinnit
luistonestojärjestelmä avolavan kaukalo, avolavan katteet, myös kovasta materiaalista tehdyt, avolavan etu- ja takareunan suoja- ja kuormakaaret
ajotietokone jälkiasennettu radio tai soitin, matkapuhelinten hands free -sarjat, integroimaton navigointijärjestelmä
kattoluukku lohkolämmitin, johtosarja ja sisälämmitin, polttoainekäyttöinen lisälämmitin, tavaratilan lämmittimet, tavaratilan ikkunat
sähkötoimiset peilit kylmäkuljetusautojen kylmäkoneet
kattokaide ohjaamon suojat ja ilmanohjaimet, 
ilmastointilaite moottoripyörän tavarateline ja sivulaukut, moottoripyörän visiiri
integroitu navigointijärjestelmä peruutustutka (pysäköintietäisyyshälytin)  ja peruutuskamera

katsastus- ym. varusteet

lisäpuskurit, -astinlaudat ja -koristelistat sekä spoilerit, helmasuojat, korin suojalistat
moottoripyörien tehonrajoitin sumuvalot, vakionopeudensäädin,  (alustan) madallussarjat
  istuinsuojat ja lasten turvaistuimet, vinssi, etuaura, hiekoitin, aggregaatti
  työtasot, kaapit, hyllyt, nosturit ja nostimet, kattoteline
  murtohälyttimet, työvalot, varoitusvilkku, lisävalot ja lisävalotelineet
  painepesuri, pohjapanssarit,  väliseinät ja osastoivat seinät

Uuden ajoneuvon verotusarvon laskeminen

Uuden ajoneuvon verotusarvo muodostuu laskennallisesti kolmesta eri osasta. Verotusarvon autoveroton perusosa (A-osa) vahvistetaan ja julkaistaan Verohallinnon tilastossa. Verotusarvoon lisätään verotusvaiheessa ajoneuvon varusteiden autoveroton arvo ja 600 euroa ylittävät toimituskulut (B-osa). Verotuksen toimittamisen yhteydessä ajoneuvon arvoon lisätään vielä autoveron osuus ajoneuvon, varusteiden ja 600 euroa ylittävien toimituskulujen osalta (C- osa).

Verotusarvon perusosa/ A-osa

Verotusarvon A-osalla tarkoitetaan uuden ajoneuvon ohjevähittäishinnaston mukaista autoverotonta pyyntihintaa vähennettynä tavanomaisia alennuksia vastaavalla määrällä, joka on 5,5 prosenttia ja 250 euroa, kuitenkin enintään 20 prosenttia.

Kaupallista nimikettä haettaessa Verohallinnolle ilmoitetaan verotusarvon A-osan vahvistamista varten ajoneuvon ohjevähittäishinnaston mukainen autoveroton pyyntihinta. Ilmoituksen perusteella Verohallinto laskee verotusarvon A-osan vähentämällä ilmoitetusta pyyntihinnasta tavanomaisia alennuksia vastaavan erän. 

A-osan mukaisen ajoneuvon on oltava kuluttajan ostettavissa ilman, että siihen hankitaan yhtään lisävarustetta. A-osaan luetaan kuuluvaksi siis sellaiset lisävarustehinnastossa olevat tai muuten erikseen hinnoitellut varusteet tai varustepaketit, joita ilman ajoneuvoa ei voida hankkia. Siten esimerkiksi businessmallisen ajoneuvon pakollisen business-varustepaketin arvo sisällytetään verotusarvon A-osaan. Verotusarvon A-osan vahvistamista varten Verohallinnolle ilmoitetaan näiden varusteiden ohjevähittäishinnaston mukaiset autoverottomat pyyntihinnat.

Verotusarvon lisäykset/ B-osa

Verotusarvon B-osalla tarkoitetaan verotettavan ajoneuvon varusteiden ohjevähittäishinnaston mukaista autoverotonta pyyntihintaa ja asiakkaalta perittävää 600 euroa ylittävää toimituskulua vähennettynä tavanomaisia alennuksia vastaavalla määrällä, joka on 5,5 prosenttia.

Verotusarvon B-osaa varten veroilmoituksessa tai veroilmoitussanomassa ilmoitetaan ajoneuvossa rekisteröintiajankohtana olevan, mutta verotusarvon A-osasta puuttuvan varustelun ohjevähittäishinnaston mukainen autoveroton pyyntihinta. Varustelun arvoon sisällytetään myös varusteiden asentamisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäys ilmoitetaan sentin tarkkuudella. Verohallinto laskee verotusarvon B-osan verotuksen toimittamisen yhteydessä vähentämällä ilmoitetusta pyyntihinnasta tavanomaisia alennuksia vastaavan erän.

Verotusarvon B-osa ei voi olla negatiivinen, joten ajoneuvon verotusarvo ilman autoveron osuutta on aina vähintään A-osan suuruinen.

Autoveron osuus/ C-osa

Verotusarvon C-osalla tarkoitetaan autoveron osuutta, joka sisällytetään verotusarvoon. Verohallinto laskee autoveron osuuden ajoneuvon verotuksessa sovellettavan autoveroprosentin mukaisesti. Autoveron osuus lisätään verotusarvoon verotuksen toimittamisen yhteydessä.

Autoveroa kannetaan autoveroprosentin mukainen osuus autoveron ja arvonlisäveron sisältävästä yleisestä vähittäismyyntiarvosta.

Esimerkki autoveron laskemisesta, jos autovero 28,1%     

Ajoneuvon autoveroton pyyntihinta (sis. alv) 20 000 e
Lisävarustelun autoveroton pyyntihinta (sis. alv) 4 000 e
Autoveroton pyyntihinta yhteensä (sis. alv) 24 000 e
Vähennetään tavanomaiset alennukset 5,5 % ja 250 e 1 570 e
Autoveroton yleinen myyntihinta 22 430 e
Lasketaan verotusarvo 22 430 e / (1 - 0,281)   31 196,10 e
Kannettavan autoveron määrä 28,1 % 8 766,10 e

Autovero on arvonlisäverotuksessa läpikulkuerä

Autoveroa käsitellään arvonlisäverotuksessa läpikulkueränä eikä sitä lueta enää arvonlisäveron perusteeseen ennen ajoneuvon ensirekisteröintiä tapahtuvassa myynnissä. Autoveroa on käsiteltävä kirjanpidossa ja laskutuksessa erillisenä eränä. Loppuostajan eli verovelvollisen ostolaskulla on eriteltävä todellinen autoveron määrä. Esimerkiksi auton kauppalaskulla olevan autoveron on vastattava ajoneuvoyksilön hiilidioksidipäästöön perustuvaa veron osuutta ja moottoripyörän kauppalaskulla olevan autoveron moottoripyörän kuutiotilavuuteen perustuvaa veron osuutta.

Muu kuin kaupallinen tuonti

Muutoin kuin kaupallisesti maahantuodun uuden ajoneuvon verotusarvon A-osaksi valitaan keskenään teknisesti samanlaisista nimikkeistä se, joka on arvoltaan alin. Verotusarvoon lisätään verotuksen toimittamisen yhteydessä lisävarustelun arvo ja autoveron osuus.

Jos maahan tuodaan muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa uusi ajoneuvo, jollaiselle ei ole määritetty lainkaan nimikettä, sille muodostetaan oma kaupallinen nimike, mutta nimikkeelle ei julkaista verotusarvoa.