7H Hyresinkomster – aktielägenheter, deklarationsanvisning

Deklarera på denna blankett hyresinkomster som du har fått från uthyrningen av en aktielägenhet. Deklarera hyresinkomsterna även om det inte kvarstår beskattningsbar inkomst efter att kostnaderna har dragits av. Deklarera bara din egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som gäller dem. Om du äger en bostad t.ex. tillsammans med din maka eller make ska båda fylla i en egen blankett och deklarera sin egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna.

Om du hyr ut flera lägenheter ska du deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna som anknyter till dem separat för varje objekt som du hyr ut. På varje blankett finns det utrymme för två olika lägenheters hyresinkomster och uppgifter. Om det finns fler än två lägenheter ska du fylla i flera blanketter.

Du kan lämna uppgifter antingen i MinSkatt  eller med en pappersblankett. Blanketten och ytterligare information finns på blankettsidan. Returaddressen finns på första sidan av blanketten.

När ska hyresinkomsterna deklareras?

Deklarera hyresinkomsterna genast när du börjar hyra ut bostaden. Skatteförvaltningen beaktar hyresinkomsterna i din skattesats eller påför en förskottsskatt på dem. Deklarera hyresinkomsterna i MinSkatt i samband med att du ansöker om skattekort eller förskottsskatt. Om du deklarerar hyresinkomsterna på den här blanketten ska du dessutom fylla i blankett 5010r (Ansökan om skattekort och förskottsskatt).

Hyresinkomsterna ska deklareras också i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Uppgifterna kan redan finnas färdigt i skattedeklarationen. Om uppgifter saknas eller någon av uppgifterna är fel ska du deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna i MinSkatt eller med den här blanketten senast på den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Använd blanketten också när du begär om omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till din omprövningsbegäran. Också begäran om omprövning kan lämnas in i MinSkatt.

Om du deklarerar hyresinkomster för skattekortet eller för förskottsskatten ska du fylla i alla aktielägenheters uppgifter och hyresinkomster på blanketten. Om du korrigerar en uppgift som du tidigare har uppgett i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen eller ansöker om omprövning av beskattningen ska du ange alla uppgifter om de aktielägenheter och hyresinkomster som korrigeringen eller omprövningsbegäran gäller.

Övriga hyresinkomster – välj rätt blankett

Deklarera inkomsterna du har fått från uthyrningen av en fastighet på blankett 7K (Hyresinkomster – fastighet) och inkomster från uthyrning av annan egendom på blankett 7L (Hyresinkomst – annan egendom).

Du kan endast deklarera hyresinkomster från egendom som finns i Finland på blanketterna 7H, 7K och 7L. Om hyresobjektet finns utomlands ska du deklarera hyresinkomsterna på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster (kapitalinkomster)).

Läs mer om beskattningen av hyresinkomster

Läs mer om beskattningen av sporadisk uthyrningsverksamhet.

1 Personuppgifter och skatteår

Ange här ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar hyresinkomster.

2 Aktielägenhet

Fyll i följande uppgifter i början av detta avsnitt:

  • uppgifter om bolaget och lägenheten: bostads- eller fastighetsaktiebolagets namn och FO-nummer samt lägenhetens nummer
  • uppgifter om vem du har hyrt ut lägenheten till: hyresgästens personbeteckning eller FO-nummer samt namn
  • tidsperioden under vilken lägenheten har varit uthyrd
  • din ägarandel dvs. hur många procent av lägenheten du äger.

Har du haft flera hyresgäster eller hyresperioder/fler än en hyresgäst eller hyresperiod under året?

Om du har haft flera hyresgäster i lägenheten under året ska du lämna punkten ”Hyresgästens personbeteckning eller FO-nummer” blank. Anteckna då vid punkten för hyresgästens namn i stället för namnet ”flera”.

Om lägenheten inte har varit uthyrd oavbrutet utan i flera perioder under året, ska du som hyrestid ange hela året i formatet 1.1.20xx–31.12.20xx.

2.1 Din egen andel av bruttohyresinkomsterna/år: Ange hyresinkomsternas bruttobelopp. Dra alltså inte av t.ex. kostnader. Om du äger bostaden t.ex. tillsammans med din make eller maka ska du bara ange din egen andel av hyresinkomsterna.

2.2 Betalda bolagsvederlag och vattenavgifter/år (ange endast din egen andel): Ange de bolagsvederlag och vattenavgifter som du har betalat. Deklarera endast den andel av kostnaderna som hänför sig till hyresinkomsterna som motsvarar din egen ägarandel.

Från bolagsvederlaget kan du dra av skötselvederlaget och ett kapitalvederlag (reparations- och finansieringsvederlag) som har räknats som intäkt (dvs. intäktsförts) i bolagets bokföring. Ange inte fonderade vederlag eftersom de inte får dras av från hyresinkomsten. Husbolaget, t.ex. disponenten, ger dig information om huruvida kapitalvederlaget har intäktsförts eller fonderats i bolagets bokföring.

Läs mera om avdrag av vederlag

Om du har tagit ett lån för anskaffningen av lägenheten ska du inte ange lånets räntor på den här blanketten. Räntorna dras av separat från alla kapitalinkomster. Det handlar om en skuld för förvärv av inkomst, som du kan deklarera i MinSkatt. Du kan också deklarera dessa uppgifter, i samband med att du fyller i dem i den förhandsifyllda skattedeklarationen, på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem) eller på blankett 5010r om du ansöker om skattekort eller förskottsskatt.

2.3 Övriga kostnader/år (ange endast din egen andel): Deklarera övriga kostnader som hänför sig till hyresinkomsten, t.ex. kostnader för årliga reparationer som utförts i bostaden. Om du vill dra av renoveringskostnader måste renoveringen göras under den tiden då lägenheten är uthyrd. Deklarera kostnaderna som utgifter för det år då du har betalat dem. Deklarera endast den andel av kostnaderna som hänför sig till hyresinkomsterna som motsvarar din egen ägarandel.

Du kan också deklarera kostnaderna för bostadens ombyggnad om du vill att de dras av från hyresinkomsterna som en s.k. linjär avskrivning under 10 års tid. Alternativt kan du dra av kostnaderna för ombyggnad från bostadens överlåtelsevinst när du säljer bostaden.

Vad betyder årlig reparation och ombyggnad?

2.4 och 2.5: Beräkna och deklarera den beskattningsbara hyresinkomsten dvs. skillnaden mellan hyresinkomsterna och de kostnader som anknyter till dem: subtrahera beloppen i punkterna 2.2 och 2.3 från beloppet i punkt 2.1. Om det kvarstår vinst av hyresinkomsterna ska du anteckna dess belopp i punkt 2.4. Om kostnaderna är större än hyresinkomsterna, dvs. om uthyrningen går med förlust, ska du anteckna förlustbeloppet i punkt 2.5.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.