Kansainväliset tilanteet tulorekisterissä

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa palkka- ja ansiotulot tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Kansainvälisissä työskentelytilanteissa maksetut tulot pitää ilmoittaa tulorekisteriin aina, jos maksajalla on velvollisuus antaa tietoja jollekin tulorekisterin tietoja käyttävälle viranomaiselle.

 • Jos esimerkiksi tulonsaaja on vakuutettu Suomessa, suorituksen maksajalla on velvollisuus antaa vakuuttamiseen liittyviä tietoja tulorekisteriin työeläkelaitoksille ja muille sosiaalivakuuttajille. Sillä ei ole merkitystä, maksaako tulon ulkomainen vai kotimainen työnantaja tai missä työ tehdään.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin euroissa. Jos suoritus on maksettu muuna valuuttana, se on muunnettava euroiksi käyttäen EKP:n viitekurssia, joka on voimassa maksupäivänä.

Palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella

Sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle maksetut tulot ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella. Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta tulonsaajasta ja jokaiselta maksupäivältä erikseen. Ilmoittamisessa käytetään myös samoja tulolajeja, mutta rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan tietoihin merkitään, että kyse on rajoitetusti verovelvollisesta.

Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ilmoitettavat tiedot voivat olla joko jokaisen ilmoituksen yhteydessä annettavia pakollisia tietoja tai täydentäviä tietoja.

 • Pakollinen tieto on esimerkiksi tieto siitä, onko tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen tai soveltuuko palkkatuloon kuuden kuukauden sääntö.
 • Täydentävät tiedot ovat muun muassa etuuksia myöntäville tiedon käyttäjille välttämättömiä tietoja, joita käytetään etuuden myöntämisen tai maksamisen perusteena. Täydentäviä tietoja ovat esimerkiksi ulkomaille maksettu vero, sosiaaliturvaa koskeva todistus tai tulonsaajan työskentelyjaksot Suomessa silloin, kun ei ole kyse vuokratyöntekijöistä.

Kun suorituksen maksaja antaa tarvittavat täydentävät tiedot samassa yhteydessä maksamiensa palkkojen kanssa, jälkikäteen tehtävät selvitykset vähenevät. Jos tiedot jätetään ilmoittamatta, tiedon käyttäjät voivat joutua kysymään suorituksen maksajalta tietoja myöhemmin erikseen.

Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan myös ulkomaan työskentelyyn liittyviä lisätietoja, kuten NT1-tiedot (ennakonpidätys toimitetaan Suomeen, kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa), NT2-tiedot (ennakonpidätystä ei toimiteta Suomeen) sekä tiedot oleskelujaksoista Suomessa. Ulkomainen työnantaja, joka vuokraa työvoimaa suomalaiselle työn teettäjälle, antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen.

 • Huomaa, että jos tiedot ilmoitetaan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai paperilomakkeella, ne pitää ilmoittaa erillisellä ilmoituksella (tiedot kansainvälisestä työskentelystä).

Työnantajan erillisilmoitus annetaan työnantajakohtaisesti

Työnantaja antaa tarvittaessa lisäksi työnantajan erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan. Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan "Ei palkanmaksua" -tieto.

Milloin maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin?

Maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

 • Suorituksen maksupäivä on se päivä, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa tulonsaajan tililtä (ns. palkkapäivä).
  • Maksupäivää seuraavien viiden kalenteripäivän laskemiseen otetaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, mutta jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.
 • Tiedot vakuutuspalkan määrästä pitää ilmoittaa kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. (Katso ohje Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet, kohta 2.3.1.2.) 
 • Tiedot ulkomaan työskentelystä:
  • NT1-ilmoitus ja NT2-ilmoitus on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksetun palkan maksupäivän jälkeen.
  • Tiedot oleskelujaksoista Suomessa (ns. tarkkailuilmoitus) voidaan kuitenkin antaa viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.
 • Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Paperilomakkeella tietojen antamisen määräaika on 5 kalenteripäivän sijaan 8 kalenteripäivää. Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Lue lisää ilmoittamisen määräajoista ohjeesta Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen.

Virheellisesti tulorekisteriin ilmoitetut tiedot pitää korjata

Tulorekisteriin ilmoitetaan ainoastaan korjaukset, jotka koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen annettuja ilmoituksia. Katso lisätietoa ja esimerkkejä korjaamisesta:

Jos vuonna 2019 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2019 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Ennen 1.1.2019 maksettuja suorituksia koskevien tietojen korjaukset tehdään suoraan asianomaiselle viranomaiselle.