Etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 1.1.2021 jälkeen maksetuista eläke- ja etuustuloista. Eläke- ja etuustuloja maksavat esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori ja kunnat. Tiedot ilmoitetaan etuustietoilmoituksella. Eläke- ja etuustiedot ilmoittaa tulorekisteriin suorituksen maksaja. Tiedot ilmoitetaan sähköisesti.

Etuuksina tulorekisteriin ilmoitetaan seuraavat eläke- ja etuustulot:

 • lakisääteiset eläkkeet
 • vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet
 • kaikki veronalaiset etuudet
 • verovapaat etuudet, jotka vaikuttavat Kelan perustoimeentulotukeen
 • seuraavat verovapaat etuudet, jotka eivät vaikuta Kelan perustoimeentulotukeen: kulukorvaus (työttömyysetuus), korotettu kulukorvaus (työttömyysetuus) ja ulkomaan kulukorvaus (työttömyysetuus)
 • suoritukset, jotka etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverolain perusteella (28 a §).

Etuustietoilmoituksen tulorekisteriin antavat vain laissa määritellyt etuuden maksajat. Tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet, jotka etuuden maksaja maksaa ulkomailla asuvalle henkilölle. Sillä ei ole merkitystä, onko etuuden saaja Suomessa rajoitetusti vai yleisesti verovelvollinen. 

Etuustietoilmoitus korvaa vuodesta 2021 alkaen seuraavat vuosi-ilmoitukset:

 • vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE)
 • vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
 • eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön vuosi-ilmoitus (VSELVYHT)
 • perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E)

Viimeiset vuosi-ilmoitukset näistä tiedoista annetaan vuodelta 2020.

Etuustietoilmoitus korvaa osittain seuraavat tietovirrat:

 • rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE)
 • oma-aloitteisten verojen veroilmoitus (ne ennakonpidätykset ja lähdeverot, jotka peritään tulorekisteriin ilmoitettavista eläkkeistä ja etuuksista, ilmoitetaan  tulorekisteriin)
 • vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE).

Seuraavat tiedot ilmoitetaan jatkossakin suoraan Verohallintoon:

 • nykyiseltä eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoitukselta (VSELERIE)
  • F Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva ansiotulona verotettava suoritus
  • M Veronalainen lakkoavustus
  • Q1 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva pääomatuloa oleva vuosittain maksettava suoritus
  • Q2 Säästäjän tai muun säästövaroihin oikeutetun kuoleman johdosta maksetut pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarat
  • V3 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna
  • V4 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna
  • Z Lakisääteisen eläkevakuutusmaksun palautus
  • luonnollisten henkilöiden maksamat eläkkeet
 • nykyiseltä rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitukselta (VSRAERIE)
  • C2 - C8 suorituslajit (korot)
  • D1 Muu suoritus (esim. stipendi, henkivakuutuskorvaus tms.).
  • D2 Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto
  • E1 - E8 suorituslajit (osingot ja osuuskunnan ylijäämät)
  • P4, P5, P6 ja P7 suorituslajit (pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset)

Tulorekisteriin ei ilmoiteta

 • sellaisia verovapaita etuuksia, jotka eivät vaikuta Kelan perustoimeentulotukeen, esimerkiksi äitiysavustusta, koulumatkatukea tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta maksettuja kulukorvauksia. Poikkeuksia ovat kulukorvaus (työttömyysetuus), korotettu kulukorvaus (työttömyysetuus) ja ulkomaan kulukorvaus (työttömyysetuus), jotka ilmoitetaan tulorekisteriin.
 • tietoa siitä, että eläke- tai etuuspäätös on tehty: tiedot ilmoitetaan kun etuutta maksetaan
 • Kelan maksamaa perustoimeentulotukea
 • kuntien maksamaa täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea
 • vammaistukea, joka on maksettu yli 16-vuotiaalle
 • muita arkaluonteisia etuuksia kuten ammattiliiton maksamia korvauksia (esim. lakkoavustus, kurssipäiväraha)
 • sairauskuluja ja kustannusten korvauksia
 • stipendejä, apurahoja ja palkintoja
 • korvauksia esinevahingoista
 • Kelan opintolainan lainatakausta
 • esimerkiksi kunnan myöntämiä palveluseteleitä
 • ulkomaisia eläkkeitä, paitsi jos maksajalla on ilmoitusvelvollisuus Suomeen
 • syytinkiä (kiinteistöeläkettä)
 • tuomioistuimen päätöksen perusteella maksettavia vahingonkorvauksia (esimerkiksi yksityishenkilön maksama korvaus)
 • pitkäaikaissäästämissopimukseen tai muuhun sijoitustoimintaan liittyvään sopimukseen perustuvaa suoritusta, vaikka sen maksaisikin laissa määritelty etuuden maksaja.

Tiedot ilmoitetaan etuustietoilmoituksessa

Maksetut eläkkeet ja muut etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin etuustietoilmoituksessa jokaisesta etuuden saajasta erikseen. Yhdessä etuustietoilmoituksessa ilmoitetaan yhden etuuden saajan tiedot samalta maksukerralta. Etuustietoilmoituksen voi antaa vain etuuden maksaja. Työnantaja ilmoittaa työntekijöille maksamansa eläkkeet palkkatietoilmoituksella.

Tietojen ilmoittamiseen käytetään tulolajeja. Etuuden saajalle voidaan ilmoittaa useita eri tulolajeja samassa ilmoituksessa. Tuloista vähennettävät erät ilmoitetaan tulolajeittain, ja osan niistä voi ilmoittaa yhteissummana (esimerkiksi ennakonpidätyksen tai lähdeveron).

Etuustietoilmoituksella ilmoitettavat tiedot ovat pääosin pakollisia tietoja. Joihinkin tietoihin ja tulolajeihin liittyy ns. täydentäviä tietoja, jotka täsmentävät pakollisesti ilmoitettavia tietoja.

Etuustietoilmoituksessa on ilmoitettava 

 • tulonsaajan ja maksajan yksilöinti- ja tunnistetiedot
 • maksupäivä
 • ansaintakausi
 • aineiston tekniset tiedot silloin, kun tiedot annetaan rajapinnan tai latauspalvelun kautta
 • maksetut eläkkeet ja etuudet omina tulolajeinaan

Milloin etuustiedot ilmoitetaan? 

Etuustiedot ilmoitetaan viimeistään viidentenä päivänä etuuden tai eläkkeen maksupäivästä.

 • Maksupäivä on se päivä, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa tulonsaajan tililtä. Jos maksajalla ei ole tiedossa päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan tilillä, voidaan maksupäivänä pitää päivää, jona raha on lähtenyt maksajan tililtä.
 • Maksupäivän jälkeiseen viiden kalenteripäivän laskemiseen otetaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, mutta jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Etuus maksetaan 2.1.2021. Etuuden maksajan on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin viimeistään 7.1.2021.

Tietoja voi ilmoittaa myös etukäteen 

Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin myös etukäteen (esimerkiksi suoraan maksuaineistojen ajosta). Tiedot voi ilmoittaa aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää. Etukäteen ilmoittaminen ei ole sidottu tulon ansaintakauteen, vaan tulo voidaan ilmoittaa etukäteen, jos se maksetaan tulonsaajalle 45 päivän kuluessa. Tietoja ei kuitenkaan voi ilmoittaa ennen 1.1.2021.

Poikkeukset ilmoittamisen määräajoissa

Perusteeton etu

Perusteeton etu ilmoitetaan tulorekisteriin viivytyksettä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tulo on todettu perusteettomaksi eduksi. Jos tulo muuttuu perusteettomaksi eduksi, tieto siitä on aina ilmoitettava tulorekisteriin. Sillä ei ole merkitystä, peritäänkö maksettu suoritus takaisin vai ei.

Etuuskäsittelyssä tapahtuneen virheen korjaaminen voi edellyttää etuuden saajan suostumusta. Etuus voi muuttua perusteettomaksi myös esimerkiksi vakuutusoikeuden ratkaisulla, jolloin aiempi päätös poistetaan tai puretaan. Joissakin tilanteissa, esimerkiksi etuuden saajan kuoltua, takaisinperinnästä ei anneta lainkaan uutta päätöstä, vaikka etuutta olisikin maksettu liikaa.                     

Takaisinperintä

Tieto takaisinperinnästä ilmoitetaan tulorekisteriin viidentenä päivänä siitä, kun on saatu tieto takaisinmaksettavasta määrästä, maksajasta ja siitä, mihin eläkkeeseen tai etuuteen takaisinperittävä määrä liittyy.