Luontoisetujen ilmoittaminen tulorekisteriin

Luontoisetu on työstä saatava vastike, jonka työntekijä saa työnantajalta muuna kuin rahana. Luontoisetu on veronalaista palkkatuloa, josta työnantajan on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava sosiaalivakuutusmaksut.

Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin luontoisedun rahallisen arvon, joka on tyypillisesti sen verotusarvo. Verohallinto vahvistaa luontoisetujen arvot vuosittain päätöksellään.

Jos edun arvoa ei ole erikseen vahvistettu, luontoisedun arvo on sen käypä arvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan edun hankinnasta työnantajalle aiheutuneita todellisia kustannuksia. Verohallinnon päätöksessä on tarkempia ohjeita käyvän arvon laskemisesta.

Lue lisää ilmoittamisen määräajoista

Miten luontoisetu ilmoitetaan?

Ilmoita työntekijälle annettu luontoisetu palkkatietoilmoituksella 300-sarjan tulolajeilla.

Voit laskea luontoisedusta perityn ennakonpidätyksen yhteen muiden saman ilmoituksen ennakonpidätysten kanssa ja ilmoittaa ne yhteissummana tulolajilla 402 Ennakonpidätys.

 • Jos maksat samalla kertaa myös rahapalkkoja, ilmoita rahapalkat eriteltyinä (200-sarja) tai yhteissummana (100-sarja).
 • Jos perit työntekijältä luontoisedusta korvauksen, ilmoita se tulorekisteriin 400-sarjan tulolajeilla.

Lue lisää tulolajeista

Miten työntekijältä peritty korvaus ilmoitetaan?

Jos olet perinyt luontoisedusta työntekijältä korvauksen, ilmoita se 400-sarjan tulolajeilla.

Ilmoita autoedusta, työsuhdematkalipusta ja polkupyöräedusta peritty korvaus omina tulolajeinaan:

 • 401 Autoedusta peritty korvaus
 • 415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus
 • 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus

Ilmoita muista kuin edellä mainituista luontoiseduista peritty korvaus tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus. 

Ilmoita luontoisetu tulorekisteriin myös silloin, jos olet perinyt työntekijältä luontoisedusta sen raha-arvoa vastaavan tai sitä suuremman korvauksen, eikä palkkaan lisättävää määrää jää lainkaan.

Ilmoita aina omina tulolajeinaan: autoetu, työsuhdematkalippu, polkupyöräetu ja asuntolainan korkoetu

Ilmoita seuraavat luontoisedut aina omina tulolajeinaan:

 • 304 Autoetu
 • 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
 • 342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus
 • 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
 • 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus
 • 302 Asuntolainan korkoetu.

Näitä etuja ei voi ilmoittaa yhteissummana tulolajilla 317 Muu luontoisetu.

Työntekijä saa autoedun, kun hän tai hänen perheensä saa käyttää työnantajan autoa yksityiskäytössä.

Ilmoita autoetu tulolajilla 304 Autoetu. Ilmoita autoedusta

 • autoedun tyyppi: joko käyttöetu tai vapaa autoetu
 • auton ikäryhmä: A, B, C tai U.

Ilmoita myös auton kilometrimäärä, jos autoedun käyttökustannukset lasketaan ajopäiväkirjan mukaan kuukausikohtaisen arvon sijaan. Merkitse työsuhdeautolla yksityiskäytössä ajettujen kilometrien määrä.

Verohallinnon päätöksen mukaan työnantaja voi ilmoittaa kilometrimäärän palkkakausittain tai vaihtoehtoisesti viimeistään vuoden viimeisellä ilmoituksella. Jos työnantaja saa autoedun kilometrimäärän tietoonsa vasta edun saamiskuukauden jälkeen, annettua ilmoitusta on korjattava.

Ilmoita myös auton päästöarvo, jos autoedun määrää on alennettu siksi, että auto on nolla- tai vähäpäästöinen. Autoedun määrää voi alentaa, jos auton hiilidioksidipäästöt ovat 0–100 (g/km). Tieto auton päästöarvosta ilmoitetaan tulorekisteriin vuosina 2022–2025.

Jos perit työntekijältä autoedusta korvauksen, ilmoita se tulolajilla 401 Autoedusta peritty korvaus. Älä vähennä perittyä korvausta siitä määrästä, jonka ilmoitat tulolajilla 304 Autoetu. Jos peritty korvaus on suurempi kuin autoedun verotusarvo, ilmoita perittynä korvauksena korkeintaan edun verotusarvo. Tulorekisteriin ilmoitettava autoedusta peritty korvaus ei siis voi olla suurempi kuin autoetu.

Työsuhdematkalippu on työnantajan työntekijälle antama joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten.

Ilmoita työsuhdematkalippuedun verovapaa osuus tulolajilla 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus ja veronalainen palkaksi katsottava osa tulolajilla 342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus. Työsuhdematkalippu on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka työntekijälle ei muodostuisi verotettavaa etua.

Työsuhdematkalipusta 3 400 euroa vuodessa on verovapaata tuloa. Jos työntekijä saa sekä työsuhdematkalipun että polkupyöräedun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa kalenterivuodessa.

Jos perit työntekijältä työsuhdematkalipusta korvauksen, ilmoita se tulolajilla 415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus. Ilmoita peritty korvaus täysimääräisenä, vaikka se olisi suurempi kuin palkaksi katsottu osuus. Vähennä peritty korvaus palkaksi katsotusta osuudesta. Jos palkaksi katsottavaa osuutta ei ole, vähennä korvaus verovapaasta osuudesta. Tulolajeilla 342 tai 341 ilmoitetaan edusta jäljelle jäävä määrä eli erotus.

Jos annat työntekijälle työsuhdematkalipun rahapalkkaa alentamalla, katso tarkemmat ohjeet ja esimerkit ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset kohdasta 1.1.2 Työsuhdematkalippuetu.

Työntekijä saa polkupyöräedun, kun hän saa käyttää työnantajan antamaa polkupyörää yksityiskäytössä.

Ilmoita polkupyöräedun verovapaa osuus tulolajilla 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus ja veronalainen palkaksi katsottava osa tulolajilla 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus. Polkupyöräetu on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka työntekijälle ei muodostuisi verotettavaa etua.

Polkupyöräedusta 1 200 euroa vuodessa on verovapaata tuloa. Jos työntekijä saa sekä polkupyöräedun että työsuhdematkalipun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa, eli verovapaa polkupyöräetu vähennetään työsuhdematkalipun verovapaasta enimmäismäärästä.

Jos perit työntekijältä polkupyöräedusta korvauksen, ilmoita se tulolajilla 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus. Ilmoita peritty korvaus täysimääräisenä, vaikka se olisi suurempi kuin palkaksi katsottu osuus. Vähennä peritty korvaus palkaksi katsotusta osuudesta. Jos palkaksi katsottavaa osuutta ei ole, vähennä korvaus verovapaasta osuudesta. Tulolajeilla 364 tai 363 ilmoitetaan edusta jäljelle jäävä määrä eli erotus.

Jos annat työntekijälle polkupyöräedun rahapalkkaa alentamalla, katso tarkemmat ohjeet ja esimerkit ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset kohdasta 1.1.3 Polkupyöräetu.

Työntekijä saa asuntolainan korkoedun, kun työnantaja perii työntekijälle myöntämästään asuntolainasta vuotuista korkoa, joka on alempi kuin yleisesti markkinoilla käytössä oleva viitekorko. Viitekorolla tarkoitetaan 1, 3, 6 ja 12 kuukauden euriborkorkoa tai muuta viitekorkoa, jota pankki käyttää yleisesti asiakkaidensa luotoissa, esimerkiksi pankin omaa primekorkoa. Tällaista korkoetua käsitellään verotuksessa palkkana.

Ilmoita veronalaisen korkoedun määrä tulolajilla Asuntolainan korkoetu (302).

Ilmoita yhteissummana tai omina tulolajeinaan: asuntoetu, puhelinetu ja ravintoetu

Ilmoita seuraavat luontoisedut joko yhteissummana tulolajilla 317 Muu luontoisetu tai vaihtoehtoisesti omina tulolajeinaan:

 • 301 Asuntoetu
 • 330 Puhelinetu
 • 334 Ravintoetu.

Jos käytät tulolajia 317 Muu luontoisetu, ilmoita myös Edun tyyppi.

Jos ilmoitat asuntoedun, puhelinedun tai ravintoedun omana tulolajinaan, älä ilmoita sitä lisäksi tulolajilla 317 Muu luontoisetu.

Työntekijä saa asuntoedun, kun hän saa käyttöönsä työnantajan omistaman tai hallinnoiman asunnon. Oikeus käyttää asuntoa voi perustua palvelussuhteeseen tai asunto voi kuulua palkkaan.

Ilmoita asuntoetu joko tulolajilla 301 Asuntoetu tai tulolajilla 317 Muu luontoisetu.

Jos käytät tulolajia 317, ilmoita Edun tyyppi -tietona Asuntoetu. Jos perit työntekijältä asuntoedusta korvauksen, ilmoita se tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus.

Työntekijä saa puhelinedun, kun työnantaja maksaa hankkimansa ja kustantamansa puhelinliittymän kulut myös työntekijän vapaa-ajan yksityiskäytöstä.

Ilmoita puhelinetu joko tulolajilla 330 Puhelinetu tai tulolajilla 317 Muu luontoisetu.

Jos käytät tulolajia 317, ilmoita Edun tyyppi -tietona Puhelinetu. Jos perit työntekijältä puhelinedusta korvauksen, ilmoita se tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus.

Jos tulonsaajalla on pelkkä puhelinetu, voit ilmoittaa puhelinedun etukäteen tammikuun ilmoituksella koko vuodelta kerralla sen mukaisesti kuin etu on käsitelty palkanlaskennassa, jos

 • henkilölle ei makseta mitään muuta tuloa eikä anneta muuta etua ja
 • puhelinetu ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista.

Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos puhelinetu on annettu YEL- tai MYEL-vakuutetulle yrittäjälle tai osakkaalle.

Työntekijä saa ravintoedun, kun työnantaja tarjoaa hänelle aterian käypää arvoa alempaan hintaan tai täysin vastikkeetta. Ravintoetu voi olla esimerkiksi lounasseteli, maksukortti, mobiilisovellus tai erikseen järjestetty työpaikkaruokailu. Ravintoedun toteutustavasta riippumatta ravintoedun määrä on ilmoitettava kuukausittain tulorekisteriin.

Ilmoita ravintoetu joko tulolajilla 334 Ravintoetu tai tulolajilla 317 Muu luontoisetu. Jos käytät tulolajia 317, ilmoita Edun tyyppi -tietona Ravintoetu.

Ravintoedusta peritään työntekijältä verotusarvoa vastaava korvaus

Jos perit työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, käytä aina tulolajia 334 Ravintoetu ja ilmoita tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä.

Älä ilmoita ravintoedun euromäärää. Älä käytä tulolajia 317 Muu luontoisetu, äläkä ilmoita ravintoedusta perittyä korvausta erikseen tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus.

Ravintoedusta peritään työntekijältä verotusarvoa pienempi korvaus

Jos perit työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa pienemmän korvauksen, käytä joko tulolajia 334 Ravintoetu tai tulolajia 317 Muu luontoisetu ja anna tieto Edun tyyppi: Ravintoetu.

Ilmoita molemmissa tapauksissa peritty korvaus erikseen tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus. Ilmoita ravintoedun määränä ravintoedun verotusarvo ja perittynä korvauksena työntekijältä peritty määrä. Vaikka työntekijältä peritty korvaus pienentää verotettavan ravintoedun määrää, ilmoita edun arvo täysimääräisenä. Älä siis vähennä perittyä korvausta ravintoedun määrästä.

Jos tarjoat aterian työharjoittelijalle tai maksat ateriatukea, katso tarkemmat ohjeet ja esimerkit ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset kohdasta 1.2.3 Ravintoetu.

Jos et ilmoita asuntoetua, puhelinetua ja ravintoetua omina tulolajeinaan, voit ilmoittaa ne yhteissummana tulolajilla 317 Muu luontoisetu. Ilmoita tällöin, mitä etuja yhteissumma sisältää. Ilmoita Edun tyyppi -tiedolla yksi tai useampi seuraavista: asuntoetu, puhelinetu, ravintoetu tai muut edut.

Valitse edun tyypiksi Muut edut, jos ilmoitat muita verotettavia luontoisetuja, kuten jonkin seuraavista: autotalli-, moottoripyörä- tai vene-etu, palkaksi katsottu henkivakuutus- tai eläkevakuutusmaksu, perimättä jätetty työntekijän vakuutusmaksu, yksilöimättömästä lahjakortista syntyvä etu ja merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saama luontoisetu.

Jos perit työntekijältä muusta luontoisedusta korvauksen, ilmoita se tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus. Älä vähennä perittyä korvausta luontoisedun arvosta, vaan ilmoita luontoisetu täysimääräisenä.

Ilmoita etu täysimääräisenä myös silloin, jos olet perinyt luontoisedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, eikä verotettavaa etua ole jäänyt lainkaan. Jos olet perinyt luontoisedusta korvausta enemmän kuin luontoisedun verotusarvo, palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan luontoisedusta perittynä korvauksena korkeintaan verotusarvoa vastaava määrä.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Tutustu esimerkkeihin ja lue lisää luontoisetujen ilmoittamisesta eri tilanteissa:

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2023