Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Register över behandling av personuppgifter inom Skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, artikel 13 och 14.

Behandlingen av personuppgifter inom Skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi grundar sig på lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010). För dataskyddsbeskrivningens del är användningsändamålet fullgöranderapporter om vilka det stadgas i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.

Skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi behandlar personuppgifter enbart för sina lagstadgade uppgifter. Uppgifter lämnas inte ut för något annat ändamål.

Personuppgiftsansvarig Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001 (växel)
Besöksadress:
Registratorskontoret
Vääksyvägen 4, Helsingfors
Skatteförvaltningens personuppgiftsansvariga Noora Kontro

Taito von Konow
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001 (växel)

Personuppgiftsbiträde

Skatteförvaltningens Enhet för utredning av grå ekonomi behandlar personuppgifterna själv.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter Utarbetning av fullgöranderapporter om organisationer och organisationsanknutna personer för de ändamål som anges i 6 § lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010).
Kategorierna av registrerade Organisationsanknutna personer (2 § 2 punkten i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi).
Kategorierna av personuppgifter I registret över fullgöranderapporter sparas uppgifter om organisationer och organisationsanknutna personer som myndigheterna utlämnat med stöd av 7 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.

I registret över fullgöranderapporter kan man också spara uppgifter om organisationer och organisationsanknutna personer som samlats in från offentliga källor för utarbetandet av fullgöranderapporten.

I registret kan man spara hurdan verksamhet och ekonomi en organisation eller en organisationsanknuten person samt en organisation eller organisationsanknuten person med direkt eller indirekt koppling till de förstnämnda har och hur de fullgör sina skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut. Sådana uppgifter är t.ex. följande uppgifter om organisationer och organisationsanknutna personer:

 • namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller andra identifieringsuppgifter samt kontaktuppgifter,
 • uppgifter om en organisationsanknuten persons ställning samt om ägar- och besittningsförhållandena i organisationen,
 • uppgifter om ekonomisk verksamhet och ekonomisk ställning,
 • uppgifter om skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut samt om fullgörandet av och tillsynen över skyldigheterna,
 • uppgifter om betalningsstörningar.

Också fullgöranderapporterna sparas i registret över fullgöranderapporter.

Särskilda kategorier av personuppgifter/fällande domar i brottmål och överträdelser Vid utarbetandet av fullgöranderapporter behandlas nödvändiga uppgifter om personens: 
 • hälsotillstånd, som exempelvis uppgift om invaliditetsgrad
 • hörande till fackförening, t.ex. medlemsavgift
 • religiösa övertygelse, t.ex. uppgift om religionssamfund
Kategorier av mottagare till personuppgifterna Uppgifter får överlämnas till följande myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag för de ändamål som anges i 6 § lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, till exempel:
 • Skatteförvaltningen
 • Tullen
 • Pensionsskyddscentralen
 • Arbetslöshetsförsäkringsfonden
 • Olycksfallsförsäkringscentralen
 • alkoholmyndigheter
 • statsunderstödsmyndigheter
 • Utsökningen
 • Konkursombudsmannen
 • Polisen
 • Gränsbevakningsväsendet
 • myndigheter som beviljar tillstånd
 • arbetarskyddsmyndigheterna
Lämnande av uppgifter till mottagare i tredjeländer  Personuppgifter lämnas inte till tredjeländer.
Tidsfristerna för radering av kategorierna av uppgifter De uppgifter i rapporteringsdatasystemet som har inhämtats för utredningar och rapporter ska raderas ur systemet om de inte längre behövs för utredningen eller rapporten i fråga.

Andra uppgifter i rapporteringsdatasystemet än de som avses ovan ska raderas ur systemet fem år efter det att utredningen eller rapporten blev klar, om det inte fortfarande är nödvändigt att bevara utredningen eller rapporten för fullgörandet av den uppgift som anges i 1 §. Senast tre år efter föregående granskning ska det granskas om det fortfarande är nödvändigt att bevara utredningen eller rapporten. Det ska göras en anteckning om förnyad granskning.

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2022