Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Register över behandling av personuppgifter inom Skatteförvaltningen/offentliga uppgifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, artikel 13 och 14.

Personuppgiftsansvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001(växel)
Besöksadress:
Registratorskontoret
Vääksyvägen 4, Helsingfors

Skatteförvaltningens
personuppgiftsansvariga

Noora Kontro

Taito von Konow

PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001(växel)

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Offentliga uppgifter för beskattning och skattenummerregistrets lagstadgade uppgifter

Kategorierna av registrerade

Skattskyldiga personer i Finland

Kategorierna av personuppgifter
 • I lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) stadgade
  • offentliga inkomstbeskattningsuppgifter
  • offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter
  • Företags- och organisationsdatasystemets offentliga uppgifter
  • offentliga uppgifter i Skatteskuldsregistret för företag
 • bilbeskattningens offentliga uppgifter
 • uppgifterna om personens namn och skattenummer i det offentliga skattenummerregistret enligt lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011)
Kategorier av mottagare till personuppgifterna

Skatteförvaltningen kan lämna ut offentliga uppgifter enligt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i beskattningens speciallagar. 

Lämnande av uppgifter till mottagare i tredjeländer

Skatteförvaltningen lämnar inte offentliga uppgifter regelbundet till länder utanför Europeiska unionen.

Tidsfristerna för radering av kategorierna av uppgifter

Inkomstbeskattningens offentliga uppgifter lagras permanent och övriga offentliga uppgifter i 5 år.

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2022