Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Sähkövero

Keskeisimmät sähköveroa maksavat toimijat ovat sähköntuottajat ja verkonhaltijat, joiden on rekisteröidyttävä Verohallinnolle. Sähkön ostajat, myyjät tai maahantuojat eivät yleensä ole verovelvollisia, elleivät ole myös sähköntuottajia tai verkonhaltijoita. Sähkön ostaja on kuitenkin pääsääntöisesti verovelvollinen, jos alemmalla veroluokalla II hankittua sähköä on kulutettu korkeamman veroluokan I mukaisessa käytössä. 

Alempaa veroa (II-veroluokka) maksetaan

 • teollisuudessa,
 • konesaleissa
 • lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa tai geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumpuissa
 • ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä

käytettävästä sähköstä. 

Muu sähkö kuuluu korkeampaan I-veroluokkaan.

Ilmoita ja maksa sähkövero OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Näin ilmoitat ja maksat

Sähkövero II on valtiontukea – tuensaajien pitää rekisteröityä

Sähkön II-veroluokan sähköveroon oikeutetut toimijat ovat valtiontuen saajia, joita koskevat EU:n valtiontukisäännöt. Valtiontuen saajien on rekisteröidyttävä valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin. Lisäksi oikeus tukeen päättyy, jos yritys katsotaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti vaikeuksissa olevaksi yritykseksi.

Jos yrityksen vaikeuksissa olon kriteerien täyttyminen huomataan vasta jälkikäteen tai yritys on muutoin saanut sähköä väärin perustein veroluokalla II, peritään saatu tuki (veroluokan I ja II välinen erotus) takaisin.

Jos yritys tietää, että se on ollut taloudellisissa vaikeuksissa tukea saadessaan ja siten saaneensa tukea perusteetta, yrityksen pitää antaa veroilmoitukset OmaVerossa ja maksaa vero veroluokkien I ja II veron erotuksen suuruisena. Jos sähkö II on hankittu ennen vuotta 2021, yrityksen pitää olla yhteydessä Verohallintoon tuen takaisinperinnän käynnistämiseksi. 

Valmisteveron tukitiedot

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

Verotonta on sähkö

 • joka siirretään sähköverkkojen välillä
 • jonka sähköntuottaja tai maahantuoja siirtää sähköverkkoon
 • joka toimitetaan Suomesta muualle kulutettavaksi
 • joka käytetään sähköisen raideliikenteen välittömässä käytössä
 • joka käytetään voimalaitoksen sähkön- tai yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon omakäyttölaitteissa
 • joka luovutetaan sähköntuottajalle.
 • joka siirretään verottomaan sähkövarastoon.

Sähkön pientuottajat ja mikrovoimalaitokset

Pienimmät sähköntuottajat eli enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on kuitenkin vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia.

Tätä suuremmat yli 100 kVA:n nimellistehoiset, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat joutuvat sen sijaan rekisteröitymään Verohallinnolle sähköverovelvollisiksi, mutta niiden ei tarvitse antaa veroilmoitusta kuin yhden kerran vuodessa (helmikuun 12. päivä tai jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, se siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi), jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa.

Lämpöpumppujen, sähkökattiloiden ja konesalien sähkövero 

Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja sähkökattilat sekä muut vähintään 0,5 MW lämpötehoiset lämpöpumput tai lämpöpumppujen muodostama toiminnallinen kokonaisuus ovat oikeutettuja alempaan veroluokan II sähköveroon. Sähköveron alennus koskee myös geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumppujen kuluttamaa sähköä. Sähköveron alennus tuli voimaan 1.7.2022. 

Vuoden 2022 alusta alkaen konesalit, joiden palvelinlaiteteho on vähintään 0,5 MW ja jotka täyttävät laissa säädetyt energian hyödyntämis- tai energiatehokkuuskriteerit ovat oikeutettuja konesalien veroluokan II sähköveroon. Uudet energian hyödyntämis- ja energiatehokkuuskriteerit eivät koske niitä konesaleja, jotka olivat konesalien sähköveron alennuksen piirissä jo 31.12.2021.

Mitä on teollinen tuotanto?

Teollisella tuotannolla tarkoitetaan toimintaa, joka kuuluu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) tai B (kaivostoiminta ja louhinta). Lisäksi teollisen tuotannon veronpalautusta voi saada ammattimaisesta kasvihuoneviljelystä. Tarkista toimialaluokitukset Tilastokeskuksen sivuilta

Teollisuutta on myös pääluokan E alaluokkaan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) kuuluva toiminta.

Teollisuuden määritelmä koskee vain alemman sähköveroluokan ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksia. Määritelmä ei koske muita verotukia.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 12.9.2023