Tillgänglighetsutlåtande – chattjänst

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Skatteförvaltningens chattjänst som tillhandahålls på flera sidor på webbplatsen skatt.fi samt i tjänsten MinSkatt. Utlåtandet upprättades 15.9.2020. Tillgängligheten har utvärderats av Skatteförvaltningens interna arbetsgrupp för webbtillgänglighet.

Status för kravöverensstämmelse

Denna tjänst uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

Nedan nämnda innehåll är inte tillgängligt av följande orsaker:

Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Följande innehåll och/eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

 1. I bildernas textalternativ finns det i den finskspråkiga chatten engelskspråkiga alt-texter samt förklaringar för tumme upp och tumme ned som skärmläsare inte läser upp. När en chatt inleds i MinSkatt kan det bredvid knappen visas ett utropstecken som indikerar att det inte finns plats i kön. Utropstecknets innebörd anges dock inte eller också förmedlas information om utropstecknet inte till skärmläsaranvändare. (WCAG 1.1.1)
 2. Logiken bakom rubriknivåerna behöver förbättras, till exempel är rubriknivån i chatt-diskussionsfönstret ”Ställ fråga om MinSkatt” inte på nivå <h1>, vilket skulle informera hjälpmedelsanvändare om den aktuella sidan och starta brödtextavsnittet. Det finns brister även i fältrubrikerna, till exempel saknar frågefältet fältrubrik. Som sidorubrik visas ibland chattexten, ibland webbsidans rubrik. (WCAG 1.3.1, 2.4.2)
 3. På startsidan går fokus direkt till knappen för stängning av diskussionsfönstret, och skärmläsaren läser därför inte upp diskussionsfönstrets rubrik och logotyp som är placerade före knappen, om användaren inte går tillbaka i fönstret. Vid inledande av en diskussion, efter att signatur har skickats, flyttas fokus direkt till ett tomt inmatningsfält för meddelandet, men fältet saknar fältrubrik. Ovanför textfältet finns instruktionsmeddelanden från chattroboten/chatten som skärmläsaranvändaren inte får fram, om hen inte förstår att gå tillbaka i texten. Skärmläsaren läser alltid hela meddelandeområdet från början, genom att upprepa hela diskussionen och vid varje läsning lägga till endast ett nytt element åt gången i slutet av diskussionen. I meddelanden från chattroboten innebär detta en textbubbla åt gången. När diskussionsfönstret stängs via länken Avsluta diskussion hoppar fokus till diskussionsfönstrets övre kant, till knappen för stängning av fönstret. Diskussionsfönstret kan stängas endast via knappen ”Dölj diskussionsfönstrets innehåll” i fönstrets övre kant, och även responsförfrågan visas endast i övre kanten. Användaren upptäcker inte nödvändigtvis dessa egenskaper, till exempel försvinner den övre kanten helt om fältet förstoras. Efter att en diskussion har avslutats fortsätter den gamla diskussionen att visas och användaren kan inte inleda en ny diskussion. Efter att ha valt kundgrupp i MinSkatt-chatten kan användaren inte längre gå tillbaka till valskedet. Det går att inleda en ny diskussion och gå tillbaka till valet av kundgrupp genom att läsa in sidan på nytt. (WCAG 1.3.2, 4.1.3)
 4. Vid användning av mobil enhet är innehållet svårtillgängligt i vågrätt läge, det finns ingen rullningslist och en del av innehållet är dolt, vilket kan påverka knapparnas funktion. (WCAG 1.3.4)
 5. Länktexterna skiljer sig inte visuellt från knapptexterna, länktexterna är inte markerade med färg eller understrykning och de öppnas i ett nytt fönster. Vid rullning med tangentbord är chattwidgetens synliga fokus svårare att urskilja mot sidans ljusa bakgrund. Fokusindikatorn är annorlunda vid widgeten än på den övriga sidan, den inre linjen är svart och den yttre vit. När användaren rullar sidan direkt till slutet är det ljuskantade fokuset synligt på mörk bakgrund. Om användaren rullar förbi chattwidgeten med tangentbord, kommer hen tillbaka till sidans början. Om användaren därifrån rullar bakåt, rullas den underliggande sidan inte ned, varvid widgeten visas mot ljus bakgrund och widgetens fokus är svårt att upptäcka. (WCAG 1.4.1, 1.4.11, 2.4.7)
 6. Kontrastvärdet är för litet (3,9:1) mellan den aktiva knappens vita text och den ljusgröna bakgrunden. (WCAG 1.4.3)
 7. Frågor som kunden ställer i diskussionsfönstret och chattmedarbetarens eller -robotens svar åtskiljs endast genom hur de placeras så att kundens kommentarer placeras i högra kanten och chattmedarbetarens kommentarer i vänstra kanten. Skärmläsaranvändare får inte information om vems kommentarerna är. När användaren ska välja kundgrupp i chatten i MinSkatt finns det ingen förklaring till det orange utropstecken som eventuellt visas och som indikerar att det inte finns plats i kön, och information om utropstecknet förmedlas inte till skärmläsaranvändare. (WCAG 1.3.3, 2.4.6)
 8. Med 200 % zoomning döljs texterna i den övre kanten av chattfönstret delvis, och det går inte att förflytta sig till texterna med tabulatorn eller rullningslisten, och inte heller smidigt med tangentbord. Med 400 % zoomning döljs texterna i den övre kanten av chattfönstret, och det går inte att förflytta sig till texterna med rullningslisten eller också går chattdiskussionen inte att stänga. (WCAG 1.4.4, 2.1.1, 1.4.10)
 9. I chattfönstret går det att ändra textavståndet endast i knapptexterna. En användare med nedsatt syn kan med andra ord inte använda egna stilinställningar för att ändra textavståndet. (WCAG 1.4.12)
 10. Användaren får inget meddelande om tidsgränsen i chattdiskussioner. När användaren försöker fortsätta en diskussion till exempel via en alternativknapp går det inte att välja något alternativ och användaren får heller inget meddelande om detta. (WCAG 2.2.1)
 11. I fritextfältet för kommentarer och i svarsresponsen (tumme upp/ned) saknas fältrubriker. Bland radioknapp-grupperna i responsen saknas en fieldset-grupp. (WCAG 2.4.6, 3.3.2)
 12. Det finns brister i felmeddelandena och statusmeddelandena. Till exempel om användaren lämnar meddelandefältet tomt och klickar på knappen Skicka, skickas meddelandet inte, men användaren får varken felmeddelande eller instruktioner. Skärmläsaren meddelar inte när antalet tecken överskrider det maximala antalet på 110 tecken. (WCAG 3.3.3, 4.1.3)
 13. Det finns brister i förmedlingen av status för ett valt element. Till exempel i anknytning till responsbetyget anges att en alternativknapp är vald, men värdet förblir oklart för skärmläsaranvändare, om dessa inte förflyttar sig med tabulatortangenten. I en diskussion förmedlas information om det valda frågealternativet inte till skärmläsaranvändare, och användare med normal syn kan inte heller urskilja alternativet under diskussionens gång, eftersom det inte markerat. (WCAG 4.1.2)

Tillgänglighetsbristerna har skickats till tjänsteleverantören för behandling och de väntar på åtgärder.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna nätblankett.

Tjänstens applikationsägare och den substansansvariga ansvarar för chattjänstens tillgänglighet och behandlingen av respons.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn