Ansökan om återbäring av finsk källskatt på annan inkomst än dividend-, ränte- och royaltyinkomst, fysisk person (blankett 6166r), blankettanvisning

Allmänt


Med denna blankett kan du ansöka om återbäring av finsk källskatt på annan inkomst än dividend-, ränte- och royaltyinkomst. Du hittar blanketten på blankettsidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Om du är begränsat skattskyldig i Finland tar betalaren ut källskatt på din inkomst (t.ex. lön eller arbetsersättning). Källskatten är i regel 35 %. Beroende på bestämmelserna i skatteavtalet mellan Finland och din hemviststat kan skattesatsen också vara lägre eller så kan inkomsten vara helt befriad från skatt.

Om det tagits ut en för hög eller en obefogad källskatt på en inkomst som betalats ut i Finland, kan du ansöka om återbäring av denna källskatt hos Skatteförvaltningen med den här blanketten. Du kan ansöka om återbäring under de 3 kalenderår som följer efter det att källskatten har tagits ut.

Någon källskatteåterbäring betalas inte om beloppet som ska återbäras är mindre än 10 euro per år. Myntenheten i återbäringsbeslutet är euro.

I stället för att ansöka om återbäring av källskatten kan du begära att löner eller andra förvärvsinkomster ska beskattas progressivt. Om du begär progressiv beskattning, ska du fylla i blankett 6148r (Yrkande om progressiv beskattning av förvärvsinkomster). Du hittar blanketten på blankettsidan.

Läs mer om beskattning av förvärvsinkomster hos begränsat skattskyldiga

Så här fyller du i blanketten

1 Sökande

Fyll i dina person- och kontaktuppgifter här. Det är viktigt att du fyller i alla punkter omsorgsfullt.

Ange i punkterna 1.1 och 1.2 dina för- och efternamn utan titlar eller civilstånd. Om du inte har en finsk personbeteckning ska du ange din födelsetid i punkt 1.4.

Fyll i landskoden för din hemviststat i punkt 1.9. Begränsat skattskyldigas hemviststat kan inte vara Finland (FI). Du hittar landskoderna på följande sidor:

Landskoderna enligt ISO 3166 (www.iso.org)
Förteckning över landskoder för skatteavtalsstater

I punkt 1.10 ska du fylla i ditt utländska skatteregistreringsnummer (TIN, dvs. Tax Identification Number). Om du har ansökt om återbäring tidigare ska du ange det tidigare återbäringsbeslutets registreringsnummer i punkt 1.14.

2 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet

Om du har gett ett ombud fullmakt att lämna ansökan för din räkning, ska du fylla i ombudets namn och kontaktuppgifter i punkterna 2.1–2.4. Bifoga fullmakten och kryssa för punkt 2.5.

3 Uppgifter om inkomsten

Ange här vilken inkomst källskatten har tagits ut på. Kryssa bara för ett alternativ. Om du ansöker om återbäring av källskatt för flera inkomsttyper, ska du fylla i en egen blankett för varje inkomsttyp.

I punkterna 3.1–3.6 ska du fylla i mer detaljerade uppgifter om inkomsten och den källskatt som tagits ut på den. Motivera i punkt 3.7 varför du ansöker om återbäring av skatten.

Om du ansöker om återbäring av källskatten på en arbetsersättning, ska du bifoga blankett 6205 (Redogörelse för utländskt företags verksamhet i Finland). Du hittar blanketten på blankettsidan.

Verifikationer om att inkomsten har betalats eller att källskatten har tagits ut behöver inte bifogas till ansökan. Spara alla verifikationer. Skatteförvaltningen kan vid behov be dig visa dina verifikationer.

4 Kontonummer för återbäringen

Ange här dina kontouppgifter för betalning av en eventuell återbäring av källskatten. Om du ansöker om återbäring av källskatt inom Europeiska unionen, eller om återbäringen ska betalas till en förmedlarbank som finns inom EU, ska du ange bankkontots IBAN-nummer (punkt 4.1) och BIC- eller SWIFT-kod (punkt 4.2).
Om du ansöker om återbäring av källskatt från ett land utanför EU och du inte har ett IBAN-nummer och en BIC- eller SWIFT-kod, ska du ange bankens namn, adressuppgifter, stat och clearing-kod.

 

Intyg från skattemyndigheten i hemviststaten (Certificate of Fiscal Residence)
Be skattemyndigheten i din hemviststat antingen fylla i punkten "Certificate of Fiscal Residence" i slutet av ansökan eller ge dig ett separat hemvistintyg. Kryssa sedan för punkten "Ett av skattemyndigheten i hemviststaten utfärdat intyg över skatterättslig hemvist har bifogats denna ansökan" (under del 4). På detta sätt bekräftar skattemyndigheten att du varit bosatt i landet i fråga då du tog emot den inkomst på vilken källskatten togs ut.

Kom ihåg att underteckna din ansökan. Datera och underteckna ansökan i fältet under del 4. I samma fält ska du också intyga att din inkomst inte hänför sig till ett fast driftställe i Finland och att du inte har ansökt om eller tagit emot återbäring av källskatt på inkomsten i fråga från den finska inkomstbetalaren.