Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Brexitin vaikutukset verotukseen

Britannian ero EU:sta tuli täysimääräisesti voimaan 1.1.2021. EU:n ja Britannian välisessä erosopimuksessa sovittiin vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta. EU ja Britannia ovat solmineet myös kauppa- ja yhteistyösopimuksen. 

Lue lisää EU:n ja Britannian välisestä suhteesta Euroopan komission verkkosivuilta

Vaikutukset kansalaisille

Erosopimuksella on turvattu Britanniassa asuville EU-kansalaisille ja EU-maissa asuville Britannian kansalaisille elinikäiset oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet, jos he ovat asettuneet asumaan Britanniaan tai EU-maahan ennen vuotta 2021. Heidän asemansa ja oikeutensa on turvattu sellaisina kuin ne olivat vuoden 2020 lopussa keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Vapaa liikkuvuus ei koske kansalaisia, jotka ovat muuttaneet vuoden 2020 jälkeen. Myös heidän oikeuksiaan on rajoitettu.

Britannian ero EU:sta ei lähtökohtaisesti vaikuta henkilöasiakkaiden tuloverotukseen

Suomen ja Britannian välillä on voimassa tuloverotusta koskeva verosopimus. Britannian ero EU:sta ei vaikuta sopimuksen soveltamiseen, esimerkiksi Suomen ja Britannian välillä liikkuvien työntekijöiden palkkatulon verotukseen. Jos asut Suomessa ja lähdet Britanniaan lyhyelle työkomennukselle, palkkatuloasi verotetaan samalla tavoin kuin ennen eroa.

Joissain yksittäisissä tilanteissa verotukseen vaikuttaa kuitenkin se, saatko tietyn tulon EU- tai ETA-valtiosta vai sen ulkopuolelta tai liittyykö verovähennyksesi EU- tai ETA-valtiossa vai sen ulkopuolella syntyneeseen kuluun. Britannian EU-ero vaikuttaa 1.1.2021 alkaen seuraaviin tuloihin ja vähennyksiin:

Jos asut Suomessa
  • Työkorvaus, jonka olet maksanut yritykselle Britanniassa teetetystä työstä: et saa kotitalousvähennystä.
  • Vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka olet ottanut Britanniasta: et voi vähentää maksuja.
  • Vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka työnantajasi on ottanut Britanniasta: maksut ovat sinulle kokonaan veronalaista ansiotuloa (ilman verovapaata osuutta).
  • Kollektiivisesti järjestetty lisäeläketurva, jonka työnantajasi on ottanut Britanniasta: maksut eivät ole sinulle vähennyskelpoisia.
  • Arpajaisvoitot Britanniasta (esim. pokeritulot): arpajaisvoitot ovat sinulle veronalaista tuloa.
  • Osinko tai osuuskunnan ylijäämä Britanniasta, jos osinkoa tai ylijäämää jakava yhteisö maksaa tuloksestaan Britanniaan veroa alle 10 %: osinko tai ylijäämä on kokonaan ansiotuloasi. Lue lisää ohjeesta Osinkotulojen verotus (kohta 2.3 Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko).
  • Rahalahjoitus Britanniassa sijaitsevalle yliopistolle, korkeakoululle tai yliopistorahastolle: et saa luonnollisen henkilön lahjoitusvähennystä.
  • Muutto Britanniaan vaikuttaa siihen, kuinka osakevaihdossa saamiesi osakkeiden luovutusvoitto verotetaan. Lue lisää ohjeesta Arvopaperien luovutusten verotus (kohta 21.4 Osakevaihto).
Jos asut Britanniassa ja saat tuloa Suomesta
Sairausvakuutusmaksut palkkatulosta 1.1.2021 alkaen

Sairausvakuutusmaksut määrätään työntekijälle siinä valtiossa, joka on myöntänyt lähetetyn työntekijän A1-todistuksen, jos todistus on voimassa vuoden 2020 jälkeen.

Ennen 1.1.2021 myönnetyt A1-todistukset ovat voimassa siihen saakka kuin ne on myönnetty. Työnantaja tai työntekijä voi hakea todistusta myös takautuvasti Eläketurvakeskukselta. A1-todistus voi olla voimassa 1.1.2021 jälkeen, jos henkilön tilanteeseen voidaan soveltaa erosopimusta ja hänen rajat ylittävä työskentelytilanteensa jatkuu.

Uusiin, 1.1.2021 alkaneisiin Britanniaan suuntautuviin työkomennuksiin sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimusta. Britanniaan lähetetty työntekijä voi tietyin edellytyksin edelleen kuulua lähtömaansa sosiaaliturvaan 24 kuukauden työskentelyn ajan. Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen edellyttää, että lähetetylle työntekijälle haetaan A1-todistus Eläketurvakeskukselta.

Lue lisää A1-todistuksen hakemisesta (etk.fi).

Sairaanhoitomaksut eläketulosta 1.1.2021 alkaen

Vaikka asut ulkomailla, sinun on maksettava Suomesta saamastasi eläkkeestä Suomeen sairaanhoitomaksua. Tarkista sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustuloista. Maksua ei peritä, jos saat Kelalta todistuksen siitä, että

  • et ole Suomessa vakuutettu ja
  • EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella Suomi ei vastaa sairaanhoitokustannustesi korvaamisesta uudelle asuinvaltiollesi.

Jos saat Suomesta eläkettä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, sinun pitää edelleen maksaa eläkkeestäsi sairaanhoitomaksua Suomeen. Merkitystä ei ole sillä, oletko asunut Britanniassa ennen vuotta 2021 vai oletko muuttanut vasta sen jälkeen. 

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä Britanniasta, tästä eläkkeestä määrätään sairaanhoitomaksu Suomessa. Lue lisää ohjeesta Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa (luku 5.11).

Vaikutukset yrityksille

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä päättyi 31.12.2020. Erosopimukseen sisältyy Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja. Sen mukaan EU:n tavaroita koskevia arvonlisä- ja valmisteverosäännöksiä sovelletaan Pohjois-Irlantiin 1.1.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Pohjois-Irlannin ja EU-jäsenvaltioiden väliseen tavarakauppaan sovelletaan EU-tavarakaupan yhteisömyyntiä ja -hankintaa koskevia arvonlisäverosäännöksiä. Tavaran yhteisömyynnit ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella.

Palveluiden myyntien arvonlisäverotuksessa Pohjois-Irlantia kohdellaan kuten EU:n ulkopuolista valtiota, sillä palveluiden myynnit eivät sisälly erosopimuksen pöytäkirjaan. Katso lisätietoa kohdasta palvelujen ulkomaankaupan myyntimaasäännökset.

Pohjois-Irlanti kuuluu valmisteverotuksen väliaikaisen verottomuuden järjestelmään. Väliaikaisesti verottomat yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet liikkuvat Pohjois-Irlannin ja muiden EU-maiden välillä EMCS järjestelmän valvonnassa.

Pöytäkirja on voimassa 31.12.2024 asti, jonka jälkeen pöytäkirjan soveltamisen jatkaminen edellyttää Pohjois-Irlannin edustajakokouksen hyväksyntää.

EU-maiden ja Pohjois-Irlannin välisessä tavarakaupan arvonlisäverotuksessa käytetään XI-alkuista arvonlisäverotunnistetta. Tunnistetta käytetään tavarakaupan lisäksi myös muun muassa arvonlisäveron palautusmenettelyssä.

Lisätietoa verotuksesta yrityksille 1.1.2021 alkaen:

Kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Jos yritys tuo tavaroita Britanniasta Suomeen, kyse on maahantuonnista. Lue lisää ohjeesta Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Jos yritys myy tavaroita Suomesta Britanniaan, tavaran myyntiä käsitellään verottomana vientimyyntinä. Lue lisää ohjeesta Vientikaupan arvonlisäverotus.

Huom: Jos tuot tavaroita Britanniasta Suomeen tai viet tavaroita Britanniaan, varmista että yritykselläsi on 1.1.2021 alkaen tulliasioinnissa tarvittava yritystunnus eli EORI-numero. Voit hakea EORI-numeroa Tullista (tulli.fi).

Keskeneräiset toimitukset, joissa kuljetus alkoi ennen vuotta 2021

Jos tavaran lähettäminen tai kuljettaminen Britannian ja EU-jäsenvaltion välillä alkoi ennen siirtymäkauden päättymistä, sovellettiin yhteisömyyntiä ja yhteisöhankintaa koskevia arvonlisäveron säännöksiä. Merkitystä ei ole sillä, milloin lähettäminen tai kuljettaminen on päättynyt.

Esimerkki: Yritys on Suomessa arvonlisäverovelvollinen. Se osti britannialaiselta kauppakumppanilta tavaran ja sai tältä yhteisökauppalaskun, joka on päivätty 30.12.2020. Tavaran kuljetus alkoi Britanniasta 31.12.2020, mutta tavara saapui Suomeen tammikuussa 2021. Koska tavaran kuljetus Britanniasta alkoi ennen siirtymäajan päättymistä, toimitus käsiteltiin yhteisöhankintana Suomessa.

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Tavaroiden yhteisömyynnit ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella. Sen lisäksi on annettava arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Tavaran yhteisömyynti kohdistetaan yleensä tavaran toimituskuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle. Jos ostajalle on annettu toimitetusta tavarasta lasku toimituskuukautena, myynti kohdistetaan toimituskuukaudelle.

Jos myyjä toimitti tavaran esimerkiksi joulukuussa 2020, mutta antoi laskun joko ennakkolaskuna tai vasta tammikuussa, yhteisömyynti olisi tullut kohdistaa kuukaudelta 1/2021 annettavalle ilmoitukselle. Verohallinto suositteli kuitenkin, että yhteisömyynti Britanniaan kohdistetaan poikkeuksellisesti kuukaudelle 12/2020, koska Verohallinto välitti viimeisen kerran kuukauden 12/2020 yhteenvetoilmoituksen tiedot Britanniaan. Aiemmin annettuja ilmoituksia voi korjata.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan tavaramyynnit ja kolmikantakauppa Pohjois-Irlantiin XI-alkuisella arvonlisäverotunnisteella. Palvelumyyntiä Pohjois-Irlantiin ei voi ilmoittaa. Yhteenvetoilmoituksen on voinut antaa ensimmäisen kerran kohdekuukaudelle 1/2021.

Lue lisää yhteenvetoilmoituksen antamisesta

Toimitusvarastoilmoitus

Ostajan tai kolmannen osapuolen hallinnoimaan toimitusvarastoon (call off -varastoon) siirretyt tavarat on luovutettava ostajalle 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ne on siirretty toimitusvarastoon. Jos tavaroiden siirto toimitusvarastoon on tapahtunut ennen siirtymäkauden päättymistä, pidetään tavaroiden myyntiä yhteisömyyntinä ja yhteisöhankintana silloin kun omistusoikeus siirtyy ostajalle siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

Esimerkki: Suomalainen yritys siirsi tavaraa Britanniaan toimitusvarastoon marraskuussa 2020, ja tavaran omistusoikeus siirtyi ostajalle heinäkuussa 2021. Kyse oli yhteisömyynnistä. Myyntiä ei kuitenkaan voinut enää ilmoittaa yhteisömyyntinä arvonlisäveroilmoituksella eikä arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella heinäkuulta 2021. Myynti oli ilmoitettava 0-verokannan alaisena liikevaihtona. On tärkeää, että toimitusvarastoinnista pidettävä luettelo on ajan tasalla.

Esimerkki: Britannialainen yritys siirsi tavaraa Suomessa sijaitsevaan toimitusvarastoon huhtikuussa 2020, ja tavaran omistusoikeus siirtyi ostajalle maaliskuussa 2021. Kyse oli yhteisöhankinnasta. Yhteisöhankinta on tullut ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksella maaliskuulta 2021. On tärkeää, että toimitusvarastoinnista pidettävä luettelo on ajan tasalla.

Palveluiden myynti Britanniaan on myyntiä EU:n ulkopuoliseen maahan eli niin sanottuun kolmanteen maahan. Myynti verotetaan arvonlisäverolain myyntimaasäännösten mukaan. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty Britanniassa eli EU:n ulkopuolella, arvonlisäverotus täytyy selvittää Britanniasta.

Ilmoita palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle arvonlisäveroilmoituksella kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto". 

Lue lisää:

Kysymys:
Jos brittiläinen yritys haluaa vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa täällä harjoittamastaan liiketoiminnasta, täytyykö yrityksen nimetä Suomessa edustaja (arvonlisäverolaki 173 a §)?

Vastaus:
Kyllä täytyy (Vastaus korjattu 19.5.2021, tulkintaa muutettu).

Lisätietoa: Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa

Britannialaisten kauppakumppanien VAT-numeroiden (GB-alkuiset) voimassaoloa ei voi 1.1.2021 alkaen enää tarkistaa.

Voit tarkistaa pohjois-irlantilaisten kauppakumppaneiden VAT-numeroiden (XI-alkuiset) voimassaolon 1.1.2021 alkaen seuraavilla tavoilla:

Yrityksen pitää pystyä tarvittaessa kirjanpidon perusteella osoittamaan, että yrityksellä on ollut oikeus verottomaan yhteisömyyntiin Britanniaan tai että yritys on tehnyt yhteisöhankinnan Britanniasta ennen vuotta 2021. Tämä koskee myös kaikkia muita luovutuksia, jotka yritys on tehnyt Britanniaan tai Britanniasta ennen vuotta 2021.

Arvonlisäveron palautuksen hakeminen Britanniasta ja Pohjois-Irlannista

Voit hakea arvonlisäveron palautusta OmaVerossa Pohjois-Irlannissa tehdyistä tavarahankinnoista.. Pohjois-Irlantia koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2024.

Muista Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa tehdyistä hankinnoista ei voi tehdä palautushakemusta sähköisesti. Ota yhteyttä Britannian veroviranomaiseen (Gov.uk), jotta saat ohjeet arvonlisäveron palauttamista varten.

Arvonlisäveron palautus suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle 

Arvonlisäveron palautushakemuksen tekeminen Suomeen

Pohjois-Irlantilainen yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta Suomesta tehdyistä tavarahankinnoista sähköisesti oman maansa verohallinnon ylläpitämässä verkkopalvelussa. Pohjois-Irlantia koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2024.

Britannialainen yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta Suomessa tehdyistä hankinnoista lomakkeella 9550. Myös Pohjois-Irlantilainen yritys hakee palautusta tällä lomakkeella silloin, kun Suomesta tehdyt hankinnat koskevat palveluita.

Hakemus arvonlisäveron palauttamiseksi ulkomaalaiselle elinkeinonharjoittajalle (9550)

Lisätietoa: Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle


Arvonlisäveron erityisjärjestelmässä ei voi enää ilmoittaa Britanniassa tapahtuvia myyntejä, vaan ne on ilmoitettava ja maksettava suoraan Britanniaan. Tarkempia ohjeita saat Britannian veroviranomaiselta

Koska Britannia ei ole enää tunnistamisjäsenvaltio ja korjaamisen määräaika on päättynyt, erityisjärjestelmässä annettuja ilmoituksia Suomessa tapahtuneista myynneistä ei voi korjata.

Lue lisää: Mikä on arvonlisäveron erityisjärjestelmä?

Koska Britannia ei EU-eron jälkeen toimi EU:n sisämarkkinoilla, Britannia ei kuulu enää väliaikaiseen verottomuusjärjestelmään.

Jos yrityksellä on yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanottoja Britanniasta Suomeen, tuotteille tehdään tuontitullaus Tullin ohjeistamalla tavalla.

Tämän jälkeen tuotteista joko maksetaan valmistevero tai ne ilmoitetaan EMCS-järjestelmässä väliaikaiseen verottomuusjärjestelmään.

Britanniaan lähetettävät yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet ilmoitetaan EMCS-järjestelmässä vienteinä. Sen jälkeen on tehtävä vientiä koskevat tulli-ilmoitukset Tullin ohjeistamalla tavalla.

SEED on Europa -palvelu

Palvelussa voi tarkistaa valmisteverolupien voimassaolon ja luvan tuotetiedot. Britannialaisten kauppakumppaneiden tietoja ei voi 1.1.2021 alkaen enää tarkistaa.

SEED on Europa -palvelu 

Britannia on eronnut Euroopan unionista, eikä se ole myöskään Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaa. Sen vuoksi verolainsäädäntö, jossa verokohtelu perustuu muun kuin kotimaisen yhtiön asuinvaltion EU- tai ETA-jäsenyyteen, ei sovellu Britanniasta saataviin tai Britanniaan maksettaviin suorituksiin tai sellaisiin yritysjärjestelyihin, joissa on osallisina yhtiöitä, joiden asuinvaltio on Britannia. Suomen ja Britannian välinen tuloverotusta koskeva verosopimus kuitenkin lieventää Britannian EU-eron vaikutuksia.

Osingot, korot ja rojaltit

Osingot, joita suomalaiset yhteisöt saavat EU- tai ETA-maissa asuvilta yhtiöiltä, ovat tietyin edellytyksin verovapaita. Koska Britannia ei ole EU- eikä ETA-maa, suomalaisen yrityksen Britanniasta saamat osingot eivät ole verovapaita Suomen sisäisen verolainsäädännön perusteella.

Verosopimuksen mukaisesti osingot vapautetaan Suomen verosta, jos osingonsaajan välittömässä hallinnassa on vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön äänimäärästä. Verosopimuksen vuoksi Britannian EU-ero ei vaikuta osinkojen, korkojen ja rojaltien verottamiseen tulojen lähdevaltiossa.

Elinkeinoverolain yritysjärjestelysäännösten soveltaminen

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) yritysjärjestelydirektiiviin perustuvia säännöksiä (EVL 52 a–52 f §) sovelletaan tietyin edellytyksin yritysjärjestelyihin, joissa jonkin osapuolen kotipaikka on muussa EU- tai ETA-maassa kuin Suomessa. Nämä säännökset eivät siis lähtökohtaisesti sovellu järjestelyihin, joissa on osapuolina yhtiöitä, joiden kotipaikka on Britanniassa.

Keskinäinen sopimusmenettely

Verovelvollinen voi hakea keskinäisen sopimusmenettelyn aloittamista tilanteissa, joissa on kyse verosopimuksen määräysten vastaisesta verotuksesta. Keskinäinen sopimusmenettely on mahdollista EU:n riitojenratkaisudirektiivin mukaisessa menettelyssä, verosopimuksen mukaisessa menettelyssä sekä siirtohinnoitteluun ja kiinteän toimipaikan tulon allokointiin liittyvissä asioissa myös EU:n arbitraatioyleissopimuksen mukaisessa menettelyssä. Vuodesta 2021 alaken vain verosopimuksen mukainen menettely on mahdollinen tilanteissa, joissa toinen valtio on Britannia.

Britannian ero EU:sta ei vaikuta Britanniasta Suomeen tuotavien ajoneuvojen autoverotukseen.

Jos tuot ajoneuvon Britanniasta Suomeen, katso lisätietoa tämän sivun kohdasta Tavarakaupan verotuksen ja ilmoittamisen muutokset.

Lisätietoa tulliselvityksestä:

Britanniaan sijoittautunutta vakuutuksenantajaa ei pidetä vakuutusmaksuverolaissa tarkoitettuna Suomessa vakuutustoimintaa harjoittavana toimijana (laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavista veroista). Tämä koskee vakuutuksia, jotka Britanniaan sijoittautunut vakuutuksenantaja on myöntänyt 1.1.2021 jälkeen. Jos vakuutuksenottaja on ottanut Suomessa vakuutusmaksuveron alaisen vakuutuksen Britanniaan sijoittautuneelta vakuutuksenantajalta 1.1.2021 tai sen jälkeen, vakuutuksenottaja on verovelvollinen.

Jos vakuutusyhtiöllä on Britanniassa kotipaikka, se voi perustaa Suomeen sivuliikkeen. Silloin sivuliike on vakuutuksenantajana verovelvollinen Suomessa veronalaisista vakuutuksista. Sivuliike tarvitsee Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan, ennen kuin yhtiö voi harjoittaa Suomessa vakuutustoimintaa.

Lisätietoa vakuutusmaksuverotuksesta

Lisää aiheesta

Lisätietoa Euroopan komission verkkosivuilla:

Tietoa EU-neuvoston sivuilla:

Aikajana – Ison-Britannian erosopimus

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla:

Britannian viranomaiset

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelumme on avoinna ma−pe 9−16

Palvelunumerot

Sivu on viimeksi päivitetty 14.2.2024