Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tuloverotus - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulolähteen tulos jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi tulo-osuuksina. Tulo-osuus jaetaan verotettavaksi yhtiömiehen pääomatulona ja/tai ansiotulona sen mukaisesti mikä on ollut yhtiömiehen osuus yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuuteen.

Tulolähteen tuloksen laskeminen ja tuloksen verottaminen

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen. Yhtymän tuloverotuksen toimittaminen jakautuu toiminnan tuloksen laskentaan yhtymän tulolähteissä, esimerkiksi elinkeinotoiminnan tulolähteessä, ja tuloksen verottamiseen yhtiömiehen tulona. Muita tulolähteitä yhtymällä voi olla maatalouden tulolähde ja henkilökohtainen tulolähde.

Jokaisen tulolähteen tulos lasketaan kyseisen tulolähteen tuottojen ja kulujen erotuksena. Jos tulolähteen tuotot ovat suuremmat kuin tulolähteen kulut, muodostuu tulolähteen tulos. Jos tulolähteen tuotot ovat pienemmät kuin tulolähteen kulut, muodostuu tulolähteen tappio. Tulolähteen tuloksesta ei voi vähentää toisen tulolähteen tappiota.

Tulolähteen tappion vahvistaminen ja vähentäminen

Jos tulolähteen tulos on tappiollinen, vahvistetaan tappio kyseisen tulolähteen tappioksi. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön tappiota ei voi verotuksessa siirtää lainkaan yhtiömiehelle.

Jos tulolähteen tulos on voitollinen, tuloksesta vähennetään aiempien vuosien vahvistetut tulolähteen tappiot. Yhtiö menettää tappion vähentämisoikeuden, jos sen osuuksista yli puolet on vaihtanut joko suoraan tai välillisesti omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Yhtiö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa tappion vähentämiselle omistajanvaihdoksesta huolimatta. Tappioiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä osa tulolähteen tuloksesta jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi. Yhtiömiehen osuutta jaettavasta tulolähteen tuloksesta sanotaan tulo-osuudeksi.

Tulolähteen nettovarallisuus ja tulolähteen palkat

Tulolähteen nettovarallisuus saadaan, kun tulolähteen varoista vähennetään tulolähteen velat. Tulolähteen nettovarallisuuteen lisätään 30 % verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetuista tulolähteen ennakonpidätyksen alaisista palkoista.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteiden nettovarallisuutta käytetään kyseisen tulolähteen yhtiömieskohtaisten tulo-osuuksien jakamiseksi pääoma- ja ansiotuloon.

Elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen tehdään yhtiömiestasolla määrätyt oikaisut.

Esimerkki: Yhtymän verovuoden 2023 muodostaa tilikausi 1.1.–30.6.2023, joka on tilikauden muutoksen vuoksi poikkeuksellisesti vain 6 kuukauden mittainen (seuraava tilikausi on 1.7.2023–30.6.2024). Kohdassa 10 (Maksetut palkat) ilmoitetaan 1.7.2022–30.6.2023 maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrä. Verohallinto lisää 30 % tästä määrästä yhtymän verovuoden 2022 elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen, kun elinkeinotoiminnan tulo jaetaan osakkaiden ansio- ja pääomatuloksi.

Yhtiömiehen tulo-osuuden pääomatulo ja ansiotulo

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo-osuudet jaetaan pääoma-  ja/tai ansiotuloon silloin kun yhtiömiehinä on henkilö tai kuolinpesä. Ennen jakoa pääoma- ja/tai ansiotuloon tehdään elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo-osuudesta vielä 5 %:n suuruinen yrittäjävähennys, kun osakkaana on henkilö tai kuolinpesä. Henkilökohtaisesta tulolähteestä saatu tulo-osuus on kokonaan pääomatuloa, ja siitä ei saa yrittäjävähennystä.

Yhtiömieskohtaisesta tulo-osuudesta lasketaan ensin tulolähteen pääomatulon määrä. Tulo-osuuden pääomatulo määräytyy normaalisti sen osuuden perusteella, joka yhtiömiehellä on yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuuteen. Pääomatulon määrä on yleensä 20 % verovuotta edeltäneen verovuoden päättymishetken tulolähteen yhtiömieskohtaisesta nettovarallisuudesta.

Elinkeinotoiminnan tulolähteen käyttöomaisuuskiinteistöjen ja -arvopapereiden luovutusvoittojen osuutta yhtymän elinkeinotoiminnan tuloksesta käsitellään aina pääomatulona. Osakkaan osuus elinkeinotoiminnan tulosta katsotaan nettovarallisuudesta riippumatta pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa hänen osuuttaan em. luovutusvoitoista.

Kun yhtiömiehen tulo-osuudesta on ensin laskettu pääomatulon määrä, on jäljelle jäänyt osa ansiotuloa.

Pääomatulo-osuus verotetaan pääomatuloverokannan eli 30 %:n mukaan. Yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34 %. Tulo-osuuksien ansiotulot verotetaan yhdessä yhtiömiehen muiden ansiotulojen kanssa progressiivisen veroasteikon mukaisesti.

Yhtiömiehen tulo-osuudesta tehdään määrätyissä tilanteissa yhtiömieskohtaisia vähennyksiä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024