Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Asiakirjajulkisuus Verohallinnossa

Verohallinnon on käsiteltävä tietoaineistoja tiedonhallintalain (906/2019) ja julkisuusperiaatteiden mukaisesti. Julkisuusperiaatteen toteuttamiseen kuuluu myös se, että Verohallinto ylläpitää kuvausta hallinnoimistaan tiedoista ja asiakasrekistereistä.

Tämä kuvaus antaa tietoa siitä, kuinka laajasti ja millä tavalla tietoja käytetään, kun Verohallinto käsittelee asioita ja tuottaa palveluita. Kuvaus auttaa asiakkaita, jos he haluavat tehdä Verohallinnolle tietopyynnön.

Verohallinto vastaa verotusjärjestelmän lisäksi myös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä (Palkka.fi), tulotietojärjestelmästä (tulorekisteri) sekä Harmaan talouden selvitysyksikön selvitystietojärjestelmästä (STJ).

Verotusjärjestelmä sisältää julkisia tietoja, jotka on kuvattu tämän ohjeen luvussa Julkiset verotustiedot. Muiden järjestelmien tiedot eivät ole julkisia, ja Verohallinto voi luovuttaa niitä vain viranomaisille ja muille sellaisille tiedon saajille, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.

Asiarekisteri

Verohallinnon asiarekisteriin on rekisteröity vireillä olevat asiat. Asiarekisteriin kirjataan tai tallennetaan muun muassa

 • saapuneet ja lähetetyt asiakirjat, kuten hakemukset ja kirjeet
 • tiedot asian käsittelyvaiheista
 • tiedot toimenpiteistä, jotka liittyvät asiaan.

Asiarekisterin tietoja syntyy myös verotuksen tietojärjestelmässä, ja tietoja voidaan säilyttää niissä.

Verohallinnon tietoaineistot ja tietojen käyttö

Verotustiedot

Verohallinnon lakisääteisiä tehtäviä ovat verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kerääminen, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta. Verohallinto ylläpitää näiden toimintojen tietoja. Lisäksi Verohallinto vastaa keskusverolautakunnan ja verotuksen oikaisulautakunnan tehtävistä sekä tiedoista, joita nämä lautakunnat käyttävät toiminnassaan.

Verotuksen toimittamisessa kertyvä tilastoaineisto on julkisessa tilastotietokannassa, jonka Verohallinto ja Tilastokeskus toteuttavat yhteistyönä. Tietokannasta voi tehdä monipuolisia tilastohakuja verotietoihin.

Tilastot ja tilastotietokanta

Verotustiedot ovat pääosin salassa pidettäviä, koska ne sisältävät tietoja yksittäisen asiakkaan taloudellisesta asemasta ja yksityiselämästä. Lainsäädännössä on erikseen lueteltu verotusta koskevat rekisterit ja asiakirjat, jotka ovat julkisia.

Verohallinto voi luovuttaa verotustietoja muun muassa toisille viranomaisille teknisten rajapintojen välityksellä joko yksittäisinä kyselyinä tai massamuotoisesti eli laajoina tietokokonaisuuksina. Verohallinto voi luovuttaa verotustietoja myös tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten. Tietojen luovuttaminen vaatii aina tietoluvan, jonka myöntää Verohallinto.

Henkilö- ja yritysasiakkaan omat verotusasiakirjat ovat nähtävissä Verohallinnon OmaVero-palvelussa silloin, jos asia on hoidettu tai se olisi ollut mahdollista hoitaa OmaVerossa. Jos tietojen tarkistaminen OmaVerosta ei ole mahdollista tai tietoja ei ole OmaVerossa, yksittäinen asiakirjapyyntö kannattaa tehdä OmaVerossa (Rajoitettu tietojen ilmoittaminen ja pyytäminen).

Ohjeet tietopyyntöihin ja asiakirjapyyntöihin

Julkiset verotustiedot

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja ovat

 • henkilön nimi
 • syntymävuosi
 • kotipaikan mukainen maakunta
 • valtionverotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo
 • kunnallisverotuksessa verotettava tulo, tulovero ja kunnallisvero
 • verojen ja maksujen yhteismäärä
 • ennakoiden yhteismäärä
 • maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus.

Henkilöasiakkaiden tuloverotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä Verohallinnon toimipisteissä asiakaspäätteillä, tai niitä voi kysyä puhelimitse. Henkilöasiakkaiden tuloverotuksen julkiset tiedot sisältävät henkilötietoja, joten tietojen sähköinen luovuttaminen on mahdollista vain silloin, jos tiedon pyytäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja.

Yhteisöjen tuloverotuksen julkisia tietoja ovat

 • yhteisön nimi
 • kotikunta
 • Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus (rajoitetusti verovelvollisista kuolinpesistä vainajan henkilötunnus)
 • verotettava tulo
 • maksuunpannun veron yhteismäärä
 • ennakoiden yhteismäärä
 • maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus.

Yhteisöjen julkiset tiedot julkaistaan CSV-muodossa vero.fi:ssä. Lisäksi yhteisöjen julkiset tiedot ovat nähtävillä Verohallinnon toimipisteissä asiakaspäätteillä. Tietoja voi kysyä myös puhelimitse.

Kiinteistöverotuksen julkisia tietoja ovat

 • kiinteistötunnus
 • kiinteistön laskennallinen kiinteistövero
 • kiinteistöverovelvollisen nimi.

Kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä asiakaspäätteillä Verohallinnon toimipisteissä, ja niitä voi kysyä myös puhelimitse.

Luettelo muista julkisista tiedoista ja rekistereistä

Tulorekisterin tiedot

Tulotietojärjestelmään kuuluvat tulorekisteri ja yksilöinti- ja yhteystietoja sisältävä rekisteri, joka tukee tulorekisterin tietojen oikeellisuutta. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne palkkojen ja muiden suoritusten maksajat ilmoittavat tiedot maksamistaan palkoista, palkkioista ja muista ansiotuloista sekä eläkkeistä ja etuuksista.

Tulorekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tulorekisteristä välitetään tietoja vain viranomaisille ja muille tahoille, joilla on oikeus tietoihin.

Tietojen kerääminen, tallettaminen ja luovuttaminen perustuu lakisääteiseen ilmoittamisvelvollisuuteen, tiedonantovelvollisuuteen ja tiedonsaantioikeuteen (laki tulotietojärjestelmästä).

Suorituksen maksaja voi katsella antamiaan tietoja tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Maksajalla on oikeus katsella myös itseään tai organisaatiotaan koskevia muita tietoja, joita esimerkiksi toiset suoritusten maksajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin.

Yrityksen tai organisaation puolesta asiointi edellyttää yleensä valtuutusta Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Vain yrityksen tai organisaation edustaja voi toimia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ilman Suomi.fi-valtuutusta. Tarkista tulorekisteri.fi:stä, kuka voi toimia organisaation edustajana

Yksityishenkilö eli tulonsaaja voi katsoa tulorekisteristä omia tietojaan, esimerkiksi palkkoja ja muita suorituksia, joita eri tahot ovat maksaneet hänelle ja ilmoittaneet tulorekisteriin. Lisäksi yksityishenkilö voi katsella muita tietoja, joiden katseluun hän on saanut valtuuden.

Tietojen käsittely ja tietosuoja tulorekisterissä

Palkka.fi:n eli pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelun tiedot

Kotitaloudet, pienyritykset ja muut pientyönantajat voivat hoitaa Palkka.fi-palvelussa palkanlaskennan ja työnantajavelvoitteet. Työnantajavelvoitteita ovat muun muassa työnantajan maksut viranomaisille, kuten ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä vakuutuksia koskevat maksut. Palkka.fi:n kautta voi hoitaa myös ilmoitukset tulorekisteriin.

Pientyönantaja voi antaa myös työntekijälle luvan Palkka.fi:n käyttöön. Silloin työntekijä voi muun muassa tarkastella omia tietojaan, vastaanottaa palkkalaskelmat sähköisesti ja lähettää palkkatietoja työnantajalle Palkka.fi:n kautta.

Tietojen käsittely ja tietosuoja Palkka.fi:ssä

Harmaan talouden selvitykset

Harmaan talouden selvitysyksikön tehtävänä on torjua harmaata taloutta. Yksikkö tuottaa ja jakaa tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta sekä laatii viranomaiselle velvoitteidenhoitoselvityksiä organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä eli sellaisista henkilöistä, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tai ovat vastuuasemassa elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä.
Harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisee sivustollaan selvityksiä harmaasta taloudesta.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Positiivisen luottotietorekisterin tiedot

Positiivinen luottotietorekisteri on sähköinen tietokanta, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Tietojen kerääminen ja tallettaminen perustuu luotonantajien lakisääteiseen ilmoitusvelvollisuuteen (laki positiivisesta luottotietorekisteristä 739/2022).

Luotonantajan on ilmoitettava rekisteriin tiedot niistä henkilöistä, joilla on luottoa myönnettäessä asuinpaikka Suomessa ja suomalainen henkilötunnus. Positiiviseen luottotietorekisteriin saa ilmoittaa myös tiedot sellaisista henkilöistä, joilla ei ole Suomessa asuinpaikkaa, jos henkilöillä on suomalainen henkilötunnus ja luottoa myönnettäessä tuloja Suomesta tai muu erityinen side Suomeen.

Rekisterissä on laissa erikseen määritellyt tiedot kuluttajaluotoista ja niihin rinnastuvista luotoista. Näitä tietoja ovat

 • yksityishenkilön yksilöinti- ja yhteystiedot
 • luoton perus-, korko-, vakuus- ja lyhennystiedot
 • tiedot luoton kuulumisesta yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelman tai yrityssaneerausohjelman piiriin
 • tulorekisterin tiedot, jotka ovat välttämättömiä henkilön brutto- ja nettotulon laskennassa
 • tieto velallisen luottokelpoisuuden arvioimiseksi selvitetyistä tuloista
  tieto henkilön ilmoittamasta vapaaehtoisesta luottokiellosta.

Positiivisen luottotietorekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Ilmoitusvelvollisen nimi ja yritys- ja yhteisötunnus tai ulkomainen organisaatiotunniste ovat kuitenkin julkisia, ja ne ovat yleisesti saatavilla positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla.

Positiivisesta luottotietorekisteristä luovutetaan tietoja vain toimijoille, joiden tiedonsaantioikeudesta on säädetty rekisteristä annetussa laissa. Näitä tiedonsaajia ovat luotonantajat ja eräät viranomaiset. Niillekin tietoja luovutetaan vain laissa erikseen säädettyihin käyttötarkoituksiin.

Luotonantajille tiedot luovutetaan luottotietorekisteriotteena (luottotietoraportti), jossa on laissa säädetty tietosisältö. Otteen voi saada tietoluvan saanut luotonantaja, jolla on kuluttajaluotonannon perusteella velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuutta. Lisäksi tietoja luovutetaan viranomaisille, joilla on oikeus saada tietoja laissa säädettyjä tehtäviään varten.

Yksityishenkilö voi katsoa positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa omia tietojaan, esimerkiksi luotonantajan hänestä rekisteriin ilmoittamien luottojen tietoja, itse asettamaansa luottokieltoa koskevia tietoja ja hänestä luotonantajalle luovutettuja otteita.

Tietojen käsittely ja tietosuoja positiivisessa luottotietorekisterissä

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023