Högsta förvaltningsdomstolens beslut om rätten till avdrag av moms på kostnader som hänför sig till försäljning av aktier i dotterbolag

Nyhet, 11.9.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har 14.8.2017 meddelat beslut om rätten till avdrag av moms på kostnader som hänför sig till försäljning av aktier i dotterbolag (HFD:2017:129). Beslutet gällde ett moderbolag som hade utfört momspliktiga administrativa tjänster för sina dotterbolag. I samband med att koncernen avslutade sin rörelse, sålde moderbolaget aktierna i alla dotterbolag. Enligt beslutet hade moderbolaget rätt att som allmän kostnad dra av momsen på de anskaffningar som hänförde sig till försäljningen av aktier i dotterbolagen.

Principen som framställs i högsta förvaltningsdomstolens beslut kan också tillämpas på andra fall av avslutande av rörelse, om moderbolaget säljer aktier i sådana koncernbolag för vilka moderbolaget har utfört momspliktiga administrativa tjänster. Således kan man som allmän kostnad dra av momsen på anskaffningar som hänför sig till försäljningen av aktier i samband med att rörelsen avslutas. Momsen på kostnader som hänför sig till försäljningen av aktier är avdragsgill också när avslutandet av rörelsen endast gäller något av koncernens verksamhetsområden och koncernens övriga verksamhet fortsätter.

Kostnader för aktieförsäljning vilka uppkommer i andra än ovannämnda fall av avslutande av rörelse hänför sig direkt till momsfri försäljning av aktier. Momsen på sådana anskaffningar är inte avdragsgill (HFD:2011:52).

Ytterligare information finns i Skatteförvaltningens anvisning Om rätten att dra av moms

Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2017:129 (kho.fi)