Tillgänglighetsutlåtande – MinSkatt

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten MinSkatt och utlåtandet har uppdaterats 24.11.2020. Tjänstens tillgänglighet är utvärderat av en tredje part och som självvärdering.

Läge för överensstämmelse med kraven

MinSkatt uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven eller undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1, A & AA nivån)

Nedan nämnda innehåll är inte tillgängligt av följande orsaker:

Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Följande innehåll och/eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

 1. Skärmläsaren läser inte innehållet av PDF-dokumenten (t.ex. besluten) i logisk ordning och det kan därför förorsaka svårigheter för användare av skärmläsare att förstå innehållet. Vi försöker lösa problemet inom nära framtid. Om du ar problem med att läsa innehållet av dokumenten, kan du kontakta vår kundtjänst. (WCAG riktlinje 1.3.2).
 2. Tangentbordsnavigeringen är inte logisk på specifikationen för reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (blankett 62). När man navigerar på blanketten med hjälp av tabulatorn flyttas fokus inte logiskt till följande fält, utan det kan flyttas neråt i kolumnen. (WCAG riktlinjer 2.4.3, 2.4.7).
 3. Rubrikhierarkin i MinSkatt är bristfällig. Huvudsakligen används endast rubriknivåer H1 och H3. Den bristfälliga rubrikhierarkin påträffas också i PDF-dokumenten (t.ex. besluten) i MinSkatt, där exempelvis vissa rubriknivåer helt kan saknas och andra rubriker är markerade som H2 rubriker. (WCAG riktlinjer 1.3.1, 2.4.6).
 4. De element i MinSkatt som öppnas kan orsaka problem för användare av skärmläsare. Skärmläsaren kan läsa alternativknappar som finns inom de element som öppnas också när elementen är stängda. Skärmläsaren kan också läsa att elementet är stängt fastän det skulle vara öppet. Tjänsten berättar heller inte åt skärmläsaren när elementet är öppet. (WCAG riktlinje 4.1.2)
 5. I samband med alternativknapparna (radio button) i MinSkatt kan skärmläsaren läsa kod som hänger ihop med stilinställningen för knappen. På grund av det här kan det vara svårare att uppfatta innehållet i alternativknappen. (WCAG riktlinjer 4.1.1, 4.1.2).
 6. Skärmläsaren läser inte rubrikerna på sidorna (page title) och därför berättar inte skärmläsaren när dynamiska ändringar sker, t.ex. om byte av sida. Skärmläsaren läser inte heller laddningsindikatorn som kommer fram när sidans innehåll laddas ner. (WCAG riktlinje 4.1.3)
 7. För användare av skärmläsare fattas det tydlig information om i vilket format innehållet ska skrivas in i datum- och telefonnummerfälten. (WCAG riktlinje 3.3.2)
 8. Innehållet i MinSkatt är för tillfället inte responsivt och därför kan man vara tvungen att rulla sidan också sidledes när innehållet förstoras t.ex. upp till 200 %. (WCAG riktlinjer 1.4.4, 1.4.10)
 9. Lediga dagar och tider i tidsbokningen i MinSkatt är markerade endast med grön färg men inte med någon annan indikator. (WCAG riktlinje 1.4.1)
 10. Vissa länkar har svag fokusindikator eller fokusindikatorn fattas helt, till exempel fokusindikatorn fattas på länkarna i Observera och fokusindikatorn är svag på Ändra -knapparna på förhandsgranskningssidorna. (WCAG riktlinjer 2.4.7, 1.4.3)
 11. Föregående-knappen på ansökningarna och deklarationerna fungerar inte alltid som den ska när man har skärmläsaren (NVDA) på. (WCAG riktlinje 2.1.1)
 12. Beskrivande filnamn saknas i de pdf-dokument som finns i MinSkatt. (WCAG riktlinje 2.4.2)
 13. Vissa frågeteckenikoner saknar en beskrivande alt-text, till exempel när den period väljs för vilken en deklaration eller anmälan vill ges. (WCAG riktlinje 1.1.1)
 14. Om tangentbordet används för att bläddra kan sidfokusen hoppa till övre kanten, till exempel när en rad tas bort från tabellerna genom att klicka på tabellens rubrik och öppna länken med tangenten Enter eller genom att stänga dragspelsmenyn. Fokus flyttas inte heller alltid till början av en sida vid övergången från en sida till en annan. (WCAG riktlinje 3.2.2, 2.4.3)
 15. Det finns olika tabeller i MinSkatt och i en del av tabellerna läggs det automatiskt till en ny rad när användaren lägger till uppgifter i tabellen. Skärmläsaren får ingen uppgift om detta och då kan den nya raden förvirra användaren. (WCAG riktlinje 3.2.2)
 16. Skärmläsaren läser inte det bekräftelsemeddelande automatiskt som visas visuellt när till exempel deklarationen eller ansökan har skickats eller deklarationen eller ansökan sparas som halvfärdig. (WCAG riktlinje 4.1.3)
 17. Avvikande från tangentbordets användningskonventioner fungerar knapparna för att markera ett val (radiobutton) och navigeringen med tangentbordet för flikarnas del med inmatningstangenten (tab) i stället för pilknapparna. Detta skapar avvikelser i fokusordningen på sidorna. (WCAG riktlinje 2.4.3)
 18. En del av knapparna i MinSkatt (till exempel "Redigera" eller "Alla funktioner”) är visuellt knappar, men semantiskt länkar. (WCAG riktlinje 4.1.2)
 19. Skärmläsaren kan inte i listrutan vid bläddring slumpmässigt läsa uppgifterna ”vald/inte vald” även om den systematiskt borde berätta när ett val gjorts. (WCAG riktlinje 4.1.2)
 20. En del av knapparna i MinSkatt (exempelvis ”Lägg till ny”, ”Redigera” och ”Öppna specifikation”) har inte programmässigt grupperats på rätt sätt då det kan vara svårt att veta vilken knapp eller vilket fält anknyter till vilken fråga eller vilket ärende. (WCAG riktlinje 1.3.1)
 21. I användargränssnittet i MinSkatt används ofta tabellstrukturen för att förverkliga layouten och detta försvårar i flera punkter förståelsen av innebörden i och med det presentationssätt som skärmläsaren använder. Med det visuella presentationssättet förmedlas inte dessa tabellkonstruktioner och de inverkar inte heller på begripligheten på ett motsvarande sätt, men de skapar tillgänglighetsutmaningar i anpassningen till skärmläsarens sätt att presentera. (WCAG riktlinje 1.3.1)

Vi försöker lösa alla tillgänglighetsproblem inom nära framtid i samband med att MinSkatt uppdateras. MinSkatt bygger tekniskt på en färdig programvara och därför är det komplicerat att avhjälpa bristerna men vi försöker göra det i samband med att MinSkatt utvecklas

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna nätblankett.

Utvecklingsteamet för MinSkatt ansvarar för denna tjänsts tillgänglighet och hantering av respons.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn