Deklarationsanvisning för arvskatt

I Arvlåtare

Anteckna här uppgifterna om arvlåtaren.

Om finsk personbeteckning saknas ska du istället fylla i födelsedatumet i formatet dd.mm.åååå.

Bosättningsstat

Uppge som bosättningsstat den stat där arvlåtaren bodde vid sin död. En person anses vara bosatt i den stat där hen har sin egentliga bostad, dvs. sitt egentliga hem.

Hemviststat

Om hemviststaten är en annan stat än bosättningsstaten ska du som bosättningsstat anteckna den stat där arvlåtaren hade som avsikt att bo stadigvarande. Om arvlåtaren hade bott i hemviststaten oavbrutet under minst de fem senaste åren ska du kryssa för punkten ”Arvlåtaren har minst de senaste fem åren varit bosatt i bosättningsstaten”.

Arvlåtaren har haft hemvist i Finland

Välj lämpligt alternativ. Om arvlåtaren inte hade sin hemvist i Finland ska du lämna punkten tom.

II Kontaktuppgifter

Anteckna här uppgifterna om den person som ger tilläggsinformation för arvsbeskattningen. Fyll i uppgifterna även om personen i fråga är arvtagaren själv.

Uppge telefonnumret i internationellt format (t.ex. +358 50123 4567).

Kryssa för om delägarna av dödsboet har befullmäktigat någon till ombud för dödsboet. Fyll i ombudets namn och adress. Bifoga en fullmakt till arvsskattedeklarationen.

Om dödsboet inte har befullmäktigat ett ombud ska du ange här den arvtagares uppgifter som är dödsboets kontaktperson och som man vill att ska få dödsboets skattepost.

III Arvtagare

Ange här uppgifterna om arvtagaren, mottagaren av ett testamente eller förmånstagaren till en trust.

Om finsk personbeteckning saknas ska du istället fylla i födelsedatumet i formatet dd.mm.åååå.

Bosättningsstat

Uppge landet som arvtagaren bodde i den dag arvlåtaren dog. Om bosättningsstaten var Finland ska du lämna punkten tom. En person anses vara bosatt i den stat där hen har sin egentliga bostad, dvs. sitt egentliga hem.

Skatteklass

Kryssa för skatteklass 1 om du är:

 • arvlåtarens maka eller make. I beskattningen avses med maka/make personer som har ingått äktenskap med varandra eller som har registrerat sitt parförhållande. Som makar betraktas också sambor om dessa har eller har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare har varit gifta med varandra.
 • gåvogivarens släkting i rakt uppstigande eller nedstigande led, t.ex. barn, barnbarn, föräldrar eller mor- eller farförälder. (Adoptivbarn och -föräldrar jämställs skattemässigt med biologiska släktingar.)
 • en släkting till arvlåtarens maka/make (eller tidigare maka/make) i rakt nedstigande led, t.ex. ett barn eller barnbarn.

Kryssa för skatteklass 2 om du:

 • har fått ett arv av en mera avlägsen släkting (såsom syster, bror, kusin, morbror eller farbror, moster eller faster eller svärförälder) eller av en person som inte hör till din familj eller släkt.
 • om du fyller i deklarationen för ett företags eller samfunds räkning (dvs. arvtagaren är ett samfund).

Rätt till minderårighetsavdrag

Kryssa för om arvtagaren inte hade fyllt 18 år vid arvlåtarens dödsdag och hen var enligt arvsordningen närmast till arv efter arvlåtaren. Minderårighetsavdrag beviljas inte exempelvis:

 • en minderårig arvtagare vars arv grundar sig på att hens föräldrar har avsagt sig arvet eller testamentet
 • en minderårig arvtagare vars arv grundar sig på ett direkt testamentariskt förordnande där man har förbigått hens föräldrar som är vid liv.

Rätt till avdrag för maka/make

Kryssa för om arvtagaren är arvlåtarens maka/make eller har varit i registrerat partnerskap med arvlåtaren. Kryssa för också om arvtagaren och arvlåtaren har varit sambor och tidigare har varit gifta med varandra eller om de har eller har haft ett gemensamt barn.

IV Andel av kvarlåtenskap

Uppge här den egendom som tillkommer dig enligt lag, testamente eller trust.

Uppge det gängse värdet som din andel hade vid arvlåtarens dödsdag.

Inkludera även den egendom du deklarerat i del V.

Anmäl separat i del VII de försäkringsersättningar som dödsboet har mottagit med stöd av ett förordnande om förmånstagare.  Inkludera dem inte i denna andel av kvarlåtenskapen. Har dödsboet fått försäkringsersättningar, bifoga en separat redogörelse för dessa till arvsskattedeklarationen.

V Specifikation av din andel

Uppge det gängse värdet som egendomen hade vid arvlåtarens dödsdag.

1. Fast egendom i Finland

Undantag: en andel i ett oskiftat dödsbo är inte fast egendom.

2. Aktier eller andelar i ett bolag vars tillgångar till mer än 50 % utgörs av fast egendom i Finland, exempelvis aktier i bostadsaktiebolag eller i fastighetsaktiebolag.

3. Övrig egendom i Finland (endast skatteslag som är angivna i skatteavtalet)

Uppge denna egendom endast om arvtagaren vid arvlåtarens dödsdag var bosatt i Finland och arvlåtarens bosättningsstat var:

 • Nederländerna (se Skatteförvaltningens anvisning ”Arvs- och gåvobeskattning i internationella situationer”, punkt 4.9.1.1)
 • Frankrike (se Skatteförvaltningens anvisning ”Arvs- och gåvobeskattning i internationella situationer”, punkt 4.9.2.1)
 • Schweiz (se Skatteförvaltningens anvisning ”Arvs- och gåvobeskattning i internationella situationer, punkt 4.9.3.1)
 • Danmark eller Island (se Skatteförvaltningens anvisning ”Arvs- och gåvobeskattning i internationella situationer, punkt 4.9.4.1). Denna anvisning gäller även situationer där arvlåtaren bodde i Sverige och dog före 24.8.2007, eller arvlåtaren bodde i Norge och dog före 22.8.2014.
 • USA (se Skatteförvaltningens anvisning ”Arvs- och gåvobeskattning i internationella situationer, punkt 4.9.6.1)

Skulder och förpliktelser som hänför sig till tillgångar som specificerats i punkterna 1–3

Om det finns skulder på egendomen som deklarerats i punkterna 1–3 eller om någon annan person har besittningsrätt, avkastningsrätt eller annan liknande rätt till egendomen ska du uppge här skuldernas och förpliktelsernas sammanlagda värde vid arvlåtarens död. Se anvisningen för hur du beräknar förbehåll för besittningsrätt på sidan Förbehåll för besittningsrätt i samband med gåvobeskattning.

Egendom som fåtts i arv inom de två senaste åren och som ingår i din andel

Om i din arvsandel ingår sådan egendom som arvlåtarens själv har fått som arv inom två år före sin död ska du uppge värdet av denna egendom här.

Kryssa för skatteklassen.  Se närmare instruktioner om saken i punkt III (Arvtagare).

Sida två av Arvsskattedeklarationen

Fyll i arvtagarens finska personbeteckning som identifikationsuppgift. Om finsk personbeteckning saknas ska du istället fylla i födelsedatumet i formatet dd.mm.åååå.

VI Skatt som betalats till en främmande stat

Uppge här det belopp som du har betalat till en annan stat som arvsskatt av andelen som du uppgett i punkt IV. Uppge dock inte sådana skatter som du har betalat till delstater eller lokala skattetagare.

VII Försäkringsavgifter som du fått på basis av förordnande om förmånstagare

Livförsäkringsersättning

Uppge här livsförsäkringsersättning som du har fått på basis av förordnande om förmånstagare.

Individuell pensionsförsäkring

Om försäkringsersättningen betalas på basis av individuell pensionsförsäkring ska du uppge här sparsumman som du fått från pensionsförsäkringen.

Uppge här beloppet som överskrider pensionsförsäkringens sparsumma.

Kryssa för om arvlåtaren hade tagit den individuella pensionsförsäkringen 8.9.2009 eller senare.

VII Gåvor som du fått av arvlåtaren

Om arvlåtaren inom tre år före sin död har gett dig gåvor till ett värde som underskrider 5000 euro ska du här uppge gåvornas sammanlagda värde. Inkludera dock inte sådana gåvor som du deklarerat tidigare.
Sådana gåvor behöver dock inte deklareras om både gåvogivaren och gåvomottagaren bodde utomlands då gåvan gavs och följande två villkor uppfylls:

 • egendomen som överlåtits som gåva har inte varit fast egendom i Finland
 • gåvan som getts har inte varit aktier eller andelar i ett bolag vars tillgångar till mer än 50 % utgörs av fast egendom i Finland.

VIII Yrkanden som gäller skattelättnad vid generationsväxling eller tillämpning av förhandsavgörande

Skattelättnader i samband med generationsväxling kan fås endast om ett gårdsbruk eller ett företag ingår i gåvan och du fortsätter att bedriva verksamheten.
Kryssa för här om du yrkar på skattelättnad från arvsskatten enligt bestämmelsen om skattelättnader i samband med generationsväxling.

Kryssa för här om du dessutom yrkar på att betalningstiden för arvsskatten förlängs.

Bifoga till arvsskattedeklarationen en separat redogörelse för hur du fortsätter att bedriva företagsverksamheten, jordbruket eller jord- och skogsbruket med den egendom du ärvt.

Kryssa för om ett förhandsavgörande tidigare ansökts för arvsskatten på ditt arv och du yrkar på att förhandsavgörandet tillämpas vid arvsbeskattningen.

Datum och underskrift

Kom ihåg att underteckna arvskattedeklarationen. Om arvtagaren är minderårig ska arvsskattedeklarationen undertecknas av dennes vårdnadshavare eller annan intressebevakare.

Endast en person ska underteckna arvskattedeklarationen. Om arvtagarna är flera ska de fylla i och underteckna var sin arvsskattedeklaration.

Om en person som arvtagaren har befullmäktigat fyller i arvsskattedeklarationen ska denna person underteckna deklarationen.

Bilagor

Till arvskattedeklarationen ska du bifoga kopior av följande handlingar:

 • bouppteckningsinstrumentet eller en egendomsförteckning över de tillgångar och skulder som arvlåtaren hade vid sin dödsdag.
 • testamentet
 • Arvsskattebeslut från skattemyndighet i en annan stat, om du betalat arvsskatt till annan stat
 • etableringshandlingen för trusten
 • beslut om försäkringsersättning av försäkringsbolaget eller en annan betalare
 • arvskiftesinstrumentet eller annat avtal som upprättats om arvsskiftet.

Skicka inte ursprungliga dokument till Skatteförvaltningen, utan förvara dem för dig själv.