10 Understöd, blankettanvisning

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen. Ange på denna blankett uppgifterna om de understöd, stipendier och hederspriser som du fått och som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller som är fel i den. Ange också utgifterna för verksamheten som understödet eller stipendiet hänför sig till. Blanketten kan användas t.ex. av konstnärer, forskare och andra mottagare av understöd.

I denna anvisning avses med ordet understöd också stipendier och hederspris. Lämna uppgifter om alla dessa även om anvisningen endast nämner understöd.

Du kan lämna uppgifterna antingen i MinSkatt eller med en pappersblankett. Blanketten och ytterligare information finns på blankettsidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Ange stipendier och understöd från utländska betalare på blankett 16A (Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster).

När ska man deklarera?

Understöd ska deklareras i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Ange uppgifterna om understöd och avdrag i MinSkatt eller med den här blanketten senast på den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan använda den här blanketten även för att begära omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till den. Du kan också begära omprövning i MinSkatt.

Om du korrigerar uppgifter som du lämnat tidigare eller om du begär omprövning av beskattningen, fyll i blanketten på följande sätt:

 • Om du korrigerar utgifter: fyll i på nytt delar 3–8, alltså lämna uppgifter för hela året om både skattepliktiga och skattefria utgifter som hänför sig till understöd.
 • Om du korrigerar uppgifterna för ett understöd: det räcker att du lämnar uppgifterna för det understöd som korrigeras (del 2). Du behöver inte deklarera utgifterna på nytt.
 • Om du har fått flera understöd men korrigerar uppgifterna endast för ett av dem: ett blankett räcker. Du behöver inte lämna in en ny blankett om övriga understöd.

Läs mer om beskattning av understöd

Innehåll

1 Personuppgifter och skatteår
2 Uppgifter om understödet och om betalaren av understödet
3 Skattepliktiga understöd
4 Utgifter som hänför sig till skattepliktiga understöd
5 Skattefria understöd
6 Utgifter som hänför sig till skattefria understöd
7 Avskrivningar på arbetsredskap
8 Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du lämnar uppgifter.

2 Uppgifter om understödet och om betalaren av understödet

Betalarens FO-nummer och namn: ange FO-numret och namnet på utbetalaren av det  understöd vars uppgifter du vill ange eller korrigera. Om du har under året fått flera understöd från olika utbetalare eller om du korrigerar uppgifter om flera understöd, ange varje understöd med separat blankett. Fyll dock i blankettens delar 3–8 endast på en blankett.

Understödets belopp: ange här understödets belopp i euro.

Offentligt samfund: Sätt kryss i den här rutan om betalaren av understödet är ett offentligt samfund. Offentliga samfund är bl.a.

 • staten
 • kommuner och samkommuner
 • regionala konstkommissioner
 • evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet
 • Finlands Bank
 • Folkpensionsanstalten
 • centraldelegationen för konst
 • statens vetenskapliga delegationer, för vilka används den gemensamma benämningen Finlands Akademi
 • arbetarskyddsfonden.

Understödet utgör skattefri inkomst: Sätt kryss i den här rutan om understödet är i sin helhet skattefri inkomst.

Helt skattefri inkomst är

 • understöd eller stipendium som har erhållits för studier eller vetenskaplig forskning eller för konstnärlig verksamhet och vars betalare är ett offentligt samfund eller Nordiska rådet
 • hederspris från ett offentligt samfund för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet.

Även om understödet har erhållits för studier, vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet kan det vara delvis beskattningsbar inkomst. Stipendier, studiebidrag, övriga understöd samt pris som erhållits från andra håll än offentliga samfund eller Nordiska rådet är skattepliktiga om beloppet av dem och understöd från offentliga samfund efter utgiftsavdraget överskrider det årliga beloppet av statens konstnärsstipendium under skatteåret. Om beloppet överskrider det årliga beloppet av konstnärsstipendiet är den överskridande andelen skattepliktig.

Också vissa andra understöd kan vara skattefria, t.ex. biblioteksstipendium.

Dessutom kan finansministeriet på ansökan besluta att ett pris från annat håll än ett offentligt samfund eller Nordiska rådet som erhållits som erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet är skattefri inkomst.

Understödet har beviljats en forskargrupp: Sätt kryss i den här rutan om understödet har beviljats en forskargrupp och inte bara dig. Ange i underpunkt "Understödets belopp" endast din del av understödet.

Läs mer om understöd för en forskningsgrupp (anvisning "Beskattning av understöd, stipendier, hederspris och andra pris", avsnitt Understöd för en forskningsgrupp).

3 Skattepliktiga understöd

3.1 Skattepliktiga understöd sammanlagt

Räkna ihop alla skattepliktiga understöd, stipendier och hederspris som du fått (av enskilda beviljare) under skatteåret och anteckna beloppet här. Om du har under året fått flera sådana understöd från olika utbetalare som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller vars uppgifter du vill korrigera, ange varje understöd med separat blankett. Fyll dock i blankettens delar 3–8 endast på en blankett.

4 Utgifter som hänför sig till skattepliktiga understöd

Ange i punkter 4.1–4.7 utgifterna som orsakats dig av studier, forskning eller annan verksamhet för vilken de skattepliktiga understöden har beviljats. Om utgifterna hänför sig till verksamheten som du har finansierat med skattefri understöd, ange utgifterna i punkter 6.1–6.7.

Se exemplet om fördelningen av utgifterna på skattepliktiga och skattefria understöd (anvisning "Beskattning av understöd, stipendier, hederspris och andra pris", avsnitt Uträkning av understödens skattepliktiga andel).

4.1 Avdrag för arbetsrum

Ange de faktiska utgifterna för arbetsrummet (t.ex. hyra) eller ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum. Beloppet av avdraget för arbetsrum är beroende av hur mycket du under skatteåret använder arbetsrummet för arbetet, huvudsakligt eller delvis. Läs mer om avdraget för arbetsrum

4.2 Arbetsredskap (materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap)

Ange kostnaderna för material och användning av egna arbetsredskap som är behövliga för utförandet av arbetet, exempelvis kostnaderna för telefon och anskaffande av studiematerial.

4.3 Resekostnader som hänför sig till understöden

Ange resekostnaderna till följd av studier, forskning eller annan verksamhet för vilken understödet har beviljats. Ange t.ex. biljettpriser eller kostnaderna för användning av egen bil. Kontrollera hur mycket du kan få avdrag per kilometer i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning.

4.4 Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

Fyll i del 8 först. Specificera där levnadskostnaderna som orsakats av tillfälliga arbetsresor, t.ex. rimliga extra måltidskostnader, när arbetsresorna hänför sig till verksamheten som finansieras med understödet. Anteckna här den delen av det sammanlagda beloppet av levnadskostnaderna som hänför sig till verksamheten som du finansierar med det skattepliktiga understödet.

4.5 Avskrivningar

Fyll först i avskrivningskalkylen i del 7. Överför hit den delen av det sammanlagda beloppet av avskrivningar som hänför sig till det skattepliktiga understödet.

4.6 Övriga utgifter

Ange övriga avdragbara utgifter. Observera dock att LFöPL-försäkringspremier ska deklareras med blankett 50A eller i MinSkatt.

4.7 Utgifterna sammanlagt

Räkna ihop siffrorna i punkter 4.1–4.7, dvs. utgifter som har orsakats av studier, forskning eller annan verksamhet som du finansierar med skattepliktiga understöd. Anteckna det sammanlagda beloppet här.

5 Skattefria understöd

5.1 Skattefria understöd sammanlagt

Anteckna hit alla skattefria understöd, stipendier och hederspris som du sammanlagt fått (av offentliga samfund) under skatteåret.

6 Utgifter som hänför sig till skattefria understöd

Ange i punkter 6.1–6.7 de utgifter som hänför sig till forskning, studier eller annan verksamhet som du finansierar med skattefria understöd. Om utgifterna hänför sig till verksamheten som du har finansierat med skattepliktiga understöd, ange utgifterna i punkter 4.1–4.7.

6.1 Avdrag för arbetsrum

Ange de faktiska utgifterna för arbetsrummet (t.ex. hyra) eller ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum. Beloppet av avdraget för arbetsrum är beroende av hur mycket du under skatteåret använder arbetsrummet för arbetet, huvudsakligt eller delvis. Läs mer om avdraget för arbetsrum

6.2 Arbetsredskap (materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap)

Ange kostnaderna för material och användning av egna arbetsredskap som är behövliga för utförandet av arbetet, exempelvis kostnaderna för telefon och anskaffande av studiematerial.

6.3 Resekostnader som hänför sig till understöden

Ange resekostnaderna till följd av studier, forskning eller annan verksamhet för vilken understödet har beviljats. Ange t.ex. biljettpriser eller kostnaderna för användning av egen bil. Kontrollera hur mycket du kan få avdrag per kilometer i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning.

6.4 Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

Fyll i del 8 först. Specificera där levnadskostnaderna som orsakats av tillfälliga arbetsresor, t.ex. rimliga extra måltidskostnader, när arbetsresorna hänför sig till verksamheten som finansieras med understödet. Anteckna här den delen av det sammanlagda beloppet av levnadskostnaderna som hänför sig till verksamheten som du finansierar med det skattefria understödet.

6.5 Avskrivningar

Fyll först i avskrivningskalkylen i del 7. Överför hit den delen av det sammanlagda beloppet av avskrivningar som hänför sig till skattefria understöd.

6.6 Övriga utgifter

Ange övriga avdragbara utgifter. Observera dock att LFöPL-försäkringspremier ska deklareras med blankett 50A eller i MinSkatt.

6.7 Utgifterna sammanlagt

Räkna ihop utgifterna som hänför sig till skattefria understöd, dvs. beloppen i punkter 6.1–6.7, och anteckna det sammanlagda beloppet i den här punkten.

7 Avskrivningar på arbetsredskap

Om du har förvärvat en maskin eller anläggning för verksamheten som du finansierar med understödet, kan du periodisera dess anskaffningsutgift som kostnader på ett flertal år. Du kan periodisera anskaffningsutgiften, dvs. dra den av i form av avskrivningar, om maskinens eller anläggningens användningstid är mer än tre år eller anskaffningspriset överstiger 1 000 euro. I annat fall avdras anskaffningsutgiften för en maskin eller anläggning på en gång som utgift för inköpsåret.

 • Maskin eller anläggning: Ange här en maskin eller anläggning som du har skaffat.
 • Anskaffningsår: Ange maskinens eller anläggningens anskaffningsår.
 • Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång: anteckna utgiftsresten som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång. Utgiftsresten är anskaffningspriset från vilket avskrivningar som gjorts under tidigare år har dragits av. Om du har skaffat en maskin eller anläggning under skatteåret ska du ange dess anskaffningspris.
 • Avskrivning (högst 25 %): Räkna ut avskrivningsbeloppet. Skatteårets avskrivning får vara högst 25 % av den utgiftsrest för maskinen eller anläggningen som du angett i den föregående punkten.
 • Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets utgång: Dra av den avskrivning som du räknat ut på utgiftsresten vid skatteårets ingång och anteckna skillnaden här.
 • Avskrivningar sammanlagt: Räkna ihop avskrivningarna du gjort på olika maskiner och anläggningar. Överför andelen av avskrivningar som hänför sig till skattepliktiga understöd i punkt 4.5 och andelen som hänför sig till skattefria understöd i del 6.5 i blanketten.

8 Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

Ange ökade levnadskostnader som följer av forskningen, studierna eller annan verksamhet som du finansierar med understöd. Ökade levnadskostnader kan omfatta exempelvis rimliga extra måltidskostnader. Om du inte exakt kan redogöra för utgifternas belopp kan du använda beloppen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning. Läs mera om hur ökade levnadskostnader dras av.

1 Typ av resa: ange uppgifterna om resorna på egen rad beroende på om det handlar om en inrikesresa som varat i 6–10 timmar, en inrikesresa som varat över 10 timmar eller en utlandsresa.

2 Antalet resdagar: ange antalet resdagar på var sin rad. Om du under årets lopp exempelvis har gjort 5 inrikesresor som varat över 10 timmar, anteckna 5 på första raden.

3 Maximibelopp/resdag: anteckna beloppet på de verkliga kostnaderna per resdag eller använd maximibeloppen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning. Kontrollera maximibeloppen i anvisningen.

4 Maximibelopp sammanlagt: räkna ihop de ökade levnadskostnaderna för alla tillfälliga resor i arbetet. Anteckna även andelen som hänför sig till skattepliktiga understöd i punkt 4.4 och andelen som hänför sig till skattefria understöd i del 6.4 i blanketten.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid.