Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan yritysten väliaikaiset voittoverot

Sähköalalla tai fossiilisten polttoaineiden alalla toimivien yritysten pitää maksaa voittoveroa ja antaa veroilmoitus sähköalan tai fossiilisten polttoaineiden alan voitosta. Voittoverot on säädetty väliaikaisiksi. Laki sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista tuli voimaan 24.3.2023. Lain perusteella alan yritykset maksavat valtiolle veroina osan voitoista, jotka ovat kasvaneet sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hintojen nousun vuoksi. Veroa pitää maksaa tuloveron lisäksi.  

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan yritysten pitää antaa voittoverosta erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Ilmoitus pitää antaa viimeistään 30.4.2024, jos yrityksen tilikausi on päättynyt milloin tahansa vuoden 2023 aikana. Jos yrityksen tilikausi päättyy vuoden 2024 puolella, veroilmoitus annetaan huhtikuun loppuun mennessä 2025.   

Millaisten yritysten pitää maksaa voittoveroa? 

Yrityksiä ovat voittoverotuksessa yhteisöt, elinkeinoyhtymät ja sellaiset luonnolliset henkilöt, jotka harjoittavat liike- ja ammattitoimintaa. Määritelmä on sama sekä sähköalan että fossiilisten polttoaineiden alan voittoverotuksessa. 

Sähköalan voittoveroa maksavat yritykset, jotka toimivat sähkömarkkinoilla ja harjoittavat sähköntuotantoa tai toimittavat sähköä. Yrityksen sähköliiketoimintojen yhteisen liikevaihdon pitää olla vähintään 500 000 euroa. Sähköntoimitus tarkoittaa sähkön myyntiä asiakkaille tai jälleenmyyntiin, ja sähköntuotanto tarkoittaa sähkön tuottamista.  
 
Sähköalan voittoveroa ei tarvitse maksaa, jos yritys harjoittaa ainoastaan sähköverkkotoimintaa tai yrityksen sähköliiketoiminta on sähkömarkkinalain 3 §:n 12 kohdassa tarkoitettua sähkön vähittäismyyntiä. Verovapautta on käsitelty tarkemmin syventävän vero-ohjeen luvussa 2.2 (Sähkön vähittäismyyntiä harjoittavan yrityksen verovapaus)

Fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa maksavat yritykset, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta seuraavista toiminnoista: 

  • raakaöljyn tai maakaasun tuotanto
  • jalostettujen öljytuotteiden valmistus raakaöljystä
  • kivihiilituotteiden valmistus. 

Jos yritys toimii sekä fossiilisten polttoaineiden alalla että sähköalalla, yrityksen pitää maksaa vain fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa. 

Miten voittovero lasketaan? 

Sähköalan voittoveron perusteena on se osa voitosta, joka ylittää tietyn tuottorajan. Raja on 10 % vuotuisesta tuotosta, joka on laskettu sähköliiketoiminnan oikaistulle omalle pääomalle. Voittoveroa ei makseta sähköliiketoiminnan koko tuloksesta vaan siitä määrästä, joka ylittää tämän tuottorajan. Voittovero on 30 % rajan yli menevästä sähköliiketoiminnan tuloksesta.  

Esimerkki:  

Yrityksen sähköliiketoiminnan tulos on 3 000 000 euroa. Sähköliiketoiminnan oikaistu oma pääoma on 10 000 000 euroa. Sähköliiketoiminnan omalle pääomalle laskettu 10 % vuotuinen tuotto on 1 000 000 euroa. Tuottorajan ylittävä voitto eli veron peruste on 2 000 000 euroa (3 000 000 e – 1 000 000 e). Voittoveron määrä on 600 000 euroa (2 000 000 e x 30 %). 

Fossiilisten polttoaineiden alan voittoveron perusteena on se osa voitosta, joka ylittää edellisten vuosien tuloksiin perustuvan vertailurajan. Vertailuraja on 120 % verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvosta. Voittoveroa pitää maksaa 33 % siitä määrästä, jolla verovuoden elinkeinotoiminnan tulos ylittää tämän rajan. 

Esimerkki: 

Fossiilisten polttoaineiden alalla toimivan yrityksen elinkeinotoiminnan tulos (elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 3 §:n mukaan) oli verovuonna 2018 tappiollinen, –500 000 euroa. Verovuonna 2019 tulos oli 1 500 000 euroa. Siitä vähennettiin edellisen vuoden tappiot, joten EVL 3 §:n mukaiseksi verovuoden tulokseksi jäi 1 000 000 euroa. Seuraavina vuosina EVL 3 §:n mukainen tulos oli 2 000 000 euroa verovuonna 2020 ja 2 500 000 euroa verovuonna 2021.  
 
Yrityksen pitää maksaa fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa verovuodelta 2023. Verovuoden 2023 tulos on 5 000 000 euroa. Voittoveron laskemista varten yritykselle lasketaan ensin vertailuraja, johon verovuoden 2023 voittoa sitten verrataan. Vertailuraja perustuu elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvoon verovuosilta 2018–2021. Verovuosien tulosten keskiarvo on 1 375 000 euroa: (–500 000 e + 1 500 000 e + 2 000 000 e + 2 500 000 e) / 4. Vertailuraja on 120 % tästä keskiarvosta eli 1 650 000 euroa.  
 
Vertailurajan ylittävän voiton laskemiseksi verovuoden 2023 tuloksesta vähennetään vertailuraja. Vertailurajan ylittäväksi voitoksi saadaan 3 350 000 euroa (5 000 000 euroa – 1 650 000 euroa). Tämä on voittoveron peruste eli määrä, josta voittovero lasketaan. Fossiilisten polttoaineiden alan voittovero on 33 % vertailurajan ylittävästä voitosta eli 33 % x 3 350 000 e = 1 105 500 euroa. 

Voittoveron ilmoitus- ja maksuohjeet 

Voittovero lasketaan verovuodelta. Jos yrityksen tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet saman kalenterivuoden aikana. Jos verovuosi muodostuu useammasta kuin yhdestä tilikaudesta, veroilmoitus pitää antaa jokaiselta tilikaudelta erikseen. 

Jos yrityksellä on kalenterivuoden 2023 aikana päättyneitä tilikausia, anna ilmoitus voittoverosta viimeistään 30.4.2024. Jos yrityksellä ei ole tällaisia tilikausia, anna ilmoitus vuoden 2024 aikana päättyneeltä tilikaudelta keväällä 2025. Huomaa, että yrityksen tuloveroilmoitus pitää joissakin tapauksissa antaa jo aiemmin kuin ilmoitus voittoverosta.  

Veroilmoitus voittoverosta pitää antaa sähköisesti. Verohallinto voi vain erityisestä syystä hyväksyä paperilla annetun ilmoituksen.  

Anna voittoveroilmoitus OmaVerossa 

Lue voittoveroilmoituksen täyttöohjeet.  

Ilmoituksen antamiseen voi tarvittaessa hakea lisäaikaa OmaVerossa.  

Yritys saa Verohallinnolta verotuspäätöksen voittoveroista. Voittoveroja ei voi maksaa ennakkoverona eikä niistä lähde verkkolaskua, kuten esimerkiksi tuloveroista. Veron voi maksaa OmaVerossa. Maksutiedot näet OmaVerosta tai verotuspäätöksestä.  

Voittoverosta voi hakea ennakkoratkaisua 

Tarvittaessa sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroista voi hakea ennakkoratkaisua Verohallinnolta. Lue lisää ennakkoratkaisun hakemisesta

Lisätietoja 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.1.2024