Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

9A Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot, täyttöohje

Jos olet luovuttanut julkisesti noteerattuja osakkeita ja koko vuoden luovutukset huomioiden syntyy luovutusvoittoa, älä ilmoita tietoja 9A-lomakkeella vaan hae tarvittaessa verokorttimuutos tai ennakkovero jo luovutusvuoden aikana.
Jos ilmoitat luovutukset vasta luovutusvuoden jälkeen täydentämällä esitäytettyä veroilmoitusta, ilmoita tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 9A.

Ilmoita tällä lomakkeella luovutusvoitot ja luovutustappiot seuraavissa tilanteissa

  • kun olet myynyt tai muuten luovuttanut julkisesti noteerattuja osakkeita (pörssiosakkeita) tai arvo-osuuksia
  • olet lunastanut sijoitusrahasto-osuuksia (eli olet myynyt niitä)
  • olet saanut pääomanpalautusta, joka verotetaan luovutusvoittona.

Voit ilmoittaa luovutusvoitot ja -tappiot myös OmaVerossa. Paperilomakkeen 9A ja lisätietoa saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Täytä lomake kaikista arvopapereiden luovutuksista, vaikka niistä saamasi voitto ei olisikaan veronalaista tuloa tai tappio vähennyskelpoista. Voit tarvittaessa tulostaa kopioita lomakkeen sivusta 2, jos arvopaperikauppojen erittelyt eivät mahdu yhdelle lomakkeelle (osaan 3).

Muista ilmoittaa tällä lomakkeella myös ulkomaisten osakkeiden ja muiden arvopaperien luovutukset.

Ilmoita muun omaisuuden, kuten kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden sekä noteeraamattoman yhtiön osakkeiden, luovutukset lomakkeella 9 (Luovutusvoitto tai -tappio).

Milloin ilmoitus pitää antaa?

Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot pitää ilmoittaa esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä, jos esitäytetyissä tiedoissa on virheitä tai tietoja puuttuu. Verohallinto saa veroilmoituksessa olevat tiedot luovutusvoitoista ja -tappioista pankeilta ja muilta arvopaperin säilyttäjiltä sekä rahastoyhtiöiltä. Ilmoita tai korjaa tietoja tarvittaessa OmaVerossa tai tällä lomakkeella viimeistään esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivänä.

Käytä tätä lomaketta myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 3308) ja liitä tämä lomake vaatimukseesi. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos korjaat esitäytettyä veroilmoitusta, aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, merkitse luovutusta koskevaan erittelyyn rastilla, korjaatko luovutusta koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon, poistatko luovutuksen kokonaan vai ilmoitatko uuden luovutuksen.

Pienet luovutukset

Jos olet verovuoden aikana luovuttanut omaisuutta enintään 1 000 eurolla, voitosta ei tarvitse maksaa veroa eikä tappioita toisaalta voi kaikissa tilanteissa vähentää:

  • Luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos luovuttamasi omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa.
  • Luovutustappiota ei voi vähentää, jos verovuonna luovuttamasi omaisuuden hankintamenot ovat olleet yhteensä enintään 1 000 euroa ja myös luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa.

1 000 euron rajaan ei lasketa mukaan sellaisia omaisuuden luovutuksia, jotka on erikseen säädetty verovapaaksi (esimerkiksi oman vakituisen asunnon myynti). Huomioon ei oteta myöskään koti-irtaimiston tai muun vastaavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

Lue lisää arvopaperien luovutusten verotuksesta

Yleisiä ohjeita

Älä liitä veroilmoitukseen kuitteja tai tositteita arvopaperikaupoista.

Arvopapereiden hankkiminen, omistaminen ja myyminen on sijoitustoimintaa, josta olet muistiinpanovelvollinen. Sinun on pidettävä sijoitustoiminnasta tositteisiin perustuvia muistiinpanoja, joista selviävät verotuksessa tarvittavat tiedot riittävästi eriteltynä. Säilytä muistiinpanot sekä kuitit ja tositteet itselläsi 6 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Tiedot ja tositteet voi säilyttää myös sähköisessä muodossa, kunhan ne voi tarvittaessa tulostaa paperille.

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jonka aikana olet myynyt arvopapereita.

2 Yhteenveto arvopaperikaupoista

Merkitse tähän osaan yhteenveto kaikista arvopaperikaupoista koko vuodelta. Laske yhteen kaikkien vuoden aikana luovuttamiesi arvopapereiden luovutushinnat ja merkitse summa kohtaan arvopapereiden luovutushinnat yhteensä. Laske samoin yhteen kaikki arvopapereiden luovutusvoitot sekä kaikki luovutustappiot ja merkitse ne omiin kohtiinsa. Muista huomioida yhteenvedossa tällä lomakkeella ilmoittamasi voitot, tappiot ja luovutushinnat sekä jo valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituksessa olleet luovutukset.

3 Erittely arvopaperikaupoista

Merkitse kullekin riville vain yhtä arvopaperia tai arvo-osuutta koskevat tiedot. Jos olet myynyt yhdellä kaupalla erän samaa arvopaperia (esim. 100 kpl yhden yhtiön yhden lajin osakkeita), voit ilmoittaa ne kaikki samalla rivillä, jos hankintahinta ja hankintapäivä on ollut kaikissa sama.

Jos osakkeet on hankittu useassa erässä eri hintaan ja eri päivinä, myynnit pitää ilmoittaa hankintojen mukaisissa erissä.

Merkitse rastilla, korjaatko luovutusta koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon (esimerkiksi ilmoitat puuttuvan hankintahinnan), poistatko luovutuksen kokonaan vai ilmoitatko uuden luovutuksen.

Luovutushinnasta voit vähentää joko todellisen hankintahinnan ja kulujen yhteismäärän (kohdat 3.6, 3.7 ja 3.8) tai niiden sijasta ns. hankintameno-olettaman (kohta 3.9) sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Jos käytät hankintameno-olettamaa, voit jättää kohdat 3.6–3.8 tyhjiksi. Vapaan oman pääoman rahastosta jaetun pääomanpalautuksen määrästä voit vähentää vain todellisen hankintamenon, et siis voi käyttää hankintameno-olettamaa.

3.1 Arvopaperin nimi: Sen yhtiön tai sijoitusrahaston nimi, jonka osakkeita tai osuuksia olet myynyt. Ilmoita esimerkiksi arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista yhtiön nimi sekä osakkeiden laji (esim. A- tai B-osake). Jos kyse on pääomanpalautuksesta, merkitse arvopaperin tiedot, jonka perusteella palautusta on maksettu.

3.2 Kappalemäärä: Myymiesi arvopapereiden tai lunastamiesi sijoitusrahasto-osuuksien kappalemäärä.

3.3 Luovutuspäivä: Päivä, jolloin olet myynyt (tai muuten luovuttanut) arvopaperit tai jolloin pääomanpalautus on maksettu.

3.4 Hankintapäivä: Päivä, jolloin hankit arvopaperit. Jos olet saanut luovutetun arvopaperin perintönä, merkitse tähän perinnönjättäjän kuolinpäivä. Jos olet saanut arvopaperin lahjana, merkitse lahjoituspäivä.

Luovutusvoittojen verotuksessa katsotaan, että myyt arvo-osuudet, sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja yhteissijoitusyrityksen osuudet samassa järjestyksessä kuin olet hankkinut ne, ellet esitä asiasta muuta selvitystä. Jos myyt useita eriä samaa arvopaperia, myyt siis ensin pisimpään omistamasi arvopaperit ja viimeiseksi uusimmat. Tätä kutsutaan ns. FIFO-periaatteeksi (first in - first out). FIFO-periaatetta sovelletaan arvo-osuustilikohtaisesti.

3.5 Luovutushinta: Arvopapereiden myynnistä saamasi hinta tai pääomanpalautuksen määrä.

3.6 Myyntikulut: Arvopapereiden myynnistä aiheutuneet kulut, kuten myyntiin liittyvä välityspalkkio ja muut vähennettävät kulut.

3.7 Hankintahinta: Arvopapereiden hankintahinta tai pääomanpalautuksesta vähennettävä hankintahinta.

Jos olet saanut arvopaperin perintönä tai lahjana, merkitse tähän perintö- tai lahjaverotuksessa vahvistettu verotusarvo. Jos olet myynyt lahjana saamasi arvopaperin alle vuoden kuluessa siitä kun sait lahjan, merkitse tähän kuitenkin se hankintameno, jonka lahjanantaja olisi saanut vähentää omassa verotuksessaan. Selvitä tämä tieto lahjanantajalta.

Jos omistusaikanasi on tapahtunut rahastoanti, uusmerkintä, osakkeen jakaminen useammaksi osakkeeksi (ns. split) tai muu erityistilanne, saat lisätietoja hankintamenon laskemisesta ohjeesta Arvopaperien luovutusten verotus. Tietoja yhtiötapahtumista löydät usein yhtiön omilta nettisivuilta.

3.8 Hankintakulut: Kustannukset, jotka liittyvät suoraan arvopapereiden hankintaan, esimerkiksi ostoon liittyvä välityspalkkio. Jos tiedossasi on ainoastaan hankintahinnan ja hankintakulujen yhteismäärä, voit merkitä sen kohtaan 3.7 ja jättää tämän kohdan tyhjäksi.

3.9 Hankintameno-olettama: Arvopapereiden luovutushinnasta voit todellisen hankintahinnan ja kulujen yhteismäärän sijasta vähentää hankintameno-olettaman. Täytä tämä kohta vain, jos haluat käyttää hankintameno-olettamaa etkä todellista hankintahintaa ja hankintakuluja. Hankintameno-olettamaan vaikuttaa se, kuinka kauan olet omistanut arvopaperit ennen luovutusta. Laske hankintameno-olettama kohtaan 3.5 merkitsemästäsi luovutushinnasta. Hankintameno-olettama on

  • 20 % luovutushinnasta, jos olet omistanut arvopaperit alle 10 vuotta
  • 40 % luovutushinnasta, jos olet omistanut arvopaperit vähintään 10 vuotta.

Hankintameno-olettaman lisäksi et voi vähentää arvopaperin hankinnasta tai myynnistä aiheutuneita kuluja. Jos et tiedä hankintapäivää ja -hintaa, voit käyttää 20% olettamaa.

3.10 ja 3.11.: Luovutusvoitto ja luovutustappio: Vähennä arvopapereiden luovutushinnasta eli kohdan 3.5 luvusta joko hankintahinnan ja kulujen yhteismäärä (kohdat 3.6–3.8) tai hankintameno-olettama (kohta 3.9). Ilmoita näin laskemasi luovutusvoitto kohtaan 3.10 tai luovutustappio kohtaan 3.11.

Muista täyttää tiedot myös osan 2 yhteenvetoon.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.11.2019