Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Preliminära uppgifter: Kommunerna får 171 miljoner euro mer i fastighetsskatteinkomster än i fjol – den hudsakliga orsaken är att den nedre gränsen av skatteprocenten för mark har höjts

Skatteförvaltningens meddelande, 27.3.2024

Enligt preliminära uppgifter samlar Skatteförvaltningen in 2,4 miljarder euro i fastighetsskatter till kommunerna i år. Fastighetsskatteintäkterna stiger med cirka 171 miljoner euro (+7,7 %) från i fjol. Den fastighetsskatt som samlas in på mark ökar med 20,9 procent (115 miljoner euro) och fastighetsskatten på byggnader med 3,4 procent (57 miljoner euro).

Fastighetsskatten för 2024 baserar sig på

  1. beskattningsvärdet på fastigheten för 2023
  2. de fastighetsskattesatser som kommunen där fastigheten ligger har fastställt för 2024.

Beskattningsvärdena på fastigheter steg måttfullt i och med högre byggkostnader

Beskattningsvärdet på en fastighet beräknas separat på marken och byggnaderna. Uträkningsgrunden för beskattningsvärdet på mark förändrades inte för 2024. Uträkningsgrunden för beskattningsvärdet på byggnader ändrades däremot när återanskaffningsvärdet på byggnader höjdes med 2,1 procent. Påföljden av ändringen var att beskattningsvärdet på byggnader höjdes.

– Finansministeriet ger varje år en förordning om uträkningsgrunderna för återanskaffningsvärdet på byggnader. I återanskaffningsvärdet beaktas också årliga ändringar i byggnadskostnadsindexet vilket förklarar den nu gjorda höjningen, berättar överinspektör Jenna Lempiäinen från Skatteförvaltningen.

Enligt preliminära uppgifter ökade beskattningsvärdena på fastigheter med allt som allt 2,1 procent från det föregående året och var totalt 277,8 miljarder euro. Byggnadernas andel av beskattningsvärdena var 228,4 miljarder euro (82,2 %) och markernas andel 49,4 miljarder euro (17,8 %).

246 kommuner höjde den allmänna fastighetsskattesatsen på mark

Riksdagen fastställer nedre och övre gränser för fastighetsskattesatserna och kommunen fastställer skatteprocenten inom ramen för dessa gränser. Vid ingången av 2024 avskildes den allmänna fastighetsskattesatsen för mark från den allmänna fastighetsskattesatsen och den nedre gränsen höjdes från 0,93 procent till 1,30 procent på det finländska fastlandet. Till följd av ändringen höjdes den nedre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen för mark i 246 kommuner från året innan. Jämfört med 2023 höjde de flesta kommuner också sina andra fastighetsskattesatser.

Tabellen berättar att den allmänna fastighetsskattesatsen för mark höjdes i 246 kommuner och sänktes i tre kommuner för året 2024. Den allmänna fastighetsskattesatsen för byggnader höjdes i 45 kommuner och sänktes i fem kommuner. Fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostäder höjdes däremot i 21 kommuner och sänktes i fem kommuner. Den allmänna fastighetsskattesatsen för andra bostadsbyggnader höjdes i 27 kommuner och sänktes i en kommun. Den allmänna fastighetsskattesatsen för allmännyttiga samfund höjdes i en kommun och sänktes i fem kommuner. Fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser höjdes i 20 kommuner. Fastighetsskattesatsen för kraftverksbyggnader höjdes i 36 kommuner och sänktes i två kommuner.
Fastighetsskattesats Antalet kommuner där procenten höjts Antalet kommuner där procenten sänkts
Allmän fastighetsskattesats för mark 246 3
Allmän fastighetsskattesats för byggnader 45 5
Fastighetsskattesats för stadigvarande bostäder 21 5
Fastighetsskattesats för övriga bostadsbyggnader 27 1
Fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund 1 5
Fastighetsskattesats för obebyggda byggplatser 20 0
Fastighetsskattesats för kraftverksbyggnader 36 2

Följande kommuner har de högsta fastighetsskattesatserna:

  • Allmän fastighetsskattesats för mark: Kaskö (2,00 %)
  • Allmän fastighetsskattesats för byggnader: Imatra (1,90 %)
  • Fastighetsskattesats för stadigvarande bostäder: Kaskö (1,00 %)
  • Fastighetsskattesats för andra bostadsbyggnader: Kaskö, Vemo (2,00 %)
  • Fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund: Nyslott (1,43 %)
  • Fastighetsskattesats för obebyggda byggplatser: 28 kommuner har den högsta möjliga fastighetsskattesatsen (6,00 %)
  • Fastighetsskattesats för kraftverksbyggnader: 188 kommuner har den högsta möjliga fastighetsskattesatsen (3,10 %)

Markens andel av fastighetsskatterna ökade

Den statistik som nu publicerats baserar sig på de fastighetsuppgifter utifrån vilka Skatteförvaltningen fastställer fastighetsskatterna för 2024. Privatpersoner ska kontrollera och komplettera fastighetsbeskattningsbeslutet senast den 7 maj och samfund senast den 30 april. Fastighetsbeskattningen slutförs i slutet av oktober. Därefter publiceras den slutliga statistiken över fastighetsskatterna.

Enligt preliminära uppgifter samlas det in 2,413 miljarder euro i fastighetsskatter till kommunerna i år. Av fastighetsskatteintäkterna för 2024 flyter 72,5 procent eller 1,748 miljoner euro in av byggnader. Markens andel är däremot 27,5 procent eller 665 miljoner euro. År 2023 utgjorde andelen av mark 24,5 procent av fastighetsskatterna.

Enligt stapeldiagrammet har de debiterade fastighetsskatterna för både mark och byggnader ökat varje år mellan åren 2016 och 2024.
Mest ökning i Nyland

Enligt preliminära uppgifter ökar de kalkylerade fastighetsskatteintäkterna med mer än fem procent i 149 kommuner år 2024. Betraktat per landskap ökar de mest i
Nyland (+12,6 %) där både den fastighetsskatt som flyter in på byggnader (+3,2 %) och den som flyter in på mark (+27,3 %) ökar.

– I Nyland utgör markerna en större andel av fastighetsskatterna än i övriga Finland eftersom byggnadsmarken i Nyland är värdefullare. Därför syns höjningen av fastighetsskattesatsen för mark mest där, berättar Lempiäinen.

Stapeldiagrammet berättar att enligt de preliminära uppgifterna stiger fastighetsskatten mest i Nyland (12,6 %) år 2024. Näst mest stiger fastighetsskatten i Egentliga Finland (8,8 %) och Mellersta Österbotten (8,7 %). I Norra Savolax och Södra Österbotten stiger fastighetsskatten 6,9 procent och i Norra Österbotten och Mellersta Finland 5,6 procent. I Österbotten stiger fastighetsskatten 5,5 procent och i Kajanaland, Norra Karelen och Päijänne-Tavastland 5,0 procent. I Birkaland stiger fastighetsskatten 4,8 procent och i Lappland 3,6 procent och i Satakunta 3,3 procent. På Åland stiger fastighetsskatten 2,7 procent, i Södra Savolax 2,6 procent, i Södra Karelen och Egentliga Tavastland 1,2 procent och i Kymmenedalen 0,9 procent.
Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024