Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattesatsen för bostäder, fastigheter och värdepapper ändras – för köp som skett under slutet av året återbetalar Skatteförvaltningen automatiskt den överbetalda överlåtelseskatten

Skatteförvaltningens meddelande, 12.10.2023

Regeringen föreslår att överlåtelseskattesatsen för fastigheter, bostadsaktier och andra värdepapper sänks. Om lagen godkänns träder den i kraft vid årsskiftet men tillämpas retroaktivt redan från och med torsdagen den 12 oktober. För kunder som har gjort bostads- och aktieaffärer under slutet av året återbetalar Skatteförvaltningen den överbetalda överlåtelseskatten inklusive ränta under början av nästa år.

Enligt regeringens proposition sänks överlåtelseskatten för fastigheter från fyra procent till tre procent och överlåtelseskatten för bostads- och fastighetsaktier från två procent till 1,5 procent. Överlåtelseskatten för övriga värdepapper sänks från nuvarande 1,6 procent till 1,5 procent. Om lagen godkänns tillämpas den från och med i dag.

Juridiska direktören Matti Merisalo berättar att Skatteförvaltningen återbetalar den överbetalda överlåtelseskatten inklusive ränta till de kunder som gör affärer under slutet av år 2023 och som betalar skatten enligt de nuvarande bestämmelserna.
− Även kunder som köper en bostad, en fastighet eller värdepapper den 12 oktober eller senare kommer att dra nytta av de nya sänkta skattesatserna. Skattesatsen bestäms enligt underskriftsdatumet för det bindande avtalet, säger Merisalo.
– Under slutet av året ska kunderna på eget initiativ deklarera och betala överlåtelseskatt enligt de gällande skattesatserna. Skatteförvaltningen återbetalar sedan till dessa kunder den överbetalda skatten inklusive ränta utan separat ansökan under början av nästa år. Om tidsfristen för deklarationen och betalningen är först nästa år lönar det sig dock att deklarera och betala först efter årsskiftet. Då deklareras och betalas skatten med de nya lägre skattesatserna.

När en fastighetsförmedlare används vid bostadsaktieköp deklareras och betalas överlåtelseskatten i samband med att affären görs. För en affär som görs utan förmedlare ska skatten deklareras och betalas inom 2 månader från att affären gjorts. När affären gäller en nybyggd bostad ska deklarationen och betalningen göras inom två månader efter att äganderätten har överförts. Vid fastighetsköp ska överlåtelseskatten deklareras och betalas på eget initiativ innan lagfart söks för fastigheten. Lagfart ska sökas inom sex månader från att avtalet har undertecknats. Vid värdepappershandel ska överlåtelseskatten deklareras och betalas inom två månader från att köpebrevet eller annat avtal har undertecknats.

Exempel 1. Köpet av bostadsaktier i ett nybyggnadsobjekt har gjorts den 11 oktober 2023. Ägande- och besittningsrätten överförs den 15 januari 2024. När köpebrevet har undertecknats före den 12 oktober 2023, datumet för regeringens proposition, tillämpas skattesatsen 2 procent på överlåtelsen. Köparen får inte nyttan av den lägre skattesatsen.

Exempel 2. Ett föravtal ingås om ett aktieköp den 15 september 2023. Det slutliga bindande köpebrevet undertecknas den 15 november 2023. När köpebrevet har undertecknats efter datumet för regeringens proposition, tillämpas den nya skattesatsen på 1,5 procent på överlåtelsen.

Exempel 3. Köpet av bostadsaktier i ett nybyggnadsobjekt har gjorts med ett köpebrev som undertecknats den 31 december 2023. Bostaden blir färdig och tas i stadigvarande bostadsbruk den 15 april 2024. Köparen får nyttan av befrielsen från överlåtelseskatt för första bostad om övriga villkor uppfylls.

Exempel 4: Köpet av en fastighet (mark) har gjorts den 31 december 2023. Köparen låter bygga ett egnahemshus på fastigheten som blir färdigt och tas i stadigvarande bostadsbruk den 15 november 2024. Köparen söker lagfart på fastigheten i januari 2024. Hen betalar skatten enligt den nya skattesatsen på 3 procent innan hen söker lagfart. Om övriga villkor uppfylls får köparen nyttan av skattefriheten för första bostad och kan ansöka om återbäring av överlåtelseskatten när bostadsbyggnaden blir färdig och hen tar den i stadigvarande bostadsbruk.

Drygt två månader tid att köpa första bostad skattefritt

Regeringen föreslår också att skattefriheten för första bostad slopas. Lagen ska tillämpas från och med att den träder i kraft, det vill säga från och med den 1 januari 2024. Köp av första bostad som görs år 2023 är fortfarande skattefria. Också i dessa fall är det avtalets underskriftsdatum som avgör, konstaterar Matti Merisalo.
– Om köpebrevet har undertecknats senast den 31 december 2023 behöver man inte betala överlåtelseskatt på första bostad. För första bostäders del tillämpas lagen inte retroaktivt och sålunda har man ännu drygt två månader tid att köpa en första bostad skattefritt, säger Merisalo.

Tänker du köpa en bostad under slutet av året? Gör så här:

  • Om du köper en gammal bostadsaktie senast den 31 december 2023 och använder dig av en fastighetsförmedlare vid köpet ska du betala överlåtelseskatten i samband med köpet. De nya skattesatserna tillämpas retroaktivt på ditt bostadsköp. Skatteförvaltningen återbetalar den överbetalade skatten till dig utan separat ansökan under början av nästa år. Kontrollera i MinSkatt att Skatteförvaltningen har ditt kontonummer.
  • Om du köper en gammal bostadsaktie och inte använder fastighetsförmedlare ska du deklarera och betala överlåtelseskatten inom två månader från att du undertecknat köpebrevet eller ett annat avtal. Om avtalet har undertecknats den 1 november eller senare är tidsfristen för deklaration och betalning först i början av år 2024. Du kan i så fall deklarera och betala skatten inom tidsfristen efter årsskiftet enligt de nya skattesatserna. Om du undertecknar avtalet före den 1 november tillämpas de nya skattesatserna retroaktivt på ditt bostadsköp efter att lagen har trätt i kraft. Skatteförvaltningen återbetalar den överbetalade skatten till dig utan separat ansökan under början av nästa år. Kontrollera i MinSkatt att Skatteförvaltningen har ditt kontonummer.
  • När du köper en bostadsaktie för en nybyggd bostad ska du deklarera och betala överlåtelseskatten inom två månader från att äganderätten överförts. Om avtalet har undertecknats den 1 november eller senare är tidsfristen för deklaration och betalning först i början av år 2024. Du kan i så fall deklarera och betala skatten inom tidsfristen efter årsskiftet enligt de nya skattesatserna. Om äganderätten överförs före den 1 november tillämpas de nya skattesatserna retroaktivt på ditt bostadsköp efter att lagen har trätt i kraft. Skatteförvaltningen återbetalar den överbetalade skatten till dig utan separat ansökan under början av nästa år. Kontrollera i MinSkatt att Skatteförvaltningen har ditt kontonummer.
  • Om du köper en fastighet ska du deklarera och betala överlåtelseskatten innan du söker lagfart, dock senast inom sex månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett annat bindande avtal. Om du söker lagfart först den 1 januari 2024 eller senare kan du deklarera och betala skatten med den nya lägre skattesatsen.

Mer om ämnet:

Så här deklarerar och betalar du överlåtelseskatten i MinSkatt
Så här kontrollerar du ditt kontonummer i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 12.10.2023