Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningen samlade in 81,4 miljarder euro för samhället i fjol: den goda sysselsättningen ökade skatteintaget

Skatteförvaltningens meddelande, 19.1.2023

Uppgifterna om de skatter som Skatteförvaltningen samlade in 2022 har blivit färdiga. I fjol samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 81,4 miljarder euro för samhällets användning, vilket var 5,8 miljarder (+7,7 %) mer än år 2021.

De skatteslag som ökade mest enligt beloppet är

  • samfundsskatterna (+1,9 miljarder, dvs. +29,3 %)
  • inkomstskatterna för privatpersoner (+1,8 miljarder, dvs. +5,4 %)
  • mervärdesskatterna (+1,2 miljarder, dvs. +5,8 %)

Det totala nettointaget av de skatter som Skatteförvaltningen samlade in 2019–2022

Under kalenderåret 2022 betalades skatter både för skatteåret 2022 och för skatteåret 2021.

– Cirka 2 miljarder, alltså en tredjedel, av tillväxten av det totala intaget förklaras av skatter för kalenderåret före skatteåret eftersom både privatpersoner och samfund under året 2022 betalade exceptionellt mycket tilläggsförskott och kvarskatter för skatteåret 2021, säger överinspektör Matti Luokkanen från Skatteförvaltningen.

Den förbättrade sysselsättningen visade sig som en ökning av förskottsinnehållningarna

Intaget av inkomstskatt för privatpersoner var totalt 35 502 miljoner euro år 2022 vilket är 1 823 miljoner (+5,4 %) mer än 2020.

Intaget av förskottsinnehållningar på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner var totalt 32 631 miljoner euro vilket är 1 219 miljoner (+3,9 %) mer än året innan.

Bakgrunden till de ökade förskottsinnehållningarna var ett förbättrat läge för ekonomi och sysselsättning. I januari–november 2022 var de förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsterna enligt preliminära uppgifter cirka 4,8 procentenheter större än året innan.

– Det berättar också om en förbättrad sysselsättning att antalet personer som får löneinkomster varje månad har fortsatt växa efter att ha sjunkit under coronan. I januari–november 2022 fanns det i genomsnitt 100 000 fler personer som fick löneinkomster än under motsvarande period 2021, säger Luokkanen.

Skatterna på överlåtelsevinster för 2021 betalades 2022

Utöver tillväxten i intaget av förskottsinnehållningar ökade inkomstskatteintaget för privatpersoners del också i och med ökade belopp av tilläggsförskott (+217 miljoner, dvs. +33,4 %), kvarskatt (+220 miljoner, dvs. +16,6 %) och förskottsinnehållningar på dividender (+100 miljoner, dvs. +10,8 %) samt minskat belopp av skatteåterbäringar (-109 miljoner, dvs. -4,7 %).

Orsaken till de ökade tilläggsförskotten och kvarskatterna som privatpersonerna betalat 2022 var rekordstora överlåtelsevinster för skatteåret 2021 på vilka skatterna betalades under 2022.

Inkomstskatterna för samfund ökade med närmare 30 procent

Intaget av inkomstskatt för samfund var totalt 8 546 miljoner euro år 2022 vilket är 1 934 miljoner (+29,3 %) mer än 2021.

Av inkomstskatteintaget för samfund för året 2022 gällde 6 167 miljoner skatteåret 2022, 1 731 miljoner skatteåret 2021 och 648 miljoner andra skatteår. Också för samfunden var beloppen av tilläggsförskott och kvarskatter exceptionellt stora särskilt för skatteåret 2021.

Det går inte att dra slutsatser om inkomstskattebeloppen utifrån intagssiffrorna

De nu publicerade skatteintagssiffrorna anger ännu inte de exakta inkomstskattebeloppen för privatpersoner och företag för skatteåret 2022. Under våren anger kunderna på sina skattedeklarationer uppgifterna om de inkomster och avdrag som påverkar förra årets beskattning. Inkomstbeskattningens belopp är slutgiltiga efter att Skatteförvaltningen har slutfört alla kunders beskattning vid utgången av oktober 2023.

Hur bra förskottsskatterna som företagen betalat motsvarar den slutliga samfundsskatten vid tidpunkten för slutförandet av beskattningen kan variera mycket särskilt under år med ekonomiska förändringar. Exempelvis under skatteåret 2021 var det slutliga totalbeloppet av samfundsskatterna 7,3 miljarder. Beloppet är till och med 1,8 miljarder större än beloppet av de förskottsskatter som debiterats vid utgången av skatteåret och 0,7 miljarder mer än samfundsskatteintaget för kalenderåret 2021.

Under kalenderåren 2012–2022 insamlade belopp av samfundsskatt och samfundsskattebeloppen enligt den slutförda beskattningen per skatteår

– På basis av det sammanlagda beloppet på 6,6 miljarder i debiterade förskottsskatter för skatteåret 2022 är det sannolikt att det slutliga samfundsskattebeloppet för skatteåret överstiger 7 miljarder, uppskattar Luokkanen.

Mervärdeskatteintaget ökade i och med att konsumtionen ökade

Året 2022 var intaget av mervärdesskatt totalt 21 195 miljoner euro, vilket är 1 165 miljoner (+5,8 %) mer än 2021.

– I fjol stödde den positiva utvecklingen av sysselsättningen och lönesumman konsumtionen, och mervärdesskatteintaget å sin sida följer utvecklingen av konsumtionen, konstaterar Luokkanen.

Det deklarerade mervärdesskattebeloppet var 5,4 procent större under skatteperioderna januari–oktober 2022 än under motsvarande skatteperioder ett år tidigare. Det deklarerade mervärdesskattebeloppet för företag inom handelsbranschen ökade under skatteperioderna januari–oktober 2022 med cirka 5 procent och för företag inom byggbranschen med cirka 10 procent. Närmare uppgifter per bransch kan du hämta i Skatteförvaltningens statistikdatabas: deklarerade momsuppgifter per bransch.

Den nu växande inflationen uppskattas inte ensam påverka mervärdesskatteintaget eftersom volymen av konsumtionen på motsvarande sätt har sjunkit i och med att priserna stigit.

Skatterna används till förmån för samhället

Av de år 2022 insamlade skatterna redovisades 61,7 procent till staten och 33,0 procent till kommunerna. Andra skattetagare utöver dessa är församlingarna med en andel på 1,2 procent och FPA med 4,1 procent.

År 2023 ändras statens och kommunernas utdelning väsentligt när organiseringsansvaret och kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Staten finansierar välfärdsområdenas verksamhet, och när kostnaderna för social- och hälsovård överförs från kommunerna till staten överförs på motsvarande sätt också finansieringen.

Du kan också bekanta dig med Skatteförvaltningens statistikdatabas:

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2023