Deklarationsanvisning för gåvoskatt

I punkterna I, II, IV och VII frågas t.ex. gåvogivarens och gåvomottagarens personuppgifter, bl.a. personbeteckningarna. Om finsk personbeteckning saknas ska du istället fylla i födelsedatumet i formatet dd.mm.åååå.

I Gåvomottagare

Anteckna här uppgifterna om gåvomottagaren.

Uppge gåvomottagarens förnamn och efternamn. Om gåvomottagaren inte är en fysisk person ska du uppge namnet på företaget eller t.ex. samfundet.

Ange telefonnumret i internationellt format (t.ex. +358 40123 4567)

Skatteklass:

Kryssa för skatteklass 1 om du är:

  • gåvogivarens maka/make. I beskattningen avses med maka/make personer som har ingått äktenskap med varandra eller som har registrerat sitt parförhållande. Som makar betraktas också sambor om dessa har eller har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare har varit gifta med varandra.
  • gåvogivarens släkting i rakt uppstigande eller nedstigande led, t.ex. barn, barnbarn, föräldrar eller mor- eller farförälder. (Adoptivbarn och föräldrar jämställs skattemässigt med biologiska släktingar.)
  • en släkting till maka/make (eller tidigare maka/make) i rakt nedstigande led, t.ex. ett barn eller barnbarn.

Kryssa för skatteklass 2 om du:

  • har fått en gåva av en mera avlägsen släkting (såsom syster, bror, kusin, morbror eller farbror, moster eller faster eller svärförälder) eller av en person som inte hör till din familj eller släkt.
  • om du fyller i deklarationen för ett företags eller annat samfunds räkning (dvs. gåvomottagaren är ett samfund).

II Gåvogivare

Anteckna här uppgifterna om gåvogivaren.

Om gåvogivarna är flera ska du fylla i en separat blankett för varje gåva från respektive gåvogivare.

III Uppgifter om gåvan

Ange här datumet då du mottagit gåvan.

Kryssa för om ett förhandsavgörande tidigare ansökts för gåvoskatten på den mottagna gåvan och du yrkar på att förhandsavgörandet tillämpas vid gåvobeskattningen.

Om du har betalat gåvoskatt på gåvan till en annan stat ska du här ange beloppet som du har betalat. Bifoga till gåvoskattedeklarationen en kopia av beskattningsbeslutet som du fått av en annan stat.

IV Gåvogivaren har förbehållit sig besittningsrätten, avkastningsrätten eller annan rätt till gåvan

Ange med ett kryss om det i gåvobrevet eller i annan överlåtelsehandling finns antecknat att gåvogivaren har förbehållit besittningsrätten, avkastningsrätten eller annan rätt till gåvan. Kryssa för även i det fall att gåvogivaren har överlåtit denna rätt till övrig part.

Om förbehållet gäller nyttjanderätten ska du även då kryssa för punkten ”besittningsrätten”.

Om endast rätten att bo kvar har förbehållits till gåvan ska du kryssa för punkten ”avkastningsrätten eller annan rätt”.

Om annan person än gåvogivaren tidigare har ägt besittnings- eller annan rätt till gåvan och situationen inte ändras efter att gåvan överlåtits ska du fylla i uppgifterna i punkt IV enligt detta.

Ange med ett kryss om rätten har förbehållits för livstid eller för en viss tid. Om rätten är tidsbestämd ska du ange det datum då den tidsbestämda rätten går ut.

Ange med ett kryss för vem besittningsrätten har förbehållits. Om besittningsrätten har förbehållits för någon annan än gåvomottagaren själv eller för gåvomottagaren och dennes maka/make tillsammans ska du ange namnet och personbeteckningen på den part som rätten förbehållits till.

Om rätten som förbehållits endast gäller en del av gåvan som du fått ska du kryssa för punkten ”Förbehållet gäller bara en del av gåvan”. Lämna in som bilaga till gåvoskattedeklarationen en kopia av gåvobrevet eller av annan överlåtelsehandling.

Om du yrkar på att värdet på den förbehållna rättigheten beräknas enligt den faktiska årliga avkastningen (t.ex. hyresinkomst) ska du till gåvoskattedeklarationen bifoga en fritt formulerad redogörelse över den faktiska årsavkastningen.

V Vederlaget som du har betalat (köpesumma)

Ange här köpesumman som ni överenskommit om som ersättning eller det gängse värdet av egendomen som du gett i byte.

Anteckna inte som vederlag lägenhetens eller lokalens andel av bolagslån som gåvotagaren tar på sitt ansvar. Beakta låneandelen då du anger egendomens värde.

VI Övriga gåvor vars värde underskrider 5000 euro och som du fått av samma gåvogivare under de tre senaste åren

Fyll i denna punkt om du av gåvogivaren under de tre senaste åren har fått gåvor vilkas sammanlagda värde underskrider 5000 euro och för vilka du inte har lämnat in en gåvoskattedeklaration.

Om de tidigare gåvornas sammanlagda värde är 5000 euro eller mera ska du inte fylla i uppgifterna om gåvorna här utan lämna in en separat gåvoskattedeklaration om dem (om du inte har lämnat in en sådan tidigare)

VII Mottagare av gemensam gåva

Det rör sig inte om en gemensam gåva då exempelvis föräldrar skänker en fastighet till sina två barn genom ett och samma gåvobrev och barnen får lika andelar av fastigheten (dvs. var sin hälft). I sådana fall rör det sig om två separata gåvor.
Fyll i denna punkt endast om gåvogivarens uttryckliga avsikt varit att skänka egendomen till mottagarna så att den övergår i deras gemensamma ägo. I annat fall är det inte fråga om en gemensam gåva.För en gemensam gåva ska bara en gåvoskattedeklaration lämnas in per gåvogivare.

På den gemensamma gåvan påförs en gemensam skatt till gåvans mottagare. Skatten beräknas enligt gåvans helhetsvärde.

Gåvomottagarna ansvarar gemensamt för skatten.

Kryssa för rätt skatteklass enligt släktskapsförhållandet mellan den gemensamma gåvans mottagare och givare. Se närmare instruktioner om saken i punkt 1 (Gåvomottagare).

VIII Skattelättnader i anslutning till generationsväxling

Skattelättnader i anslutning till generationsväxling kan fås endast om det i gåvan ingår ett gårdsbruk eller ett företag och du fortsätter att bedriva verksamheten.

Kryssa för här om du yrkar på skattelättnad från gåvoskatten enligt bestämmelsen om skattelättnader i anslutning till generationsväxling.

Kryssa för här om du dessutom yrkar på förlängd betalningstid för gåvoskatten.

Bifoga till gåvoskattedeklarationen en separat redogörelse över hur du fortsätter att bedriva företagsverksamhet, jordbruk eller jord och skogsbruk med de tillgångar som du fått som gåva.

Datum och underskrift

Kom ihåg att underteckna gåvoskattedeklarationen. Om sökanden är minderårig ska gåvoskattedeklarationen undertecknas av dennes vårdnadshavare eller annan intressebevakare.

Endast en person ska underteckna gåvoskattedeklarationen. Om gåvomottagarna är flera ska de fylla i och underteckna var sin gåvoskattedeklaration.

Om det är frågan om mottagare av gemensam gåva ska endast den som lämnar in gåvoskattedeklarationen underteckna den.

Om en person som gåvomottagaren har befullmäktigat fyller i gåvoskattedeklarationen ska denna person underteckna deklarationen.

Sida två av Gåvoskattedeklarationen

Skriv in identifikationsuppgifterna i början av sidan. Identifikationsuppgifter är gåvomottagarens personbeteckning eller FO-nummer, gåvogivarens personbeteckning eller FO-nummer och datumet då gåvan har överlåtits.

Om alla förmögenhetsposter inte ryms på blanketten kan du använda dig av så många tilläggsblad som du behöver.

IX Mottagen egendom

Uppge värdet av den mottagna egendomen i sin helhet.

Från egendomens värde ska du inte dra av t.ex. besittningsrättens värde eller betalda ersättningar.

Även om gåvoskatt påförs först om gåvans värde är minst 5000 euro ska du inte heller dra av denna skattefria andel från värdet som du uppger. Den nedre gränsen på 5000 euro har beaktats i gåvoskatteskalan.

Pengar

Om du har fått som gåva pengar eller depositioner ska du här ange beloppet i euro.

Försäkringsersättning

Om du med stöd av ett förmånstagarförordnande har fått en försäkringsersättning i gåva ska du här ange beloppet av försäkringsersättningen i euro. Dra av eventuell inkomstskatt från ersättningen.

Avstående från besittningsrätt

Kryssa för här om gåvogivaren har ägt besittningsrätten till någon egendom som du tidigare fått och hen har nu genom denna gåva avstått från besittningsrätten i fråga.

Fyll dessutom i mer specifika uppgifter i respektive fält (t.ex. "Bostadsaktier" eller " Fastighet eller outbrutet område") enligt vad den förbehållna besittningsrätten gäller.

Exempel: Gåvogivaren gav dig den 1.1.2004 en fastighet i gåva men förbehöll åt sig själv en livslång besittningsrätt till fastigheten. Gåvogivaren avstod från sin besittningsrätt den 3.3.2015. Kryssa för den här punkten och fyll dessutom i uppgifterna om fastigheten i fältet ”Fastighet eller outbrutet område”: Uppge det gängse värdet som fastigheten hade vid dagen då besittningsrätten avstods, dvs. den 3.3.2015.

Bostadsaktier

Om du har fått en aktielägenhet (eller t.ex. aktier som berättigar till besittningsrätten av en bilplats) i gåva ska du här ange uppgifterna om bostadsaktiebolaget eller lägenheten. Alla punkter ska ifyllas.

Ange andelen som du fått av en lägenhet i form av ett bråktal och uppge det gängse värdet som andelen hade vid dagen då du fick gåvan.

Fyll i dessa punkter även då du har mottagit aktier i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Fastighet eller outbrutet område

Om du har fått en fastighet i gåva ska du här ange fastighetsbeteckningen och övriga behövliga uppgifter.

Uppge överlåtelsedagens gängse värde av din andel. Observera att gängse värde inte är samma sak som det beskattningsvärde som används inom fastighetsbeskattningen.

Fastighetsbeteckningen utgörs av fyra efter varandra påföljande delar:  Kommunnumret – by- eller stadsdelsnumret – hus- eller kvarternumret ­– gårds- eller tomtnumret. Ange beteckningen i formatet xxx-yyy-nnnn-zzzz, t.ex. 091-011-0022-0033. Skriv in lika många siffror i respektive del av beteckningen som exemplet ovan visar. Vid behov kan du fylla i nollor i början.

Kryssa för ”Fritidsfastighet” om fastigheten som du fått som gåva är i fritidsbruk.

Om du i gåva har fått ett outbrutet område av en fastighet ska du i fältet ”Gåvomottagaren har fått ett outbrutet område av en fastighet, areal" uppge arealen av området du mottagit i gåva.

Kryssa för punkten ”endast byggnader” om du i gåva har fått byggnader som ingår i en fastighet men inte marken där byggnaderna står.

Om du har fått endast en del av byggnaderna som ingår i en fastighet ska du bifoga till gåvoskattedeklarationen en redogörelse över de byggnader som du fått.

Kryssa för punkten ”endast mark” om du i gåva har fått endast mark och inte de byggnader som står på marken.

Värdepapper, fondandelar och företag

Namn på offentligt noterat värdepapper eller offentligt noterad fondandel

Om du har fått offentligt noterade värdepaper eller fondandelar i gåva ska du här ange namnet på värdepappret eller fonden, antalet aktier eller fondandelar som du har fått och deras gängse värde den dag då du mottagit gåvan.

Inte offentligt noterat aktiebolag

Om du har fått aktier av ett inte offentligt noterat aktiebolag i gåva ska du här uppge företagets FO-nummer, antalet aktier du fått och deras gängse värde den dag då du mottagit gåvan.

Personbolag

Om du i gåva har fått en ansvarig bolagsmans andel i ett kommanditbolag ska du här uppge som ett bråktal andelen som du fått och dess gängse värde den dag då du mottagit gåvan.

Om du i gåva har fått en tyst bolagsmans andel i ett kommanditbolag ska du uppge andelen i punkten "Övrig egendom".

Gårdsbruksegendom eller andel av dödsbo

Gårdsbruksegendom

Om du i gåva har fått ett gårdsbruk eller en del av det ska du här uppge det gängse värdet som din andel hade vid dagen då du mottog gåvan. Lämna in som bilaga till gåvoskattedeklarationen en kopia av gåvobrevet eller av annan överlåtelsehandling.

Andel av oskiftat dödsbo

Om du i gåva har fått en andel av ett oskiftat dödsbo ska du här uppge det gängse värdet som din andel hade vid dagen då du mottog den.

Övrig egendom

Om du i gåva har fått sådan lös egendom som inte har en egen punkt på blanketten ska du skriva in här hurdan egendom det är frågan om (t.ex. ”personbil, registernummer ABC-567"). Uppge även det gängse värde som den mottagna egendomen hade den dag då du fick den.

Bilagor

Bifoga inte andra dokument till gåvoskattedeklarationen än de som finns angivna i denna anvisning.

Bifoga endast kopior till gåvoskattedeklarationen, förvara själv originalen av dokumenten.