Ansökan om återbäring av bilskatt, anvisning för ifyllande

Med denna ansökan kan du ansöka om återbäring av bilskatt för ett fordon som vid den första registreringen i Finland införts i trafikregistret som ett fordon som beskattas lindrigare eller som ett skattefritt fordon och bilskatt påförts till fullt belopp. Dessa fordon i specialbruk utgörs av till exempel skoltaxin och tillgänglighetsanpassade taxin, räddningsbilar och ambulanser. Med denna blankett ansöker du om återbäring av bilskatt också i en situation där du betalat skatt för en paketbil med full skatt, trots att det handlar om en paketbil med nedsatt skatt och du utifrån denna grund ansöker som återbäring av bilskatt.

Återbäring av bilskatt utifrån specialbruk ska ansökas inom 6 månader från det att fordonet registrerats för första gången i Finland.

Gör anmälan i MinSkatt. Välj på ingångssidan -> Alla funktioner -> Bilskatt -> Återbäringar av bilskatt -> Ansökan om återbäring av bilskatt på basis av utförsel eller specialbruk -> Första användning

Vid behov kan du använda pappersblankett (blankett 1214r). Mer information finns på blankettsidan.

Läs mer om återbäring av bilskatt utifrån specialbruk

1 Sökande

Namn på den skattskyldige eller en annan som ansvarar för skatten. I allmänhet är den som antecknas som fordonets ägare i trafikregistret skattskyldig. Observera dock undantagen:

  • vid köp på avbetalning utgörs den skattskyldige av köparen, som antecknas i trafikregistret som fordonets innehavare.
  • om fordonet har tagits i skattepliktig användning före registrering, är den som har tagit fordonet i bruk skattskyldig
  • om en skattedeklaration har lämnats in om fordonet innan registreringen och det skattepliktiga ibruktagandet, är den som har lämnat in skattedeklarationen skattskyldig.

Personbeteckning eller FO-nummer

Den skattskyldiges personbeteckning. Om finsk personbeteckning saknas, ska du ange födelsedatum. Om den skattskyldige är en juridisk person, ska du ange FO-nummer. Ange det i formatet 1234567-8. 

Obs! Om du är en rörelseidkare eller yrkesutövare, använd din personbeteckning i ansökan. Du kan inte använda FO-numret för din firma, eftersom en bilskattedeklaration kräver en beteckning av en så kallad juridisk person. Ett företag för en rörelseidkare eller yrkesutövare är inte en juridisk person. Bilbeskattningsbeslutet ges till dig som privatperson, inte till ditt företag.

2 Företrädare (fyll i vid behov)

Om bilskatteärenden sköts av en företrädare som befullmäktigats av sökanden, ska du här ange representantens namn och personbeteckning. Om företrädaren saknar finsk personbeteckning, ska du ange hens födelsedatum. Om företrädaren är en juridisk person, ska du ange FO-nummer. Ange FO-numret i formatet 1234567-8.

Obs! Om företrädaren undertecknar bilskattedeklarationen på den skattskyldiges vägnar, ska fullmakt bifogas till deklarationen. Fullmakt krävs inte av en advokat eller ett offentligt rättsbiträde.

3 Fordon

Ange här uppgifterna om det fordon för vilket du ansöker om återbäring av bilskatt. Du kan ta hjälp av de officiella dokumenten om fordonet, till exempel intyget om överensstämmelse eller det utländska eller finska registreringsintyget för fordonet.

Märke

Ange fordonets märke här.

Modell

Ange fordonets modell här.

Tillverkningsnummer

Ange fordonets tillverkningsnummer (på engelska VIN, vehicle identification number). Fordonets tillverkningsnummer är en unik serie av siffror och bokstäver, utifrån vilken fordonet kan identifieras. Ett registrerat eller begagnat fordons tillverkningsnummer finns angivet i registreringsintyget eller registerutdraget.

Ange tillverkningsnumret i den form det står i de officiella dokumenten. Tillverkningsnumret är normalt 17 tecken långt och kan innehålla specialtecken. Tillverkningsnumren för EU- eller EG-typgodkända fordon innehåller vanligen inte bokstäverna o, i eller q, för att dessa inte ska förväxlas med siffror. Denna bokstavs- och längdbegränsning gäller enbart för tillverkningsnumren för EU- eller EG-typgodkända fordon. Dessa tecken kan därför förekomma till exempel i tillverkningsnumren för fordon som har importerats från USA eller Japan.

Variant         

Version

Fordonets variant och version. Dessa har definierats utifrån vissa tekniska egenskaper, till exempel driftkraft, effekt och karossmodell. Variant- och versionsuppgifterna har antecknats i fordonets officiella handlingar. Variant- och versionsuppgifterna om ett registrerat eller använt fordon finns i registerutdraget eller i intyget över överensstämmelse. Uppgiften om versionen finns till exempel i punkt D.2 (Version) i intyget över registreringsbesiktningen.

Finskt registreringstecken

Datum för första registrering

Ange datumet för första registrering av fordonet i formen ddmmåååå. Datumet för första registrering är det datum då fordonet för första gången registrerades antingen utomlands eller i Finland.

Datumet för första registrering används för att beräkna fordonets ålder vid bilbeskattningen. Åldern räknas i fulla månader från och med den första registreringen. Om uppgiften om den första registreringen saknas, räknas fordonets ålder från och med slutet av tillverkningsmånaden. Om inte heller denna tidpunkt kan utredas, fastställs fordonets ålder utifrån slutet av det år då fordonet sannolikt har registrerats för första gången, tagits i bruk eller tillverkats. Fordonets ålder räknas fram till den tidpunkt då skyldighet att betala skatt uppkommer. Skyldighet att betala skatt uppkommer då ett fordon registreras, ett fordon tas i skattepliktigt bruk i Finland eller en skattedeklaration lämnas in rörande fordonet.

Fordonets registreringsdag i Finland

Det datum då fordonet har registrerats i Finland (ddmmåååå).

Mätarställning

Anmäl mätarställningen i antalet kilometer på registreringsdagen i Finland. Om mätarställningen anmäls i mil, konvertera till kilometer. 1 engelsk mil = 1,6093 kilometer. Om mätarställningen inte motsvarar det faktiska antalet kilometer, ge en utredning på en separat bilaga.

Fordonskategori

Fordonskategori till vilken fordonet registreras.

Om fordonskategorin är paketbil, fyll även i del 4 på blanketten.

Bilen är en paketbil med nedsatt skatt om följande villkor uppfylls:

  • totalmassan är över 2 500 kg
  • antalet säten är högst 3 – enbart förarsätet och bredvidliggande säten
  • bilens bärförmåga uppfyller ett av följande villkor:
    • bärförmågan, dvs. skillnaden mellan totalmassan och egenmassan, är minst 680 kg men mindre än 1 000 kg, och kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är högst 0,05. Bärförmågan är minst 1 000 kg och kvoten av effekten och totalmassan är högst 0,06.

Bärförmågan är lika med den största tillåtna gods- och personlasten.

Totalmassa är summan av egenmassa och bärförmåga. Totalmassa är den största tillåtna vikten för bilen med last i vägtrafiken.

Om fordonet är en paketbil med nedsatt skatt, välj alternativet Paketbil med nedsatt skatt. Om en paketbil kommer att registreras för skattefritt specialbruk, välj rätt specialbruk.

Om fordonet inte uppfyller villkoren för en paketbil med nedsatt skatt, välj alternativet Paketbil med full skatt.

Läs mer om beloppet på bilskatten

Drivkraft

Fordonets driftkraft. Om ditt fordons driftkraft inte nämnts, välj ”Annan, vilken?” och ange driftkraften.

Karossmodell

Välj rätt alternativ. Om ditt fordons karossmodell inte nämnts, välj ”Annan, vilken?” och ange karossmodellen.

Drifttyp

Välj rätt alternativ.

Växellåda

Ange om fordonet har en automat eller manuell växellåda. Om växellådan är en kombination av båda eller det är fråga om en helt eldriven bil, välj alternativet Automat.

Slagvolym (cm3)

Motorns slagvolym i kubikcentimeter (cm3).

Effekt (kW)

Effekt i kilowatt (kW). Om ditt fordons effekt anges i DIN-hästkrafter (hk), ska du konvertera hästkrafterna till kilowatt enligt följande: 1 kilowatt är 1,36 hk, varigenom 1 DIN-hästkraft är 0,735 kW.

Batterikapacitet för elbil (kWh)

Batterikapacitet för elbil i kilowattimmar.

Totalmassa (kg)

Fordonets totalmassa är den av tillverkaren uppgivna största tillåtna vikten i kilogram för bilen med last.

Grunden för CO2-värdet

Välj rätt alternativ.

NEDC är den vanligaste mätmetoden för fordon som har tagits i bruk före 1.9.2018.

WLTP är den vanligaste mätmetoden i fordon som tagits i bruk senare, det vill säga efter 31.8.2018.

Om ditt fordons CO2-värde har definierats utifrån till exempel EU-förordningen 183/2011 (CARB), välj Annat mätsätt.

Vid behov kontrollera mätmetoden hos fordonets importör eller besiktningsstationen. Om du inte vet grunden för CO2-värdet, välj Okänd.

CO2-utsläppsvärde (g/km)

Ange CO2-utsläppsvärdet här. Skattesatsen bestäms utifrån fordonets koldioxidutsläpp (CO2) enligt EU- eller EG-typgodkännandet. Utsläppsvärdet finns angivet till exempel i ett registreringsintyg från ett EU- eller EES-land, i intyget om överensstämmelse (CoC) eller i ett annat intyg från tillverkarens representant.

Observera att utsläppsvärdet för koldioxid (CO2) i regel är högre än 0.

Välj Okänd om fordonet inte är EU- eller EG-typgodkänt eller om CO2-värdet annars saknas. Då tillämpas en kalkylerad skattesats som baserar sig på bilens totalmassa (kg) och drivkraft.

4 Tilläggsuppgifter om paketbilen

Om fordonet är en paketbil med nedsatt skatt, välj alternativet Paketbil med nedsatt skatt. Om en paketbil är i skattefritt specialbruk, välj rätt specialbruk.

Längd (mm)

Ange fordonets längd i millimeter här.

Egenmassa (kg)

Ange fordonets egenmassa här. Egenmassa är fordonets vikt i kilogram enligt tillverkarens uppgift. Värdet innehåller förarens vikt, som schablonmässigt anges som 75 kg, och vikten av drivmedel och andra vätskor.

Antal dörrar (st.)

Ange antalet dörrar i förarhytten här.

Antal säten (st.)

Ange antalet säten här.

Ange här om det gäller en paketbil med nedsatt skatt eller full skatt.

5 Övriga tilläggsuppgifter

Specialbruksfordon

Om ett fordon har registrerats i Finland som specialbruksfordon, välj rätt alternativ.
Obs! En bil med en egenmassa på minst 6 000 kg av M1-kategorin är befriad från skatt.

Trafiktillståndets nummer

Om ett fordon har registrerats för tillståndspliktigt bruk, anmäl här trafiktillståndets nummer.

6 Förhandsavgörande

Kryssa för om du har ett gällande förhandsavgörande som gäller det anmälda fordonet, som du yrkar på att ska tillämpas vid bilbeskattningen.

7 Bilagor

Om ditt fordon har betydande individuella egenskaper, ska du redogöra för dem på en separat bilaga.

En individuell egenskap är till exempel att bilen har ratten till höger eller en annan ovanlig lösning. Förändringar som beror på bilens ålder eller små skador räknas inte som sådana egenskaper.