71B Skattepliktiga överlåtelsevinster samt i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster, blankettanvisning 2020

Blankett 71B används av aktiebolag, andelslag, sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag (dock inte kapitalplaceringsbolag).

Ange med denna blankett bolagets skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster samt sådana avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster i beskattningen som uppstått under skatteåret av sålda eller på annat sätt överlåtna tillgångar:

  • anläggningstillgångsaktier som ingår i näringsverksamhetens förvärvskälla samt sammanslutningsandelar: ange beloppet av överlåtelsevinster och -förluster

Fr.o.m. skatteåret 2020:

  • fastigheter som utgör anläggningstillgångar: ange överlåtelsevinster
  • egendom som hör till övriga tillgångar: ange överlåtelsevinsterna samt förluster från överlåtelse av aktier och sammanslutningsandelar.

Läs mer om beskattningen av aktieöverlåtelser (Skatteförvaltningens anvisning Skattebehandling av överlåtelse av aktier i samfund).

2 Skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster samt sådana överlåtelse- och upplösningsförluster som kan dras av från överlåtelsevinster (NärSkL 6 b § 4 ΜΆ 5 mom.)

2A Skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster

Ange i denna punkt alla skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier som utgjort anläggningstillgångar.

Vinster från överlåtelse av anläggningstillgångsaktier utgör skattepliktig inkomst t.ex. då bolaget ägt de överlåtna aktierna i bolaget under ett års tid eller ägarandelen är under 10 %.

Överlåtelsen är skattepliktig också när bolaget överlåter aktier i ett fastighets- eller bostadsaktiebolag eller aktier i ett sådant aktiebolag vars verksamhet huvudsakligen omfattar innehav eller förvaltning av fastigheter.

1) Aktie som överlåtits, samfundets namn och hemviststat

Ange i varje kolumn uppgifter om aktier i endast ett bolag.

2) Anskaffningsdatum

Anskaffningstidpunkten med en dags noggrannhet. Anteckna aktier som anskaffats vid olika tidpunkter i skilda kolumner och de vid olika tidpunkter överlåtna aktierna i var sin kolumn enligt överlåtelsedatumet.

3) Överlåtelsedatum

Överlåtelsetidpunkten med en dags noggrannhet. Anteckna aktier som anskaffats vid olika tidpunkter i skilda kolumner och de vid olika tidpunkter överlåtna aktierna i var sin kolumn enligt överlåtelsedatumet.

Om bolaget har blivit upplöst ska du ange datumet då du förvärvade utdelningen. Tidpunkten för förvärvet är vanligtvis dagen för den bolagsstämma då utredningsmannen presenterat slutredovisningen. Om förmögenhet har delats ut som utdelningsförskott, anses förvärvstidpunkten vara densamma som utdelningens överlåtelsetid.

4) Ägarandel före överlåtelsen (%)

Er ägarandel av det överlåtna bolagets aktiekapital vid överlåtelsetidpunkten.

5) Ägarandel efter överlåtelsen (%)

Er ägarandel av det överlåtna bolagets aktiekapital efter att aktierna överlåtits.

6) Överlåtelsepris eller det sannolika överlåtelsepriset

Överlåtelsepriset med en cents noggrannhet. Om det fråga om upplösning av bolaget, ange det sannolika överlåtelsepriset.

7) Anskaffningsutgift som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen

Ange den anskaffningsutgift för aktierna som inte avskrivits i beskattningen med en cents noggrannhet. Om du t.ex. gjort en värdenedgångsavskrivning på aktierna och avskrivningen har godkänts endast delvis vid beskattningen, ange i denna punkt differensen mellan den ursprungliga anskaffningsutgiften och den godkända avskrivningen.

8) Utgifter för förvärvande av vinst

De övriga utgifterna för överlåtelse- eller upplösningsvinstens förvärvande. Utgifter som angetts i denna punkt får inte dras av en gång till som kostnad i uträkningen av inkomstskatt på deklarationsblankett 6B.

9) Skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster

Beloppet av skattepliktig överlåtelse- och upplösningsvinst får man genom att dra av den anskaffningsutgift som är oavskriven vid beskattningen och utgifterna för vinstens förvärvande från överlåtelsepriset.

Skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster sammanlagt

Kom alltid ihåg att ange det sammanlagda beloppet av skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster i punkten Skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster sammanlagt.

2B Överlåtelse- och upplösningsförluster som kan dras av från överlåtelse- och upplösningsvinster

Ange i denna punkt överlåtelseförluster av anläggningstillgångsaktier som inte får överlåtas skattefritt.

Ange upplösningsförlusten i denna punkt endast om ert bolag har ägt aktierna i det upplösta samfundet i minst ett års tid under en tidsperiod som utgått minst ett år före tidpunkten för utdelningsförvärvet. Dessutom förutsätts att ert bolag har ägt under 10 % av aktiekapitalet. Aktierna ska höra till sådana aktier som har ägts på det här sättet.

Ange överlåtelse- och upplösningsförlusterna på samma sätt som överlåtelse- och upplösningsvinsterna i punkt A. Om bolaget har ägt aktierna som överlåts en kortare tid än ett år, ange i punkt 9 dividendbeloppet, koncernbidraget och annan med dem jämförbar post som erhållits under besittningstiden från det överlåtna bolaget och som minskat objektbolagets förmögenhet. Med koncernbidrag avses i detta sammanhang sådant bidrag som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (L 825/1986).

Beloppet av överlåtelseförlust får man när man drar av den anskaffningsutgift som inte dragits av vid beskattningen och utgifterna för vinstens förvärvande från överlåtelsepriset samt lägger beloppet av dividend, koncernbidrag e.d. som man erhållit från det överlåtna bolaget till differensen. En sådan överlåtelseförlust är avdragbar endast från de skattepliktiga vinsterna vid överlåtelse av aktier under skatteåret och de fem därpå följande åren.

Ange i punkt 10 avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster. Kom ihåg att ange också det sammanlagda beloppet av avdragbara förluster i punkten Sammanlagda överlåtelse- och upplösningsförluster som kan dras av från överlåtelse- och upplösningsvinster.

I denna punkt anges inte de överlåtelseförluster som får dras av obegränsat, till exempel förluster från överlåtelse av aktier i fastighets- och bostadsaktiebolag.

Vinster från överlåtelse och upplösning av sammanslutningsandelar samt överlåtelse- och upplösningsförluster

3A Överlåtelse- och upplösningsvinster från andel i sammanslutning

Ange i denna punkt alla överlåtelse- och upplösningsvinster från sådana sammanslutningsandelar som utgjort anläggningstillgångar. Uppgifterna anges på samma sätt som överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier i punkt 2 A.

3B Förluster från överlåtelse och upplösning av sammanslutningsandelar vilka får dras av från överlåtelse- och upplösningsvinster

Ange i denna punkt alla överlåtelse- och upplösningsvinster från sådana sammanslutningsandelar som utgjort anläggningstillgångar. Uppgifterna anges på samma sätt som överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier i punkt 2 A.

4 Vinst från överlåtelse av övriga tillgångar, exempelvis överlåtelse av en fastighet, aktielägenhet, aktier eller andelar

1 Överlåtelseobjekt

Ange följande uppgifter om överlåtelseobjektet:

  • Bolagets, fastighetens eller bostadsaktiebolagets namn eller annan beskrivning av den överlåtna egendomen.
  • Identifierande beteckning: FO-nummer, fastighetsbeteckning eller bostadsaktiebolagets FO-nummer. Om det är fråga om annan egendom och det inte finns någon beteckning för att identifiera den, ska du ange landskoden för den stat där egendomen har överlåtits.
  • Lägenhetsnummer (om det är fråga om överlåtelse av en lägenhet).

2 Anskaffningsdatum (ddmmåååå)

Egendomens anskaffningsdatum. Ange inte i samma kolumn egendomsposter som är av olika slag eller som överlåtits på olika dagar. Fyll alltså i en separat kolumn för varje tillgångsslag (även för olika aktier) och överlåtelsedagar.

3 Överlåtelsedatum (ddmmåååå)

Dag då egendomen överlåtits. Ange inte i samma kolumn egendomsposter som är av olika slag eller som överlåtits på olika dagar. Fyll alltså i en separat kolumn för varje tillgångsslag (även för olika aktier) och överlåtelsedagar.

Om bolaget har blivit upplöst ska du ange datumet då du förvärvade utdelningen. Förvärvstidpunkten är vanligtvis dagen för den bolagsstämma då utredningsmannen har presenterat slutredovisningen. Om tillgångar har delats ut som utdelningsförskott ska du ange datumet då utdelningsförskottet förvärvades.

5 Ägarandel (%) Den andel av den överlåtna egendomen som bolaget ägt vid överlåtelsen eller andelen av aktierna i det överlåtna bolaget.
6 Överlåtelsepris Överlåtelsepriset med en cents noggrannhet. Om det fråga om upplösning av bolaget, ange det sannolika överlåtelsepriset. Ange här även försäkringsersättningar som du mottagit för den egendom som förstörts.
7) Anskaffningsutgift

Ange den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen.

Om du har gjort sådana avskrivningar på egendomen som endast delvis dragits av i beskattningen, ska du här ange differensen mellan den ursprungliga anskaffningsutgiften och de avskrivningar som dragits av i beskattningen.

Om du exempelvis gjort en värdenedgångsavskrivning på aktierna och den har godkänts i beskattningen endast delvis, ange här differensen mellan den ursprungliga anskaffningsutgiften och den godkända avskrivningen.

8) Utgifter för förvärvande av vinst Övriga utgifter för förvärvande av överlåtelse- eller upplösningsvinst. Observera att utgifterna i denna punkt inte får dras av på nytt som sådan kostnad som ingår i uträkningen av inkomstskatt på deklarationsblankett 6B.
9) Överlåtelsevinst Skattepliktig överlåtelse- och upplösningsvinst: dra av från överlåtelsepriset den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen och utgifterna för förvärvande av vinst. Ange differensen här.

5 Överlåtelseförlust från aktier och andelar i sammanslutningar som ingår i övriga tillgångar (inte fastighetsaktier, såsom bostadsaktiebolag)

Specificera här sådana förluster från överlåtelse av aktier och sammanslutningsandelar som hör till övriga tillgångar.

I den här delen anges inte förluster som uppstått från överlåtelse av sådana fastighetsbolagsaktier som hör till övriga tillgångar (NärSkL 6 b § 2 mom. 2 punkten). Med fastighetsbolag avses fastighets- eller bostadsaktiebolag samt även sådana aktiebolag vars verksamhet huvudsakligen omfattar innehav eller besittning av fastigheter.

1) Överlåtelseobjekt

Namnet på det bolag eller den sammanslutningsandel som överlåtits samt dess FO-nummer och landskod.

2) Anskaffningsdatum (ddmmåååå) Dag då aktien eller sammanslutningsandelen anskaffats. Ange inte i samma kolumn egendomsposter som är av olika slag eller som överlåtits eller anskaffats på olika dagar. Fyll alltså i en separat kolumn för varje tillgångsslag (även för olika aktier) och överlåtelsedagar.
3) Överlåtelsedatum (ddmmåååå)

Dag då aktien eller sammanslutningsandelen har överlåtits. Ange inte i samma kolumn egendomsposter som är av olika slag eller som överlåtits eller anskaffats på olika dagar. Fyll alltså i en separat kolumn för varje tillgångsslag (även för olika aktier) och överlåtelsedagar.

Om bolaget eller sammanslutningen har blivit upplöst ska du ange datumet då du förvärvade utdelningen. Förvärvstidpunkten är vanligtvis dagen för den bolagsstämma då utredningsmannen har presenterat slutredovisningen. Om tillgångar har delats ut som utdelningsförskott ska du ange datumet då utdelningsförskottet förvärvades.

4) Såld, st.

Antalet överlåtna aktier eller sammanslutningsandelar.

Om du har överlåtit en sammanslutningsandel är antalet ”1”.

5) Ägarandel före överlåtelsen (%) Andel som bolaget vid överlåtelsen har ägt av sammanslutningen eller av aktierna i det överlåtna bolaget.
6) Överlåtelsepris Överlåtelsepriset med en cents noggrannhet. Om det fråga om upplösning av bolaget, ange det sannolika överlåtelsepriset.
7 Anskaffningsutgift Ange den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen med en cents noggrannhet. Om du exempelvis gjort en värdenedgångsavskrivning på aktierna och den har godkänts i beskattningen endast delvis, ange här differensen mellan den ursprungliga anskaffningsutgiften och den godkända avskrivningen.
8) Utgifter för förvärvande av vinst Övriga utgifter för förvärvande av överlåtelse- eller upplösningsvinst av aktier eller sammanslutningsandelar. Observera att utgifterna i denna punkt inte får dras av på nytt som sådan kostnad som ingår i uträkningen av inkomstskatt på deklarationsblankett 6B.
Överlåtelse- och upplösningsförluster som under skatteåret är avdragbara i näringsverksamheten

Ange alla överlåtelse- och upplösningsförluster som får dras av från näringsresultatet obegränsat.

Sådana förluster är t.ex. förluster från överlåtelse av sådana aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag som hör till anläggningstillgångar eller övriga tillgångar. Ange dem också i skattedeklaration 6B i uträkningen av inkomstskatt i punkten Övriga verksamhetsintäkter, Överlåtelse- och upplösningsförluster från anläggningstillgångsaktier – avdragbar andel.

Ange här förlusten från överlåtelse av övriga tillgångar i uträkningen av inkomstskatt i punkt 9: Överlåtelseförluster av och värdenedgångar på annan egendom – Avdragbar andel.

Överlåtelsevinster och -förluster från övriga tillgångar

Beräkna här summan av vinster från överlåtelse av övriga tillgångar i del 4. Räkna också ihop förlusterna från överlåtelse av sådana aktier och sammanslutningsandelar som hör till övriga tillgångar i del 5, dock inte förluster från aktier i fastighetsbolag som avses i NärSkL 6 b § 2 mom. 2 punkten (se punkten Överlåtelse- och upplösningsförluster som under skatteåret är avdragbara i näringsverksamheten).

Beakta i beloppet av överlåtelsevinst de överlåtelseförluster som eventuellt fastställts för de fem föregående åren. Dessa dras i första hand av från vinsten från överlåtelse av övriga tillgångar innan du anger vinsterna i punkten ”Skattepliktiga överlåtelsevinster från övriga tillgångar”.

Om bolaget inte under skatteåret har vinster från överlåtelse av andra tillgångar, ska du dra av de fastställda förlusterna från överlåtelsevinsten av anläggningstillgångsfastigheter i del "Vinst från överlåtelse av fastighet som utgör anläggningstillgång".

Om bolaget inte heller har vinster från överlåtelse av anläggningstillgångsfastigheter, gör avdraget från de skattepliktiga överlåtelsevinsterna från anläggningstillgångsaktier i del ”Skattepliktiga överlåtelsevinster och fastställda förluster”.

Kontrollera beloppet av fastställda ISkL-överlåtelseförluster i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Överlåtelsevinster sammanlagt (överför från del 4)

Räkna ihop överlåtelsevinsterna i del 4 och ange här det sammanlagda beloppet.

Överlåtelseförluster från aktier och andelar i sammanslutningar sammanlagt (överför från del 5) Räkna ihop förlusterna från överlåtelse av sådana aktier eller sammanslutningsandelar i del 5 som utgör övriga tillgångar (dock inte fastighetsaktier). Ange här det sammanlagda beloppet.
Skattepliktiga överlåtelsevinster från övriga tillgångar (överför beloppet till blankett 6B på sidan 3 i punkt 9)

Ange här den andel av vinsterna från överlåtelse av övriga tillgångar som återstår som skattepliktig inkomst för skatteåret efter att du dragit av de eventuella överlåtelseförlusterna från tidigare år i ISkL-förvärvskälla samt de överlåtelseförluster som du angett i föregående punkt.

Börja avdragandet av överlåtelseförluster från det äldsta året oavsett om förlusterna är från överlåtelse av sådana aktier och sammanslutningsandelar som utgör övriga tillgångar eller överlåtelseförluster som ingår i ISkL-förvärvskällan.

Icke avdragsgill överlåtelseförlust som uppstått under skatteåret Den andel av överlåtelseförlusterna som uppstått under skatteåret som inte kan dras av från överlåtelsevinst under skatteåret.
Vinst från överlåtelse av fastigheter som utgör anläggningstillgångar
Skattepliktiga överlåtelsevinster Ange här de överlåtelsevinster som bolaget under skatteåret mottagit från överlåtelse av anläggningstillgångsfastigheter.
Skattepliktig överlåtelsevinst (överför till blankett 6B sidan 2 punkt 3) Ange här den andel av vinsterna från överlåtelse av fastigheter som utgör anläggningstillgångar som återstår som skattepliktig överlåtelsevinst för skatteåret efter att du från vinsten dragit av de eventuella överlåtelseförlusterna från tidigare år som ingår i ISkL-förvärvskällan. Du får dra av gamla överlåtelseförluster i ISkL-förvärvskällan endast upp till det belopp som du inte kunnat dra av från vinsten från överlåtelse av övriga tillgångar.

Exempel på avdrag för fastställda överlåtelseförluster i ISkL-förvärvskällan

Bolaget har under skatteåret 2020 följande överlåtelsevinster:
2 000 euro i vinst från överlåtelse av övriga tillgångar
2 000 euro i vinst från överlåtelse av fastigheter som utgör anläggningstillgångar

För skatteåret 2019 har bolaget kvar i ISkL-förvärvskällan en fastställd förlust på 3 000 euro.

En överlåtelseförlust som ingår i ISkL-förvärvskällan dras i första hand av från vinst från överlåtelse av övriga tillgångar. Eftersom bolagets fastställda ISkL-överlåtelseförluster är större än överlåtelsevinsterna från övriga tillgångar, har bolaget inte någon beskattningsbar överlåtelsevinst under skatteåret. Av ISkL-överlåtelseförlusten på 3 000 euro återstår 1 000 euro oavdraget.

ISkL-överlåtelseförlusterna dras i andra hand av från överlåtelsevinster från anläggningstillgångsfastigheter. Bolagets överlåtelsevinster från anläggningstillgångsfastigheter var 2 000 euro. När man från ISkL-överlåtelseförlust drar av den oavdragna andelen (1 000 euro), uppgår den beskattningsbara överlåtelsevinsten från anläggningstillgångsfastigheter till 1 000 euro för skatteåret.

Ange uppgifterna så här på blankett 71B:

image4ygbo.png

I skattedeklaration 6B anges 1 000 euro i punkten "Vinst från överlåtelse av fastigheter som utgör anläggningstillgångar"

Skattepliktiga överlåtelsevinster och fastställda förluster

I denna punkt beräknas de skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinsterna samt sådana överlåtelse- och upplösningsförluster som uppstått under skatteåret från sådana aktier eller sammanslutningsandelar som sålts eller överlåtits på något annat sätt.

Beloppet av skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster får du så att du från de skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinsterna av aktier och sammanslutningsandelar drar av sådana överlåtelse- och upplösningsförluster av aktier och sammanslutningsandelar som får dras av från överlåtelsevinst. Också från tidigare års eventuella överlåtelseförluster i ISkL-förvärvskällan får den del dras av som inte har kunnat dras av från vinst från överlåtelse av övriga tillgångar eller anläggningstillgångsfastigheter. Börja avdragandet av överlåtelseförluster från de äldsta förlusterna, oavsett om det är fråga om överlåtelseförlust av aktier eller sammanslutningsandelar eller överlåtelseförluster i ISkL-förvärvskällan.

Om förlusten uppkommit vid överlåtelse av sådana aktier och sammanslutningsandelar som utgör anläggningstillgångar och som inte får överlåtas skattefritt får förlusten dras av under skatteåret och de fem därpå följande åren. Överlåtelse- och upplösningsförlusten från aktier kan dras av endast från sådan överlåtelse- och upplösningsvinst som uppkommit från aktier. Överlåtelse- och upplösningsförluster från sammanslutningsandelar kan däremot dras av från sådana överlåtelse- och upplösningsvinster som uppkommit av både aktier och sammanslutningsandelar.