Förhandsanmälan om punktskattepliktiga produkter, anvisning för ifyllande av blanketten (1350r)

I denna anvisning redogörs hur du gör en förhandsanmälan om punktskattepliktiga produkter.

Ansök om återbäring i MinSkatt

Förhandsanmälan ska lämnas elektroniskt. Pappersblanketten (blankett 1350) kan endast användas om elektronisk anmälan av någon orsak inte är möjlig. Länken till blanketten finns i slutet av denna anvisning. Fyll i och skriv ut blanketten och lämna in den till adressen på blanketten.

När ska förhandsanmälan lämnas?

Förhandsanmälan ska lämnas om

 • i EU harmoniserade punktskattepliktiga produkter importeras, mottas eller skickas. Harmoniserade punktskatter är alkoholskatt, tobaksskatt och punktskatt på flytande bränslen. En säkerhet av engångsnatur ska dessutom ställas för dessa produkter.
 • vissa nationellt punktskattepliktiga produkter importeras, mottas eller skickas från ett annat EU-land till Finland och mottagaren inte har ett punktskattetillstånd för regelbunden verksamhet för detta ändamål. Sådana produkter är produkter som omfattas av punktskatt på läskedrycker och punktskatt på dryckesförpackningar samt nationellt punktskattepliktiga tobaksprodukter, såsom cigarrettpapper och vätskor för elektroniska cigaretter. För dessa produkter krävs dock ingen säkerhet av engångsnatur.
 • Undantag 1: En förhandsanmälan behövs inte, om det nödvändiga punktskattetillståndet finns för verksamheten, till exempel om en godkänd upplagshavare mottar produkter direkt till ett skatteupplag.
 • Undantag 2: En förhandsanmälan behövs inte heller om de produkter som importerats eller mottagits har producerats av småproducenter för läskedrycker eller dryckesförpackningar.

Exempel: En estnisk distansförsäljare som inte har en skatterepresentant i Finland skickar en beställning av Long drink- och Cola-drycker till sin kund. Försäljaren ska lämna en förhandsanmälan om alkoholdryckerna och ställa en säkerhet av engångsnatur för dem. Förhandsanmälan ska lämnas om läskedrycker och dryckesförpackningar, men en säkerhet behövs inte. Distansförsäljaren ska lämna förhandsanmälningarna och ställa säkerheterna innan försäljaren skickar produkterna från Estland till Finland.

Vem ska lämna anmälan?

Anmälan lämnas av

 • den som själv ämnar transportera produkterna till Finland
 • produkternas mottagare
 • produkternas avsändare (om produkterna skickas till Finland från ett annat EU-land av en distansförsäljare som inte har en skatterepresentant i Finland)

Om du är privatperson och ämnar göra ett distansköp, ska du göra en förhandsanmälan om köpet. Att till exempel köpa alkohol i ett annat EU-land är ett distansköp om du själv ordnar transporten till Finland. Välj rollen ”Mottagare av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläpps för konsumtion i en annan medlemsstat” i anmälan.

När ska anmälan lämnas?

Lämna anmälan innan transporten av produkterna inleds eller produkterna avsänds.

Detaljerade anvisningar för ifyllande

Uppgiftslämnaren

Fyll i uppgifter om uppgiftslämnaren. Fyll i e-postadress för EMCS-meddelanden

endast om du handlar i ett kommersiellt syfte och behöver en tillfällig registrering som används i EU:s EMCS-system (Excise Movement and Control System). Du för meddelanden och information om registreringen till denna e-postadress.

Punktskatteslag 

Ange om vilken punktskatt du lämnar förhandsanmälan. Om det i samma parti finns produkter som omfattas av olika punktskatter, ska en egen förhandsanmälan lämnas för varje punktskatt.

En förhandsanmälan ska lämnas om följande skattepliktiga produkter:

 • alkoholskatt
 • tobaksskatt
 • punktskatt på flytande bränslen
 • punktskatt på läskedrycker
 • punktskatt på dryckesförpackningar

Uppgiftslämnarens roll

Den roll i vilken den som lämnar uppgifter om förhandsanmälan verkar. Om du har flera roller ska du lämna en egen förhandsanmälan för varje roll. 

Välj rätt roll:

 • Tillfälligt registrerad mottagare (Flyttningen av produkterna görs under ett uppskovsförfarande genom att använda EMCS-systemet)
 • Mottagare av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläpps för konsumtion i en annan medlemsstat (denna roll används även av privatpersoner som ämnar göra ett distansköp)
 • Distansförsäljare
 • Mottagare av nationellt punktskattepliktiga produkter (denna roll används av privatpersoner som ämnar göra ett distansköp)

Leveransplats

Namnet på produkternas mottagare och adressuppgifter om leveransplatsen.

Uppskattat mottagningsdatum

Uppgifter om det uppskattade datumet för mottagning eller import av produkterna i formatet ddmmåååå.

Avsändare

Fyll i uppgifter om produkternas avsändare. Kryssa för det första alternativet, om produkternas avsändare är en småproducent av vin. I oklara fall kan du kontrollera detta med avsändaren.

Punktskattenummer

Ange avsändarens punktskattenummer, om det handlar om kommersiell import av skattefria produkter.

Beteckning

Ange en beteckning som specificerar avsändaren. Beteckningen är olika i olika länder.

Exempel: För en finländsk kommersiell avsändare skulle företagets FO-nummer anges.

Hemviststat

Det EU-land där produkterna framställts.

Produkter

Beskrivning av produkten

Beskriv i denna spalt en hurdan produkt det handlar om.

Exempel: ”italienskt rödvin från Piemonte”

Produktgrupp

Ange produktens produktgrupp i denna spalt. Produktgrupperna finns i skattetabellen i slutet av varje punktskatteslag.

Exempel: Produktgruppen för 14,5-procentigt vin är 24. Tabellen över produktgrupper ingår i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker.

EMCS-produktgrupp

Ange vilken produktgrupp produkten hör till i EMCS-systemet. Fyll endast i denna punkt om du handlar i ett kommersiellt syfte och behöver en tillfällig registrering som används i EU:s EMCS-system (Excise Movement and Control System).

Mängd och enhet

Ange hur många exemplar av produkter det finns i detta parti. Använd den enhet i anmälan som står i den lag om punktskatt som omfattar den punktskatt som betalas för produkten. Enheten står i spalten Skattebelopp i skattetabellen som bifogats lagen. Skattetabeller finns även på Vero.fi.

Alkoholhalt eller detaljhandelspris på tobaksprodukt

Fyll i denna spalt endast om alkohol- och tobaksprodukter. Ange antingen alkoholprodukternas alkoholhalt som volymprocent (%vol) eller detaljhandelspriset på tobaksprodukten. Detaljhandelspriset för en tobaksprodukt är det pris med vilket företaget säljer produkten till kunder i Finland och som inkluderar alla pristillägg och skatter. 

Säkerhet

Beräkna och ange det belopp som krävs som säkerhet för produkten i euro. Säkerhetsbeloppet är det samma som beloppet av punktskatt som ska betalas på produkten. Skattebeloppet kan kontrolleras från den skattetabell som bifogas varje lag om punktskatt.

Skattetabellerna:

Produkter som inte beskattas i Finland

Ange produkterna och deras användningsändamål, om du från EU importerar alkohol- eller energiprodukter som ska användas inom industrin i Finland och som inte beskattas i Finland, men som ska transporteras under tillsyn av EU:s system Excise Movement and Control System (EMCS).