Begäran om granskning av egna uppgifter

Med blanketten Begäran om granskning av egna uppgifter (TULOR 6114r) kan du begära tillgång till de egna uppgifterna enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vilken information får du med begäran om granskning?

Du får en redogörelse om de uppgifter som sparats om dig i inkomstdatasystemet.  Exempel på sådana uppgifter är namn, personbeteckning, adress, telefonnummer och e-postadress, eventuella anteckningar, uppgifter om anmälningar om löne- och förmånsuppgifter och uppgifter i dokumentarkiv.

Du kan också få information om till vilka parter dina uppgifter har lämnats ut.

Så här granskar du dina uppgifter

Fyll i dina kontaktuppgifter i blanketten. Ange i fältet Ytterligare information:

  • för vilket år du begär uppgifter – detta är tillräckligt om du endast vill ha de uppgifter om dig som har sparats i systemet.

Om du också vill ha information om till vilka parter dina uppgifter har lämnats ut, ange i fältet Ytterligare information:

  • för vilket år du begär uppgifter
  • att du vill ha en förteckning över de parter till vilka dina uppgifter har lämnats ut
  • huruvida du vill ha information om utlämnande av löneuppgifter, utlämnande av förmånsuppgifter eller både och.

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet.

Innan uppgifterna skickas verifierar inkomstregistret kundens identitet och begär om tilläggsuppgifter vid behov.

Blanketten behandlas enligt den tidsfrist som föreskrivs i artikel 12 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, dvs. inom en månad från att begäran mottagits.

Du kan se dina inkomstuppgifter i inkomstregistret

Om du behöver endast en sammanfattning av dina inkomster, kan du beställa ett inkomstregisterutdrag från inkomstregistrets e-tjänsten. Du får det genast som ett pdf-dokument.

På inkomstregisterutdraget anges alla inkomster som betalarna har anmält för dig till inkomstregistret: löner, pensioner och förmåner. Med hjälp av utdraget kan du kontrollera vilka inkomstuppgifter som har anmälts för dig.

Om du vill ha en närmare specifikation av dina inkomster, kan du söka och granska uppgifter på sidan Egna inkomstuppgifter i e-tjänsten.

Till vem lämnas uppgifter från inkomstregistret?

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan användas endast av de organisationer och myndigheter som med stöd av lagen om inkomstdatasystemet har rätt till det.

Läs mer om informationsanvändare och grunderna för utlämnande av uppgifter

Inkomstregistrets blanketter och ytterligare information

Begäran om granskning av egna uppgifter (TULOR 6114r), (pdf)

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter i Inkomstregisterenheten och uppgifter som förs in i inkomstregistret och uppgifter som lämnas ut från inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2023