Inkomstregisterutdrag

Inkomstregisterutdraget är en rapport över inkomster som har betalats till dig och som arbetsgivarna har anmält till inkomstregistret. Du kan beställa ett inkomstregisterutdrag i PDF-format från e-tjänsten under punkten Inkomstregisterutdrag.

Inkomstregisterutdraget bildas på det språk som antecknats som ditt kontaktspråk i befolkningsdatasystemet (finska eller svenska). Det tar cirka 10 minuter att bilda utdraget. 

Utdraget innehåller det sammanlagda beloppet på alla prestationer under ett kalenderår. Om du vill ha en närmare specifikation över inkomsterna, sök och granska uppgifter på sidan Egna inkomstuppgifter i e-tjänsten.

Om du inte har tillgång till e-tjänsten, kan du beställa en pappersblankett av inkomstregisterutdraget. Därefter postas utdraget till dig.

Inkomstregisterutdragets uppgifter

Inkomstregisterutdraget innehåller följande uppgifter som lämnats in på anmälningarna om löneuppgifter grupperade enligt betalare och betalningsdag:

 • Prestationer totalt
 • Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
 • Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
 • Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift
 • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter
 • Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier
 • Arbetstagarens sjukförsäkringspremier
 • Förskottsinnehållningar
 • Källskatter
 • Ogrundade förmåner totalt
 • Förskottsinnehållningar som hänför sig till den återkrävda prestationen
 • Källskatter som hänför sig till den återkrävda prestationen
 • Återkrävda prestationerna totalt.

Inkomstregisterutdraget innehåller följande uppgifter som lämnats in på anmälningarna om förmånsuppgifter grupperade enligt betalare och betalningsdag:

 • Förmånsprestationer totalt
 • Avdrag från bruttoprestationer totalt
 • Avdrag från nettoprestationer totalt
 • Prestationer som återbetalats på eget initiativ
 • Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt
 • Regressprestationer totalt
 • Förskottsinnehållningar
 • Källskatter
 • Ogrundade förmåner totalt
 • Återkrävda prestationer totalt.

Om du vill närmare granska uppgifterna i en enskild anmälan, sök anmälan i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Egna inkomstuppgifter.

Innehåller ditt inkomstregisterutdrag felaktiga uppgifter?

Om det förekommer brister eller fel i ditt inkomstregisterutdrags inkomstuppgifter, ska du be prestationsbetalaren att korrigera uppgifterna i inkomstregistret.

Observera 

Inkomstregistret innehåller inte uppgifter om löne- eller övriga förvärvsinkomster som har betalats före 1.1.2019. Inkomstregistret innehåller inte heller uppgifter om förmåner eller pensioner som har betalats före 1.1.2021.