Inkomstregisterutdrag

Inkomstregisterutdraget är en rapport över inkomster som har betalats till dig och som arbetsgivarna har anmält till inkomstregistret. Utdraget innehåller det sammanlagda beloppet på alla prestationer under ett kalenderår.

Inkomstregisterutdraget bildas på det språk som antecknats som ditt kontaktspråk i befolkningsdatasystemet (finska eller svenska). Rapporten finns kvar på sidan i tre månader från det att den bildats.

Om du inte har tillgång till e-tjänsten, kan du beställa en pappersblankett av inkomstregisterutdraget. Därefter postas utdraget till dig.

Inkomstregisterutdragets uppgifter

Inkomstregisterutdraget innehåller följande uppgifter som lämnats in på anmälningarna om löneuppgifter grupperade enligt betalare och betalningsdag:

 • Prestationer totalt
 • Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
 • Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
 • Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift
 • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter
 • Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier
 • Arbetstagarens sjukförsäkringspremier
 • Förskottsinnehållningar
 • Källskatter
 • Ogrundade förmåner totalt
 • Förskottsinnehållningar som hänför sig till den återkrävda prestationen
 • Källskatter som hänför sig till den återkrävda prestationen
 • Återkrävda prestationerna totalt.

Inkomstregisterutdraget innehåller följande uppgifter som lämnats in på anmälningarna om förmånsuppgifter grupperade enligt betalare och betalningsdag:

 • Förmånsprestationer totalt
 • Avdrag från bruttoprestationer totalt
 • Avdrag från nettoprestationer totalt
 • Prestationer som återbetalats på eget initiativ
 • Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt
 • Regressprestationer totalt
 • Förskottsinnehållningar
 • Källskatter
 • Ogrundade förmåner totalt
 • Återkrävda prestationer totalt.

Om du vill närmare granska uppgifterna i en enskild anmälan, sök anmälan i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Egna inkomstuppgifter.

Löneuppgifter har anmälts till inkomstregistret från 2019 och förmåns- och pensionsuppgifter från 2021.

Innehåller ditt inkomstregisterutdrag felaktiga uppgifter?

Om det finns brister eller fel i inkomstregisterutdrags inkomstuppgifter, ska du be betalaren att korrigera dem i inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2023