Register över behandling av personuppgifter inom Inkomstregisterenheten

Artikel 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen (Inkomstregisterenheten) är verksam som personuppgiftsansvarig för inkomstdatasystemet.

Bestämmelser om inkomstdatasystemet finns i lagen om inkomstdatasystemet 53/2018.

Inkomstdatasystemet består av inkomstregistret, som innehåller uppgifter som ska lämnas med stöd av den lagstadgade anmälnings- och uppgiftsskyldigheten och rätten till information, och ett register med identifierings- och kontaktuppgifter vars syfte är att säkerställa uppgifternas riktighet.

Med hjälp av inkomstdatasystemet tas uppgifter från arbetsgivare och andra i lagen avsedda aktörer emot och lagras samt förmedlas uppgifter till de myndigheter och andra aktörer som har rätt till dem för att prestationsbetalarnas lagstadgade anmälnings- och uppgiftsskyldighet ska uppfyllas och för att rätten till information ska tillgodoses.

Förutom personuppgifter som sparas i inkomstregistret behandlar Inkomstregisterenheten personuppgifter som prestationsbetalare, uppgiftsanvändare samt andra intressentgrupper anmält som hänför sig till upprätthållandet av inkomstdatasystemet, felutredningen och rådgivningen.

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen behandlar personuppgifter endast i samband med sina lagstadgade uppdrag.

Inkomstregisterenheten är som personuppgiftsansvarig skyldig att följa förpliktelserna i dataskyddsförordningen om skydd för behandling av personuppgifter och som statlig myndighet också god informationshanteringssed samt höjd dataskyddsnivå enligt förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen.

Uppgifter om registeransvarig och personuppgifter som behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen

Postadress: PB 5, 00055 INKOMSTREGISTRET
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Skatteförvaltningens dataskyddsansvariga

Noora Kontro
Taito von Konow

PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel 029 512 000

Personuppgiftsbiträde

Inkomstregisterenheten behandlar personuppgifterna själv.

Tieto Oyj fungerar som serviceleverantör och Digia Oyj ansvarar för programhanteringens tjänster.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

1) Uppgifter som lämnats av prestationsbetalare

Med hjälp av inkomstdatasystemet tas inkomstuppgifter från prestationsbetalare emot och lagras samt förmedlas inkomstuppgifter till de myndigheter och andra aktörer som har rätt till dem för att prestationsbetalarnas lagstadgade anmälnings- och uppgiftsskyldighet ska uppfyllas och för att rätten till information ska tillgodoses. Endast sådana inkomstuppgifter som förmedlas och lämnas ut till informationsanvändare föreskrivna i lagen för de användningsändamål som föreskrivs i lagen i den omfattning som deras rätt till information tillåter sparas i inkomstregistret. Inkomstregisterenheten förmedlar och lämnar ut uppgifter i den form de har förts in i inkomstregistret utan att redigera eller sammanställa uppgifterna. Inkomstregisterenheten fattar inte några beslut på basis av uppgifterna.

Prestationsmottagarna ansvarar för att de uppgifter de lämnar till inkomstregistret är riktiga och för att rätta uppgifterna utan obefogat dröjsmål.

2) Uppgifter som hämtats ur befolkningsdatasystemet

Syftet med behandlingen av personuppgifter som hämtats ur befolkningsdatasystemet är att garantera riktigheten av uppgifterna i inkomstregistret och att sköta övriga uppgifter som föreskrivits för Inkomstregisterenheten.

Personuppgifter används även för kommunikationer med personen och för att bestämma det kontaktspråk som personen använder i e-tjänsten.

3) Uppgifter som hämtats ur företags- och organisationsdatasystemet

Syftet med behandlingen av personuppgifter som hämtats ut företags- och organisationsdatasystemet är att garantera riktigheten av uppgifterna i inkomstregistret och att sköta övriga uppgifter som föreskrivits för Inkomstregisterenheten.

4) Pensionsarrangemangsnummer

Syften med uppgiftsbehandlingen är att förmedla uppgifter från inkomstregistret till det aktuella pensionsbolaget.

5) Andra personuppgifter än de som ingår i inkomstregistret

Avsikten med behandlingen av uppgifterna är att sköta upprätthållandet av inkomstdatasystemet, felutredningen och rådgivningen.

Kategorier av registrerade

1) Uppgifter som lämnats av prestationsbetalare

Kategorier av registrerade är de prestationsbetalare och inkomsttagare som föreskrivits i lagen.

2) Uppgifter som hämtats ur befolkningsdatasystemet

Kategorier av registrerade är de finska medborgare som införts i befolkningsdatasystemet och utländska medborgare bosatta i Finland.

3) Uppgifter som hämtats ur företags- och organisationsdatasystemet

Kategorin av registrerade är de enskilda näringsidkare som införts i företags- och organisationsdatasystemet.

4) Pensionsarrangemangsnummer

Kategorin av registrerade är de lönebetalare som tecknat en pensionsförsäkring.

5) Andra personuppgifter än de som ingår i inkomstregistret

Registrerades grupp är de personer, som har anmält sitt namn och kontaktuppgifter till Inkomstregisterenheten i samband med upprätthållandet av inkomstdatasystemet, felutredningen och rådgivningen.

Kategorier av personuppgifter  

1) Uppgifter som lämnats av prestationsbetalare

Kategorier av personuppgifter hos prestationsbetalare är de identifierings- och kontaktuppgifter som prestationsbetalaren är med stöd av lagen skyldig att lämna ut till informationsanvändare. Dessa omfattar t.ex. finländska personbeteckningar eller finländska FO-nummer.

Kategorier av personuppgifter hos inkomsttagare är:

 1. de identifierings- och kontaktuppgifter som prestationsbetalaren är med stöd av lagen skyldig att lämna ut till informationsanvändare. Dessa omfattar t.ex. finländska personbeteckningar eller finländska FO-nummer
 2. uppgifter om prestationer som lönebetalaren har betalat ut och uppgifter om förmåner som getts i en annan form än pengar
 3. uppgifter om prestationer som förmånsbetalaren har betalat ut 
 4. kompletterande uppgifter som sparas i inkomstregistret, t.ex. frånvarouppgifter.

2) Uppgifter som hämtats ur befolkningsdatasystemet

Kategorier av personuppgifter är:

 1. namn
 2. identifieringsuppgifter såsom personbeteckning eller ett utländskt personnummer
 3. adresser
 4. spärrmarkering.

3) Uppgifter som hämtats ur företags- och organisationsdatasystemet

Kategorier av personuppgifter är:

 1. identifieringsuppgifter (FO-nummer och personbeteckning)
 2. adresser.

4) Pensionsarrangemangsnummer

Kategorier av personuppgifter är de bolags- och försäkringsspecifika försäkringsnummer av försäkringstagare som upprätthålls av pensionsförsäkrare, dvs. pensionsarrangemangnummer.

5) Andra personuppgifter än de som ingår i inkomstregistret

Personernas namn och kontaktuppgifter

Särskilda kategorier av personuppgifter/fällande domar i brottmål samt överträdelser

Behandlas inte

Kategorier av mottagare av personuppgifter

1) Uppgifter som lämnats av prestationsbetalare

De informationsanvändare till vilka uppgifter som lämnats av prestationsbetalare förmedlas och lämnas ut har föreskrivits i lagen. Från och med 2019 är informationsanvändare följande: Skatteförvaltningen, arbetspensionsförsäkrare, Sysselsättningsfonden och Folkpensionsanstalten. Från och med 2020 är informationsanvändare även följande: arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrare, trafikförsäkringsbolag, Patientförsäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Statskontoret, kommuner, samkommuner, arbetslöshetskassor, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), arbetarskyddsmyndigheterna, Statistikcentralen, arbets- och näringsbyråerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt utvecklings- och förvaltningscentraler för närings-, trafik- och miljöcentralerna  och arbets- och näringsbyråerna. Från och med 2021 är även utsökningsmyndigheterna informationsanvändare.

2) Uppgifter som hämtats ur befolkningsdatasystemet

Kategorier av mottagare av personuppgifter är:

 1. de lagstadgade informationsanvändare till vilka inkomstuppgifter förmedlas och lämnas ut från inkomstregistret
 2. prestationsbetalare (egna uppgifter)
 3. inkomsttagare (egna uppgifter och uppgift om namn av prestationsbetalarna).

Spärrmarkerade personuppgifter lämnas inte ut ur inkomstregistret. Om prestationsbetalaren har med anmälan om inkomstuppgifter angett adressen till prestationsmottagaren, kommer informationsanvändarna informeras om spärrmarkeringen.

3) Uppgifter som hämtats ur företags- och organisationsdatasystemet

Kategorin av mottagare av personuppgifter är lagstadgade informationsanvändare.

4) Pensionsarrangemangsnummer

Kategorier av informationsanvändare är:

 1. det pensionsförsäkringsbolag där pensionsförsäkringen har tecknats
 2. övriga lagstadgade informationsanvändare med rätt till information enligt lagen.

5) Andra personuppgifter än de som ingår i inkomstregistret

Uppgifterna används endast av Inkomstregisterenheten och de lämnas inte ut åt andra parter.

Utlämnande av uppgifter till tredjeländer

Uppgifter lämnas inte ut till tredjeländer.

Tidsgränserna för radering av de olika kategorierna av uppgifter 

Uppgifterna i inkomstregistret avförs ur registret tio år från ingången av året efter det år då uppgifterna fördes in.

De uppgifter i inkomstdatasystemets register med identifierings- och kontaktuppgifter som hämtats från befolkningsdatasystemet avförs ur registret tio år från utgången av det år då en fysisk person har avlidit eller förklarats död. Uppgifterna avförs dock först tio år efter utgången av det år under vilket den sista uppgiften om sådan inkomst som den avlidne eller dödsboet har fått eller betalat har förts in i inkomstregistret.

Andra personuppgifter än de som sparas i inkomstregistret förvaras tills kontaktpersonen byts eller uppgifterna inte längre behövs. 

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2022