Inkomstregisterminologi

Anställningsförhållande
Ett anställningsförhållande är ett juridiskt förhållande mellan en arbetsgivare och en anställd. Enligt Ordlistan för löneadministrationen utgörs anställningsförhållanden av såväl arbetsförhållanden som tjänsteförhållanden.

Begreppet ”anställningsförhållande” är bredare i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL): Anställningsförhållanden enligt OffPL utgörs av arbets- och tjänsteförhållanden, men också av uppdrag, förtroendeuppdrag och -uppgifter samt avtal som ingåtts med närståendevårdare och familjevårdare. Som anställningsförhållande anmäls till inkomstregistret också en sådan atypisk och kortvarig anställning som nödvändigtvis inte är föremål för ett skriftligt arbetsavtal, till exempel anställning av en barnskötare eller renoverare.

Certifikat
Med certifikat avses ett elektroniskt intyg. Med hjälp av certifikatet identifieras en organisation som producerar eller använder uppgifter samt säkerställs materialets integritet. Certifikaten som behövs vid användningen av de tekniska gränssnitten beviljas av certifikattjänsten för inkomstregistret.

E-tjänst
I inkomstregistrets e-tjänst kan man till exempel anmäla uppgifter på webblankett, söka och granska uppgifter ur inlämnade anmälningar samt skicka filer till inkomstregistret via laddningstjänsten. Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst sker med Suomi.fi-identifikation.

Fullmakt
Rätt att uträtta ärenden för någon annan. Prestationsbetalare beviljar fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Informationsanvändarens huvudanvändare befullmäktigar arbetstagarna i den egna organisationen för informationsanvändares roller.

Förmånstagare
Med förmånstagare avses en fysisk person eller ett dödsbo till vilket en pension eller en förmån utbetalas. Även benämningen inkomsttagare kan användas för förmånstagaren. Förmånstagaren kan också vara ett utländskt dödsbo, som anses som ett samfund i beskattningen. I anmälan om förmånsuppgifter anges som förmånstagare den person som är berättigad att erhålla förmånen, även om prestationen skulle betalas till en ställföreträdande mottagare.

Grundroll
Grundrollen fastställer med vilka sökvillkor informationsanvändaren kan söka anmälningar i inkomstregistrets e-tjänst.

Informationsanvändare
Från och med 1.1.2019 är informationsanvändarna Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetspensionsanstalterna samt Pensionsskyddscentralen (PSC).

Från och med 1.1.2020 blev landskapet Åland och dess myndigheter, kommuner och samkommuner, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde, Statistikcentralen, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), arbetarskyddsmyndigheterna, arbetslöshetskassorna, skadeförsäkringsbolagen och Statskontoret informationsanvändarna.

Från och med 1.1.2021 blir även Utsökningsverket informationsanvändare.

Informationsanvändarens huvudanvändare
En person som informationsanvändarorganisationen utsett. Sköter administrativa uppgifter i inkomstregistret, bl.a. befullmäktigar den egna organisationens personer att verka i valda informationsanvändarens roller.

Informationsanvändarens roll
Informationsanvändarens roll bildas av en åtkomstprofil och en grundroll. Informationsanvändarens huvudanvändare befullmäktigar personerna i den egna organisationen för informationsanvändares roller. Grundrollen fastställer, med vilka sökvillkor användaren kan söka anmälningar i inkomstregistrets e-tjänst. Åtkomstprofilen fastställer, vilken information som visas på anmälan.

Informationsproducent
Alla företag och andra aktörer som är skyldiga att anmäla information om löner, pensioner eller förmåner i Finland.

Inkomstregistermyndighet
Skatteförvaltningens enhet som svarar för inkomstregistrets funktion.

Inkomstregistret
Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå.

Inkomsttagare
Inkomsttagare är alla lön-, pensions- eller förmånstagare.

Lönegaranti
System som tryggar utbetalningen av arbetstagarens fordringar som grundar sig på anställningsförhållande om arbetsgivaren blir insolvent.

Löner som den egna organisationen betalat - specialroll
Om personen beviljats specialrollen Löner som den egna organisationen betalat, visas även de löner som informationsanvändarens egen organisation betalat i sökresultaten. Specialrollen ingår inte i informationsanvändarens roll.

Regelbunden arbetsgivare
En regelbunden arbetsgivare betalar ut lön regelbundet till två eller flera löntagare eller samtidigt till minst sex löntagare i temporära anställningsförhållanden som är avsedda att vara kortvariga. En arbetsgivare som betalar ut löner regelbundet ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister innan löneutbetalningarna inleds. En regelbunden arbetsgivare ska inlämna arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret månadsvis. 

Ställföreträdande mottagare
Med ställföreträdande mottagare avses en prestationsmottagare till vilken förmånen eller någon del av förmånen betalas i stället för till den egentliga förmånstagaren. Den ställföreträdande mottagaren anmäls till inkomstregistret, om prestationen utifrån regressrätt betalas till en annan förmånsbetalare (regressprestation) eller om förmånen av en annan orsak betalas till någon annan än den egentliga förmånstagaren.

Tekniskt gränssnitt
Ett tekniskt gränssnitt är en integration som byggs mellan olika system. En elektronisk förbindelse kan byggas till exempel mellan löneförvaltningsprogrammet och inkomstregistret, vilket innebär att uppgifter överförs mellan två program. Det finns tre gränssnitt i inkomstregistret: realtidsgränssnittet Web Service, asynkroniska gränssnittet Web Service och SFTP. Användningen av gränssnittet kräver certifikat.

Tillfällig arbetsgivare
Tillfällig arbetsgivare är ett begrepp som används av arbetspensionsförsäkringsbolagen. Med detta begrepp anges om prestationsbetalaren har slutit ett avtal om arbetspensionsförsäkring med ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller inte. Arbetsgivaren anordnar pensionsskyddet för sin arbetstagare antingen som en tillfällig arbetsgivare eller en avtalsarbetsgivare.

Uppgiftstillstånd
Inkomstregisterenhetens beslut om förmedling och utlämnande av uppgifter till en viss informationsanvändare. Uppgiftstillståndet består av ett administrativt beslut och dess bilagor, i vilka åtkomstprofilerna, informationsanvändarens roller och tjänster fastställs.

Åtkomstprofil
En beskrivning om uppgifter som utlämnas ur inkomstregistret till informationsanvändaren för ett visst användningsändamål. Fastställandet av åtkomstprofilen grundar sig på lagen om inkomstdatasystemet. Åtkomstprofilen för en organisation fastställs i samarbete med Inkomstregisterenheten.

Åtkomsträttighet
En på lag baserad rätt att få vissa uppgifter ur inkomstregistret för ett visst användningsändamål. Om utlämnande av uppgifter föreskrivs det i 13 § i lagen om inkomstdatasystemet.

Ordlista för löneadministration

Ordlista för löneadministration innehåller 342 begrepp som har termer och definitioner på finska. För att terminologin inom löneadministration skulle förenas har liknande begrepp getts sammanfallande termer även om några av rekommendationerna avviker från de termer som har använt hittills.

Ytterligare information och ordlista finns på Terminologicentralens webbplats.