Tillgänglighetsutlåtandet för inkomstregistrets e-tjänst

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen strävar efter att garantera tillgängligheten av inkomstregistrets webbplats och e-tjänst. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 styr tillgängligheten.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller inkomstregistrets e-tjänst. Inloggningen i e-tjänsten sker på adressen inkomstregistret.fi. I e-tjänsten kan man till exempel anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret och granska uppgifter som sparats i inkomstregistret. 

Tjänstens tillgänglighet har värderats av Annanpura Oy den 23.9.2019 och Gofore Oyj den 10.9.2020.

Inkomstregistrets e-tjänst håller på att förnyas som bäst. De tillgängliga  programvarukomponenterna införs i tjänsten under 2021. Då uppdateras även tillgänglighetsutlåtandet.

Fullgörandestatus

Inkomstregistrets e-tjänst uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

Följande innehåll eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

 • Tjänsten innehåller skräddarsydda HTML-element, som fastställts bristfälligt för hjälpmedeltekniken. Bristerna är kritiska för en del användare av hjälpmedel.
  • Skärmläsningsprogrammet beskriver inte statusändringen i kryssrutorna och alternativknapparna korrekt (WCAG 4.1.2).
  • Vissa knappar och interaktiva objekt har namngetts otydligt eller saknar ett hjälpmedeltekniskt namn. Problemet gäller speciellt blanketter och sökning av uppgifter (WCAG 1.3.1, 4.1.2).
 • En del av de interaktiva elementen uppfyller inte kraven för kontrasten enligt WCAG:s kriterier. Bristerna påverkar i synnerhet de användare som använder tjänsten med hjälp av tangenten enligt sin visuella uppfattningsförmåga utan skärmläsningsprogram.
  • Blanketternas redigeringsfält och vissa styrfunktioner, så som listrutor, har otydlig tangentbordsfokus. Knappen som öppnar kalenderkomponenten visar inte tangentbordsfokus alls (WCAG 2.4.7).
  • Tjänsten innehåller länkar, blankettens kontroller och bildknappar, vars text och grafik syns svagt mot bakgrunden (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Att förflytta sig mellan de olika vyerna i tjänsten är inte alltid tillräckligt tydligt för de användare av hjälpmedel, som använder tjänsten utan visuell kontext. Problemen anknyter sig till hanteringen av webbsidan, som nu är ologisk (WCAG 2.4.3).
 •  Användningen av rapporterna i tjänsten kräver särskild förtrogenhet, och de är inte ännu tillgängliga till alla delar.
 • Även andra enskilda, lindrigare brister, vars inverkan är obetydlig för användaren förekommer i tjänsten.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan skicka respons via denna webblankett.

Inkomstregisterenheten ansvarar för tillgängligheten av inkomstregistrets e-tjänst och behandlingen av responsen.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. Inkomstregisterenheten strävar efter att svara på respons inom två veckor från att responsen lämnats in. I svarstiden tillämpas kraven för lagen och övergångstiden.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn