Tillgänglighetsutlåtandet för inkomstregistrets e-tjänst

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen  strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Med tillgänglighet avses att det tekniska genomförandet och innehållet i digitala e-tjänster, webbplatser och mobilappar är tillgängligt för alla oberoende av fysiska eller kognitiva begränsningar.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller inkomstregistrets e-tjänst. I e-tjänsten kan man till exempel anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret och granska uppgifter som sparats i inkomstregistret.

Läs anvisningar för e-tjänsten och logga in

Tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 29.8.2023. Tjänstens tillgänglighet är utvärderat av en tredje part och som självvärdering.

Läge för överensstämmelse med kraven

Inkomstregistrets e-tjänst uppfyller delvis kraven enligt lagen. Underlåtenhet att uppfylla kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1, A & AA nivån)

Följande innehåll eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

 • Tjänsten innehåller skräddarsydda HTML-element, som fastställts bristfälligt för hjälpmedelstekniken. Bristerna är kritiska för en del användare av hjälpmedel.
  • Skärmläsningsprogrammet beskriver inte statusändringen i kryssrutorna och alternativknapparna korrekt (WCAG 4.1.2).
  • Vissa knappar och interaktiva objekt har namngetts otydligt eller saknar ett hjälpmedelstekniskt namn. Problemet gäller speciellt blanketter och sökning av uppgifter (WCAG 1.3.1, 4.1.2).
 • En del av de interaktiva elementen uppfyller inte kraven för kontrasten enligt WCAG:s kriterier. Bristerna påverkar i synnerhet de användare som använder tjänsten med hjälp av tangenten enligt sin visuella uppfattningsförmåga utan skärmläsningsprogram.
  • Blanketternas redigeringsfält och vissa styrfunktioner, så som listrutor, har otydlig tangentbordsfokus. Knappen som öppnar kalenderkomponenten visar inte tangentbordsfokus alls (WCAG 2.4.7).
  • Tjänsten innehåller länkar, blankettens kontroller och bildknappar, vars text och grafik syns svagt mot bakgrunden (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Att förflytta sig mellan de olika vyerna i tjänsten är inte alltid tillräckligt tydligt för de användare av hjälpmedel, som använder tjänsten utan visuell kontext. Problemen anknyter sig till hanteringen av webbsidan, som nu är ologisk (WCAG 2.4.3).
 • Även andra enskilda, lindrigare brister, vars inverkan är obetydlig för användaren förekommer i tjänsten.

Ge respons om tillgängligheten

Märkte du brister i tillgängligheten?

Informera oss om dem med Skatteförvaltningens gemensamma webblankett

Inkomstregisterenheten ansvarar för tillgängligheten av inkomstregistrets e-tjänst och behandlingen av responsen.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen strävar Inkomstregisterenheten efter att svara på respons inom två veckor från att responsen lämnats in. 

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2023