Företag och organisationer

En arbetstagares förvärvsinkomster anmäls till inkomstregistret av arbetsgivaren

Arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäler uppgifterna om förvärvsinkomster som utbetalats till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningsdagen. Övriga prestationsbetalare är t.ex. föreningar, stiftelser, sammanslutningar och bostadsaktiebolag.

Vilka uppgifter ska man anmäla till inkomstregistret?

Prestationsbetalare anmäler till inkomstregistret löner som utbetalats för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas till inkomstregistret. Det rekommenderas att även frivilliga uppgifter, så som anställningsförhållande och frånvaro, anmäls till inkomstregistret.

Från och med 2019 har löneuppgifter anmälts till inkomstregistret. Från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner

Vem använder uppgifterna i inkomstregistret?

Uppgifterna i inkomstregistret används endast av dem som har rätt till det med stöd av lagen. Uppgifterna får användas endast i den omfattning som har fastställts i lagen.

Uppgifterna i inkomstregistret används av Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten (FPA), Sysselsättningsfonden, arbetspensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen (PSC), arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, Statistikcentralen, skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, kommunerna och samkommunerna, Olycksfallsförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, arbetarskyddsmyndigheten, Landskapet Åland och dess myndigheter, samt Utsökningsverket.

Infograf som beskriver informationsproduction och datadistribution under olika år.