Företag och organisationer

En arbetstagares förvärvsinkomster anmäls till inkomstregistret av arbetsgivaren

Arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäler uppgifterna om förvärvsinkomster som utbetalats till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningsdagen. Övriga prestationsbetalare är t.ex. föreningar, stiftelser, sammanslutningar och bostadsaktiebolag.

Prestationsbetalare

Vilka uppgifter ska man anmäla till inkomstregistret?

Prestationsbetalare anmäler till inkomstregistret löner som utbetalats för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas till inkomstregistret. Det rekommenderas att även frivilliga uppgifter, så som anställningsförhållande och frånvaro, anmäls till inkomstregistret.

Från och med 2019 har löneuppgifter anmälts till inkomstregistret. Från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner.

Löneuppgifter

Förmånsuppgifter

Vem använder uppgifterna i inkomstregistret?

Uppgifterna i inkomstregistret används endast av dem som har rätt till det med stöd av lagen. Uppgifterna får användas endast i den omfattning som har fastställts i lagen.

Informationsanvändare 

Hur skapas arbetsgivaravgifter?

Prestationsbetalaren, dvs. arbetsgivaren, anmäler uppgifterna till inkomstregistret, varifrån inkomstregistrets informationsanvändare hämtar de uppgifter som de behöver. Informationsanvändarna får automatiskt uppgifter från inkomstregistret enligt sina åtkomsträttigheter. På basis av uppgifterna skapas arbetsgivaravgifter, så som sjukförsäkringsavgifter, försäkringspremiernas fakturor och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Arbetsgivaravgifterna betalas direkt till informationsanvändarna. Uppgifter i anslutning till betalning av arbetsgivaravgifter, så som referensnummer eller kontonummer, är inte tillgängliga i inkomstregistret.

I förkommande fall övervakar informationsanvändarna innehållet i anmälningarna och kan vid behov be arbetsgivaren lämna in en utredning om felen och bristerna i anmälan. Arbetsgivaren korrigerar uppgifterna i inkomstregistret.

Om arbetsgivaren inte anmält uppgifterna till inkomstregistret, kan informationsanvändarna påföra påföljdsavgifter.

En infograf, i vilken man beskriver hur skapas arbetsgivaravgifter.