50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset, täyttöohje

Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Ilmoita tiedot niistä pääomatuloista, jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai jotka ovat siinä väärin.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten ilmoitat tällaiset pääomatulot paperilomakkeella 50B.

Voit ilmoittaa pääomatulot myös sähköisesti OmaVerossa. Silloin et tarvitse paperilomaketta. Lue ohje OmaVerossa ilmoittamiseen. Tarvittaessa voit käyttää myös tätä täyttöohjetta apunasi.

Paperilomakkeen 50B saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Lomakkeella 50B voit ilmoittaa tai korjata esimerkiksi seuraaviin pääomatuloihin liittyviä tietoja:

 • osingot ja osuuskunnan ylijäämät
 • pääomatuloa olevat eläkkeet
 • pitkäaikaissäästämissopimuksen eli PS-sopimuksen mukaiset suoritukset
 • sijoitus- tai säästöhenkivakuutuksesta (esimerkiksi niin sanottu vakuutuskuori) saatu tuotto ja tappio
 • kapitalisaatiosopimuksesta saatu tuotto ja tappio
 • osakesäästötilin tuotto ja tappio
 • muut pääomatulot (ks. täyttöohjeen kohta 3).

Pääomatulojen lisäksi voit ilmoittaa niistä tehtäviä vähennyksiä, kuten vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja sekä esimerkiksi asuntovelan tai tulonhankkimisvelan korkomenoja. Lomakkeella ilmoitettavat tiedot näet tarkemmin tämän ohjeen sisällysluettelosta.

Käytä lomaketta 50B myös silloin, jos täydennät tai korjaat veroilmoituksessa olevia tietoja varallisuudesta. Täyttöohjeen kohdassa 6 on kerrottu tarkemmin, millainen varallisuus on ilmoitettava.

Käytä lomaketta 50B myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus ja liitä mukaan tämä lomake. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös Omaverossa. Silloin paperilomaketta ei tarvita.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, täytä lomakkeesta se osio, jonka jotakin tietoa korjaat.

Muut tulot – valitse oikea lomake

Jos haluat täydentää tai korjata muita tietoja, käytä oikeaa lomaketta:

 • vuokratulot: lomake 7H (Vuokratulot asunto-osakeyhtiöstä), 7K (Vuokratulot kiinteistöstä) tai 7L (Vuokratulot muusta omaisuudesta)
 • muun omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot (mm. virtuaalivaluutat): lomake 9
 • arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot: lomake 9A
 • osakaslaina ja sen takaisinmaksut: lomake 13.

Huomaa, että ulkomaiselta maksajalta saadut pääomatulot pitää ilmoittaa erikseen, ulkomaantulojen yhteydessä. Voit ilmoittaa ne OmaVerossa tai paperilomakkeella. Jos käytät paperilomaketta, ilmoita ulkomaiset apurahat lomakkeella 16B (Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot).

Sisällys

1 Henkilötiedot ja verovuosi
2 Osingot ja ylijäämät
3 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot
4 Pääomatuloista tehtävät vähennykset
4.1 Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot
4.2 Vapaaehtoisten eläkevakuutusten tai PS-sopimusten maksut
4.3 Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot
4.4 Vähennyskelpoiset korot ja muutokset velkatietoihin
5 Alijäämähyvitys ja sen lapsikorotus
6 Muutokset varallisuustietoihin
7 Kansainväliset tilanteet

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat tuloja tai vähennyksiä.

2 Osingot ja ylijäämät

Ilmoita tässä osingot ja ylijäämät, jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai ovat siinä väärin. Poista esitäytetystä veroilmoituksesta sellaiset osingot ja ylijäämät, jotka kuuluvat harjoittamaasi yritys- tai maataloustoimintaan. Ilmoita ne osana yritys- tai maataloustoiminnan veroilmoitusta. Ilmoita osingosta tai ylijäämästä seuraavat tiedot:

 • maksajan Y-tunnus
 • maksajan nimi
 • bruttotulon määrä vuodessa. Jos poistat esitäytettyyn veroilmoitukseen merkittyjä tietoja, ilmoita tässä kohdassa 0.
 • tulosta vuoden aikana tehty ennakonpidätys
 • tieto siitä, mistä osingosta on kyse:
  • osinko julkisesti noteeratusta yhtiöstä
  • osinko muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä
  • in natura -osinko – ilmoita myös mitä omaisuutta osinko on
  • ylijäämä noteeratusta osuuskunnasta
  • ylijäämä osuuskunnasta, jossa on vähintään 500 jäsentä
  • ylijäämä osuuskunnasta, jossa on alle 500 jäsentä.

Verohallinto jakaa muusta kuin julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä saamasi osingot pääoma- ja ansiotuloksi ja laskee osinkojen veronalaisen määrän.

Täytä lisäksi lomake 13 (Selvitys osakaslainoista ja osinkojen ansio- ja pääomatulojaosta) tai ilmoita tiedot OmaVerossa, jos

 • olet yrittäjäosakas ja käytössäsi on ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin kuuluva asunto tai sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä
 • olet omistajayrittäjä ja sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä.

Nämä tiedot vaikuttavat siihen, mikä osa osingosta on pääomatuloa ja mikä ansiotuloa.

Ilmoita ulkomailta saamasi osingot ja ylijäämät lomakkeella 16B (Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot).

3 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot

Ilmoita pääomatuloa olevat eläkkeet, pitkäaikaissäästämistä koskevan sopimuksen (PS-sopimuksen) mukaiset suoritukset ja muut pääomatulot, jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai ovat siinä väärin. Ilmoita esimerkiksi nämä pääomatulot:

 • korkotulot (tavallisten pankkitalletusten korkoja tai muita lähdeveron alaisia korkoja ei tarvitse ilmoittaa)
 • osakesäästötilin tuotto
 • kapitalisaatiosopimuksen tuotto
 • säästöhenkivakuutuksen tuotto
 • määräaikaisen tai elinikäisen eläkevakuutuksen tuotto
 • sellaisen vakuutuksen tuotto, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä (tuloverolain 35 b §)
 • saamasi jälkimarkkinahyvitys
 • sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksettu vuotuinen tuotto
 • puun myyntitulot tonttimaalta (esimerkiksi kesämökiltä), vaikka tieto näkyisi esitäytettynä metsätalouden erittelyissä
 • maa-ainesten myyntitulot
 • valuuttakurssivoitot
 • pääomatuloksi lisättävä sijoitustoiminnan veronhuojennus, joka on aikaisempana verovuotena vähennetty verotuksessasi
 • käyttökorvaus, jonka olet saanut ostamasi tai perimäsi tekijänoikeuden tai teollisoikeuden hyödyntämisestä (tekijänoikeuskorvaus). Tekijänoikeus voi liittyä esimerkiksi kirjalliseen teokseen, taideteokseen tai valokuvaan. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi patentit, mallioikeudet ja tavaramerkit
 • työnantajan maksamat pääomatulot, esimerkiksi palkkasaatavien korot ja takausprovisiot
 • pääomatulona verotettava tulo virtuaalivaluutan louhinnasta (proof of stake -protokolla).

Ilmoita tulosta seuraavat tiedot:

 • maksajan henkilö- tai Y-tunnus
 • maksajan nimi
 • bruttotulon määrä vuodessa
 • tulosta vuoden aikana tehty ennakonpidätys
 • selvitys, mitä tuloa ilmoitat (esimerkiksi korkotulo).

Tässä kohdassa voit ilmoittaa myös tappion, joka on aiheutunut osakesäästötilistä, säästöhenkivakuutuksesta, kapitalisaatiosopimuksesta, määräaikaisesta eläkevakuutuksesta tai sellaisesta vakuutuksesta, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä (tuloverolain 35b §). Merkitse tappion määrä kohtaan "bruttotulon määrä vuodessa" ja lisää luvun eteen miinusmerkki.

4 Pääomatuloista tehtävät vähennykset

4.1 Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot

Jos veroilmoituksestasi puuttuu arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenoja tai tiedoissa on virheitä, ilmoita kaikkien vuoden aikana maksamiesi hoito- ja säilyttämismenojen yhteismäärä kohdassa "Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot yhteensä / vuosi".

Arvopapereiden ja arvo-osuuksien hoito- ja säilyttämismenojen omavastuu on 50 euroa. Jos hoito- ja säilyttämismenot ovat yhteensä yli 50 euroa, merkitse menot täysimääräisinä eli älä vähennä omavastuuosuutta.

Merkitse myös sen maksun saajan nimi sekä Y-tunnus, jonka tiedot puuttuivat tai olivat virheellisiä.

4.2 Vapaaehtoisten eläkevakuutusten tai PS-sopimusten maksut

Ilmoita tässä kohdassa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämistä koskevan sopimuksen (PS-sopimuksen) perusteella maksamasi maksut, jos ne puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai tiedoissa on virheitä. Ilmoita kaikki vuoden aikana maksamasi maksut kohdassa "Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai PS-sopimuksen maksut yhteensä / vuosi".

Merkitse myös sen maksun saajan nimi sekä Y-tunnus, jonka tiedot puuttuivat tai olivat virheellisiä.

Vähennyksen voi tehdä vain se puoliso, joka on vakuutettuna tai jolla on oikeus varoihin. Vähennystä ei voi siirtää puolison verotukseen.

Eläkevakuutuksen maksut saa vähentää, jos vakuutusyhtiö toimii joko Suomessa tai muualla Euroopan talousalueella.

Lue lisää PS-sopimuksesta ja vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta.

4.3 Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot

Jos veroilmoituksestasi puuttuu muita pääomatulojen tulonhankkimismenoja tai tiedoissa on virheitä, ilmoita tulonhankkimismenojen yhteismäärä kohdassa "Muut tulonhankkimismenot yhteensä / vuosi".

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi

 • jälkimarkkinahyvitys, jonka olet maksanut myyjälle ostaessasi joukkovelkakirjan
 • tulonhankkimisvelkaan kohdistuvat muut kulut kuin korot.

Anna tarkempi selvitys tulonhankkimismenoista kohdassa "Perustele, mistä tulonhankkimismenot ovat syntyneet?".

4.4 Vähennyskelpoiset korot ja muutokset velkatietoihin

Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat korot ja velat tai korjaa ilmoituksesi tietoja. Tarkista, että velan käyttötarkoitus on merkitty veroilmoitukseen oikein, koska se vaikuttaa korkojen vähentämiseen verotuksessa.

Asuntovelan korko

Ilmoita tässä korot sellaisesta lainasta, joka kohdistuu omaan vakituiseen asuntoosi tai perheesi vakituiseen asuntoon. Ilmoita nämä tiedot:

 • koron määrä euroissa
 • lainan tunnus
 • lainan määrä verovuoden lopussa
 • pankin tai muun luotonantajan nimi.

Ensiasuntoon kohdistuvan velan korko

Ilmoita tässä kohdassa korot sellaisesta lainasta, joka kohdistuu omaan vakituiseen ensiasuntoosi tai perheesi vakituiseen ensiasuntoon.

Korot ovat ensiasunnon velan korkoja, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Asunto on sinun tai perheesi asuinkäytössä.
 • Omistat asunnosta vähintään puolet.
 • Et ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta vakituisena asuntona käyttämästäsi asunnosta.

Ilmoita lainasta seuraavat tiedot:

 • koron määrä euroissa
 • lainan tunnus
 • lainan määrä verovuoden lopussa
 • pankin tai muun luotonantajan nimi.

Ensiasunnon lainan korkojen perusteella saa 2 prosenttiyksikköä suuremman alijäämähyvityksen kuin muun asuntolainan perusteella. Suuremman hyvityksen saa enintään ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja 9 seuraavalta vuodelta. Saat lisätietoa sivulta Alijäämähyvitys.

Tulonhankkimisvelan korko

Ilmoita tässä kohdassa korot sellaisista lainoista, jotka kohdistuvat veronalaisiin tuloihin. Tällaisia velkoja ovat esimerkiksi

 • vuokratuloihin kohdistuva laina (esimerkiksi sijoitusasunnon hankintaan kohdistuva velka)
 • metsätalouden pääomatuloihin kohdistuva laina
 • yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintaa varten otettu laina.

Ilmoita tässä myös vähennyskelpoisen takausvelan korot. Lue lisää sivulta Korko tuloverotuksessa.

Jos olet verotusyhtymän osakas, ilmoita tässä korot myös sellaisista veloistasi, jotka kohdistuvat yhtymän maa- tai metsätalouteen tai muihin yhtymän tuloihin. Ilmoita kuitenkin maatalousyhtymän toimintaan kohdistuvan lainan korot kohdassa "Osakkaan maatalousyhtymään kohdistuvat korot ja vaatimus tappioiden vähentämisestä pääomatuloista".

Ilmoita lainasta seuraavat tiedot:

 • koron määrä euroissa
 • lainan tunnus
 • lainan määrä verovuoden lopussa
 • pankin tai muun luotonantajan nimi
 • velan käyttötarkoitus.

Merkitse rasti kohtaan "Velka kohdistuu ulkomaantuloon", jos ilmoittamasi laina kohdistuu ulkomaantulojen hankkimiseen.

Elinkeinoyhtymäosuuden hankintavelan korko

Jos olet elinkeinoyhtymän osakas ja olet ottanut lainan yhtymäosuuden hankintaa varten, ilmoita seuraavat tiedot:

 • koron määrä euroissa
 • pankin tai muun luotonantajan nimi
 • lainan tunnus
 • elinkeinoyhtymän Y-tunnus
 • velan määrä verovuoden lopussa.

Osakkaan maatalousyhtymään kohdistuvien velkojen korot ja vaatimus tappioiden vähentämisestä pääomatuloista

Jos olet osakkaana maatalousyhtymässä, voit vähentää yhtymän verovuoden tappioita pääomatuloistasi. Jos maatalousyhtymä on lopettanut maatalouden harjoittamisen, voit poikkeuksellisesti vähentää pääomatuloistasi myös aiempien vuosien vahvistettuja tappioita. Jos haluat vähentää tappioita pääomatuloista, merkitse tähän osuutesi vähennettävän tappion määrästä joko prosentteina tai euroina. Tappion vähentämistä pääomatuloista on vaadittava ennen kuin verovuoden verotuksesi päättyy. Lue lisää maatalousyhtymän tappiosta.

Tässä kohdassa voit ilmoittaa myös koron osakkaana ottamastasi velasta, joka kohdistuu maatalousyhtymän toiminnan rahoittamiseen. Ilmoita nämä tiedot:

 • koron määrä euroissa
 • pankin tai muun luotonantajan nimi
 • lainan tunnus
 • velan määrä verovuoden lopussa
 • maatalousyhtymän Y-tunnus.

Muu velka

Ilmoita tässä kohdassa esitäytetystä veroilmoituksesta puuttuva laina tai korjaa lainan tietoja, jos laina on niin sanottu muu velka ja sen korko ei ole vähennyskelpoinen. Tällainen laina on otettu muuta kuin asunnon hankkimista tai tulonhankkimistoimintaa varten, esimerkiksi opintoja tai elantomenojen rahoittamista varten. Merkitse rastilla, onko kyseessä lisäys vai muutos velkatietoihin. Merkitse tähän kohtaan vain sellainen laina, jossa luotonantaja on:

 • pankki tai muu luotto- ja rahoituslaitos
 • valtio
 • kunta
 • vakuutus- tai eläkelaitos
 • huoltokonttori
 • työnantaja.

Ilmoita lainasta nämä tiedot:

 • pankin tai muun luotonantajan nimi
 • velan määrä verovuoden lopussa.

5 Alijäämähyvitys ja sen lapsikorotus

Jos pääomatuloista tehtävät vähennykset (esimerkiksi asuntolainan korot) ovat suuremmat kuin pääomatulot, syntyy alijäämä. Tästä alijäämästä 30 % (ensiasunnon koroista 32 %) vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. Enimmäismäärä on kuitenkin suurempi, jos sinulla on alaikäisiä lapsia. Enimmäismäärään tehdään silloin ns. lapsikorotus, joka on 400 euroa yhdestä alaikäisestä lapsesta ja yhteensä 800 euroa kahdesta tai useammasta lapsesta.

Jos vaadit, että alijäämähyvityksen enimmäismäärän lapsikorotus tehdään omassa verotuksessasi, ilmoita, kuinka monesta lapsesta vaadit korotusta.

Jos lapsia on enemmän kuin yksi, voit jakaa lapsikorotuksen puolisosi kanssa niin, että molemmat saavat 400 euron lapsikorotuksen. Jos lapsia on yksi, korotusta ei voi jakaa. Voitte puolisosi kanssa valita, kumman verotuksessa lapsikorotus tehdään.

Voit vaatia, että alijäämähyvitys pitää siirtää puolisosi verotukseen siinä tapauksessa, että sinulla ei ole ansiotuloista määrättäviä veroja tai verot eivät riitä koko alijäämähyvityksen vähentämiseen. Merkitse silloin rasti kohtaan "Alijäämähyvitys, jota ei voida vähentää veroistani, on siirrettävä vähennettäväksi puolisoni veroista".

Vaatimus alijäämähyvityksen siirtämisestä puolison verotukseen on tehtävä ennen kuin verovuoden verotuksesi päättyy.

Lue lisää alijäämähyvityksestä.

6 Muutokset varallisuustietoihin

Myös osa varallisuudesta pitää ilmoittaa verotuksessa. Ilmoitettavia varoja ovat:

 • kiinteistöt, vuokramaalla olevat rakennukset ja erottamattomat määräalat
 • asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet
 • muiden yhtiöiden osakkeet ja osuuskuntien osuudet (ei kuitenkaan kulutusosuuskuntien ja osuuspankkien tavanomaisia osuuksia)
 • sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet
 • muut arvopaperit ja arvo-osuudet (ei kuitenkaan korkotulon lähdeveron alaisia joukkovelkakirjoja eikä niitä vastaavia ETA-alueen joukkovelkakirjoja)
 • osakesäästötili
 • osuudet avoimesta yhtiöstä, kommandiittiyhtiöstä ja muusta yhtymästä
 • hallinta- tai nautintaoikeus kiinteistöön, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeisiin tai muihin arvopapereihin.

Ilmoita nämä varat, vaikka ne olisivat ulkomailla.

Älä ilmoita muita varoja, esimerkiksi henkilöautoja, veneitä ja koti-irtaimistoa.

Ilmoita varat verovuoden lopun tilanteen mukaisina. Varojen arvoa ei ole merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen, eikä sinunkaan tarvitse ilmoittaa arvoa.

Omaisuuden laji: Jos ilmoitat tietoja, merkitse rastilla, onko kyse asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeista, muusta varallisuudesta vai ulkomailla sijaitsevasta varallisuudesta.

Asunto-osakeyhtiön osakkeet: ilmoita sen asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Y-tunnus, jonka tietoja ilmoitat tai korjaat, huoneiston numero sekä omistusosuus prosentteina. Ilmoita lisäksi kohdassa ”Selvitys varallisuudesta” asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön nimi. Selvitä myös, miten varallisuustiedot ovat muuttuneet. Liitä mukaan asiakirjat, joihin ilmoittamasi lisäys tai korjaus perustuu, esimerkiksi kopio luovutuskirjasta.

Muu varallisuus ja ulkomailla sijaitseva omaisuus: ilmoita lukumäärä sekä omistusosuus prosentteina. Ilmoita muut varallisuuden yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot kohdassa "Selvitys varallisuudesta". Ilmoita joukkovelkakirjoista ja muista saamisista myös nimellisarvo.

Kiinteistön tietoja ei ilmoiteta tällä lomakkeella. Jos tiedoissa on korjattavaa tai lisättävää, korjaa kiinteistön tietoja OmaVerossa tai erillisellä paperilomakkeella 3743 (Kiinteistöveroilmoitus).

Ilmoita liike- ja ammattitoiminnan varat veroilmoituksessa 5 ja maatalouden varat veroilmoituksessa 2 tai 2Y.

7 Kansainväliset tilanteet

Vaadin, että minua pidetään verosopimuksen mukaan ulkomailla asuvana

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos olet Suomessa yleisesti verovelvollinen, mutta verosopimuksen mukainen asuinvaltiosi on muu kuin Suomi.

Lue lisää ohjeesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus (kohdasta Hakemus verosopimuksen mukaisesta asumisesta)

Vaadin rajoitettua verovelvollisuutta

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos asut ulkomailla ja katsot, että olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Lue lisää ohjeesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus (kohdasta Hakemus rajoitetusta verovelvollisuudesta).

Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys)

Tiettyjen verosopimusten mukaan kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta tulo on saatu. Tätä sanotaan käänteiseksi hyvitykseksi.

Voit vaatia käänteistä hyvitystä, jos asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta. Ilmoita tässä veron määrä, jonka olet maksanut eläkkeestäsi Espanjaan. Lisätietoa Espanjan uuden verosopimuksen mukaisesta käänteisestä hyvityksestä ohjeessa Eläkettä Suomesta Espanjaan.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.