65 Utredning av de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är minst 10 %, samt av givet och mottaget koncernbidrag, anvisning för ifyllande

Ange på blankett 65 de aktier eller andelar som samfundet äger i ett annat samfund eller i en annan sammanslutning, om ägarandelen är minst 10 % eller om samfundet har fått eller gett koncernbidrag. Observera att blankett 65 inte ersätter den utredning av koncernförhållandena som behövs för skatteredovisning (bilageblankett 66).

Uppgifter om den skattskyldige
  • Samfundets namn, FO-nummer och räkenskapsperiod.
Uppgifter om samfundet eller sammanslutningen 
  • Ange namn och FO-nummer för alla de samfund och sammanslutningar, av vilka ert samfund äger minst 10 %. Ange ägarandelarna i dessa samfund eller sammanslutningar i hela procent i respektive kolumn.
Samfundet är ett utländskt bassamfund
  • Kryssa för i blanketten om det samfund ni äger är ett utländskt bassamfund. Delägare eller förmånstagare i utländska bassamfund ska dessutom ge en utredning av bl.a. sina inkomstandelar samt vinstutdelningen i bassamfundet. Ge utredningen på blankett 74 (Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund).
Hemviststaten för det utländska bolaget
  • Ange hemviststaten för det utländska bolaget eller den utländska sammanslutningen med en kod på två bokstäver enligt standarden ISO 3166. Koderna finns på adressen www.stat.fi/tk/tt/luokitukset/lk/valtio_index.html.
  • Som delägarnas inkomst beskattas också resultatet av utländska sammanslutningar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

Den skattskyldige har under räkenskapsperioden mottagit koncernbidrag från samfundet

Den skattskyldige har under räkenskapsperioden gett koncernbidrag till samfundet

  • Ange i respektive kolumn alla koncernbidrag som mottagits av och getts till samfundet (se 3 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen).
Uppgifter om moderbolaget
  • Ange på blankettens nedre kant moderbolagets namn, FO-nummer och hemviststat samt beloppet av koncernbidrag som mottagits av eller getts till moderbolaget.
Koncernbidrag sammanlagt
  • Ange i respektive kolumn det sammanlagda beloppet av koncernbidrag som ert samfund har mottagit och det sammanlagda beloppet av koncernbidrag som det har gett under räkenskapsperioden.