Vuosi-ilmoitus osingoista, täyttöohje 2021

1 Mistä tuloista osinkojen vuosi-ilmoitus annetaan?

Jos osakeyhtiö jakaa osinkoja, sen pitää antaa niistä vuosi-ilmoitus. Ilmoitus pitää antaa myös varoista, jotka yhtiö jakaa vapaan oman pääoman rahastosta, kun ne verotetaan osinkona (ns. VOPR-osinko). Vuosi-ilmoituksen ja lisätietoa saat lomakesivulta.

 • Ilmoita julkisesti noteeratun yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako aina osinkojen vuosi-ilmoituksella (VOPR-osinko).
 • Ilmoita muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta osinkojen vuosi-ilmoituksella (VOPR-osinko), jos varojenjako verotetaan osinkona.
  • Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön luovutuksena verotettava pääomanpalautus vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksella (VSPAOPAL, verkkolomake).

Anna osinkojen vuosi-ilmoitus joko tiedostona (tietuekuvaukset VSOSERIT ja VSOSYHTV), verkkolomakkeella tai paperilomakkeella 7812.

Ilmoitus pitää antaa sähköisesti, jos se koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. 

Anna osinkojen vuosi-ilmoitus myös ennakko-osingoista (KHO 17.2.1999 T 254).

Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai yksityisliike, kuten toiminimi, ei anna osinkojen vuosi-ilmoitusta.

Jos osinko on jaettu muuna omaisuutena kuin rahana, ilmoita osingon määräksi jaetun omaisuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun osinko oli nostettavissa.

Työpanokseen perustuvat osingot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Ilmoitus annetaan sekä palkkana että työkorvauksena verotettavasta työpanososingosta. Työpanososingosta ei anneta lisäksi osinkojen vuosi-ilmoitusta. (Tarkempaa tietoa työpanososingosta on Verohallinnon ohjeessa Työpanokseen perustuvan osingon ja ylijäämän verotus.)

Ilmoita sijaisosingot sijaisosinkojen vuosi-ilmoituksella (paperilomake 7847).

Jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita saajakohtaiset erittelytiedot joko julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102) tai rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSROSERI, verkkolomake tai paperilomake 7809). Käytä kuitenkin osinkojen vuosi-ilmoitusta, jos osingonsaaja on ulkomainen yhteisö ja osingot liittyvät yhtiön Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan.

Ulkomaille perustettu tai rekisteröity yhteisö, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa (TVL 9 §:n 1 momentti), rinnastetaan tuloverotuksessa kotimaiseen osingonmaksajaan. Tällaisella osinkoa maksavalla yhteisöllä on siten samat vuosi-ilmoitusten antamiseen liittyvät velvoitteet kuin kotimaisilla osinkoa maksavilla yhteisöillä.

Ilmoita pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaetuista osingoista vain yhteismäärä.

 • Jos osingonsaaja on yleisesti verovelvollinen, erittelytietoja ei ilmoiteta lainkaan.
 • Jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita erittelytiedot julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102).

Ilmoita osakesäästötileillä oleville osakkeille jaetuista osingoista vain yhteismäärä.

 • Jos osingonsaaja on yleisesti verovelvollinen, erittelytietoja ei ilmoiteta lainkaan.
 • Jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita erittelytiedot julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102).
 • Maksajan on toimitettava osakesäästötilillä kuolinhetkellä olleille osakkeille kuolemantapauksen jälkeen maksettavista osingoista ennakonpidätys, kun osakesäästötili lakkaa kuolemantapauksen johdosta.
  • Tiedonkulku osakesäästötilin haltijan kuolemasta Digi- ja väestötietovirastosta palveluntarjoajalle ja osingonmaksajille saattaa kestää jonkin aikaa, jolloin tilille maksetuista osingoista ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Maksajan ei kuitenkaan tarvitse jälkikäteen korjata henkilön kuoleman ja siitä Väestötietojärjestelmästä tiedon saamisen välissä toimitettuja ennakonpidätyksiä. Tällaisessa tilanteessa vuosi-ilmoitus annetaan kuten normaalista osingosta eli osingon määrää ei sisällytetä yhteenvedolla osakesäästötileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen kohtaan ja osingosta annetaan erittelytiedot.

Vuodesta 2020 alkaen hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista on toimitettava 50 prosentin ennakonpidätys, jos osingon maksaja ei saa yleisesti verovelvollisesta osingonsaajasta verotusta varten tarpeellisia tietoja eikä sen vuoksi voi ilmoittaa niitä Verohallinnolle vuosi-ilmoituksessa.

Ilmoita hallintarekisteröidyille osakkeille jaetuista osingoista sekä yhteenveto- että erittelytiedot (VSOSYHTV ja VSOSERIT tai yhteenveto- ja erittelytietojen verkkolomakkeet).

 • Erittelytiedot:
  • Voit ilmoittaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden jakamia osinkoja suorituslajilla 07 (Suomeen yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettu osinko, saaja ei tiedossa).
  • Jos osingon saaja on vuosi-ilmoituksen antohetkellä tiedossa, ilmoita kuitenkin suorituslajiksi osinko (01), VOPR-osinko (04) tai osinko muuna kuin rahana (08), sen mukaan millaisesta suorituksesta on kyse.
  • Jos osingonmaksajalla on vain saajan nimi tiedossa, ilmoita erittelytiedot saajakohtaisesti. Katso ohjeet kohdasta Osingonsaajan Y- tai henkilötunnus (083).
 • Yhteenveto:
  • Ilmoita suorituslajin 07 osingot kohdassa 453 (Suomeen yleisesti verovelvollisten hallintarekisteröidyille osakkeille maksettujen osinkojen yhteismäärä, saaja ei tiedossa) ja sisällytä ne myös kohtaan 451 (Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä). Ilmoita näistä osingoista toimitetut ennakonpidätykset kohdissa 454 ja 121.

2 Milloin vuosi-ilmoitus annetaan?

Anna vuosi-ilmoitus vuonna 2021 nostettavissa olevista osingoista viimeistään 31.1.2022.

Anna ilmoitus osingonsaajan verovuoden aikana nostettavissa olleista osingoista, vaikka osingonsaaja ei olisi vielä nostanut osinkoaan.

Esimerkki: Yhtiössä on kolme osakkeenomistajaa A, B ja C. Yhtiö tekee osingonjakopäätöksen 14.11.2021. Sen mukaan osinko on heti nostettavissa. A ja C nostavat osinkonsa heti, mutta B nostaa sen vasta 2.2.2022. Yhtiö ilmoittaa vuodelta 2021 annettavalla vuosi-ilmoituksella myös B:lle jakamansa osingot ja niistä toimitetut ennakonpidätykset.

Jos osingon nostettavissa olosta ei ole yhtiökokouksessa erikseen päätetty, osingon katsotaan olevan nostettavissa samana päivänä kuin yhtiökokous on pidetty.

Jos osingon maksaja saa tiedon osingonsaajasta vasta osingon nostettavissaolovuoden jälkeen, anna vuosi-ilmoitus vasta siltä vuodelta, jona osingonsaaja nostaa osingon. Varmista tällöin, ettei samasta osingosta anneta vuosi-ilmoitusta kahteen kertaan.

3 Miten tiedot annetaan?

Anna jokaisesta osingonjakopäätöksestä erillinen vuosi-ilmoitus erittely- ja yhteenvetotietoineen. Anna vain yksi ilmoitus, vaikka osingon voisi nostaa useammassa kuin yhdessä erässä saman kalenterivuoden aikana. Jos samalla osingonjakopäätöksellä on jaettu kahden tai useamman suorituslajin osinkoa (esimerkiksi osinko ja VOPR-osinko), anna yksi yhteenveto ja lisäksi erittelytiedot erikseen jokaisen suorituslajin osingosta.

Jos osinkoja maksetaan usean eri tilinhoitajan välittäminä, kukin tilinhoitaja voi ilmoittaa erikseen osinkojen erittelytiedot. Vuosi-ilmoituksen yhteenvetotiedot saa ilmoittaa kuitenkin vain yhden kerran. Vastuu yhteenvetotietojen ilmoittamisesta on osinkoa jakavalla yhtiöllä.

Lisätietoa on seuraavissa Verohallinnon ohjeissa:

4 Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

4.1 Yhteenvetotiedot

Esimerkkejä yhteenvetotietojen täyttämisestä on tämän ohjeen luvussa 7.

Osinkoa jakavan yhtiön yhteystiedot (1) ja Y-tunnus (010)

Osinkoa jakava yhtiö ei voi ilmoittaa tunnuksekseen tilityspisteen tunnusta.

Yhtiötyyppi osingonjakopäätöspäivänä (110)

Anna tieto yhtiötyypistä: julkisesti noteerattu (J) tai muu yhtiö (M).

Tuloverolain mukaan osinko jaetaan verovapaaseen tuloon, pääomatuloon ja ansiotuloon. Osinkotulon jakoa varten merkitään tieto yhtiötyypistä osingonjakopäätöspäivänä.

Maksuvuosi (058)

Merkitse maksuvuodeksi se kalenterivuosi, jolloin osinko on osingonsaajan nostettavissa, vaikka osingonsaaja ei olisi vielä nostanut osinkoaan.

Jos osingonsaaja ei ole ollut osingon maksajan tiedossa osingon nostettavissaolovuonna, merkitse maksuvuodeksi se kalenterivuosi, jolloin osinko on nostettu.

Tilikausi (448-449) ja verovuosi (107), jolta osinko on jaettu

Anna vuosi-ilmoitus kultakin verovuodelta erikseen, omalla ilmoituksellaan.

Osakeyhtiölain mukaan (13 luvun 3 §) osinkoa voidaan jakaa kolmelta eri tilikaudelta:

 1. osingonjako tai lisäosingonjako viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
 2. osingonjako viimeistä edeltävältä tilikaudelta silloin, kun uudempikin tilikausi on jo päättynyt mutta uutta tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu ja tilintarkastettu
 3. osingonjako meneillään olevalta tilikaudelta eli ns. väliosinko, joka perustuu esim. vahvistettuun ja tilintarkastettuun välitilinpäätökseen.

Ilmoita kaikki osingot jaetuksi siltä tilikaudelta ja siltä verovuodelta, joka on viimeksi päättynyt ennen osingonjakopäätöspäivää.

Osingonjakopäätöksen ajankohta on ratkaiseva, vaikka osinkoja nostettaisiin myöhemmin kuin sinä ajankohtana, jolloin ne ovat osingonjakopäätöksen mukaan olleet nostettavissa.

Jos kyseessä on ns. ennakko-osinko (KHO 17.2.1999 T 254), kohdassa 107 on kuitenkin ilmoitettava se vuosi, jona ennakko-osinkoa on jaettu.

Esimerkki: Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 2020, ja tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa 15.4.2021. Tilikautena on tehty seuraavat osingonjakopäätökset:

 1. 15.4.2021 on jaettu osinko tilikaudelta 2020 (tilinpäätös 2020 vahvistettu ja tilintarkastettu).
 2. 31.1.2021 on jaettu osinko tilikaudelta 2019 (viimeinen vahvistettu ja tilintarkastettu tilinpäätös).
 3. 30.6.2021 on jaettu osinko tilikaudelta 2021 (välitilinpäätös).

Verotuksessa katsotaan, että nämä kaikki osingot on jaettu verovuodelta 2020.

Osingonjakopäätöspäivä (111) ja päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (112)

Jokainen osingonjakopäätös ilmoitetaan erikseen omalla lomakkeellaan.

Jos yhtiökokouksessa ei erikseen päätetty, mistä päivästä lähtien osinko oli nostettavissa, merkitse kohtaan 112 osingonjakopäätöspäivä.

Jos osinko on yhtiökokouksen päätöksen mukaan nostettavissa useammassa kuin yhdessä erässä saman kalenterivuoden aikana, osingoista annetaan vain yksi vuosi-ilmoitus. Merkitse kohtaan 112 päivä, jolloin osingon ensimmäinen erä on nostettavissa.

Tilinhoitaja voi merkitä kohtaan 112 yhtiön jakopäätöksessä ilmoittaman maksupäivän.

Jos kyseessä on ns. ennakko-osinko (KHO 17.2.1999 T 254), ilmoitetaan osingonjakopäätöksen päiväksi ennakollisen osingonjakopäätöksen tekopäivä.

Yhteyshenkilön nimi (041) ja puhelin (042)

Ilmoita vuosi-ilmoituksesta lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero.

Osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätetyt osingot (120)

Ilmoita niiden osinkojen yhteismäärä, jotka on päätetty jakaa kohdassa 111 ilmoitetussa osingonjakopäätöksessä. Sisällytä kohtaan myös osingot, jotka on jaettu pitkäaikaissäästämis- ja osakesäästötileillä oleville osakkeille sekä hallintarekisteröidyille osakkeille.

Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122)

Ilmoita nostamatta jääneet osingot, jotka on kohdassa 111 ilmoitetussa osingonjakopäätöksessä päätetty jakaa.

Täytä kohta vain seuraavissa tapauksissa:

 • Jakopäätöksessä on päätetty, että osingot ovat nostettavissa eri kalenterivuoden aikana.
 • Ilmoitat ne nostamatta olevat osingot, joiden saajat eivät ole olleet osingon maksajan tiedossa sinä vuonna, kun osinko on ollut nostettavissa.

Yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123)

Täytä kohta vain, jos osinkoa on ilmoitettu samalta verovuodelta usean kalenterivuoden aikana. Yhteismäärään lasketaan sekä yleisesti verovelvollisille että rajoitetusti verovelvollisille aiempina kalenterivuosina ilmoitetut osingot.

Katso esimerkki 3 tämän ohjeen luvussa 7.

Maksettujen brutto-osinkojen kokonaismäärä (450)

Ilmoita maksettujen osinkojen kokonaismäärä eli jaettavaksi päätetyt osingot (120) vähennettynä seuraavien kohtien yhteissummalla:

 • kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122)
 • yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123)
 • yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä (126) ja
 • yleisesti verovelvollisten osakesäästötileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä (127).

Kohtaan 450 merkitään siis yhteismäärä niistä osingoista, joista annetaan samalla myös erittelytiedot.

Kohdassa 450 ilmoitetun summan tulee olla sama kuin kohtien 451 (yleisesti verovelvollisille jaetut osingot) ja 124 (rajoitetusti verovelvollisille jaetut osingot) yhteenlaskettu summa. Nämä tiedot ovat osingonjakopäätöskohtaisia eli jokaisesta osingonjakopäätöksestä on annettava oma ilmoitus.

Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (451)

Merkitse kohtaan niiden osinkojen yhteismäärä, jotka on jaettu yleisesti verovelvollisille ja joista annetaan erittelytiedot. Tähän kohtaan ei siis sisällytetä niitä yleisesti verovelvollisille jaettuja osinkoja, jotka sisältyvät kohtiin 122, 123,126 ja 127.

Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (121)

Ilmoita yhteismäärä ennakonpidätyksistä, jotka on toimitettu kohdassa 451 tarkoitetuista osingoista kalenterivuonna.

Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (124) ja rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (125)

Merkitse kohtaan 124 niiden osinkojen yhteismäärä, jotka on jaettu rajoitetusti verovelvollisille. Ilmoita kohdassa 125 näistä osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä. Jos oikaisuja on tehty, ilmoita tilanne oikaisujen jälkeen.

Sisällytä kohtaan myös osingot, jotka on jaettu rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämis- ja osakesäästötileillä oleville osakkeille sekä hallintarekisteröidyille osakkeille.

Rajoitetusti verovelvollisia osingonsaajia koskevat osinkojen erittelytiedot ilmoitetaan joko julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102) tai rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSROSERI, verkkolomake tai lomake 7809).

Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä (126)

Ilmoita niiden osinkojen yhteismäärä, jotka on jaettu yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille. Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen erittelytietoja ei ilmoiteta.

Yleisesti verovelvollisten osakesäästötileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä (127)

Ilmoita niiden osinkojen yhteismäärä, jotka on jaettu yleisesti verovelvollisten osakesäästötileillä oleville osakkeille. Yleisesti verovelvollisten osakesäästötileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen erittelytietoja ei ilmoiteta.

Tiedot 452, 453, 454, 455 ja 456 annetaan vain arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiöiden osingonjaosta.

Osingon täsmäytyspäivä (452)

Osingon täsmäytyspäivä ilmoitetaan vain arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osingonjaosta.

Suomeen yleisesti verovelvollisten hallintarekisteröidyille osakkeille maksettujen osinkojen yhteismäärä (saaja ei tiedossa) (453)

Ilmoita yhteismäärä suorituslajin 07 osingoista, jotka on maksettu Suomessa yleisesti verovelvollisten asiakkaiden hallintarekisteröidyille osakkeille.

Suomeen yleisesti verovelvollisten hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (saaja ei tiedossa) (454)

Ilmoita yhteismäärä kohdan 453 osingoista toimitetuista ennakonpidätyksistä.

Arvopaperikeskuksen tunnus, jossa osake liikkeeseen laskettu (455)

Ilmoita sen kotimaisen tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen tunnus, jossa osake on laskettu liikkeeseen. Jos ilmoitat arvopaperikeskuksen tunnuksen, ilmoita myös nimi (456).

Arvopaperikeskuksen nimi, jossa osake liikkeeseen laskettu (456)

Ilmoita sen kotimaisen tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen nimi, jossa osake on laskettu liikkeeseen. Jos ilmoitat arvopaperikeskuksen nimen, ilmoita myös tunnus (455).

4.2 Osingonsaajakohtaiset erittelyt

Ilmoita samalle osingonsaajalle jaetut osingot yhdellä erittelyllä, vaikka osinkoa olisi jaettu usealle eri osakesarjalle.

Osingonsaajan Y- tai henkilötunnus (083)

Merkitse osingonsaajan Y-tunnus tai henkilötunnus täydellisenä.

Jos kyse on hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta ja

 • maksajalla on vain saajan nimi tiedossa, ilmoita tunnukseksi 010101-UUUU. Jos saajan syntymäaika on tiedossa, ilmoita tunnus muodossa ppkkvv-UUUU.
 • maksajalla ei ole vuosi-ilmoitusta antaessaan käytettävissään tietoja osingon saajasta, ilmoita erittelyiden vuosi-ilmoituksella osingonsaajan nimi -kohdassa (085) osingon saajaa lähinnä oleva säilyttäjä, josta maksajalla on tieto. Ilmoita osingon saajan Y-tunnukseksi keinotunnus 0000000-0. Ilmoita osingot joko säilyttäjäkohtaisina yhteismäärinä tai jokaiselle tuntemattomalle saajalle jaettu osinko omana erittelynä. Jos ilmoitat tiedot saajakohtaisesti omina erittelyinä, ilmoita jokaiselle erittelylle oma tapahtuma- tai muu tunniste (tunnus 049).
 • maksajalla ei ole saajakohtaisia tietoja, eikä tietoa osingon saajaa lähinnä olevasta säilyttäjästä, ilmoita osingonsaajan nimeksi "tuntematon" ja osingonsaajan tunnukseksi 0000000-0. Ilmoita osingot joko yhteismääränä tai jokaiselle tuntemattomalle saajalle jaettu osinko omana erittelynä. Jos ilmoitat tiedot saajakohtaisesti omina erittelyinä, ilmoita jokaiselle erittelylle oma tapahtuma- tai muu tunniste (tunnus 049).

Osingonsaajan nimi (085)

Merkitse osingonsaajan nimi täydellisenä (etunimi ja sukunimi tai yrityksen koko nimi).

Jos ilmoitat osinkoja suorituslajilla 07, ilmoita osingonsaajan tiedossa oleva nimi. Jos et tiedä saajan nimeä, merkitse kohtaan osingonsaajaa lähinnä oleva säilyttäjä. Jos myöskään osingonsaajaa lähinnä oleva säilyttäjä ei ole tiedossa, merkitse osingonsaajan nimeksi "tuntematon".

Huom.! Jos vuosi-ilmoituksen antohetkellä tiedossasi on osingonsaajan kaikki yksilöintitiedot, ilmoita kuitenkin suorituslajiksi 01.

Suorituslaji (084)

Merkitse, onko jaettu tuotto

 • osinkoa (01)
 • VOPR-osinkoa eli osinkona verotettavaa varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta (04)
 • REIT-yhtiön jakamaa kokonaan veronalaista osinkoa (03). Vain REIT-yhtiöt voivat ilmoittaa tätä suorituslajia.
 • Suomeen yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettua osinkoa (saaja ei tiedossa) (07)
 • muuna kuin rahana jaettua osinkoa (08)

Jos samalla osingonjakopäätöksellä osakkaalle jaetaan sekä rahaa että muuta omaisuutta, rahana maksetun osingon määrä ilmoitetaan suorituslajilla 01 ja muun omaisuuden arvo suorituslajilla 08.

Jos (esimerkiksi pörssiyhtiön osingosta) ei ole mahdollista eritellä rahana ja muuna omaisuutena jaettujen osinkojen määriä, saajakohtainen yhteissumma (raha + muu omaisuus) voidaan ilmoittaa suorituslajilla 08.

Jos muuna kuin rahana maksettuun osinkoon liittyy rahana maksettuja murto-osia tai osingonsaajan puolesta maksettua varainsiirtoveroa, ilmoita nämä suoritukset suorituslajilla 08.

Osinko (brutto) (234)

Ilmoita niiden osinkojen yhteismäärä, jotka osingonsaaja voi nostaa kohdassa 111 ilmoitetun osingonjakopäätöksen perusteella. Ilmoita osinkojen määrä bruttona eli vähentämättä ennakonpidätystä.

Jos osinko on jaettu muuna omaisuutena kuin rahana (suorituslaji 08), ilmoita osingon määräksi jaetun omaisuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun osinko oli nostettavissa.

Osingosta toimitettu ennakonpidätys (235)

Osingosta on toimitettava ennakonpidätys. Osinkoihin rinnastetaan myös osinkoina verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta.

 • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista on 25,5 prosenttia.
 • Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 28 prosenttia. Osinkoa jakavan yhtiön on seurattava samalle saajalle jaettujen osinkojen määrää.
 • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun yhtiön hallintarekisteröidyille osakkeillemaksettavista osingoista on 50 prosenttia, jos osingon maksaja ei saa tai ei voi toimittaa Verohallinnolle yleisesti verovelvollisesta saajasta verotusta varten tarpeellisia tietoja.

Toimita ennakonpidätys näiden prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia.

Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle jaetusta osingosta eikä enintään 20 euron suuruisesta osingosta. Tämä 20 euron raja ei koske hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavia osinkoja, jos osingon maksajalla ei ole saajakohtaisia erittelytietoja osingon saajasta.

Osakkeiden lukumäärä (kpl) (236)

Merkitse osingonsaajan omistamien osakkeiden lukumäärä osingonjakohetkellä.

Esimerkki: Osingonsaajalla on kolme A-sarjan osaketta ja kaksi B-sarjan osaketta. Merkitse lukumääräksi 5.

Jos osinko maksetaan saajalle pelkän tuotto-oikeuden perusteella, ilmoita niiden osakkeiden lukumäärä, joiden perusteella osinko on jaettu.

Ilmoita osakkeiden lukumäärä kokonaislukuna. Jos osingonsaaja omistaa murto-osia osakkeesta, saajan pitää ilmoittaa osakkeiden tarkka lukumäärä henkilökohtaisessa verotuksessaan.

YEL- tai MYEL-vakuutettu (237)

Merkitse kohtaan "kyllä" (tai tietuekuvauksessa numerotunnus), jos osingonsaaja on YEL- tai MYEL-vakuutettu osinkoa jakavan yhtiön toiminnasta ajankohtana, jona osinko on nostettavissa.

Asunto (238)

Merkitse kohtaan "kyllä" (tai tietuekuvauksessa numerotunnus), jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • osingonsaaja tai hänen perheensä on käyttänyt yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa sen vuoden aikana, jonka veronalaista tuloa osinko on
 • osingonsaaja on omistanut joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakepääomasta tai yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (osingon nostettavissaolovuotta edeltävän tilikauden päättyessä).
 • Merkitse rasti (tai tietuekuvauksessa numerotunnus) myös silloin, jos osingonsaaja on omistanut yksin yli 30 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Rahalaina (239)

Merkitse kohtaan "kyllä" (tai tietuekuvauksessa numerotunnus), jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • osinkoa jakava yhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa
 • osingonsaaja on osingon nostettavissaolovuotta edeltävän tilikauden päättyessä omistanut yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
 • yhtiön osakkaalla tai hänen perheenjäsenellään on ollut rahalainaa yhtiöltä edellä mainittuna ajankohtana.

Lisätietoa kohtien 237–239 täyttämisestä saat ohjeista MYEL- tai YEL-vakuutetun saaman osingon ilmoittaminen ja Asunnon ja rahalainan ilmoittaminen osingon vuosi-ilmoituksella.

Muuna kuin rahana jaetun osingon laatu (246)

Jos osinko on jaettu muuna kuin rahana, ilmoita jaettiinko osinkona osakkeita (1) vai muuta omaisuutta (2).

Sen yhtiön y-tunnus, jonka osakkeita on jaettu osinkona (247)

Jos merkitsit kohtaan 246 vaihtoehdon 1 (osakkeita), ilmoita sen yhtiön y-tunnus, jonka osakkeita on jaettu osinkona.

Muuna kuin osakkeina jaetun osingon laatu (248)

Jos merkitsit kohtaan 246 vaihtoehdon 2 (muuta omaisuutta), ilmoita millaisesta omaisuudesta on kyse, esim. kiinteistö tai auto.

Ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus (080)

Täytä kohta vain, jos ilmoitat tietoja maksajan puolesta.

Ilmoittajan rooli (158)

Merkitse, onko ilmoittaja tilinhoitaja (1), arvopaperikeskus (2) vai muu ulkomainen ilmoittaja (3). Muulla ulkomaisella ilmoittajalla tarkoitetaan esimerkiksi ulkomaisen ilmoittajan puolesta tietoja antavaa.

Arvopaperikeskuksen nimi, jossa osake liikkeeseen laskettu (067)

Ilmoita sen kotimaisen tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen nimi, jossa osake on laskettu liikkeeseen. Jos ilmoitat arvopaperikeskuksen nimen, ilmoita myös tunnus (068).

Arvopaperikeskuksen tunnus, jossa osake liikkeeseen laskettu (068)

Ilmoita sen kotimaisen tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen tunnus, jossa osake on laskettu liikkeeseen. Jos ilmoitat arvopaperikeskuksen tunnuksen, ilmoita myös nimi (067).

Osakkeen ISIN-koodi (097)

Jos sama tilinhoitaja maksaa eri arvo-osuustileiltä osinkoja samalle saajalle ja osakkeilla on sama ISIN-koodi, anna osingoista vain yksi vuosi-ilmoitus.

Tapahtuma- tai muu tunniste (049)

Jos ilmoitat suorituslajilla 07 osinkoja, joista ei ole saajakohtaisia tietoja ja ilmoitat kullekin tuntemattomalle saajalle maksetun osingon omana erittelynään, merkitse tähän kohtaan tapahtuma- tai muu tunniste. Muu tunniste voi olla mikä tahansa ilmoittajan itse tuottama numero- ja/tai kirjainyhdistelmä. Jokaisella erittelyllä pitää olla eri tunniste.

5 Osingonsaajalle annettava tosite

Verohallinto ei ole vahvistanut lomaketta osingonsaajalle annettavaksi tositteeksi. Osingon maksusta annettavasta tositteesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

 • osingonsaajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus
 • tilikausi, jolta osinkoa jaetaan
 • osakkeiden lukumäärä ja laatu
 • osinkoa jakavan yhtiön nimi
 • osingon määrä
 • toimitetun ennakonpidätyksen määrä

6 Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Uusin, samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto pitää nollata ja antaa uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • maksuvuosi
 • osinkoa jakavan yhtiön Y-tunnus
 • verovuosi, jolta osinkoa on jaettu
 • osingonjakopäätöspäivä
 • päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa
 • ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto (vain tiedostona ilmoittaessa)
 • suorituslaji
 • osingonsaajan Y-tunnus tai henkilötunnus sekä nimi
 • arvopaperikeskuksen tunnus, jossa osake liikkeeseen laskettu (vain tiedostona ilmoittaessa ja vain, jos tieto on annettu)
 • ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan y-tunnus (tätä kohtaa käytetään tunnistetietona vain, jos tieto on annettu)
 • ISIN-koodi (tätä kohtaa käytetään tunnistetietona vain, jos tieto on annettu)
 • tapahtuma- tai muu tunniste (tätä kohtaa käytetään tunnistetietona vain, jos tieto on annettu)

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

7 Esimerkkejä yhteenvedon täyttämisestä

Osinkojen vuosi-ilmoituksen yhteenvedossa (verkkolomake 7812Y, paperilomakkeen 7812 yläosa tai tietue VSOSYHTV) on vuodesta 2021 lähtien kuusi kohtaa, joissa ilmoitetaan erilaisia osinkojen yhteismääriä:

 • Osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (120)
 • Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122)
 • Yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123)
 • Maksettujen brutto-osinkojen kokonaismäärä (450)
 • Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (451)
 • Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (124)

Tässä ohjeessa on esimerkkejä siitä, miten nämä tiedot ilmoitetaan.

Huom! Esimerkeissä ei ole kaikkia yhteenvedolla ilmoitettavia tietoja.

Esimerkki 1: Tavallisin osingonjakotilanne

Yhtiökokouksessa 1.3.2021 päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 yhteensä 200 000 euroa. Osingosta toimitettiin ennakonpidätyksiä yhteensä 15 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osinko on nostettavissa 4.3.2021 lähtien. Kaikki osingonsaajat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia.

Esimerkkitaulukko vuosi-ilmoituksen täyttämisestä, kun kyseessä on tavallisin osingonjakotilanne.
Vuosi-ilmoituksen kohta Ilmoitettava tieto
Maksuvuosi (058) 2021
Tilikausi, jolta osinko on jaettu (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Verovuosi, jolta osinko on jaettu (107) 2020
Osingonjakopäätöspäivä (111) 01.03.2021
Päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (112) 04.03.2021
Osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (120) 200000,00
Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122) (jätetään tyhjäksi)
Yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123) (jätetään tyhjäksi)
Maksettujen brutto-osinkojen kokonaismäärä (450) 200000,00
Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (451) 200000,00
Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (121) 15000,00
Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (124) (jätetään tyhjäksi)
Rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (125) (jätetään tyhjäksi)

Esimerkki 2: Osa osingonsaajista on rajoitetusti verovelvollisia

Yhtiökokouksessa 1.3.2021 päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 yhteensä 200 000 euroa. Osingosta 150 000 euroa jaettiin Suomessa yleisesti verovelvollisille osingonsaajille ja osingoista toimitettiin ennakonpidätyksiä yhteensä 11 250 euroa. Rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille jaettiin osinkoa 50 000 euroa ja osingoista perittiin lähdeveroa yhteensä 7 500 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osinko on nostettavissa 4.3.2021 lähtien.

Esimerkkitaulukko vuosi-ilmoituksen täyttämisestä, kun osa osingonsaajista on rajoitetusti verovelvollisia.
Vuosi-ilmoituksen kohta Ilmoitettava tieto
Maksuvuosi (058) 2021
Tilikausi, jolta osinko on jaettu (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Verovuosi, jolta osinko on jaettu (107) 2020
Osingonjakopäätöspäivä (111) 01.03.2021
Päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (112) 04.03.2021
Osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (120) 200000,00
Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122) (jätetään tyhjäksi)
Yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123) (jätetään tyhjäksi)
Maksettujen brutto-osinkojen kokonaismäärä (450) 200000,00
Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (451) 150000,00
Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (121) 11250,00
Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (124) 50000,00
Rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (125) 7500,00

Kohdassa 450 ilmoitetun summan tulee olla sama kuin kohtien 451 (yleisesti verovelvollisille jaetut osingot) ja 124 (rajoitetusti verovelvollisille jaetut osingot) yhteenlaskettu summa.

Esimerkki 3: Osinko on nostettavissa useammassa erässä eri kalenterivuosina

Yhtiökokouksessa 1.3.2021 päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 yhteensä 400 000 euroa, josta 300 000 euroa on nostettavissa heti ja 100 000 euroa 2.2.2022. Kaikki osingonsaajat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia. Vuonna 2021 nostettavissa olleesta osingosta toimitettiin ennakonpidätyksiä yhteensä 22 500 euroa.

Esimerkkitaulukko osingonjakovuoden vuosi-ilmoituksen täyttämisestä silloin, kun osinko on nostettavissa useammassa erässä eri kalenterivuosina.
Vuosi-ilmoituksen kohta Ilmoitettava tieto
Maksuvuosi (058) 2021
Tilikausi, jolta osinko on jaettu (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Verovuosi, jolta osinko on jaettu (107) 2020
Osingonjakopäätöspäivä (111) 01.03.2021
Päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (112) 01.03.2021
Osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (120) 400000,00
Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122) 100000,00
Yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123) (jätetään tyhjäksi)
Maksettujen brutto-osinkojen kokonaismäärä (450) 300000,00
Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (451) 300000,00
Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (121) 22500,00
Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (124) (jätetään tyhjäksi)
Rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (125) (jätetään tyhjäksi)

Seuraavana vuonna ilmoitetaan vuodelta 2020 jaetun osingon vuonna 2022 nostettavissa ollut osa 100 000 euroa ja siitä toimitetut ennakonpidätykset 7 500 euroa:

Esimerkkitaulukko seuraavan vuoden vuosi-ilmoituksen täyttämisestä silloin, kun osinko on nostettavissa useammassa erässä eri kalenterivuosina.
Vuosi-ilmoituksen kohta Ilmoitettava tieto
Maksuvuosi (058) 2022
Tilikausi, jolta osinko on jaettu (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Verovuosi, jolta osinko on jaettu (107) 2020
Osingonjakopäätöspäivä (111) 01.03.2021
Päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (112) 02.02.2022
Osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (120) 400000,00
Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122) (jätetään tyhjäksi)
Yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123) 300000,00
Maksettujen brutto-osinkojen kokonaismäärä (450) 100000,00
Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (451) 100000,00
Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (121) 7500,00
Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (124) (jätetään tyhjäksi)
Rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (125) (jätetään tyhjäksi)

Kohdassa 120 ilmoitetaan 1.3.2021 osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätetty osinko kokonaisuudessaan, kohdassa 123 ilmoitetaan vuonna 2021 nostettavissa ollut osinko ja kohdassa 450 ilmoitetaan vuonna 2022 nostettavissa ollut osinko. Erittelytiedot annetaan kohdassa 450 ilmoitetusta summasta.

Lisäksi yhtiökokouksessa 1.3.2022 päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 yhteensä 200 000 euroa. Osinko oli nostettavissa heti ja siitä toimitettiin ennakonpidätyksiä yhteensä 15 000 euroa. Koska jokaisesta osingonjakopäätöksestä annetaan oma vuosi-ilmoitus, tämän osingonjaon yhteenvetotiedot ilmoitetaan erikseen:

Esimerkkitaulukko vuosi-ilmoituksen täyttämisestä silloin, kun tehdään toinen osingonjakopäätös.
Vuosi-ilmoituksen kohta Ilmoitettava tieto
Maksuvuosi (058) 2022
Tilikausi, jolta osinko on jaettu (448–449) 01.01.2021–31.12.2021
Verovuosi, jolta osinko on jaettu (107) 2021
Osingonjakopäätöspäivä (111) 01.03.2022
Päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (112) 01.03.2022
Osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (120) 200000,00
Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122) (jätetään tyhjäksi)
Yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123) (jätetään tyhjäksi)
Maksettujen brutto-osinkojen kokonaismäärä (450) 200000,00
Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (451) 200000,00
Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (121) 15000,00
Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (124) (jätetään tyhjäksi)
Rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (125) (jätetään tyhjäksi)

Esimerkki 4: Kalenterivuodesta poikkeava tilikausi

Yhtiökokouksessa 1.6.2021 päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta 1.2.2020–31.1.2021 yhteensä 200 000 euroa. Osingosta toimitettiin ennakonpidätyksiä yhteensä 15 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osinko oli nostettavissa 4.6.2021 lähtien. Kaikki osingonsaajat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia.

Esimerkkitaulukko vuosi-ilmoituksen täyttämisestä silloin, kun tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta.
Vuosi-ilmoituksen kohta Ilmoitettava tieto
Maksuvuosi (058) 2021
Tilikausi, jolta osinko on jaettu (448–449) 01.02.2020–31.01.2021
Verovuosi, jolta osinko on jaettu (107) 2021
Osingonjakopäätöspäivä (111) 01.06.2021
Päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (112) 04.06.2021
Osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (120) 200000,00
Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122) (jätetään tyhjäksi)
Yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123) (jätetään tyhjäksi)
Maksettujen brutto-osinkojen kokonaismäärä (450) 200000,00
Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (451) 200000,00
Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (121) 15000,00
Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (124) (jätetään tyhjäksi)
Rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (125) (jätetään tyhjäksi)

Esimerkki 5: Osinko on nostettavissa useammassa erässä saman kalenterivuoden aikana

Yhtiökokouksessa 1.3.2021 päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 yhteensä 200 000 euroa. Osingosta toimitettiin ennakonpidätyksiä yhteensä 15 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osingosta puolet oli nostettavissa 4.3.2021 ja puolet 4.10.2021. Kaikki osingonsaajat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia.

Esimerkkitaulukko vuosi-ilmoituksen täyttämisestä silloin, kun osinko on nostettavissa useammassa erässä saman kalenterivuoden aikana.
Vuosi-ilmoituksen kohta Ilmoitettava tieto
Maksuvuosi (058) 2021
Tilikausi, jolta osinko on jaettu (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Verovuosi, jolta osinko on jaettu (107) 2020
Osingonjakopäätöspäivä (111) 01.03.2021
Päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (112) 04.03.2021
Osingonjakopäätöksessä jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (120) 200000,00
Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (122) (jätetään tyhjäksi)
Yhteismäärä osingoista, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä) (123) (jätetään tyhjäksi)
Maksettujen brutto-osinkojen kokonaismäärä (450) 200000,00
Yleisesti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (451) 200000,00
Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (121) 15000,00
Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (124) (jätetään tyhjäksi)
Rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (125) (jätetään tyhjäksi)

Kohdassa 112 ilmoitetaan ensimmäisen erän nostopäivä. Kaikki saman osingonjakopäätöksen mukaiset saman kalenterivuoden aikana maksetut erät ilmoitetaan siis yhdellä yhteenvedolla.