Kiinteistöveron oikaisuvaatimus (lomake 3353), täyttöohje

Tällä lomakkeella voit hakea muutosta kiinteistöverotukseen. Voit käyttää lomaketta myös silloin, jos haet muutosta Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös OmaVerossa. Jos et halua käyttää OmaVeroa, tee oikaisuvaatimus tällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Jos teet vapaamuotoisen oikaisuvaatimuksen, tulosta tämä lomake kansilehdeksi. Liitä oikaisuvaatimukseen myös muut asiakirjat, joihin vetoat, ellet ole jo aikaisemmin toimittanut niitä Verohallinnolle. Toimita oikaisuvaatimus lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Lomakkeen ja lisätietoja saat lomakesivulta.

Liitä oikaisuvaatimukseen tarvittaessa myös kiinteistöveroilmoitus (lomake 3743). Tämän täyttöohjeen eri kohdissa on kerrottu tarkemmin, milloin kiinteistöveroilmoitus tarvitaan. Tarkista kiinteistöveroilmoituksen täyttöohjeesta, mitä tietoja kiinteistöveroilmoitukseen pitää täyttää. Kiinteistöveroilmoituslomakkeen ja sen täyttöohjeen saat lomakesivulta.

Jos haet muutosta useamman kuin yhden kiinteistön, maapohjan tai rakennuksen tietoihin, täytä jokaisesta  oma oikaisuvaatimus. Liitä oikaisuvaatimukseen kiinteistöveroilmoituslomake (lomake 3743) jokaisesta vaatimuksessa mainitusta kiinteistöstä, maapohjasta tai rakennuksesta erikseen.Verotuksen oikaisulautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen. Joissakin tapauksissa oikaisuvaatimus voidaan käsitellä myös täydentävänä verotuspäätöksenä.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä sen jälkeen, kun kiinteistöverotuksesi on päättynyt. Tarkista kiinteistöverotuksen päättymispäivä ja muutoksenhakuaika saamastasi kiinteistöverotuspäätöksestä. Verotuksen päättymispäivä on muuttunut verovuodesta 2020 alkaen.

Määräaika oikaisuvaatimukselle on 3 tai 5 vuotta. Määräaikaan vaikuttaa muun muassa se, minkä verovuoden verotuksesta on kyse ja haetko muutosta Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisupäätökseen.

Lue lisää määräajoista:
Kiinteistöveron oikaisuvaatimuksen määräajat
Määräajat silloin, kun haet muutosta Verohallinnon aloitteesta tehtyyn kiinteistöveron oikaisupäätökseen

Oikaisuvaatimuksen voit kuitenkin aina tehdä 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut verotuspäätöksen tiedoksi.

Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä, Verohallinnon toimipisteen aukioloaikana. Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai, voit jättää oikaisuvaatimuksen Verohallintoon vielä seuraavana arkipäivänä.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka olisit hakenut verotukseen muutosta, kiinteistövero on maksettava viimeistään sen eräpäivänä. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä voit kuitenkin tehdä hakemuksen siitä, että Verohallinto kieltää veron ulosoton tai määrää sen keskeytettäväksi muutoksenhaun ajaksi.

Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä.

1 Verovelvollinen

Merkitse nimesi, henkilötunnuksesi tai Y-tunnuksesi, lähiosoitteesi sekä puhelinnumerosi. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus.

Jos olet valtuuttanut asiamiehen antamaan oikaisuvaatimusta täydentäviä tietoja tai haluat, että toimitamme päätöksen asiamiehelle, ilmoita tässä asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero.

Liitä oikaisuvaatimukseen tarvittaessa valtakirja veroasioiden hoitamista varten. Voit antaa valtakirjan Verohallinnon lomakkeella 3818 (Valtakirja veroasioiden hoitamista varten) tai vapaamuotoisesti. Asianajajalle tai julkiselle oikeusavustajalle ei tarvitse antaa valtakirjaa.

2 Kiinteistö

Kiinteistötunnus

Ilmoita tässä sen kiinteistön kiinteistötunnus, jonka kiinteistöverotukseen haet muutosta. Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja, esimerkiksi 092-416-0011-0123. Kiinteistötunnuksen näet esimerkiksi kiinteistöverotuspäätöksestä, lainhuutotodistuksesta tai kauppakirjasta.

Määräalatunnus

Jos haet muutosta erottamattoman määräalan tietoihin, ilmoita tässä lisäksi kiinteistötunnuksen lopussa oleva määräalan tunniste (muotoa M0601). Erottamattoman määräalan kiinteistötunnus on viisiosainen numerosarja, esimerkiksi 092-416-0011-0123-M0601.

3 Vaatimus

Verovuosi tai verovuodet, joihin vaatimus kohdistuu

Merkitse tähän kohtaan vuosi, jonka verotukseen haet muutosta. Jos haet muutosta useamman vuoden verotukseen, merkitse tähän kaikki vuodet, joita vaatimuksesi koskee. Jos haet muutosta useamman kuin yhden kiinteistön, maapohjan tai rakennuksen tietoihin, täytä jokaisesta oma oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen syy

Merkitse rastilla, mitä asiaa oikaisuvaatimuksesi koskee. Voit valita useammankin kuin yhden kohdan.

Maapohjan ominaisuudet

Valitse tämä vaihtoehto, jos vaatimuksesi koskee maapohjan ominaisuuksia, esimerkiksi pinta-alaa tai rakennusoikeutta. Yksilöi maapohja merkitsemällä sen numero Maapohjan numero -kohtaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen kiinteistöveroilmoitus (lomake 3743) ja täytä siitä vähintään osat 1 (Henkilötiedot ja verovuosi), 2 (Kiinteistön tunnistetiedot) ja 4 (Maapohja).

Rakennuksen ominaisuudet

Valitse tämä vaihtoehto, jos vaatimuksesi koskee rakennuksen ominaisuuksia, esimerkiksi kokonaisalaa, rakennusvuotta tai valmiusastetta. Yksilöi rakennus merkitsemällä sen numero Rakennuksen numero -kohtaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen kiinteistöveroilmoitus (lomake 3743) ja täytä siitä vähintään osat 1 (Henkilötiedot ja verovuosi), 2 (Kiinteistön tunnistetiedot) ja 5 (Rakennus). Täytä osasta 5 ne kohdat, joissa on muutettavaa.

Kiinteistön, maapohjan tai rakennuksen verotusarvo

Valitse tämä vaihtoehto, jos vaatimuksesi koskee kiinteistön, maapohjan tai rakennuksen verotusarvoa.

Jos vaatimuksesi koskee maapohjan tai rakennuksen verotusarvoa, yksilöi maapohja tai rakennus merkitsemällä sen numero kohtaan Maapohjan numero tai kohtaan Rakennuksen numero.

Kiinteistön, maapohjan tai rakennuksen omistus tai hallinta

Valitse tämä vaihtoehto, jos vaatimuksesi koskee kiinteistön, maapohjan tai rakennuksen omistusta tai hallintaa.

Jos vaatimuksesi koskee maapohjaa tai rakennusta, yksilöi maapohja tai rakennus merkitsemällä sen numero kohtaan Maapohjan numero tai kohtaan Rakennuksen numero.

Liitä oikaisuvaatimukseen kiinteistöveroilmoitus (lomake 3743) ja täytä siitä vähintään osat 1 (Henkilötiedot ja verovuosi), 2 (Kiinteistön tunnistetiedot) ja 3 (Kiinteistön omistus ja hallinta 1. tammikuuta kuluvana vuonna) tai 5.3 (Rakennuksen omistus ja hallinta 1. tammikuuta kuluvana vuonna).

Kiinteistöveroprosentti

Valitse tämä vaihtoehto, jos vaatimuksesi koskee kiinteistöveroprosenttia, jota maapohjaan tai rakennukseen sovelletaan.

Yksilöi maapohja tai rakennus merkitsemällä sen numero kohtaan Maapohjan numero tai kohtaan Rakennuksen numero.

Liitä oikaisuvaatimukseen kiinteistöveroilmoitus (lomake 3743) ja täytä siitä vähintään osat 1 (Henkilötiedot ja verovuosi), 2 (Kiinteistön tunnistetiedot), 5.1 (Rakennuksen tunnistetiedot) ja 5.6 (Rakennuksen käyttötarkoitus).

Kiinteistöverotuksen tiedoista puuttuva kiinteistö tai rakennus

Valitse tämä vaihtoehto, jos vaatimuksesi koskee kiinteistöä, maapohjaa tai rakennusta, joka puuttuu kiinteistöverotuksen tiedoista.

Liitä oikaisuvaatimukseen kiinteistöveroilmoitus (lomake 3743) ja täytä siitä osat 1 ja 2 sekä lisäksi kaikki puuttuvan kiinteistön, maapohjan tai rakennuksen tiedot.

Muu syy

Valitse tämä vaihtoehto, jos vaatimuksesi syy on muu kuin jokin edellä mainituista.

Maapohjan numero ja Rakennuksen numero

Jos vaatimuksesi koskee maapohjaa tai rakennusta, yksilöi maapohja tai rakennus sen numerolla. Numeron näet kiinteistöverotuspäätöksestä.

Jos haet muutosta useamman kuin yhden verovuoden verotukseen, katso numero sen vuoden kiinteistöverotuspäätöksestä, joka on näistä vuosista viimeisin.

Miten vaadit verotusta muutettavaksi

Merkitse tähän kohtaan, millaista muutosta vaadit verotukseen. Jos vaatimuksia on enemmän kuin yksi, numeroi ne.

4 Vaatimuksen perustelut

Kerro, millä perusteella vaadit verotukseen muutosta.

Jos vaatimuksia on enemmän kuin yksi, numeroi myös perustelut samalla tavalla kuin vaatimukset.

Jatka perusteluja tarvittaessa erillisessä liitteessä. Muista merkitä liitteeseen nimesi ja henkilötunnuksesi.

Vaatimus veron perinnän kieltämisestä tai keskeyttämisestä

Merkitse tähän kohtaan rasti, jos vaadit, että veron periminen kielletään tai keskeytetään, kunnes oikaisuvaatimus on ratkaistu. Voit vaatia veron perinnän kieltämistä tai keskeyttämistä, jos sinulla on kiinteistöveroa maksamatta vuodelta, jonka verotukseen vaadit oikaisua.

Veron perinnän kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään kokonaan tai osittain, maksettavaksi jäävälle verolle lasketaan viivekorkoa.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa oikaisuvaatimus.