Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälan om förtroendepersonavgifter som betalats till ett parti

Ett parti ska anmäla sådana i en persons inkomstbeskattning avdragbara avgifter på mötesarvoden för förtroendeuppdrag som personen själv har betalat till partiet.

Avdragbara avgifter på mötesarvoden för förtroendeuppdrag är avgifter som har tagits ut på mötesarvoden för kommunala förtroendeuppdrag eller för förtroendeuppdrag i välfärdsområden eller i välfärdssammanslutningar. Förtroendeuppdrag är exempelvis medlemskap i kommunens, välfärdsområdets eller välfärdssammanslutningens styrelse, fullmäktige och nämnder eller i andra samarbetsorgan.

Om utbetalaren av mötesarvodet, exempelvis en kommun, har tagit ut avgiften direkt på mötesarvodet och sedan redovisat avgiften till partiet, ska utbetalaren anmäla de uttagna avgifterna till inkomstregistret enligt inkomstregistrets anvisningar.

Avgiften anmäls inte om den betalats för något annat än kommunens, välfärdsområdets eller välfärdssammanslutningens förtroendeuppdrag, exempelvis för styrelsemedlemskap i ett aktiebolag eller privaträttsligt samfund.

När ska uppgifterna lämnas?

Lämna årsanmälan före utgången av januari året efter betalningsåret. Om den utsatta dagen infaller på en lördag, söndag eller en annan helgdag, ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

Hur ska man lämna årsanmälan?

Lämna årsanmälan till Skatteförvaltningen årligen med säker e-post. Ange följande uppgifter om förtroendepersonavgiftens betalare exempelvis i en Excel-tabell som du bifogar till det säkra e-meddelandet:

  • personens namn
  • personbeteckning
  • beloppet av förtroendepersonsavgift
  • betalningsår
  • partiets namn och FO-nummer
  • kontaktperson för årsanmälan: namn och telefonnummer

Du får närmare instruktioner för insändningen av uppgifterna på adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.