Skatteförvaltningens beslut om de uppgifter som ska lämnas vid registrering i den särskilda ordningen för tjänsteförsäljare som inte är etablerade inom gemenskapen

Har getts
7.5.2021
Diarienummer
VH/2128/00.01.00/2021
Giltighet
12.5.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 134 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993), sådant det lyder i lag 505/2014, beslutat:

1 §

Identifikationsuppgifter

Den skattskyldige ska ange sitt namn, sitt mervärdesskattenummer och sitt skatteregisternummer samt det land som tilldelat numret.

2 §

Sätet för ekonomisk verksamhet

Den skattskyldige ska ange det land i vilket hen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet.

3 §

Etablering inom gemenskapens territorium

Den skattskyldige ska bekräfta att hen inte är etablerad inom gemenskapens territorium.

4 §

Bifirmor och parallellfirmor

Den skattskyldige ska ange sin bifirma och parallellfirma om den som registrerar sig använder i den särskilda ordningen ett annat firmanamn än sitt officiella firmanamn.

5 §

Postadress

Den skattskyldige ska ange sin postadress.

6 §

Kontaktperson

Den skattskyldige ska ange kontaktpersonens namn.

7 §

Telefonnummer

Den skattskyldige ska ange sitt telefonnummer.

8 §

E-postadress

Den skattskyldige ska ange sin e-postadress.

9 §

Kommunikationsspråk

Den skattskyldige ska ange sitt kommunikationsspråk.

10 §

Webbplats

Den skattskyldige ska ange sin webbplats.

11 §

Bankförbindelse

Den skattskyldige ska ange sitt kontonummer i IBAN-format eller andra motsvarande bankkontouppgifter i något annat motsvarande format samt bankens BIC-kod.

12 §

Tjänster som tillhandahållits

Den skattskyldige ska beskriva de tjänster som hen tillhandahåller.

13 §

Startdatum för användning av den särskilda ordningen

Den skattskyldige ska ange startdatumet för användningen av den särskilda ordningen.

14 §

Tidigare användning av den särskilda ordningen

Den skattskyldige ska ange om hen för tillfället använder eller om hen tidigare använt en särskild ordning. Om den skattskyldige använder eller har tidigare använt en särskild ordning ska den skattskyldige ange identifieringsmedlemsstaten och registreringsnumret.

15 §

Mervärdesskattenummer i andra medlemsstater inom gemenskapen

Den skattskyldige ska ange de medlemsstater inom gemenskapen i vilka hen tilldelats mervärdesskattenummer samt det mervärdesskattenummer som tilldelats.

16 §

Att lämna anmälan

Anmälan ska lämnas elektroniskt.

Bestämmelserna om det elektroniska förfarande som ska tillämpas för att lämna anmälan finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

17 §

Att underteckna anmälan

Anmälan ska undertecknas.

Den elektroniska anmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats på det sätt som Skatteförvaltningen har föreskrivit i sitt beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

18 §

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft 12 maj 2021.

Helsingfors den 7 maj 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo