Tietopyyntö toisen verovelvollisen asiakirjoista, täyttöohje

Tietopyyntölomakkeella 3284 voit pyytää toisen henkilön tai yrityksen verotustietoja. Huomaa, että toisten verovelvollisten asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Varmista ennen lomakkeen täyttämistä, että sinulla on oikeus pyytämiisi tietoihin.

Voit pyytää toisen henkilön tai yrityksen verotusta koskevia tietoja vain, jos ne vaikuttavat omaan veroasiaasi. Lisäksi voit pyytää verotustietoja, jotka ovat tarpeen pesän selvittämiseksi tai osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi. Näitä tietoja voi pyytää

  • leski
  • puoliso
  • käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä
  • pesänjakaja
  • pesän osakas
  • konkurssipesän pesänhoitaja.

Lue lisää verotustietojen luovuttamisesta.

1. Verotusasiakirjojen pyytäjä

Merkitse tähän tilaajan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja osoite, johon haluat pyydetyt asiakirjat.

2. Verovelvollinen, jonka verotusasiakirjoja pyydetään (henkilö tai yritys)

Merkitse tähän, kenen verotustietoja pyydetään. Jos henkilö- tai y-tunnusta ei ole käytettävissä, voit täsmentää lomakkeen kohdassa 3, kenen tai minkä verotustietoja pyydät.

3. Mitä verotusasiakirjoja pyydät?

Erittele tarkasti, mitä verotusasiakirjoja tilaus koskee. Ilmoita myös, mitä ajanjaksoa tai mitä verovuosia tilauksesi koskee.

Jos tarvitset jäljennöksen perukirjasta tai perukirjan liitteistä, voit tilata ne suoraan OmaVerosta tai voit käyttää perukirjajäljennöksen tilauslomaketta (3627).

4. Mihin käyttötarkoitukseen pyydät tietoja ja millä perusteella pyydät verotusasiakirjoja?

Viranomaisen toiminnasta annetun lain 11 §:n mukaisesti Verohallinto voi luovuttaa tietoja, jotka voivat tai ovat voineet vaikuttaa verovelvollisen oman veroasian ratkaisemiseen. Tällaisia tietoja saattaa olla myös muiden verovelvollisten verotustiedoissa, jos sama asia vaikuttaa monen verovelvollisen verotukseen.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 13 §:n 2 mukaisesti Verohallinto voi luovuttaa leskelle, puolisolle, käräjäoikeuden määräämälle pesänselvittäjälle, pesänjakajalle, pesän osakkaalle tai konkurssipesän pesänhoitajalle verotustietoja, jotka ovat tarpeen pesän selvittämiseksi ja osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi.

Toisen henkilön verotustietoja voidaan antaa vain siinä laajuudessa kuin näissä laeissa on säädetty. Verohallinnon täytyy aina ennen tietojen luovuttamista varmistua siitä, että pyytäjällä on oikeus kaikkiin niihin tietoihin, joita Verohallinto hänelle luovuttaa. Jos samassa verotusasiakirjassa on sellaista tietoa, jota laissa säädetty tiedonsaantioikeus ei koske, Verohallinto ei luovuta koko asiakirjaa. Jos pyytäjällä on esimerkiksi oikeus yksittäiseen tietoon, joka ilmenee yhdestä asiakirjan sivusta tai sen osasta, Verohallinto luovuttaa vain tämän asiakirjan osan, ei koko asiakirjaa.

Tietoluovutuksen laajuus perustuu siihen selvitykseen, jota pyytäjä tiedonsaantioikeudestaan antaa. Jos riittävää selvitystä tiedonsaantioikeudesta ei saada, tietoa ei voida luovuttaa. Siksi tietopyynnössä tulee yksilöidä, minkä lain säännökseen perusteella tietoa pyydetään. Lisäksi tulee tarkasti selvittää, että pyydetyt tiedot ovat tarpeellisia tai välttämättömiä tietopyynnön perusteena olevaa ja laissa säädettyä tehtävää tai tarkoitusta varten.

Verovelvollisella, jonka tietoja sinulle luovutetaan, on oikeus saada tieto niistä perusteista, joita tietoluovutuspyynnössäsi Verohallinnolle esität.

Mihin käyttötarkoitukseen pyydät verotusasiakirjoja?

Ilmoita ja perustele tässä kohdassa, mihin käyttötarkoitukseen tarvitset toisen verovelvollisen verotusasiakirjoja. Kaikkien pyydettyjen tietojen käyttötarkoitus täytyy kertoa.

Jos tarvitset tietoja siksi, että ne voivat vaikuttaa omaan veroasiaasi, kerro täsmällisesti, mistä veroasiasta on kyse.

Jos tarvitset tietoja pesän selvittämiseksi ja osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi, selvitä, mistä pesästä, keiden välisestä osituksesta tai kenen jälkeen tapahtuvasta perinnönjaosta on kyse.

Millä perusteella pyydät verotusasiakirjoja?

Ilmoita ja perustele, millä perusteella pyydät näitä toisen verovelvollisen verotustietoja ilmoittamaasi käyttötarkoitukseen. Kaikista pyydetyistä tiedoista täytyy kertoa, millä perusteella niitä pyydetään.

Jos pyydät toisen verovelvollisen tietoja siksi, että ne voivat vaikuttaa omaan veroasiaasi, selvitä, miksi tarvitset näitä tietoja omassa veroasiassasi. Selvityksestä pitää aina ilmetä se yhteys, joka toisen verovelvollisen verotiedoilla mielestäsi voi olla sinun veroasiaasi.

Jos tarvitset tietoja pesän selvittämiseksi ja osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi selvitä, missä roolissa pyydät tietoja ja miksi juuri pyydetyt tiedot ovat tarpeen asian hoitamisessa. Selvityksestä pitää aina ilmetä se yhteys, joka pyytämilläsi toisen verovelvollisen verotiedoilla mielestäsi on pesän selvittämisessä ja osituksen tai perinnönjaon toimittamisessa. Pesän selvittämiseksi ja osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi voidaan luovuttaa ainoastaan tarpeelliset tiedot.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista päivätä ja allekirjoittaa tilauslomake.

Liitteet

Liitä tietopyyntöön tarvittaessa seuraavat asiakirjat:

  • valtakirja tai muu vastaava toimeksiantosopimus (josta käy ilmi valtuutus toimia toisen henkilön puolesta)
  • jäljennös pesänselvittäjän, pesänjakajan tai pesänhoitajan määräyksestä