Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Täyttöohje: Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten (3085)

Lomake 66 annetaan normaalin tuloveroilmoituksen eli pääverolomakkeen 6B, 4 tai 6 antamisen yhteydessä. Lomake on annettava, vaikka yhteisö on antanut liitteenä myös lomakkeen 65 (Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetusta ja saadusta konserniavustuksesta).

Lomakkeen tietoja käytetään verontilityslain mukaan toimitettavassa yhteisöveron jaossa kunnille. Yhteisövero jaetaan kunnille verontilityksestä annetun lain (532/1998) säännöksiä noudattaen. Kuntien jako-osuuksia määrättäessä tarvitaan mm. tiedot konserniavustuslain (825/1986) mukaisessa konsernisuhteessa olevista yhteisöistä.

Konserniavustuslain mukainen konsernisuhde syntyy, jos emoyhteisö omistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa (9/10) toisen kotimaisen yhteisönosakepääomasta tai osuuksista. Tytäryhteisönä pidetään myös sellaista osakeyhtiötä tai osuuskuntaa, jonka osakepääomasta tai osuuksista emoyhteisö yhden tai useamman tytäryhteisön kanssa omistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa. Muilta kuin omistusosuusedellytyksen (9/10) osalta konserniavustuslain säännösten ei tarvitse täyttyä.

Lomakkeen täyttää koko konsernin ylin kotimainen emoyhteisö, joka siten ilmoittaa tiedot kaikista konserniavustuslain omistusosuusedellytykset täyttävistä tytäryhteisöistään. Jos 9/10 omistusosuusedellytys koko konsernin emoyhteisöön ei täyty, tulee ala-konsernin ylimmän emoyhteisön aina täyttää lomake 66 omistusosuusedellytyksen täyttävistä tytäryhteisöistään. Tiedot konsernirakenteesta ilmoitetaan emoyhteisön tilikauden päättymishetken tilanteen mukaisina.

Lomakkeella ilmoitetaan ainoastaan konserniin kuuluvat kotimaiset yhteisöt. Ulkomaisen emoyhtiön sijasta lomakkeen täyttää konsernin kotimainen ylin emoyhteisö. Ulkomaisen emoyhtiön ainoan suomalaisen tytäryhteisön tai kotimaisen yhteisön ulkomaisen tytäryhtiön tietoja ei ilmoiteta.

Lomakkeella 66 ilmoitetaan konserniin kuuluvina yhteisöinä osakeyhtiöt, osuuskunnat, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä taloudelliset yhdistykset. Näin mm. luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten tiedot ilmoitetaan lomakkeella, vaikka konserniavustuslakia ei niihin voida soveltaa. Koska kyseessä on yhteisöveron tilitys, ei lomakkeella ilmoiteta esim. avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tietoja.

Esimerkkejä lomakkeen täyttämisestä:

Esimerkki 1:
Saksalainen A AG omistaa 100 % suomalaisesta B Oyj:stä. B Oyj omistaa 100 % suomalaisesta C Oy:stä ja 90 % suomalaisesta D Oy:stä. D Oy puolestaan omistaa 100 % suomalaisesta osuuskunnasta E ja 60 % suomalaisesta F Oy:stä.

Saksalaisen emoyhtiön tietoja ei ilmoiteta. Kotimainen ylin emoyhteisö B Oyj täyttää lomakkeen 66. Lomakkeelle merkitään emoyhteisöksi B Oyj. Lisäksi B Oyj ilmoittaa tytäryhteisöidensä C, D ja E nimet ja Y-tunnukset kohdassa "Konserniavustuslain (825/1986) mukaiset tytäryhteisöt konsernin emoyhteisön tilinpäätöshetkellä". F Oy:n tietoja ei ilmoiteta, koska 9/10 omistusosuusedellytys ei täyty.

Esimerkki 2:
Suomalainen A Oyj omistaa 60 % suomalaisesta B Oy:stä ja 90 % suomalaisesta C Oy:stä. B Oy puolestaan omistaa 100 % suomalaisesta D Oy:stä ja 90 % suomalaisesta E Oy:stä ja saksalaisesta yhtiöstä F AG.

Kotimainen ylin emoyhteisö A Oyj täyttää lomakkeen 66. Lomakkeelle merkitään emoyhteisöksi A Oyj ja tämä ilmoittaa tytäryhteisönsä C nimen ja Y-tunnuksen kohdassa "Konserniavustuslain (825/1986) mukaiset tytäryhteisöt konsernin emoyhteisön tilinpäätöshetkellä".

Konserniavustuslain mukainen 9/10 omistusosuusedellytys ei täyty yhteisöjen A ja B välillä. Siten myös alakonsernin emoyhteisö B Oy liittää lomakkeen 66 oman tilinpäätöshetkensä mukaiseen veroilmoitukseen. Lomakkeelle merkitään emoyhteisöksi B Oy. Tytäryhteisöjen D ja E nimet ja Y-tunnukset ilmoitetaan kohdassa "Konserniavustuslain (825/1986) mukaiset tytäryhteisöt konsernin emoyhteisön tilinpäätöshetkellä. Yhtiön F AG tietoja ei ilmoiteta, koska yhtiö on ulkomainen.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2015