Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Täyttöohje: Lomake 6164 + liitelomake 6167, Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi osinko-, korko- ja rojaltituloista (luonnollinen henkilö)

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ja saat Suomesta osinko-, rojalti- tai korkotuloa, niiden maksaja perii tulosta lähdeveron. Lähdevero on yleensä 30 %. Suomen ja asuinvaltiosi välisen verosopimuksen perusteella veroprosentti voi kuitenkin olla pienempi tai tulo on voitu vapauttaa verosta kokonaan. Korkotuloista ei yleensä tarvitse maksaa veroa Suomeen ollenkaan.

Jos olet saanut osinkotuloa ja siitä on peritty liikaa lähdeveroa, ota yhteyttä osingon maksajaan tai maksajan valtuuttamaan Suomessa toimivaan tilinhoitajayhteisöön eli pankkiin, joka on hoitanut suomalaisen yhtiön jakamien osinkojen maksamisen. Vain osingon maksaja voi oikaista verotusta jo maksuvuoden aikana.

Jos osingon maksaja oikaisee lähdeveroa maksuvuoden aikana, Verohallinto ei enää palauta samasta osinkoerästä perittyä lähdeveroa. Jos maksaja ei ole oikaissut lähdeveroa maksuvuonna, voit hakea liikaa perittyä lähdeveroa takaisin lomakkeella 6164. Jos lähdeveroa on peritty liikaa useammasta kuin yhdestä osinkoerästä, täytä lisäksi liitelomake 6167. Voit tarvittaessa täyttää useampia liitelomakkeita.

Tee lähdeveron palautushakemus Verohallinnolle aina vasta maksuvuoden jälkeen. Jos haet lähdeveroa palautettavaksi jo maksuvuoden aikana, hakemuksesi käsitellään kokonaisuudessaan vasta maksuvuoden jälkeen. Maksuvuoden aikana Verohallinto toimittaa sinulle tiedoksiannon asiasta.

Voit hakea liikaa perityn lähdeveron palautusta maksuvuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana.

Voit hakea lähdeveron palautusta myös sähköisesti. Rajoitetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö tai tämän puolesta toimiva asianhoitaja voi toimittaa yksittäisen hakemuksen OmaVerossa. Kirjautumisen jälkeen täytyy valita linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti. Verohallinto vastaanottaa Ilmoitin.fi-palvelun kautta myös massahakemuksia, eli usean hakijan hakemuksia, jotka toimitetaan samalla XML-muotoisella tiedostolla. Voit hyödyntää näitä täyttöohjeita myös sähköisen hakemuksen tietoja antaessa.

Lue lisää sähköisten lähdeveron palautushakemusten lähettämisestä.

Jos liikaa perityn lähdeveron määrä on alle 10 euroa vuodessa, sitä ei palauteta. Palautuspäätöksissä valuuttana käytetään euroa.

Hakemukseen ei tarvitse liittää tositteita tulon maksamisesta ja lähdeveron perimisestä. Säilytä tositteet itselläsi. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää kaikki tositteet nähtäväksi. Muista aina allekirjoittaa lomake.

Lähetä hakemus osoitteeseen
Verohallinto
PL 560
FI-00052 VERO
FINLAND

Lue lisää lähdeverosta

Näin täytät lomakkeen 6164

Lomakkeeseen 6164 on merkitty ne kohdat, jotka ovat pakollisia täyttää. On tärkeää, että täytät lomakkeen huolellisesti. Jätä tyhjiksi ne kohdat, joissa et ilmoita tietoja. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu tarkemmin, miten täytät lomakkeen oikein.

1 Hakija

1.1–1.2 Sukunimi ja etunimet

Merkitse kohtiin viralliset suku- ja etunimesi ilman arvonimiä, lyhenteitä tai siviilisäätyä. Jos haet palautusta yhdessä puolisosi kanssa, kirjoita lomakkeeseen molempien nimet ja erota ne pilkulla.

1.3 Verotunniste (TIN)

Merkitse tähän kohtaan verotunnisteesi (TIN eli Tax Identification Number). Jos haet palautusta puolisosi kanssa, merkitse molempien verotunnisteet ja erota ne pilkulla. Lisätietoja verotunnisteista saat paikalliselta veroviranomaiselta.

1.4 Suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika

Täytä tähän suomalainen henkilötunnuksesi. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitse syntymäaikasi muodossa pp.kk.vvvv. Jos haet palautusta puolisosi kanssa, merkitse molempien suomalaiset henkilötunnukset tai syntymäajat ja erota ne pilkulla.

1.5 Asuinvaltio

Täytä tähän asuinvaltio eli se valtio, jossa asut vakituisesti ja jonne maksat verot maailmanlaajuisista tuloistasi.

1.6–1.8 Osoite

Täytä osoitetietosi jaoteltuna niille varattuihin kenttiin.

1.9–1.10 Aiemmat palautukset

 Jos olet aiemmin hakenut lähdeveron palautusta Verohallinnolta, rastita "Kyllä" kohtaan 1.9. Jos vastasit "Kyllä", merkitse kohtaan 1.10 aiemman päätöksen päätösnumero.

1.11 Puhelinnumero

Merkitse tähän puhelinnumerosi kansainvälisessä muodossa.

2 Tuloa koskevat tiedot

Merkitse tähän, mistä tulosta perittyä lähdeveroa hakemuksesi koskee. Rastita vain yksi vaihtoehto. Jos haet lähdeveron palautusta useammasta tulotyypistä, täytä jokaisesta tulotyypistä oma hakemus.

3 Osinkotulot

Täytä tähän osioon tiedot osinkotulosta. Jos haet lähdeveron palautusta korko- tai rojaltituloista, jätä kohdat 3.1–3.17 tyhjiksi.

3.1 Osinkotulon peruste

Rastita se kohta, jonka perusteella olet saanut osinkotuloa. Jos et tiedä osakkeenomistuksesi perustetta, ole yhteydessä omaan tilinhoitajayhteisöösi eli pankkiin.

3.2–3.6 Rahaston tai yhtymän tiedot

Täytä nämä kohdat vain, jos olet saanut osinkotulon rahaston tai yhtymän kautta. Jos osinko perustuu rahasto-omistukseen tai yhtymän kautta omistettuun osakkeeseen, täytä rahaston tai yhtymän tiedot.

3.7 Maksajan nimi

Täytä tähän osingon maksaneen yhtiön virallinen nimi.

3.8 Maksajan ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)

Täytä tähän osingon maksaneen yhtiön ISIN-tunnus. Jos et tiedä ISIN-tunnusta tai et löydä sitä esimerkiksi maksutositteesta, ole yhteydessä tilinhoitajayhteisöösi.

3.9 Maksajan julkinen noteeraus

Yhtiö on julkisesti noteerattu, jos jokin sen osakesarjoista on julkisesti noteerattu ja se käy kauppaa säännellyllä ja viranomaisen valvomalla markkinalla. Rastita kohta 3.9. sen mukaan, oliko maksaja julkisesti noteerattu vai noteeraamaton yhtiö sillä hetkellä, kun osingot maksettiin.

3.10–3.15 Osinkoerän ja palautuksen tiedot

Täytä näihin kohtiin tiedot osinkoerästä. Ilmoita osingot euroina.

Täytä kohtaan 3.10 päivämäärä, jolloin suomalainen yhtiö on maksanut osingon. Huomaa, että tämä voi olla eri päivä kuin se, jolloin olet saanut osinkotulon tilillesi.  

Ilmoita kohdassa 3.11 osakkeiden määrä sekä kohdissa 3.12–3.14 osingon bruttomäärä, osingosta alun perin peritty vero sekä takaisin haettava veron määrä. Jos olet jo saanut osan peritystä verosta takaisin, ilmoita silti kohdassa 3.13 perityn veron kokonaismäärä.

Jos haet lähdeveron palautusta useammasta kuin yhdestä osinkoerästä, rastita kohta 3.15 ja ilmoita muut osinkoerät liitelomakkeella 6167. Älä ilmoita varsinaiselle lomakkeelle (lomake 6164) merkittyä osinkoerää uudestaan liitelomakkeella 6167. Voit täyttää niin monta liitelomaketta kuin on tarpeen.

3.16 Välittäjäpankki

Merkitse tähän kohtaan tiedot välittäjäpankeista, joiden kautta osinko on maksettu sinulle. Jos et tiedä välittäjäpankkeja, ole yhteydessä omaan tilinhoitajayhteisöösi asian selvittämiseksi.

3.17 Millä perusteella haet palautusta?

Merkitse tähän hakemuksesi peruste. Jos haet palautusta Suomen ja asuinvaltiosi välisen verosopimuksen perusteella, rastita kohta "Verosopimus". Jos hakemuksesi ei perustu verosopimukseen, valitse kohta "Muulla perusteella, millä" ja kirjoita perusteesi hakemukselle.

4 Korko- ja rojaltitulot

Täytä tähän osioon tiedot korko- tai rojaltituloista. Jos haet lähdeveron palautusta osinkotuloista, jätä kohdat 4.1–4.6 tyhjiksi.

4.1 Maksajan nimi

Täytä tähän korko- tai rojaltitulon maksajan nimi. Käytä aina virallista, suomenkielistä nimeä. Älä tee maksajan nimeen lisäyksiä tai muita omia merkintöjä.

4.2–4.5 Tulon tiedot

Täytä näihin kohtiin tiedot korkotulosta.

4.6 Millä perusteella haet palautusta?

Merkitse tähän hakemuksesi peruste. Jos hakemuksesi perustuu Suomen ja asuinvaltiosi väliseen verosopimukseen, rastita kohta "Verosopimus". Jos hakemuksesi ei perustu verosopimukseen, valitse kohta "Muulla perusteella, millä" ja kirjoita perusteesi hakemukselle.

5 Tilinumero palautusta varten

5.1 Tilinumero

Täytä tähän tilinumerosi IBAN-muodossa. Jos sinulla ei ole IBAN-muotoista tilinumeroa, voit ilmoittaa tilinumerosi myös jossain muussa kansainvälisessä muodossa.

5.2 BIC tai SWIFT

Täytä tähän pankkisi BIC- tai SWIFT-tunnus.

5.3 Tilinhaltijan nimi

Täytä tähän tilinhaltijan nimi.

5.4–5.10 Pankin tai luottolaitoksen tiedot

Täytä nämä kentät, jos haet lähdeveron palautusta EU:n ulkopuolelta eikä sinulla ole IBAN-muotoista tilinumeroa. Ilmoita pankin nimi, osoitetiedot, valtio ja clearing-koodi. Jos pankkisi käyttää omaa viitenumeroa maksun yksilöintiä varten, lisää se hakemuslomakkeen kohtaan 5.9.

6 Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Jos haluat, että Verohallinto lähettää päätöksen ja mahdolliset selvityspyynnöt asiamiehelle, ilmoita asiamiehen tiedot tässä.

Täytä asiamiehen nimi, tunniste asuinvaltiossa ja yhteystiedot kohtiin 6.1.–6.8. Liitä mukaan valtakirja ja rastita lomakkeen kohta 6.9. Jos et ole valtuuttanut asiamiestä, jätä tämä osio tyhjäksi.

Jos hakijaa edustaa useampi kuin yksi asiamies, ilmoita tässä kohdassa sen asiamiehen tiedot, jonka osoitteeseen haluat päätökset ja selvityspyynnöt, vaikka hakemuksen olisi allekirjoittanut toinen asiamies.

Muuta huomioitavaa

Asuinpaikkatodistus

Kun olet täyttänyt lomakkeen, pyydä asuinvaltiosi veroviranomaista täyttämään kohta "Certificate of Fiscal Residence". Kohdassa veroviranomainen vahvistaa, että olet asunut maassa silloin, kun olet saanut tulon, josta lähdevero on peritty. Voit myös pyytää veroviranomaiselta erillisen asuinpaikkatodistuksen. Jos lähetät veroviranomaisen myöntämän asuinpaikkatodistuksen erillisenä liitteenä, merkitse rasti kohtaan ”Hakemuksen liitteenä on asuinvaltion veroviranomaisten antama asuinpaikkatodistus”.

Vakuutukset ja allekirjoitus

Lue vakuutukset huolellisesti ennen allekirjoittamista. Rastita sopivat kohdat.

Muista päivätä ja allekirjoittaa lomake.

Näin täytät liitelomakkeen 6167

Jos haet osinkotulosta liikaa perityn lähdeveron palautusta useammasta kuin yhdestä osinkoerästä, käytä liitelomaketta 6167. Voit täyttää liitelomakkeita niin monta kuin on tarpeellista.

1 Hakija

1.1 Suku- ja etunimi

Täytä tähän kohtaan viralliset suku- ja etunimesi. Erota nimet pilkulla.

1.2 Verotunniste asuinvaltiossa

Täytä tähän verotunnisteesi (TIN). Jos haet palautusta yhdessä puolisosi kanssa, täytä molempien verotunniste ja erota ne pilkulla. Katso lisätietoja lomakkeen 6164 täyttöohjeen kohdasta "1.3 Verotunniste".

1.3–1.4 Tilikausi

Jätä kohdat tyhjäksi, sillä ne koskevat vain yrityksiä.

2 Erittely osinkoeristä

Täytä tähän osioon osinkoerän tiedot. Täytä jokaisen osinkoerän tiedot omaan osioonsa. Lue tarkemmat ohjeet lomakkeen 6164 täyttöohjeen kohdista 3.7, 3.8, ja 3.9–3.14.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.2.2023