Lahjaveroilmoituksen täyttöohje

Lomakkeen osissa I, II, IV ja VII kysytään esimerkiksi lahjanantajan ja lahjansaajan henkilötietoja, muun muassa henkilötunnusta. Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, merkitse sen tilalle syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.

I Lahjansaaja

Merkitse tähän lahjansaajan tiedot.

Ilmoita lahjansaajan etunimi ja sukunimi. Jos lahjansaaja ei ole henkilö, ilmoita yrityksen tai esimerkiksi yhteisön nimi.

Ilmoita puhelinnumero kansainvälisessä muodossa (esimerkiksi +358 40123 4567).

Veroluokka:

Merkitse rasti veroluokkaan 1., jos olet:

  • lahjanantajan aviopuolison (tai entisen aviopuolison) sukulainen suoraan alenevassa polvessa, esimerkiksi lapsi tai lapsenlapsi.
  • lahjanantajan sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, esimerkiksi lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai isovanhempi. (Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksessa samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.)
  • lahjanantajan puoliso. Puolisoiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat keskenään naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Puolisoiksi katsotaan myös avopuolisot, jos he ovat aiemmin olleet avioliitossa keskenään tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

Merkitse rasti veroluokkaan 2., jos:

  • olet saanut lahjan kaukaisemmalta sukulaiselta (kuten sisarukselta, serkulta, sedältä, tädiltä, enolta tai appivanhemmalta) tai perheen ja suvun ulkopuoliselta henkilöltä.
  • täytät ilmoituksen yrityksen tai muun yhteisön puolesta (eli lahjansaajana on yhteisö).

II Lahjanantaja

Merkitse tähän lahjanantajan tiedot.

Jos lahjanantajia on useita, täytä jokaiselta lahjanantajalta saamastasi lahjasta erillinen lahjaveroilmoitus.

III Lahjan tiedot

Merkitse tähän päivä, jolloin sait lahjan.

Merkitse rasti, jos saamasi lahjan lahjaverosta on aikaisemmin pyydetty ennakkoratkaisua ja vaadit, että ennakkoratkaisua sovelletaan lahjaverotuksessa.

Jos olet maksanut lahjasta lahjaveroa toiselle valtiolle, merkitse tähän maksamasi lahjaveron määrä. Liitä lahjaveroilmoitukseen jäljennös toisen valtion veroviranomaisen verotuspäätöksestä.

IV Lahjaan on pidätetty hallinta-, tuotto- tai muu oikeus

Merkitse rasti, jos lahjakirjassa tai muussa luovutuskirjassa on maininta siitä, että lahjanantaja on pidättänyt itselleen hallintaoikeuden tai tuotto- tai muun oikeuden varallisuuteen. Merkitse rasti myös silloin, jos lahjanantaja on antanut tämän oikeuden jollekin toiselle.

Jos kyseessä on käyttöoikeus, merkitse silloinkin rasti kohtaan ”hallintaoikeuden”.

Jos varallisuuteen on pidätetty vain asumisoikeus, merkitse rasti kohtaan ”tuotto- tai muun oikeuden”.

Jos muulla henkilöllä kuin lahjanantajalla on jo aiemmin ollut lahjaan hallinta- tai muu oikeus eikä tilanne muutu lahjoituksen jälkeen, täytä kohdan IV tiedot sen mukaisina.

Merkitse rastilla, onko oikeus pidätetty eliniäksi vai määräajaksi. Jos oikeus on määräaikainen, merkitse määräaikaisen oikeuden päättymispäivä.

Merkitse rastilla, kenelle oikeus on pidätetty. Jos oikeus on pidätetty jollekin muulle kuin lahjanantajalle itselleen tai lahjanantajalle ja hänen aviopuolisolleen yhteisesti, merkitse muun oikeudensaajan nimi ja henkilötunnus.

Jos pidätetty oikeus kohdistuu vain osaan lahjana saamastasi varallisuudesta, merkitse rasti kohtaan ”Pidätetty oikeus kohdistuu vain osaan lahjasta”. Anna lahjaveroilmoituksen liitteenä jäljennös lahjakirjasta tai muusta luovutuskirjasta.

Jos vaadit, että pidätetyn oikeuden arvo lasketaan todellisen vuosituoton perusteella (esim. vuokratuotto), liitä lahjaveroilmoituksen vapaamuotoinen selvitys todellisesta vuosituotosta.

V Maksamasi vastike (kauppahinta)

Merkitse tähän vastikkeeksi sovittu kauppahinta tai vaihdossa antamasi varallisuuden käypä arvo.

Älä merkitse vastikkeeksi huoneistoon kohdistuvaa taloyhtiön lainaa, jonka lahjansaaja ottaa vastuulleen. Ota lainaosuus huomioon varallisuuden arvossa.

VI Lahjanantajalta kolmen viime vuoden aikana saamasi muut alle 5 000 euron lahjat

Täytä tämä kohta, jos olet saanut lahjanantajalta kolmen viimeisen vuoden aikana yhteensä alle 5 000 euron arvosta lahjoja, joista et ole antanut lahjaveroilmoitusta.

Jos aiempien lahjojen arvo on yhteensä 5 000 euroa tai enemmän, älä täytä tietoja tähän vaan anna lahjoista erillinen lahjaveroilmoitus (ellet ole antanut niistä lahjaveroilmoitusta jo aiemmin).

VII Yhteislahjansaaja

Yhteislahjasta ei ole kyse esimerkiksi silloin, jos vanhemmat lahjoittavat kahdelle lapselleen kiinteistön samalla lahjakirjalla niin, että kumpikin lapsi saa kiinteistöstä tasaosuuden (eli puolet kiinteistöstä). Tällaisessa tapauksessa kyseessä on kaksi erillistä lahjaa.
Täytä tämä kohta vain jos lahjanantajan nimenomainen tarkoitus on ollut lahjoittaa omaisuus saajien yhteisomistukseen. Muussa tapauksessa kyse ei ole yhteislahjasta.

Antakaa yhteislahjasta vain yksi lahjaveroilmoitus lahjanantajaa kohti.

Yhteislahjasta määrätään saajille yhteinen vero, joka lasketaan lahjan kokonaisarvon perusteella. Lahjansaajat ovat yhdessä vastuussa verosta.

Rastita oikea veroluokka sen mukaan, mikä on yhteislahjansaajan ja lahjanantajan välinen sukulaisuussuhde. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta I (Lahjansaaja).

VIII Sukupolvenvaihdoshuojennukset

Huojennuksen sukupolvenvaihdoksen perusteella voi saada vain silloin, jos lahjaan sisältyy maatila tai yritys ja jatkat sen toimintaa.

Merkitse rasti, jos vaadit, että lahjaveroa huojennetaan sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevan säännöksen perusteella.

Merkitse rasti, jos vaadit lisäksi, että lahjaveron maksuaikaa pidennetään.

Liitä lahjaveroilmoitukseen erillinen selvitys siitä, miten jatkat yritystoimintaa tai maa- tai maa- ja metsätalouden harjoittamista lahjaksi saamallasi varallisuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa lahjaveroilmoitus. Jos lahjansaaja on alaikäinen, lahjaveroilmoituksen allekirjoittaa hänen huoltajansa tai muu edunvalvoja.

Lahjaveroilmoitukseen tulee vain yksi allekirjoitus. Jos lahjansaajia on useita, jokaisen lahjansaajan on täytettävä ja allekirjoitettava oma lahjaveroilmoitus.

Jos kyse on yhteislahjansaajista, vain ilmoituksen antaja allekirjoittaa lahjaveroilmoituksen.

Jos lahjaveroilmoituksen täyttää lahjansaajan valtuuttama henkilö, valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen.

Lahjaveroilmoituksen toinen sivu

Merkitse tunnistetiedot sivun alkuun. Tunnistetietoja ovat lahjansaajan henkilö- tai Y-tunnus, lahjanantajan henkilö- tai Y-tunnus ja päivä, jolloin lahja on saatu.

Jos saatuja varallisuuseriä on useampia kuin mitä lomakkeelle mahtuu, voit täyttää tarvittavan määrän lisälehtiä.

IX Saatu varallisuus

Ilmoita saamasi varallisuuden arvo kokonaisuudessaan.

Älä vähennä varallisuuden arvosta esimerkiksi hallintaoikeuden arvoa tai maksamaasi vastiketta.

Vaikka lahjaveroa määrätään vasta vähintään 5 000 euron lahjasta, älä vähennä tätäkään summaa. 5 000 euron alaraja on otettu huomioon lahjaveroasteikossa.

Rahaa

Jos olet saanut lahjaksi rahaa tai talletuksia, merkitse tähän euromäärä.

Vakuutuskorvaus

Jos olet saanut lahjaksi vakuutuskorvauksen edunsaajamääräyksen perusteella, merkitse tähän vakuutuskorvauksen euromäärä. Vähennä korvauksesta mahdollinen tulovero.

Hallintaoikeudesta luopuminen

Merkitse rasti, jos lahjanantajalla on ollut hallintaoikeus johonkin aiemmin saamaasi varallisuuteen ja hän on nyt antanut lahjan luopumalla tästä hallintaoikeudesta.

Täytä lisäksi tarkemmat tiedot oikeaan kohtaan (esim. ”Asunto-osakkeet” tai ”Kiinteistö tai määräala”) sen mukaan, mihin varallisuuteen hallintaoikeus on kohdistunut.

Esimerkki: Lahjanantaja lahjoitti sinulle 1.1.2004 kiinteistön, johon hän pidätti itselleen elinikäisen hallintaoikeuden. Lahjanantaja luopui hallintaoikeudestaan 3.3.2015. Merkitse tähän kohtaan rasti ja täytä lisäksi kiinteistön tiedot kohtaan ”Kiinteistö tai määräala”. Merkitse osuuden arvoksi kiinteistön käypä arvo päivänä, jolloin hallintaoikeudesta luovuttiin eli 3.3.2015.

Asunto-osakkeet

Jos olet saanut lahjaksi osakehuoneiston (tai esim. autopaikan hallintaan oikeuttavia osakkeita), merkitse tähän asunto-osakeyhtiön ja huoneiston tiedot. Kaikki kohdat on täytettävä.

Merkitse huoneistosta saamasi osuus murtolukuna ja osuuden käypä arvo lahjoituspäivänä.

Täytä nämä kohdat myös silloin, jos olet saanut keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita.

Kiinteistö tai määräala

Jos olet saanut lahjaksi kiinteistön, merkitse tähän kiinteistötunnus ja muut tarvittavat tiedot.

Ilmoita saamasi osuuden käypä arvo lahjoituspäivänä. Huomaa, että käypä arvo ei tarkoita samaa kuin kiinteistöverotuksessa käytetty verotusarvo.

Kiinteistötunnus muodostuu neljästä peräkkäisestä osasta: kuntanumero – kylän tai kaupunginosan numero – talon tai korttelin numero – tilan tai tontin numero. Merkitse tunnus muodossa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 091-011-0022-0033. Täytä tunnuksen jokaiseen osaan esimerkin mukainen määrä numeroita. Lisää tarvittaessa kunkin osan alkuun nollia.

Merkitse rasti kohtaan ”Vapaa-ajan kiinteistö”, jos lahjaksi saamasi kiinteistö on vapaa-ajankäytössä.

Jos olet saanut lahjaksi määräalan kiinteistöstä, merkitse saamasi määräalan pinta-ala kohtaan ”Lahjansaaja on saanut määräalan, pinta-ala”.

Merkitse rasti kohtaan ”vain rakennukset”, jos olet saanut lahjaksi kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset mutta et maapohjaa, jolla rakennukset ovat. Jos olet saanut vain osan kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista, liitä lahjaveroilmoitukseen selvitys saamistasi rakennuksista.

Merkitse rasti kohtaan ”vain maapohja”, jos olet saanut lahjaksi pelkän maapohjan ilman sillä sijaitsevia rakennuksia.

Arvopaperit, rahasto-osuudet ja yritykset

Julkisesti noteerattu arvopaperi tai rahasto-osuus

Jos olet saanut lahjaksi julkisesti noteerattuja arvopapereita tai rahasto-osuuksia, merkitse tähän arvopaperin tai rahaston nimi, saamiesi osakkeiden tai rahasto-osuuksien lukumäärä ja niiden käypä arvo lahjoituspäivänä.

Julkisesti noteeraamaton osakeyhtiö

Jos olet saanut lahjaksi julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeita, merkitse tähän yhtiön Y-tunnus, saamiesi osakkeiden lukumäärä ja niiden käypä arvo lahjoituspäivänä.

Henkilöyhtiö

Jos olet saanut lahjaksi vastuunalaisen yhtiömiehen osuuden kommandiittiyhtiössä tai avoimessa yhtiössä, merkitse tähän yhtiön Y-tunnus, saamasi osuus murtolukuna ja osuuden käypä arvo lahjoituspäivänä.

Jos olet saanut lahjaksi kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen osuuden, ilmoita se kohdassa ”Muu varallisuus”.

Maatilavarallisuus tai osuus kuolinpesästä

Maatilavarallisuus

Jos olet saanut lahjaksi maatilan tai osan siitä, merkitse tähän saamasi osuuden käypä arvo lahjoituspäivänä. Liitä lahjaveroilmoitukseen jäljennös lahjakirjasta tai muusta luovutuskirjasta.

Osuus jakamattomasta kuolinpesästä

Jos olet saanut lahjaksi osuuden jakamattomasta kuolinpesästä, merkitse tähän saamasi osuuden käypä arvo lahjoituspäivänä ja vainajan henkilötunnus.

Muu varallisuus

Jos olet saanut lahjaksi sellaista irtainta varallisuutta, jolle ei ole lomakkeessa omaa kohtaa, kirjoita tähän, millaisesta varallisuudesta on kyse (esimerkiksi ”henkilöauto, rekisterinumero ABC-567”). Ilmoita myös varallisuuden käypä arvo lahjoituspäivänä.

Liitteet

Älä liitä lahjaveroilmoitukseen muita asiakirjoja kuin ne, jotka on mainittu tässä ohjeessa.

Liitä lahjaveroilmoitukseen vain jäljennökset, säilytä alkuperäiset asiakirjat itselläsi.