Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

2L Metsälahjavähennys, täyttöohje

Tällä lomakkeella voit vaatia metsälahjavähennystä. Sinulla voi olla oikeus metsälahjavähennykseen, jos olet saanut metsän lahjana. Katso vähennyksen edellytykset.

Voit ilmoittaa metsälahjavähennyksen joko OmaVerossa tai tällä lomakkeella. Lomakkeen saat lomakesivulta. Palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Metsälahjavähennys tehdään metsätalouden pääomatuloista. Ilmoita vähennystä varten seuraavat tiedot:

  • verovuoden metsälahjavähennys
  • metsälahjavähennyksen seurantatiedot veromuistiinpanojesi mukaisina
  • de minimis -perusteisen valtiontuen seurantatiedot.

Metsälahjavähennystä on vaadittava ennen kuin verovuoden verotus päättyy. Voit vaatia vähennystä esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Et voi hakea metsälahjavähennystä takautuvasti aiemmille verovuosille.

Ilmoita lomakkeella 2L myös sellainen aiemmin saamasi metsälahjavähennys, joka sinun on tuloutettava metsätalouden pääomatuloksi. Tulouttamista on käsitelty tarkemmin tämän ohjeen osassa 4.

Jos korjaat aiemmin antamiasi tietoja, ilmoita kaikki lomakkeen tiedot uudelleen. Pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta vaadit metsälahjavähennystä.

2 Tiedot metsälahjavähennyspohjasta

2.1 Lahjana saatujen metsien vähennyspohjat yhteensä

Jos saat lahjaksi metsää, sinulle voi maksamasi lahjaveron perusteella muodostua metsälahjavähennyspohja. Lue lisää vähennyksen edellytyksistä ja vähennyspohjan selvittämisestä (ohjeesta Metsälahjavähennys).

Laske yhteen kaikkien metsiesi metsälahjavähennyspohjat. Seuraa kuitenkin eri vuosina muodostuneita vähennyspohjia erikseen veromuistiinpanoissasi.

2.2 Aikaisemmin käytetty metsälahjavähennys

Jos olet tehnyt metsälahjavähennyksiä jo aikaisempina verovuosina, ilmoita tässä aiemmin käyttämäsi metsälahjavähennyksen kokonaismäärä.

2.3 Käytettävissä olevan vähennyspohjan määrä

Vähennä kohdassa 2.1 ilmoittamastasi vähennyspohjasta kohdan 2.2 luku eli aikaisemmin käyttämiesi metsälahjavähennysten määrä.

Jos et ole aikaisempina verovuosina tehnyt metsälahjavähennyksiä, ilmoita kohdassa 2.3 sama luku kuin kohdassa 2.1.

3 Vaatimus verovuoden metsälahjavähennyksestä

3.1 Verovuoden metsätalouden pääomatulot yhteensä vähennettynä yrittäjävähennyksellä

Voit saada metsälahjavähennyksen vain, jos sinulla on ollut verovuonna riittävästi metsätalouden pääomatuloja. Vähennyksen perusteena on metsätaloudesta saamasi pääomatulo, josta on ensin tehty yrittäjävähennys.

Jos metsätaloudesta ei yrittäjävähennyksen jälkeen jää pääomatuloja, et voi tehdä metsälahjavähennystä.

Metsätalouden pääomatulojen määrän yrittäjävähennyksen jälkeen näet esitäytetystä veroilmoituksestasi. Jos valmiiksi laskettu tieto ei ole saatavilla, laske ensin yhteen oman metsätaloutesi tulos (veroilmoituksesta 2C) sekä osuutesi muiden metsien metsätalouden tuloksesta (eli omistusosuutesi mukainen osa kunkin yhteisesti omistamasi metsän tuloksesta). Jos yhteenlaskettu tulos on positiivinen, vähennä siitä viiden prosentin yrittäjävähennys.

3.2 Verovuoden metsälahjavähennys

Merkitse tähän metsälahjavähennyksen määrä. Ota huomioon nämä rajat:

  • Vähennys voi olla enintään 50 % kohdassa 3.1 ilmoittamastasi luvusta (eli 50 % metsätalouden pääomatulosta, josta on ensin tehty yrittäjävähennys).
  • Vähennys ei voi olla suurempi kuin kohdan 2.3. luku eli jäljellä oleva vähennyspohja.
  • Verovuoden vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa.

3.3 Käytetty metsälahjavähennys yhteensä

Laske yhteen verovuoden metsälahjavähennys kohdasta 3.2. ja aikaisemmin käytetty metsälahjavähennys kohdasta 2.2.

Jos haet metsälahjavähennystä seuraavana verovuonna, tämän kohdan luku tulee silloin kohtaan 2.2. (Aikaisemmin käytetty metsälahjavähennys).

4 Tuloutettava metsälahjavähennys

Metsätalouden pääomatuloksi tuloutettava määrä

Jos luovutat (esimerkiksi myyt tai lahjoitat) lahjaksi saamaasi metsää eteenpäin ennen kuin olet omistanut sen 15 vuoden ajan, käyttämäsi metsälahjavähennys pitää tulouttaa. Tulouttaminen tarkoittaa, että vähennys lasketaan sinulle metsätalouden pääomatuloksi. Tuloutettavaan vähennykseen tehdään lisäksi 20 %:n korotus. Tulouttaminen pitää tehdä, jos olet luovuttanut metsästä vähintään 10 prosenttia. Tuloutettava määrä on sen vuoden pääomatuloa, jonka aikana olet luovuttanut metsän.

Merkitse tähän kohtaan tuloutettava metsälahjavähennys, johon olet laskenut mukaan 20 %:n korotuksen.

Lisätietoa tuloutettavasta metsälahjavähennyksestä

5 De minimis -tuet

Muiden viranomaisten kuin Verohallinnon myöntämien de minimis -tukien määrä verovuonna ja kahtena verovuotta edeltäneenä verovuonna yhteensä

Ilmoita vain ne tuet, joiden tukipäätöksissä viitataan suoraan de minimis -perusteeseen. Tällaista tukea on esimerkiksi tilillesi maksettu joutoalueen metsitystuki. Esimerkiksi kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla saamasi tuet tai tavallisimmat maataloustuet eivät ole de minimis -perusteisia.

De minimis -tuet pitää ilmoittaa lomakkeessa sen vuoksi, että myös metsälahjavähennys katsotaan de minimis -perusteiseksi valtiontueksi. Vähennyksen myöntämisessä sovelletaan Euroopan komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, joka ohjaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklojen 107 ja 108 soveltamista vähämerkityksiseen tukeen. Saamiesi de minimis -perusteisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää 200 000 euroa verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Verohallinto laskee verotuksessasi metsälahjavähennyksestä muodostuvan de minimis -perusteisen valtiontuen määrän ilmoittamiesi tietojen perusteella. Määrä näkyy verotuspäätöksessäsi.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2021