Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Har getts
14.12.2016
Diarienummer
A219/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 46 § 4 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) beslutat följande:

1 §

Betalningsarrangemang

I syfte att skatter ska flyta in kan Skatteförvaltningen vidta betalningsarrangemang med en skattskyldig vars betalningsförmåga har försämrats tillfälligt, i stället för att skicka skatterna för indrivning genom utsökning eller vidta andra indrivningsåtgärder. Betalningsarrangemang kan vidtas i fråga om skatter som uppbärs av Skatteförvaltningen, med undantag för de skatter som avses i punktskattelagen (182/2010) eller i bilskattelagen (1482/1994), vilka omfattas av de motsvarande arrangemangen med uppskov med betalning av skatt.

Vid vidtagandet av betalningsarrangemang bereder och skickar Skatteförvaltningen till den skattskyldige en betalningstidtabell, i enlighet med vilken skatterna ska betalas som jämna rater som fastställts i betalningsarrangemanget.

2 §

Hinder för betalningsarrangemang

Betalningsarrangemang vidtas inte om den skattskyldige har skatter som ska drivas in genom utsökning eller skatteskulder som grundar sig på skatteansvar, i lagen föreskrivna skattedeklarationer som inte har lämnats in i tid eller skatter som ingått i ett tidigare betalningsarrangemang fortfarande obetalda.

Betalningsarrangemang vidtas inte heller om det för den skattskyldige finns i kraft ett betalningsprogram, i enlighet med lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller lagen om företagssanering (47/1993), i vilket skatter som Skatteförvaltningen ska driva in ingår.

Dessutom kan Skatteförvaltningen låta bli att vidta betalningsarrangemang om beviljandet av förlängd betalningstid av annan orsak inte är ändamålsenligt för att skatter ska flyta in.

3 §

Om säkerhet

Betalningsarrangemang ingås vanligen utan säkerhet, men Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ställs för att trygga betalningen av de skatter som omfattas av betalningsarrangemanget.

4 §

Betalningstid

Maximitiden för betalningsarrangemang utan säkerhet är två år. Om det för betalningsarrangemanget har ställts en säkerhet kan betalningstiden vara längre. Betalningstiden ska ändå definieras så att skatterna inte preskriberas under tiden för arrangemanget.

5 §

Ränta 

I lagen bestämda dröjsmåls- och förseningsräntor tas ut för tiden för betalningsarrangemanget. Betalningsarrangemanget kan av synnerligen vägande billighetsskäl, såsom en fysisk persons helhetssituation eller tryggande av den fortsatta företagsverksamheten, också vara räntefri.

6 §

Användning av återbäringar

Betalningsarrangemanget utgör inget hinder för användning av återbäringar till betalning av skatter som ingår i betalningsarrangemanget.

7 §

Förfallande av betalningsarrangemang

Betalningsarrangemanget förfaller om den skattskyldige inte betalar betalningarna i enlighet med betalningstidtabellen, om det för den skattskyldige uppstår en ny skatteskuld eller om den skattskyldige inte lämnar i tid skattedeklarationer som det föreskrivs om i lag.

Skatteförvaltningen kan dessutom låta ett betalningsarrangemang förfalla av annat vägande skäl om inflytningen av skatter kan antas vara i fara.

8 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.


Helsingfors den 14 december 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Markus KauttoSidan har senast uppdaterats 14.12.2016