Beskattning av utlandsarbete

Har getts
2.3.2015
Giltighet
Tills vidare

Meddelande till arbetstagaren

Tullverket svarar på frågor om import av bil (www.tulli.fi).

1. De viktigaste frågorna i korthet

Den som börjat arbeta utomlands ska på normalt sätt lämna in skattedeklarationen i Finland. Man måste i Finland lämna in uppgifter om lönen som man tjänat utomlands även om denna lön inte alltid beskattas i Finland. Beskattningen av annan inkomst bibehålls i allmänhet oförändrad under den tid man arbetar utomlands. Därför ska t.ex. kapitalinkomsterna deklareras och skatterna på dem i allmänhet betalas till Finland. Den som arbetar utomlands ska se till att skattebyrån i Finland alltid har hans rätta kontaktupp­gifter – kontaktuppgifterna om hans ombud i Finland eller hans egen adress utomlands.

I detta meddelande redogörs för om utlandslönen ska beskattas endast i Finland eller om den kan beskattas även i arbetsstaten. Om båda länderna beskattar inkomsten, ska dubbelbeskattningen undanröjas. Detta sker i allmänhet så att den utländska skatten avräknas från den skatt som i Finland påförs för samma inkomst, se närmare avsnitt 10 Undanröjande av dubbelbeskattningen.

I avsnitt 8 klargörs för situationer då hemviststaten ändras t.ex. till följd av att familjen flyttar med utomlands.

2. Sexmånadersregeln och skattefri lön

Under vissa förutsättningar kan sexmånadersregeln i 77 § i inkomstskattelagen tillämpas på utlandslönen. Uppfylls dessa förutsättningar, är lönen skattefri i Finland. Regeln gäller inte lön som man tjänat på finskt fartyg eller luftfartyg eller lön som man tjänat anställd hos ett offentligt samfund i Finland.

Sexmånadersregeln kan tillämpas endast om samtliga villkor nedan uppfylls:

1. utlandsvistelsen som beror på arbete varar minst 6 månader och
2. skatteavtalet mellan Finland och arbetsstaten förhindrar inte att lönen beskattas i arbetsstaten (det faktum att arbetsstaten av någon anledning inte använder sin beskattningsrätt hindrar inte att sexmånadersregeln kan tillämpas.) och
3. arbetstagaren vistas inte i Finland mer än i medeltal 6 dagar/mån.

Lämplighetstest gällande sexmånadersregeln (pdf)

Även om sexmånadersregeln lämpar sig och inkomsten är skattefri i Finland, måste arbetstagaren vanligtvis betala den försäkrades sjukförsäkringspremie (ca 2-3 %) till Finland. Därför måste även den utlandsinkomst som omfattas av sexmånadersregeln deklareras i Finland, om inte annat särskilt nämns nedan.

3. Arbete hos en finsk arbetsgivare

Är arbetsgivaren ett finskt företags utländska dotterbolag, är det inte fråga om en finsk arbetsgivare – se avsnitt 4.

3.1 Finskt företag som arbetsgivare

Vistelsen utomlands varar högst 6 mån.

Om Ni arbetar kortvarigt utomlands anställd hos ett finskt företag, är det vanligtvis klart hur lönen ska beskattas. Om vistelsen utomlands varar högst 6 månader, beskattas lönen som vanligt i Finland och arbetsstaten har i allmänhet inte beskattningsrätt.

Vistelsen i arbetsstaten varar över 6 mån.

Lämplighetstest gällande sexmånadersregeln (pdf)

Om Ni vistas i samma stat i över 183 dagar (all vistelse behöver inte vara arbetsdagar), kan arbetsstaten ha rätt att beskatta Er lön. Enligt skatteavtalen får arbetsstaten nästan alltid rätten att beskatta lönen om vistelsen varar över 183 dagar. Ryssland får emellertid inte beskattningsrätt på basis av vistelsetiden till en sådan lön som arbetstagaren intjänat där i byggnadsarbete. Beskattningsrätten förutsätter att arbetsgivaren har ett fast driftställe i Ryssland, m.a.o. dess verksamhet i Ryssland varar minst 12 månader eller minst 18 månader när det gäller industribyggen.

Obs! Som det framgår av testet på sista sidan, ska dessa 183 dagar i en del av länderna ingå i ett och samma kalenderår och i andra länder räcker det med en tidsperiod om 12 efterföljande månader. Om förutom antalet dagar Ni vistas i arbetsstaten även de övriga villkoren för sexmånadersregeln uppfylls, behöver Ni inte betala inkomstskatt i Finland. Ni måste dock vanligtvis betala den försäkrades sjukförsäkringspremie till Finland.

Om Er arbetsgivare kan uppskatta på ett pålitligt sätt att Er lön kommer att omfattas av sexmånadersregeln, kan arbetsgivaren på eget initiativ låta bli att verkställa förskottsinnehållningen till Finland. Ni behöver inte ansöka om ändring av Ert finska skattekort. Arbetsgivaren är skyldig att på den skattefria utlandsinkomsten verkställa s.k. miniinnehållning, dvs. förskottsinnehållningen för den försäkrades sjukförsäkringspremie

Det är möjligt att man vid början av arbetet inte är säker om sexmånadersregeln kan tillämpas. Då verkställer arbetsgivaren inledningsvis den normala förskottsinnehållningen till Finland. Om det sedan visar sig att regeln kan tillämpas, kommer arbetsgivaren eller skattemyndigheten att återbetala Er det belopp som innehållits för mycket, förutsatt att arbetet har utförts utanför Norden. I de nordiska länderna gäller ett särskilt avtal (s.k. TREKK-avtalet) som reglerar att en innehållning som verkställts i ”fel” stat kan på myndighetsinitiativ överföras till den nordiska land som har rätt att beskatta inkomsten. Till följd av myndighetens plikt att överföra tillgångarna kan förskottsinnehållningar inte återbäras till arbetstagaren.

Praktiska råd:

Om Ni misstänker att arbetsstaten har rätt att beskatta lönen, besök skattebyrån på den utländska vistelseorten för att få mera ingående anvisningar. Om arbetsstaten inte förutsätter att den finska arbetsgivaren redovisar förskottsinnehållningen på Er lön till denna stat, är det möjligt att Ni själv kan betala skatter redan i förskott. På detta sätt slipper Ni stora kvarskatter i arbetsstaten. När Ni besöker skattebyrån, ta reda också på när Ni måste lämna in skattedeklarationen i arbetsstaten.

Ni behöver inte deklarera i Finland sådan lön på vilken den finska arbetsgivaren på grund av sexmånadersregeln låtit bli att verkställa förskottsinnehållningen. Skattemyndigheten får de behövliga uppgifterna direkt från arbetsgivaren. Ni ska dock lämna in tilläggsuppgifter om utlandsarbetet t.ex. på blankett 16 Utredning om utlandsinkomst, om skattebyrån ber om detta.

Specialfall

Om arbetsstaten har beskattningsrätt, är det vanligen så att sexmånadersregeln blir tillämplig i Finland. Om regeln t.ex. på grund av för många dagar av vistelse i Finland inte kan tillämpas, ska dubbelbeskattningen undanröjas även då; se närmare avsnitt 10. Undanröjandet av dubbelbeskattningen kan vid förskottsuppbörden tas i beaktande endast på basis av en skattekortsändring. Kontakta hemkommunens skattebyrå i Finland för att få skattekortsändring!

3.2 Arbetsgivare är ett offentligt samfund i Finland

Lönen till den som arbetar utomlands anställd hos ett finskt offentligt samfund (t.ex. staten, kommun, försvarsmaktens fredsbevarande styrkor) beskattas i allmänhet på normalt sätt i Finland. Sexmånadersregeln kan inte tillämpas på dessa löner. Skatteavtalen hindrar vanligtvis beskattningen i arbetsstaten.

4. Arbete hos en utländsk arbetsgivare

4.1 Om arbetsgivaren är från arbetsstaten, beskattar arbetsstaten alltid inkomsten

Om Ni börjar arbeta utomlands anställd hos en arbetsgivare från arbetsstaten, har arbetsstaten praktiskt taget alltid rätt att beskatta lönen. Undantagen från denna regel i fotnoten I tabell Lämplighetstest gällande sexmånadersregeln (pdf). Skatteprocenten bestäms enligt lagstiftningen i arbets¬staten. Ni måste dock deklarera denna lön även i Finland. Om lönen beskattas i Finland, kommer dubbelbeskattningen att undanröjas. Se avsnitt 10.

4.2 Arbetsgivare från någon annan stat

Ibland utför man arbete anställd hos en utländsk arbetsgivare vars hemviststat inte är arbetsstaten. Om arbetstagaren då vistas i arbetsstaten högst 183 dagar, har arbetsstaten vanligtvis inte beskattningsrätt utan lönen beskattas i Finland. Om vistelsen däremot varar över 183 dagar, har arbetsstaten i allmänhet beskattningsrätt och eventuell dubbelbeskattning undanröjs i Finland. En egen grupp utgörs av de stater som i tabellen Lämplighetstest gällande sexmånadersregeln (pdf) finns i den vänstra landsförteckningen. Om Ni arbetar tillfälligt i en av dessa stater och Er arbetsgivare inte är från arbetsstaten, kan arbetsstaten vanligtvis beskatta endast om Er vistelse i denna stat överstiger 183 dagar under ett kalenderår.

4.3 Praktiska råd

Det lönar sig att besöka skattebyrån på arbetsorten utomlands strax när Ni börjar arbetet. Där får Ni ett skattekort som eventuellt behövs för arbetsgivaren. Samtidigt bör Ni ta reda på om Ni måste deklarera i arbetsstaten och när Ni ska lämna in skattedeklarationen.

Deklarera även de utländska inkomsterna till Skatteförvaltningen i Finland. I webbtjänsten Skattedeklaration på nätet kan du komplettera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. I webbtjänsten kan du deklarera även dina utländska inkomster och yrka på att dubbelbeskattningen undanröjs. Du behöver inte returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen eller bilageblanketterna om du deklarerat alla uppgifter på nätet.

Om du inte anlitar webbtjänsten Skattedeklaration på nätet, deklarera de utländska inkomsterna i skattedeklarationens punkt 10.2 Övriga utländska förvärvsinkomster och den skatt Ni betalat utomlands i punkt 11.1. Uppge arbetsstaten i avsnitt Tilläggsuppgifter. Lämna dessutom en utredning om arbetet på blankett 16. Spara verifikationen på skatten Ni fått av arbetsgivaren.

Om det har tagits ut pensions- eller arbetslöshetsförsäkringspremier utomlands på Er lön, framställ ett yrkande på avdrag för dessa i punkt 3 på den finska skattedeklarationen. Spara verifikationerna. Sjukförsäkringspremie som man eventuellt betalat utomlands kan inte dras av i Finland.

5. Arbete i en stat med vilken Finland inte har skatteavtal

Finland har ett skatteavtal med över 70 stater. Skatteavtalsstaterna framfår av sidan Gällande skatteavtal. Om du arbetar i en icke-skatteavtalsstat, kan arbetsstaten ta ut skatt på din lön oberoende av hur länge du vistas i arbetsstaten eller oberoende av från vilken stat din arbetsgivare kommer.

Sexmånadersregeln kan vara tillämplig under samma förutsättningar som presenteras i kapitel 2 ovan. Eftersom det inte finns något skatteavtal, begränsar förutsättningen ”skatteavtalet mellan Finland och arbetsstaten förhindrar inte att lönen beskattas i arbetsstaten” i punkt 2 inte att regeln tillämpas. Sexmånadersregeln kan tillämpas oberoende av om arbetsstaten tar ut skatt på din lön eller inte.

Om sexmånadersregeln inte kan tillämpas, beskattas lönen i Finland. Om arbetsstaten då har tagit ut skatt på lönen, kan dubbelbeskattningen beträffande statsskatten som betalats i arbetsstaten undanröjas i Finland. Till exempel kommunala skatter kan då inte avräknas i Finland. Dubbelbeskattning undanröjs genom s.k. avräkningsmetod, varvid Finland beskattar utlandsinkomsten men drar av, m.a.o. avräknar den skatt som du redan betalat i den andra staten.

6. Anställda vid EU:s institutioner

Tjänstemän och övriga anställda vid EU:s institutioner betalar ofta en egen typ av skatt för den europeiska unionen. Inkomst som omfattas av en sådan beskattning är skattefri i Finland. Man ska ge en utredning om att skatten tagits ut inom unionen i punkt Tilläggsuppgifter på skattedeklarationen i Finland. Om unionen egen skatt inte tas ut på lönen, beskattas lönen i Finland, förutsatt att sexmånadersregeln inte kan tillämpas, se testet på sista sidan. Om en finsk europarlamentariker har en befullmäktigad medarbetare i Bryssel, Strasbourg eller Luxemburg, anses medarbetaren fr.o.m. 1.7.2009 vara anställd av parlamentet och han betalar unionen egen skatt.

Lönen till ledamöterna i Europaparlamentet kommissionen betalar lönen och lönen (och även pensionen) omfattas av unionen skatt. Finland tillämpar avräkningsmetoden. Se avsnitt 9). Kostnadsersättningarna som Europaparlamentet betalar är skattefria. En medarbetare som inte är befullmäktigad och som europarlamentarikern har anställt beskattas på samma sätt som beskrivs ovan i punkt 3.1.

Lönen till nationella experter i kommissionen och ledamöter i Europeiska unionen kommittéer betalas vanligtvis av finska arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Lönen beskattas i allmänhet endast i Finland. Resekostnadsersättningar och dagtraktamenten som man fått från EU är skattefria.

7. Inkomst av självständig yrkesutövare beskattas alltid i Finland

Om Ni har hem i Finland och idkar självständigt yrke utomlands, deklareras och beskattas denna inkomst alltid i Finland. Det är sällsynt att denna inkomst skulle beskattas utomlands. Om detta ändå sker, kommer dubbelbeskattningen att undanröjas. I allmänhet undanröjs dubbelbeskattningen så att den utländska skatten avräknas från den skatt som ska betalas på samma inkomst i Finland. Spara de eventuella utländska verifikationerna på inkomsterna och skatterna. Sexmånadersregeln kan inte tillämpas på yrkesinkomst eftersom det inte är fråga om lön.

Exempel: Den finska E bedriver yrkesverksamhet i Tyskland i 10 månader och uppför stockhus på totalentreprenad. Om den tyska skattemyndigheten anser att det är fråga om ett fast driftställe, har även Tyskland rätt att beskatta inkomsten. Då ska E på sin finska skattedeklaration i punkt Tilläggsuppgifter ge en utredning om skatten som betalats i Tyskland och yrka avräkning av skatten.

Exempel: En läkare som bor i Finland bedriver sitt yrke självständigt i både Finland och Sverige. Totalinkomsten deklareras och beskattas i Finland. Om läkaren har betalat skatt på sin verksamhet i Sverige, ska han i sin finska skattedeklaration i punkt Tilläggsuppgifter ge en utredning om den svenska skatten och yrka avräkning av skatten.

7.1 Journalister

Ersättningar som en frilansjournalist fått för sitt arbete utomlands beskattas i Finland. Den eventuella dubbelbeskattningen undanröjs så att den utländska skatten avräknas från den skatt som i Finland ska betalas på samma inkomst.

Skattefriheten enligt sexmånadersregeln kan komma i fråga endast om journalisten står i arbetsförhållande till den finska tidningen och hans inkomst utgör lön. Som bevis på arbetsförhållandet kan anses bl.a. att tidningen tar ut arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie på ersättningen samt betalar arbetsgivares socialskyddsavgift.

Om journalisten mer bestående slår sig ner utomlands, kan det uppstå en situation där han inte längre skattemässigt bor in Finland och sålunda inte är skattskyldig för utlandsinkomsten i Finland. Se närmare punkt 8.

8. Vem anses bo i Finland?

En person som är bosatt i Finland är skattskyldig i Finland även för utlandsinkomsterna. Förutsättningen ovan har varit att personen är fortfarande skattemässigt bosatt i Finland under utlandsarbetet. Detta är det vanliga fallet men det finns även undantag. Observera att det skattemässiga begreppet boende inte motsvarar socialskyddets eller befolkningsdatasystemets begrepp om boende. I beskattningshänseende är bosatta i Finland och således allmänt skattskyldiga de vars egentliga bo och hemvist är i Finland. Om en finsk medborgare som börjat arbeta utomlands inte har kvar sitt hem i Finland, är han ändå beskattningsmässigt bosatt i Finland om han har väsentliga förbindelser med Finland. Väsentliga förbindelser anses fortbestå under flyttningsåret och de tre följande åren om personen inte själv t.ex. i skattedeklarationen eller på ansökan om källskattekort visar att sådana förbindelser saknas. Förbindelser är t.ex. familjen i Finland, bostaden i Finland, finsk arbetsgivare eller att personen omfattas av det finska socialskyddet. Allmänt skattskyldiga är i regel skyldiga att betala skatt till Finland på alla sina inkomster, också sådana som erhållits från utlandet. Finlands skatteavtal med olika länder begränsar dock i praktiken denna omfattande skattskyldighet.

Efter det att flyttningsåret och de tre följande åren förflutit, betraktas en finsk medborgare inte längre som skattemässigt bosatt i Finland, utan som begränsat skattskyldigt. Han är då inte skattskyldig i Finland t.ex. för den lön han tjänat utomlands, förutsatt att lönen inte betalas av ett finskt offentligt samfund. I en dylik situation beskattas han i Finland inte heller för t.ex. räntor eller vinst för överlåtelse av värdepapper.

En person som åkt utomlands från Finland blir ofta globalt skattskyldig i sin nya hemviststat. Om han då har väsentliga förbindelser med Finland, anses han vara s.k. dubbelboende. Skatteavtalen förutsätter i allmänhet att i fråga om dubbelboende någondera staten måste avstå från sin rätt att beskatta inkomsterna globalt. Den stat som avstår är Finland om det visar sig vid tillämpning av skatteavtalet att personens hemviststat är den andra staten och inte Finland. En sådan lösning kan komma i fråga t.ex. då personen vistas utomlands med sin familj. Det kan hända att arbetsstaten då förutsätter att man även ska deklarera förmögenhet och även sådan inkomst som man fått från någon annan stat än från arbetsstaten. I en dylik situation begränsar skatteavtalet Finlands beskattningsrätt även beträffande kapitalinkomster. Om en person som är allmänt skattskyldig i Finland påstår att han enligt skatteavtalet bör anses bo i arbetsstaten, ska han för skattebyrån förete ett hemvistintyg som skattmyndigheten i arbetsstaten utfärdat t.ex. på blankett 6132f.

9. Informationsutbyte mellan myndigheterna upphäver inte arbetstagarens egen deklarationsskyldighet.

Skatteavtalen mellan olika stater förutsätter informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna. Finland får från utlandet uppgifter om finländarnas utländska inkomster. Finland kan på motsvarande sätt sända uppgifter till andra stater. Möjligheten till informationsutbyte mellan myndigheterna inverkar inte på arbetstagarens egna deklarationsskyldigheter. Om en person i sin utländska arbetsstat försummar sin deklarationsskyldighet, måste han vid den eventuella efterbeskattningen betala skatterna förhöjda.

10. Undanröjande av dubbelbeskattningen

Den internationella dubbelbeskattningen undanröjs antingen med avräkningsmetoden eller med undantagandemetoden. I skatteavtalet fastställs vilken metod som ska användas med staten i fråga. Ingendera metoden behöver tillämpas i sådana fall då lönen är skattefri i Finland med stöd av sexmånadersregeln.

10.1 Avräkningsmetoden

När man tillämpar avräkningsmetoden beskattas utlandsinkomsten också i Finland. För att undanröja dubbelbeskattningen dras av (avräknas) från den finska skatten den skatt som redan betalats utomlands. Beloppet som avräknas får inte överstiga beloppet av skatter som ska betalas för samma utlandsinkomst i Finland (maximiavräkning). Avräkningsmetoden förutsätter att den skattskyldige utreder beloppet av skatterna som betalats utomlands.

Av beskattningsbeslutet framgår att avräkningsmetoden har tillämpats om i punkt Förvärvsinkomster står antecknat Utländska förvärvsinkomster – avräkningsmetoden. Belopp som avräknats visas skilt för varje skatt.

10.2 Undantagandemetoden

När man tillämpar undantagandemetoden beskattar Finland inte den utländska inkomsten, men beaktar den vid påförande av skatt på inkomsterna i Finland. I Finland beräknas då vad den rätta skatteprocenten blir på totalinkomstnivå och inkomsterna från Finland beskattas enligt denna procent. I praktiken gör man så att utlandsinkomsten inledningsvis räknas ihop med de finska inkomsterna och avdragen görs på det sammanlagda beloppet. Från skatter räknade på det här viset dras av den del som hänför sig till utlandsinkomsterna. Resultatet blir att det går lika mycket i skatt på inkomsterna från Finland som på lika stora inkomster om personen hade alla sina inkomster från Finland. När man enligt avräkningsmetoden avräknar utländsk skatt från den finska skatten, innebär undantagandemetoden att den finska skatten minskas med den del av den finska skatten som följer av utlandsinkomsten.

Av beskattningsbeslutet framgår att undantagandemetoden har tillämpats om i punkt Förvärvsinkomster står antecknat Utländska förvärvsinkomster – undantagandemetoden. Belopp som dragits av visas skilt för varje skatt.

När man tillämpar undantagandemetoden gör skattebyrån alltid en jämförelsekalkyl. Genom den försäkrar man att skattebördan (finsk skatt + utländsk skatt) hos mottagare av utlandslön inte till följd av finska åtgärder blir större än hos sådana personer som har lika stora löneinkomster enbart från Finland. Om en sådan situation uppstår, avstår Finland vid behov från en del av sin egen skatt. För jämförelsekalkylen lönar det sig att löntagaren alltid uppger sin utländska skatt i den finska skattedeklarationen.

I det följande ges exempel på avräkningsmetoden och undantagandemetoden. Exemplen är förenklade, men av dem framgår huvudprinciperna:

Exempel/avräkningsmetoden: 

I exemplen är beloppet av utländsk skatt 2 000 euro

Lön från Finland 20 000 
Utländsk lön 10 000
Inkomster sammanlagt 30 000

Skatter i Finland 6 300 
Avdras i utländsk skatt 2 000
Betalas i Finland 4 300

Exempel/undantagandemetoden:

Lön från Finland 20 000
Utländsk lön 10 000
Inkomster sammanlagt 30 000

Skatter i Finland 6 300
Avdras den andel av skatterna som påförts på utlandsinkomsterna
10 000 x 6 300/30 000 = 2 100
                                           
Betalas i Finland 4 200

 

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 273)