Delvis skattefria samfunds och samfällda förmåners inkomstskattesatser för 2018-2020

I följande tabell finns de gällande inkomstskattesatserna som för olika skatteår fastställts för sådana delvis skattefria samfund som avses i 21 § 1 mom. i inkomstskattelagen samt för väglag, samfällda förmåner, universitet, yrkeshögskoleaktiebolag, allmännyttiga samfund och religionssamfund:

Skattskyldig 2018 2019 2020
Inkomst som mottagits av delvis skattefria samfund (ISkL 21 § 1 mom.) och väglag samt inkomst som universitet yrkeshögskoleaktiebolag och allmännyttiga samfund erhållit av fastighet 6,27 % 6,26 % 8,43 %
Religionssamfund och deras församlingar 6,27 % 6,26 % 8,43 %

Den allmänna inkomstskattesats som fastställts för samfund är 20 %. Den skattesatsen för samfällda förmåner är 26,5 %.

Ändringarna i inkomstskattesatserna har inte till alla delar beaktats i de fastställda förskottsskattebeloppen. Samfund och samfällda förmåner kan vid behov söka ändring i sina förskott om förskottsbeloppen inte motsvarar det slutgiltiga skattebeloppet. Information om ändringssökande finns i ifyllningsanvisningen av blankett Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring.